Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions de cooperació internacional i sensibilització de l'any 2020

La finalitat de la subvenció és donar suport als projectes de cooperació, solidaritat i drets humans.

Les modalitats de projectes subvencionables són:

a) Cooperació internacional al desenvolupament

Projectes desenvolupats en altres països, que són executats per una associació o diverses que fan de contrapart, que promouen la reducció de les desigualtats entre el Nord i del Sud, i que incideixen especialment en el desenvolupament econòmic, social, cultural, educatiu, sanitari, la preservació del medi ambient i el respecte als drets humans i la pau, amb la intenció d'aconseguir un món més humà, més equitatiu i més just.

b) Sensibilització

Projectes desenvolupats al nostre municipi, que tinguin com a objectiu transformar l'opinió pública dels ciutadans i ciutadanes de Granollers, perquè puguin assumir el compromís que comporta la solidaritat envers altres pobles i cultures, la presa de consciència davant dels conflictes bèl·lics d'origen sociopolític actuals, ja siguin entre estats o dins d'un estat, que promoguin la cultura de pau i el seu foment i difusió, com també adquirir una posició activa en la construcció d'un nou ordre internacional fonamentat en la justícia global, el respecte mutu, la defensa i la promoció de la cultura de pau, dels drets humans i el comerç just.

En el document adjunt hi trobareu les bases.

Quantia

L'import de la subvenció atorgada no superarà el 50% de l'actuació sol·licitada.

La quantitat màxima que es pot sol·licitar per projecte és de 12.000 € en l'àmbit de cooperació al desenvolupament i de 5.000 € en l'àmbit de sensibilització.

Beneficiaris de la subvenció

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol entitat o associació de naturalesa privada sense ànim de lucre, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Requisits

L'entitat o associació de naturalesa privada haurà d'estar inscrita en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Granollers amb les dades actualitzades.

Publicació de la convocatòria i termini de presentació de sol·licituds

La convocatòria es publicarà a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, al tauler d'edictes electrònic i al web municipal i, mitjançant extracte, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El període de presentación del 20 d'agost al 7 de setembre.

Data de publicació:  30 de juliol de 2020

Entrada en vigor:  20 d'agost de 2020
Fi de vigor:  7 de setembre de 2020

7 de setembre de 2020

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat