Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 26 de març de 2019

1. Aprovar l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 26 de febrer de 2019.

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 5, 12, 19 i 26 de febrer de 2019.

3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


4. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris.

S'aprova inicialment l'expedient 12/2019/111 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris per un import de 82.749,52 €.
S'exposa al públic l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran
examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin
reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació. A favor: PSC, ERC-AG. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates, Ciutadans i Crida-CUP.


5. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

S'aprova inicialment l'expedient 16/2019/111 de modificació del pressupost de
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 513.957,00 €.
Es destinen a espais urbans, 130.500,00 €; jocs infantils, 46.047,00 €; remodelació d'espais verds 10.410,00 €; inversions en equipaments educatius, 177.000,00 €; instal·lacions esportives, 150.000,00 €.
S'exposa al públic l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran
examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin
reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació. A favor: PSC i PdeCAT-Demòcrates. Abstencions: ERC-AG, Ciutadans i Crida-CUP.


6. Aprovar les bonificacions en la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles 2019 per adscripció a la Borsa de Lloguer Social de Granollers.

S'aproven les bonificacions del 50% en la quota íntegra de l'impost sobre béns
immobles dels habitatges relacionats en l'annex adjunt, per a l'exercici 2019 i successius, sempre que es mantinguin els requisits que justifiquen la seva aplicació.

Es deixa sense efecte l'aplicació de la bonificació atorgada en l'Acord de Ple de 27
de febrer de 2018 (Exp 42/2018/94), segons preveu Ordenança Fiscal vigent 1.1 sobre
l'impost sobre béns Immobles article 6, 11, b), de tres finques, atès que s'han donat de baixa de la Borsa de Lloguer de Granollers.

Es notifica de forma individualitzada aquest acord a cada persona beneficiària.

Aprovat per unanimitat


7. Modificar la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers.

S'aprova la modificació de la plantilla amb el detall següent:

1. Creació de 3 places d'educador/a social Ens, ajuntament; Grup A2; Règim, laboral (vacants).
En el moment de la provisió definitiva d'aquestes places, el procés selectiu de les quals es preveu durant aquest any 2019, s'amortitzarà 2 places de tècnic/a mitjà/ana i 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana de serveis personals, amb el detall següent: Ens Ajuntament; Grup A2; Règim, laboral.

2. Creació d'una plaça de veterinari/ària, Ens, ajuntament; Escala d'administració especial; Subescala tècnica, Classe superior; Grup A1; Règim funcionari (vacant).
En el moment de la provisió definitiva d'aquesta plaça, el procés selectiu de la qual es preveu serà durant l'any 2020, s'amortitzarà una plaça de veterinari/ària, Ens, ajuntament; Grup A1; Règim laboral.

3. Creació d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de salut pública, Ens, ajuntament; Escala d'administració especial; Subescala tècnica, Classe mitjana; Grup A2; Règim funcionari. (vacant).

4. En el moment de la jubilació de la persona que l'ocupa actualment, amortització d'una plaça d'auxiliar tècnic de salut pública, Ens, ajuntament; Grup C2; Règim laboral.

Es publica al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya aquesta modificació.

Votació. A favor: PSC, ERC-AG, Ciutadans. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates i Crida-CUP.


8. Aprovar la pròrroga de l'acord regulador i el conveni col·lectiu del personal de l'Ajuntament de Granollers pel període 2019-2023.

S'aprova la pròrroga de l'acord regulador de condicions del personal funcionari i el conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Granollers pels períodes 2019- 2023, signat pels representants de l'Ajuntament i els representants del personal funcionari i personal laboral en data 11 de febrer de 2019, en el sí de la mesa negociadora del personal funcionari i de la mesa negociadora del personal laboral i subsidiàriament al personal funcionari i laboral de l'Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat i del Museu de Granollers d'acord amb allò previst a l'article 1.1 del vigent acord regulador/ conveni col·lectiu.

S'indica que l'acord de pròrroga de l'Acord regulador i el Conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Granollers entraran en vigor a partir de la seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament de Granollers.

Es tramet còpia de l'acord de pròrroga de l'Acord regulador i el Conveni col·lectiu, així com de tota la documentació complementària que s'escaigui al Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció i publicació.

Es notifica aquest acord als representants sindicals.

Antecedents:

El vigent acord regulador/conveni col·lectiu va ser acordat per al període 2014-2015 i ha estat prorrogat tàcitament fins a data d'avui.

Des de l'any 2003, en què es va aprovar la darrera valoració de llocs de treball de l'Ajuntament, el contingut dels llocs havia variat com a conseqüència de la transformació i modernització de la nostra administració, que han comportat canvis organitzatius, funcionals i tecnològics que s'han anat incorporant en el decurs dels darrers anys al funcionament ordinari de l'organització.

En base a aquesta nova valoració de llocs de treball i fent ús de les seves competències organitzatives, l'Ajuntament va elaborar, amb l'assessorament extern d'una empresa especialitzada, una proposta retributiva que ha sotmès a negociació col·lectiva amb els representants dels empleats públics.

Producte del procés de negociació col·lectiva, en data 11 de febrer de 2019, es signa l'acta de l'acord de pròrroga de l'acord regulador i el conveni col·lectiu del personal de l'Ajuntament de Granollers pel període 2019-2023.

Votació. A favor: PSC, ERC-AG i Ciutadans. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates i Crida-CUP.


9. Aprovar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, els seus organismes autònoms i de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat.

S'aprova la relació de llocs de treball (RLT) de l'Ajuntament de Granollers que
comprèn els llocs de treball reservats a personal funcionari, laboral i eventual i que es
materialitza en el document de les fitxes descriptives de cada lloc on s'assignen les funcions, atribucions, condicions específiques i comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball. Aquesta relació de llocs s'adjunta a l'expedient que sustenta els presents acords i serà diligenciada per tal de deixar constància de la seva aprovació.

Es publica la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, dels seus
Organismes autònoms i de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Votació. A favor: PSC, ERC-AG i Ciutadans. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates i Crida-CUP.


10. Aprovació provisional de la revisió anual del padró municipal d'habitants de Granollers, amb referència a l'1 de gener de 2019.

S'aprova provisionalment la revisió de la xifra de població de Granollers a 1 de gener de 2019 de 61.326 habitants, a l'espera de la confirmació oficial, per part l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.

Es tramet còpia del padró d'habitants de Granollers a 1 de gener de 2019 mitjançant
fitxer facilitat pels Serveis d'Informàtica d'aquest Ajuntament amb la proposta de la xifra de població a la Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Es notifica aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de
Barcelona.

Aprovat per unanimitat


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


11. Aprovar definitivament el Pla Local d'Habitatge.

Es resolen les al·legacions presentades al Pla Local d'Habitatge de Granollers per al
període 2018-2023, d'acord amb contingut de l'informe emès per la Cap del Servei
d'Urbanisme.

S'aprova definitivament el Pla Local d'Habitatge de Granollers per al període 2018-
2023.

Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, Ciutadans i PP. Abstencions: ERC-AG i Crida-CUP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA


12. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Granollers i UNICEF per la renovació del reconeixement de Granollers com a Ciutat Amiga de la Infància.

S'aprova el contingut i la signatura del conveni entre l'Ajuntament de Granollers i
UNICEF per la renovació del reconeixement de Granollers com a Ciutat Amiga de la
Infància (2018-2022), de conformitat als fets i fonaments de dret invocats.
Es notifica el present acord a UNICEF Comitè Catalunya.

Aprovat per unanimitat


JUNTA DE PORTAVEUS


13. Mocions.

13.1 Moció que presenta la Junta de Portaveus en suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la Unesco, promoguda per l'Agrupació Sardanista de Granollers.

1.- Manifestar el seu suport a la candidatura de la sardana a la Llista Respresentativa del Patrimoni Cultura Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO.

2.- Comunicar aquest suport a les entitats sardanistes locals i a la Confederació Sardanista de Catalunya, impulsora de la iniciativa.

3.- Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest suport.

Aprovada per unanimitat

13.2 Moció que presenta el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP per declarar Granollers vila antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat

El grup municipal de la Crida per Granollers-CUP proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

1. Que Granollers es declari formalment Municipi contra el feixisme i el racisme, i en favor de la convivència en la diversitat.

2. Que l'Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del municipi i defensi els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere que disposem al nostre municipi.

3. Que l'Ajuntament denegui l'ús d'equipaments públics i la via pública, a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere o polític. Així com a entitats que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme.

4. Que l'Ajuntament prioritzi una campanya permanent de neteja de propaganda d'activitats que incitin la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere o de qualsevol altre tipus, evitant així que a la ciutat s'hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons publicitaris discriminatoris.

5. Que l'Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació contra els drets humans. Valors els quals són totalment incompatibles en una democràcia real i rebutjables per la societat.

6. Que l'Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o LGBTIfòbica a la ciutat, faci una denúncia pública i personal de suport a les persones agredides i faciliti els mitjans a l'abast pel suport i reparació de danys físics i morals causats a la persona agredida, valorant la possibilitat de personar-se com a acusació popular en aquests tipus de casos.

Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP i PP. Abstenció: Ciutadans.

Data de creació:  22 de març de 2019

Data de publicació:  22 de març de 2019

Entrada en vigor:  22 de març de 2019

17 de maig de 2019

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat