Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 30 d'abril de 2019

1. Aprovar les actes de Ple de la sessió ordinària del dia 26 de març de 2019 i la sessió extraordinària del dia 2 d'abril de 2019.

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 5, 12, 19 i 26 de març de 2019.

3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ


4. Realitzar el sorteig públic per a designar els membres de les meses electorals, per a les eleccions municipals i eleccions al Parlament Europeu, del 26 de maig de 2019.

El Ple de la corporació fa el sorteig públic, entre les persones incloses en la llista d'electors, per a designar els membres de les 67 meses electorals, per a les Eleccions Municipals i eleccions al Parlament Europeu, de diumenge 26 de maig de 2019.

El sorteig públic es duu a terme amb un mecanisme d'atzar mitjançant una "extracció de boles" d'una borsa que conté boles del 0 al 9, amb el següent procediment:

Una primera extracció de tres boles: el número resultant de tres xifres identificarà l'elector de la llista del cens a partir del qual s'iniciarà la designació del primer component de cadascuna de les meses de cada secció, que en serà el President titular.

Una segona extracció de dues boles: el número resultant de dues xifres serà la freqüència comptada, a partir del número d'inici anterior, amb què es determinarà cada membre de la mesa, fins a completar la composició de la mesa amb dos presidents suplents i dos vocals titulars amb quatre vocals suplents.

Notificar les designacions dels membres que han de constituir les meses electorals a la Junta Electoral de Zona de Granollers i a les persones interessades a efectes del seu coneixement


5. Aprovar les dues festes locals de Granollers per a l'any 2020.

El ple aprova les festes locals de Granollers per a l'any 2020 els dies: divendres 22 de maig (l'Ascensió) i divendres 28 d'agost (Festa Major).


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


6. Resoldre les reclamacions i aprovar definitivament la imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de les obres de reurbanització dels carrers Duran i Reynals, Alfred Nobel, Josep Trueta i Avinguda Autovia de l'Ametlla, del Polígon Industrial de la Font del Ràdium.

El Ple aprova desestimar parcialment la reclamació interposada per INVERGRA, SL, contra l'acord d'imposició de les Contribucions especials per a l'execució de les obres de reurbanització dels carrers Duran i Reynals, Alfred Nobel, Josep Trueta i Avda. Autovia de l'Ametlla, del Polígon Industrial de la Font del Radium. I, estimar parcialment la reclamació interposada per INVERGRA, SL, en relació a l'error material de càlcul numèric, i conseqüentment corregir-lo en l'import de 888,10 € assenyalat.

Les obres d'urbanització dels carrers descrits del polígon industrial Font del Radium són de renovació i impliquen ampliació dels serveis. Les obres s'han d'executar en els carrers : Duran i Reynals, JosepTrueta, Alfred Nobel i Avinguda Autovia del'Ametlla i afectaran als propietaris dels immobles colindants a aquests carrers, que obtindran un evident benefici com a conseqüència de la millora que introdueixen les obres en aquest sector.

El projecte és una obra pública d'iniciativa de l'Ajuntament de Granollers i dona resposta i solucions constructives per resoldre :

El mal estat de la urbanització de bona part dels carrers i vials col·laterals del polígon, amb paviments molt degradats.

· el dèficit de la xarxa de sanejament, que provoca desbordaments en moments de tempesta per incapacitat d'absorció del sistema actual.

· l'accés a una moderna xarxa de telecomunicacions (cable de fibra òptica) compatible amb diversos operadors existents a Granollers ( Telefònica, Orange,etc..).

· l'ordenament d'aparcaments de vehicles pels usuaris del polígon (treballadors i visitants) i per a camions en ruta i pendents de descàrrega de mercaderies en empreses del polígon.

· les condicions de mobilitat del polígon, les deficiències en senyalització,etc.., en definitiva aconseguir una ordenada mobilitat de vehicles i camions que han d'accedir als patis de les indústries.

· l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques en totes les voreres del polígon i passos de vianants.

En definitiva i d'acord amb els capítols d'obra que contempla el projecte, aquestes inclouen de forma integral : els enderrocs i la gestió de runes i residus generats, nous drenatges i xarxa de sanejament, nou enllumenat públic més eficient i sostenible, millores en la xarxa elèctrica, ampliacions de les xarxes de telecomunicacions amb expressa atenció a l'extensió de conduccions per la fibra òptica, renovació de la xarxa d'aigua potable, nova pavimentació de calçades i voreres per fer-les totalment accessibles, nou mobiliari urbà i senyalització adequada i renovada.

Es tracta per tan d'una renovació per substitució integral de la urbanització existent del polígon industrial que ha quedat obsoleta amb el pas del temps, malgrat les tasques ordinàries de conservació i manteniment, regularment realitzades pel consistori, és a dir treballs d'urbanització que impliquen ampliació (qualitativa i quantitativa) de serveis ja amortitzats, que han esdevingut incompatibles amb els estàndards actuals, així com d'incrementar la qualitat per a respondre a noves necessitats.

Aquestes obres permetran la reestructuració de la mobilitat, amb l'encaix a nous accessos de l'autovia C-17 que en aquest moments està preparant la Generalitat de Catalunya, aprofitant que durant els anys 2019 i 2020 s'invertiran un total de 35 milions per a les obres de millora de la C-17 per descongestionar la carretera i millorar-ne la seguretat. D'aquests, una part molt important es destinaran a ampliar de dos a tres carrils en tots dos sentits la via entre Granollers i Parets, però a més a més, es farà un nou enllaç al polígon de la Font del Radium. En concret, hi haurà una nova entrada per als vehicles que circulen per la C-17 direcció nord. Sortirà del tronc de la via a l'altura de Font del Radium, que de fet fa façana a la C17. Després del branca de sortida hi haurà una nova rotonda que connectarà amb Can Montcau per un pas inferior sota la C-17 i amb els polígons Font del Radium i Coll de la Manya.

VOTACIÓ: A favor: PSC, C's i PP. Amb l'abstenció de PDeCAT i ERC-AG-AM. I en contra: Crida-CUP.


7. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris.

El Ple aprova inicialment la modificació del Pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris per un import de 800.000,00 €.

VOTACIÓ: A favor: PSC, PDeCAT, ERC-AG-AM i PP. Amb l'abstenció de C's i Crida-CUP.


8. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

El Ple aprova inicialment la modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 566.200,00 €, destinats a treballs de neteja, recollida d'escombraries i recollida selectiva, entre d'altres.

VOTACIÓ: A favor: PSC i PP. Amb l'abstenció de PDeCAT, ERC-AG-AM, C's i Crida-CUP.


9. Donar compte al Ple de la Resolució d'Alcaldia E-1893/2019, relatiu a aprovar el Pla Pressupostari a Mig Termini pel període 2020-2022.

El Ple aprova el Pla Pressupostari pel període 2020-2022 del grup format per l'Ajuntament de Granollers i els seus ens dependents (Patronat del Museu Municipal, Granollers Promocions SA, Granollers Escena SL, Roca Umbert Fàbrica de les Arts SA, entitat pública empresarial Granollers Mercat), per aplicació de l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.


10. Donar compte al Ple de la Resolució d'Alcaldia E-2734/2019, relativa a aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament, exercici 2018.

El ple aprova la liquidació positiva del Pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2018, amb un romanent de tresoreria disponible d'11.069.037,31 €.


11. Donar compte al Ple de la Resolució d'Alcaldia E-2450/2019, relatiu a aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal del Museu, exercici 2018.

El Ple aprovar la liquidació positiva del Pressupost del Patronat Municipal del Museu de Granollers corresponent a l'exercici 2018, amb un romanent de tresoreria disponible de 621.988,95 €.


12. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella.

El Ple aprova l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella. Es tracta d'una entitat amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per l'acompliment dels seus fins i de durada indefinida, integrada voluntàriament i inicialment com a promotors pels Ajuntaments d'Alella, Cabrils, El Masnou, La Roca del Vallès, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Mar, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès, Vilassar de Dalt i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Alella. El Consorci va ser creat l'any 2010 amb la finalitat principal de la promoció econòmica i especialment turística de l'àmbit territorial de la DO Alella, per consolidar aquest territori com a destinació enoturística de qualitat.

Amb posterioritat es van adherir els municipis d'Arenys de Munt, Argentona, Badalona, Cabrera de Mar, Calella, Llinars del Vallès, Montgat, Premià de Dalt i Sant Pol de Mar; i els consell comarcals del Maresme i del Vallès Oriental. Actualment el consorci està format per 27 membres (24 municipis, 2 consells comarcals i el consell regulador de la DO Alella).

Granollers està inclòs dins l'àmbit territorial de la Denominació d'Origen Alella des del mes d'octubre de 2013. L'Ajuntament de Granollers comparteix els objectius i la finalitat del Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella de posar en valor el patrimoni històric, cultural i paisatgístic, en el marc de la promoció del territori com a destinació enoturística de qualitat.

L'Assemblea General del Consorci de data 17 de gener de 2019, va acordar aprovar l'adhesió del municipi de Granollers al Consorci per a l'any 2019. En aquest acord es fa constar que la quota anual que correspon a l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2019, en funció del tram de població corresponent a municipis de més de cinquanta mil habitants, és de 5.000,00 €.

VOTACIÓ: A favor: PSC, PDeCAT, ERC-AG-AM, C's i PP. En contra: Crida-CUP.


13. Donar compte al Ple de la Resolució d'Alcaldia E-1151/2019, relatiu a contractar a una vetlladora, amb contracte laboral temporal per obra o servei pel procediment de màxima urgència.

El Ple dona compte de la contractació d'una vetlladora a jornada parcial setmanals, mitjançant la modalitat de contracte laboral per obra o servei, per executar les funcions de vetlladora a l'Escola Municipal del Treball de l'Ajuntament de Granollers, amb efectes del dia 14 de febrer de 2019 i fins el dia 21 de juliol de 2019 i adscriure-la provisionalment al lloc de treball de vetlladora.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


14. Aprovar l'actualització de la valoració de les finques incloses a la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers a l'antic sector S, que han de ser objecte de permuta.

El Ple aprova actualitzar els valors de les finques registrals 41.320, 41.316 i 41.318, la permuta de les quals va ser aprovada per acord de Ple de 29 de gener de 2019, per tal d'incorporar els valors actualitzats a l'escriptura pública de permuta.

Disposar que la permuta entre la finca registral 41.320 de Granollers destinada a sistema d'equipament, que es correspon amb la finca SE3 provinent del sector S «Can Gordi-Can Català» i les finques I1 i K1 requalificades per la Modificació del POUM de Granollers a l'antic sector S «Can Gordi-Can Català» com a sistema d'equipaments, suposa increment de valor en el Patrimoni Municipal del sòl de l'Ajuntament de Granollers de 837.429,68 euros, del qual l'Ajuntament ha quedat alliberat de la seva compensació pels titulars de les finques permutades.

VOTACIÓ: A favor: PSC, C's i PP. Amb l'abstenció de PDeCAT, ERC-AG-AM i Crida-CUP.


15. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a l'entorn de la plaça Barangé.

El Ple aprova provisionalment el document de Modificació Puntual del POUM de Granollers, en l'àmbit de nova centralitat a l'entorn de la plaça de Josep Barangé, que incorpora les correccions i puntualitzacions exposades de resultes de les al·legacions presentades en el tràmit d'exposició pública, amb el ben entès que les variacions introduïdes tenen la consideració de no substancials respecte l'aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Granollers en data 30 d'octubre de 2018.

VOTACIÓ: A favor: PSC, PDeCAT, C's i PP. En contra ERC-AG-AM i Crida-CUP.


16. Adhesió a la declaració «Per una Agenda Urbana de Catalunya».

El Ple aprova l'adhesió de Granollers a la declaració «Per una Agenda Urbana de Catalunya» entenent que la implicació dels governs locals ha d'estendre's més enllà dels límits operatius de l'Assemblea Urbana. Atesa la trajectòria de l'Ajuntament de Granollers en el treball en xarxa amb altres institucions i territoris, així com el compromís amb el desplegament de polítiques adreçades a donar compliment a les agendes globals. D'acord amb el treball que Granollers està duent a terme en el sí de les diverses xarxes de ciutats a les quals pertany, especialment amb Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), per posar en valor l'aportació de les polítiques locals en la consecució dels objectius globals.

La rellevància que té la construcció de l'Agenda Urbana de Catalunya, que haurà de servir com a catalitzador per a l'assoliment dels canvis que propugna la Nova Agenda Urbana i l'Agenda 2030 de Nacions Unides, fa necessària la participació i implicació dels municipis en la definició de l'Agenda Urbana de Catalunya.

Atès que la Declaració per a una Agenda Urbana de Catalunya incorpora els principis i valors de la Nova Agenda Urbana i l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Atesa la voluntat de continuar participant en la definició d'un futur més sostenible per les ciutats del nostre país, i alhora contribuir a la sostenibilitat global del planeta.

A Catalunya, el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha iniciat els treballs per definir l'Agenda Urbana de Catalunya, que ha de ser una eina que ha d'ajudar al lideratge dels governs locals en l'assumpció de les decisions en matèria de sostenibilitat i garantir una unitat coherent d'acció entre tots els agents. L'Agenda Urbana es treballarà en el marc de l'Assemblea Urbana de Catalunya, un òrgan col·legiat constituït per la Generalitat de Catalunya, els governs locals i el teixit social i econòmic del país, que es va constituir el passat 5 de novembre de 2018.

L'Assemblea Urbana de Catalunya ha aprovat la «Declaració per a una Agenda Urbana de Catalunya», un document que posa les bases sobre les quals s'haurà de definir l'Agenda Urbana de Catalunya i que serveix de punt de partida per a l'elaboració d'aquest document.

El compromís de l'Ajuntament de Granollers amb les agendes globals

En el context d'aquests documents, i des del convenciment que les ciutats han de ser actors implicats en l'assoliment d'un model de desenvolupament que sigui sostenible, l'ajuntament de Granollers ha començat a treballar en l'adaptació de les agendes globals a les polítiques locals. S'ha dut a terme un diagnòstic sobre l'alineament del plans i polítiques municipals i s'ha fet formació adreçada a treballadors i treballadores. Així mateix, també s'està treballant en una guia metodològica per incorporar els principis de l'Agenda 2030 als projectes i programes. En l'apartat de difusió adreçada a la ciutadania, s'ha dut a terme el procés de tancament del II Pla estratègic i la identificació dels reptes de futur de la ciutat en el marc de l'Agenda 2030.

L'objectiu dels propers mesos és incorporar les agendes internacionals com a marc de referència en els projectes estratègics de ciutat i programar accions de sensibilització i comunicació per donar-les a conèixer. Tots els processos compten amb la participació activa de ciutadania i societat civil.

Així mateix, es continuarà participant activament en reunions i tallers adreçats a enfortir les xarxes de governs locals, compartir estratègies per a la localització i treballar pel reconeixement dels governs locals com actors principals per fer possible l'assoliment de les fites plantejades amb els ODS i la NAU.

Adhesió a la «Declaració per a una Agenda Urbana de Catalunya»

La rellevància que té la construcció de l'Agenda Urbana de Catalunya, que haurà de servir com a catalitzador per a l'assoliment dels canvis que propugna la Nova Agenda Urbana i l'Agenda 2030 de Nacions Unides, fa necessària la participació i implicació dels municipis en la definició de l'Agenda Urbana de Catalunya.

VOTACIÓ: A favor: PSC, PDeCAT, ERC-AG-AM, C's i PP. Amb l'abstenció de Crida-CUP.


17. Aprovar la reordenació de les cambres i els magatzems del Mercat Municipal de Sant Carles.

El Ple aprova la redistribució dels magatzems i cambres del Mercat Municipal de Sant Carles i aprova inicialment els plecs de clàusules administratives i condicions de la concessió de domini públic per a la utilització dels magatzems de nova creació.


VOTACIÓ: Aprovat per unanimitat.


18. Aprovar el Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers relatiu a l'Oficina local d'habitatge situada en aquest municipi, per a l'any 2019.

El Ple aprova el conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers per a l'assessorament i la gestió de serveis en matèria d'habitatge, per mitjà de l'Oficina d'habitatge/Borsa de mediació situada al municipi de Granollers, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l'habitatge.

L'Ajuntament de Granollers, a través de l'Oficina/Borsa, es compromet a:

1. Mantenir l'Oficina/Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar les funcions que se li encomanen. En concret s'obliga a:

a) Disposar d'un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l'Oficina.

b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions relacionades amb el conveni, com ara l'equipament informàtic adequat, així com els accessos a les plataformes electròniques de tramitació de les administracions públiques que es requereixen per a la tramitació dels expedients.

c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l'Oficina/Borsa que, com a mínim, serà d'una persona responsable de les actuacions del personal i la coordinació amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya; d'una persona per a les tasques administratives i d'una persona per a les funcions tècniques i/o socials de l'Oficina/Borsa.

d) En tot cas, es compromet a disposar del personal suficient atenent al seu àmbit poblacional i, especialment, en els períodes de convocatòries d'ajuts i prestacions en què es concentra la màxima activitat i afluència ciutadana.

e) Actualitzar, de conformitat amb l'article 60.4 del Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a l'habitatge, l'acord de coordinació entre administracions locals que disposen d'Oficina/Borsa en conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a la mateixa localitat, i donar-ne compte a l'Agència en el termini màxim de 6 mesos des de la signatura del present conveni.

Aquest acord ha d'establir el sistema de coordinació entre les Oficines/Borses municipals/comarcals ubicades en la mateixa localitat, definint els serveis i activitats propis de cadascuna i el model de distribució dels expedients del municipi/comarca per a la seva tramitació, ja sigui per raó de la matèria i/o del territori, amb la finalitat d'evitar duplicitats en les gestions i facilitar l'accés als serveis d'habitatge mitjançant una finestreta única.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'obliga a:

1. Facilitar a l'Oficina/Borsa informació actualitzada sobre les línies i ajuts d'habitatge en tots els àmbits, com són els programes d'accés a l'habitatge, els programes de rehabilitació i condicions d'habitabilitat i els programes socials que es despleguen en el Pla per al dret a l'habitatge, i sobre les normatives relacionades amb l'habitatge per a les quals s'estableix la col·laboració.

2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d'utilitat per dur a terme la col·laboració objecte d'aquest conveni.

3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'Oficina/Borsa i promoure programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades, pel que fa a les línies de col·laboració convingudes.

4. Donar suport i formació al personal tècnic de l'Oficina/Borsa amb la finalitat de desenvolupar les tasques que es deriven d'aquest conveni, com ara són l'elaboració d'informes tècnics, avaluacions i inspeccions, tramitació d'ajuts o sobre el procediment.

5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l'Oficina/Borsa que posi de relleu les bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a millorar.

6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d'actuació objecte d'aquest conveni, segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. Aquestes aportacions resten condicionades a l'existència de crèdit suficient i adequat per finançar les obligacions que se'n deriven.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels serveis que presti l'Oficina/Borsa de Granollers, farà un pagament d'import de 29.381,00 € per a l'any 2019 i s'estableix una aportació màxima de 39.174,00 €.


VOTACIÓ: A favor: PSC, PDeCAT, ERC-AG-AM, C's i PP. Amb l'abstenció de Crida-CUP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR


19. Aprovar la Carta de Serveis de la protecció de la salut.

El Ple aprova inicialment la Carta de serveis de la Unitat de protecció de la salut (Servei de Salut Pública i Consum).

Una Carta de serveis és un document públic a través del qual una organització informa sobre els servei que ofereix i dels compromisos de qualitat que assumeix en la seva prestació, així com dels drets i deures de les persones usuàries en relació a aquest servei. El Servei de Salut Pública considera favorable el fet de disposar d'una Carta de serveis que informi a la ciutadania de les seves línies d'actuació, que plantegi uns compromisos de qualitat, que aquests siguin avaluats periòdicament i que se'n difonguin els resultats, com a acte de transparència.


VOTACIÓ: Aprovat per unanimitat.


20. Aprovar l'encomana de gestió de l'Ajuntament de Granollers al Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona en relació al complex hospitalari de la Ciutat de Granollers per l'atenció d'oncologia radioteràpica.

El Ple aprova l'encomana de gestió de l'Ajuntament de Granollers al Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona en relació al complex hospitalari d'oncologia radioteràpica que s'ha de construir a Granollers, consistent en la convocatòria d'un concurs d'idees per seleccionar la millor proposta arquitectònica per construir el nou edifici. Aquest nou equipament, la construcció del qual promourà l'Hospital Clínic, donarà servei a les comarques del Vallès Oriental, Osona i municipis de l'eix de la C17 que, fins ara, es veien obligats a anar a Barcelona per rebre atenció d'oncologia radioteràpica.

El Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona convoca el concurs d'idees per a la construcció del nou edifici. A l'equip que presenti la idea guanyadora, que seleccionarà un jurat, se li adjudicarà el contracte de serveis de redacció de projecte i la direcció facultativa de l'obra. El pressupost de licitació s'estableix en 388.629,32 € IVA inclòs i el termini de presentació d'ofertes finalitza el dia 13 de maig. La durada del contracte serà de 2 anys 7 mesos. Aquesta despesa, fins a un màxim de 700.000 euros, serà aportada per l'Ajuntament de Granollers que finançarà tots els concursos necessaris perquè el projecte agafi forma. Paral·lelament, es preveu que l'Ajuntament de Granollers rebi una subvenció per import de 500.000 € provinent de la Diputació de Barcelona per a aquesta mateixa finalitat.

El nou equipament, d'uns 2.180 m

Pel que fa a la radioteràpia, el nou equipament podrà fer entre 400-450 tractaments per accelerador i any en torns de 8 h. La unitat de radioteràpia estarà capacitada per oferir tractaments en oncologia radioteràpica, en totes les seves especialitats, fins i tot en modulació d'intensitat.

El de Granollers serà el dotzè servei de radioteràpia a Catalunya. Actualment n'hi ha 5 a Barcelona, 1 a l'Hospitalet de Llobregat, 1 a Badalona, 1 a Sant Cugat del Vallès, 1 a Lleida, 1 a Girona i 1 a Reus, que porten a terme uns 12.000 tractaments.

A Catalunya, les previsions indiquen que entre el 2010 i el 2020 els casos de càncer diagnosticats augmentaran un 22,5% en els homes (de 21.500 casos el 2010 a 26.450 el 2020) i un 24,5% en les dones (de 14.700 casos el 2010 a 18.350 el 2020), en part per l'envelliment de la població i per l'impacte del tabaquisme en les dones. Un de cada dos homes i una de cada tres dones tenen probabilitats de desenvolupar un càncer al llarg de la seva vida.

S'estima que el nou centre de Granollers entrarà en funcionament previsiblement durant l'any 2022.


VOTACIÓ: Aprovat per unanimitat.


21. Mocions:


MOCIÓ DE CONDEMNA EN CONTRA DELS ATACS XENÒFOBS A JOVES MIGRATS SOLS, presentada per ERC amb esmenes del PSC


Aprovada per unanimitat

Acords:

Primer. - Condemnar els atacs xenòfobs que van patir els dos centres de menors migrants sols a Canet i Castelldefels i reforçar el compromís d'aquest Ajuntament amb la cultura de la tolerància, la convivència i els valors republicans de la llibertat, la igualtat i la fraternitat.

Segon.- Crear una Taula de treball específica o, impulsar-la des d'alguns dels àmbits de gestió municipals establerts, a que hi hagi un treball conjunt amb els ajuntament de la conurbació i les entitats socials de les poblacions respectives perquè es busquin solucions coordinades a aquesta problemàtica i s'evitin possibles situacions d'emergència futures.

Tercer.- Instar als consells municipals del consistori i a les entitats socials de la ciutat, sobretot a aquelles que treballen en l'àmbit de la immigració i l'acollida, que treballin en la conscienciació i difusió d'aquesta problemàtica per a ajudar a trobar mesures d'acolliment i atenció efectives per als Menors migrants no acompanyats.

Quart.- Instar al Govern de l'Estat Espanyol a garantir la màxima coordinació, col·laboració, transparència, cessió de recursos i lleialtat institucional amb el Govern de la Generalitat pel què fa al traspàs d' informació referent als fluxos migratoris i a l'agilització en la resolució de la situació administrativa dels menors que arriben a Catalunya per a poder planificar una resposta adequada.

Cinquè.- Traslladar aquest acord al Govern de l'Estat Espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a la Taula d'Acollida de l'Ajuntament de Granollers i a les entitats que formen part d'aquesta.


MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT-DEMÒCRATES SOBRE LA CONDEMNA I REBUIG A L'AFUSELLAMENT I CREMA SIMBÒLICA DEL PRESIDENT PUIGDEMONT


Aprovada per majoria absoluta (a favor: PSC, PdeCat, ERC, CUP i Ciutadans) i l'abstenció del PP

Acords:

Primer.- Condemnar enèrgicament l'actuació de simular l'afusellament i crema del MHP Carles Puigdemont, del llaç groc i de l'estelada. Es tracta d'una falta de respecte personal envers el President Puigdemont i un menyspreu col·lectiu envers els milers de ciutadans de Catalunya que el van escollir com el seu representant.

Segon.- Rebutjar l'atac a símbols com el llaç groc o l'estelada. Es tracta de símbols reivindicatius que expressen sentiments i aspiracions legítimes a qualsevol país democràtic.

Tercer.- Exigir la presentació d'excuses per part del consistori del municipi de Coripe i demanar depuracions polítiques als responsables municipals que hagin donat autorització per la celebració d'aquest acte.

Quart.- Donar suport a la decisió del Govern de la Generalitat de presentar una denúncia per aquest tema davant la Fiscalia especialista en matèria de delictes d'odi i discriminació.

Cinquè.- Traslladar l'adopció d'aquests acords a l'Ajuntament de Coripe (Sevilla) i al Parlament de Catalunya.

Data de creació:  26 d'abril de 2019

Data de publicació:  26 d'abril de 2019

1 de juliol de 2019

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat