Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 26 de febrer de 2019

1. Aprovar l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 29 de gener de 2019.

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 2, 8, 15, 22 i 29 de gener de 2019.

3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ


4. Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM de Granollers en l'àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d'Aragó.

El Ple aprova provisionalment la modificació puntual del POUM en l'àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d'Aragó, l'àmbit de la qual inclou les parcel·les que es troben dins el polígon d'actuació urbanística PAU 25C, juntament amb les finques que hi llinden i afronten als carrer Girona (carrer Girona núm. 84 al 94, carrer Minetes núm. 18 a 22 i carrer Agustina d'Aragó núm. 1 a 19). L'àmbit de la modificació proposada engloba un total de 3.258 m², dels quals 1.425 m² es troben en sòl urbà consolidat i 1.833 ² es troben en sòl urbà no consolidat.

El Ple aprova els següents Convenis Urbanístics:

1. Conveni Urbanístic entre l'Ajuntament de Granollers i els propietaris del sector PAU 25C i de les finques del carrer Girona núm. 84 a 94 de Granollers.

2. Conveni Urbanístic entre l'Ajuntament de Granollers i els propietaris dels sectors PAU 25C i PAU 131.

L'acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació d'un edicte al Butlletí Oficial de la província de Barcelona el 21 de desembre de 2018, al diari El Punt Avui la mateixa data i al tauler d'edictes electrònic de la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers, des del dia 21 de desembre de 2018 al 21 de gener de 2019. Durant el termini d'exposició pública, no s'han formulat al·legacions.

Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG i Ciutadans. En contra: Crida-CUP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


5. Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers.

L'Ajuntament en Ple de data 30 d'octubre de 2018 va dictar acord pel qual s'aprova la plantilla i relació de llocs de treball per a l'any 2019. Per necessitats de l'organització aprova la modificació següent:

1. Canviar la denominació del lloc de treball administratiu/va d'intervenció, per "administratiu/va de recaptació" sense que es modifiqui cap altre condició d'aquest lloc de treball.

2. Amortització d'un lloc de treball d'auxiliar tècnic/a de sistemes d'informació, Àrea 2; Enquadrament Orgànic, 2230; Complement de Destí, 12; Complement Específic, 5; Grup, C2; Número de fitxa, 7; Nivell de català, B; Forma de provisió, Concurs de Mèrits; Règim, F/L; Col·lectiu, AE; Jornada, Completa.

Creació d'un lloc de treball d'administratiu/va, Àrea 2; Enquadrament Orgànic, 2230; Complement de Destí, 16; Complement Específic, 8; Grup, C2/C1; Número de fitxa, 91; Nivell de català, C; Forma de provisió, Concurs de Mèrits; Règim, F/L; Col·lectiu, AG; Jornada, Completa.

3. Creació d'un lloc de treball de tècnic/ca mitjà/ana d'educació, Àrea 4; Enquadrament Orgànic, 4100; Complement de Destí, 18; Complement Específic, 18; Grup, A2; Número de fitxa, 185; Nivell de català, C; Forma de provisió, Concurs de Mèrits; Règim, F/L; Col·lectiu, AE; Jornada, Completa.

4. Creació d'un lloc de treball d'agent de policia local, reservat per a la segona activitat per a la policia local; Àrea 5; Enquadrament Orgànic, 5221; Complement de Destí, 15; Complement Específic, 24; Grup, C2 (C1 únicament als efectes retributius); Número de fitxa, 156; Nivell de català, C; Forma de provisió, Concurs de Mèrits; Règim, F; Col·lectiu, AE; Jornada, Completa.


Votació. A favor: PSC, ERC-AG, Ciutadans i PP. Abstenció: PdeCAT-Demòcrates i Crida-CUP.


6. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris.

S'aprova inicialment l'expedient de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris per un import de 5.000,00 € per a l'aportació al Consorci DO Alella.

Votació. A favor: PSC i PdeCAT-Demòcrates. Abstenció: ERC-AG, Ciutadans, Crida-CUP i PP.


7. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

S'aprovar inicialment l'expedient 9/2019/111 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 11.100,00 € per una la subvenció al Club Balonmano Granollers (10.000 €) i una subvenció a l'Escola Esportiva Associació Esportiva Carles Vallbona.

Votació. A favor: PSC, ERC-AG i Ciutadans. Abstenció: PdeCAT-Demòcrates, Crida-CUP i PP.


8. Aprovar inicialment la imposició i ordenació de contribucions especials per les obres de reurbanització en els carrers Duran i Reynals, Alfred Nobel, Josep Trueta i avinguda Autovia de l'Ametlla, del Polígon Industrial de la Font del Ràdium.

S'aprova inicialment la imposició de contribucions especials per l'execució de les obres de reurbanització dels carrers Duran i Reynals, Alfred Nobel, Josep Trueta i Avinguda Autovia de l'Ametlla, del Polígon Industrial de la font del Radium, definides pel projecte tècnic aprovat definitivament en data 2 de febrer de 2019, l'establiment i exigència de les quals es legitima per l'obtenció d'un benefici o per un augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.

El cost total previst de l'obra, suportat per l'Ajuntament, es fixa en 1.617.193,52 euros, una vegada deduït l'import de 700.000 euros, corresponent a una subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc d'un Programa de modernització de polígons, inclòs en el Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. La quantitat a repartir entre els beneficiaris, que constitueix la base imposable de les contribucions especials es xifra en 1.180.389,55 euros, corresponent al 72,99 per cent del cost suportat per l'Administració per la realització de les obres.

Votació. A favor: PSC i Ciutadans. Abstenció: PdeCAT-Demòcrates ERC-AG i PP. En contra: Crida-CUP.


9. Aprovar inicialment la imposició i ordenació de contribucions especials per les obres de reurbanització en els carrers Severo Ochoa i part del camí de Can Ros dels Ocells, del Polígon Industrial de la Font del Ràdium.

S'aprova inicialment la imposició de contribucions especials per l'execució de les obres de reurbanització dels carrers Severo Ochoa i part del Camí Can Ros dels Ocells del Polígon Industrial de la Font del Radium, definides pel projecte tècnic aprovat definitivament en data 2 de febrer de 2019, l'establiment i exigència de les quals es legitima per l'obtenció d'un benefici o per un augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.

El cost total previst de l'obra, íntegrament suportat per l'Ajuntament perquè no hi ha cap subvenció, es fixa en 1.002.254,87 euros. La quantitat a repartir entre els beneficiaris, que constitueix la base imposable de les contribucions especials es xifra en 639.739,28 euros, corresponent al 63,83 per cent del cost suportat per l'Administració per la realització de les obres.

Votació. A favor: PSC i Ciutadans. Abstenció: PdeCAT-Demòcrates ERC-AG i PP. En contra: Crida-CUP.


10. Iniciar la licitació del servei de telecomunicacions.

S'aprova l'esborrany del Conveni com a medi de cooperació horitzontal per a la contractació conjunta entre l'Ajuntament de Granollers, les 4 empreses municipals ( Granollers Escena, SL; Granollers Mercat, SL; Granollers Promocions I Roca Umbert Fabrica de les Arts, SL) així com el Consorci Montserrat Montero.

S'inicia l'expedient licitatori per al contracte de servei de telecomunicacions per part de la pròpia organització de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat del Museu com de les 4 empreses municipals i el Consorci Montserrat Montero i dividit en els següents LOTS:

LOT1: Servei de Comunicacions de veu i dades per mitjà d'infraestructures fixes i d'infraestructures mòbils, així com el subministrament de nous terminals mòbils , el seu manteniment i control remot dels mateixos.

LOT 2:Serveis de manteniment de la centraleta IP i serveis associats, mitjançant procediment obert subjecte a regulacio harmonitzada i tramitació ordinària, per un import de 602.580,00€ ( IVA inclòs) d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats amb la distribució per lots a continuació indicada:

LOT 1: Import màxim de 468.000,00 euros més 98.280,00 euros d'IVA (21%) per un termini d'execució de 3 anys.

LOT 2: Import màxim 30.000,00 euros més 6.300,00 euros d' IVA (21%) per un termini d'execució de 2 anys.

S'aproven els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària. Es publicarà l'anunci licitatori al DOUE i al perfil del contractant de la web municipal.

Votació. A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstenció: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, i Crida-CUP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA


11. Adhesió al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya promogut pel Síndic de Greuges.

En nombrosos municipis de Catalunya hi ha desequilibris entre centres escolars en la composició social de l'alumnat i, conseqüentment també, diferències entre la composició social d'aquests centres i la dels seus respectius territoris de referència (zona d'escolarització, barri, municipi). L'any 2016, el Síndic de Greuges va presentar al Parlament de Catalunya dos informes monogràfics sobre la segregació escolar que van posar de manifest que en la darrera dècada no hi havia hagut avenços significatius en aquesta matèria, tot i el consens existent que la segregació escolar afecta negativament el rendiment del sistema educatiu i la seva cohesió social, alhora que vulnera el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats especialment per als infants d'origen social menys afavorit, que veuen limitades les seves oportunitats educatives.

Des de la convicció que, sense la coresponsabilitat de tots, es fa molt difícil promoure polítiques realment efectives per promoure l'equitat en l'admissió d'alumnat, el Síndic de Greuges de Catalunya, amb la col·laboració del Departament d'Educació i amb la participació dels diferents agents de la comunitat educativa està treballant per construir un Pacte contra la segregació escolar que compti amb la implicació dels principals actors que intervenen en la política educativa.

Amb aquest propòsit, des de gener de 2017, el Síndic de Greuges ha promogut un procés de treball per elaborar un document que contingui propostes d'actuacions concretes, clares i viables i que estableixi un mètode de treball posterior per fer el seguiment i l'avaluació de la implementació de les diferents actuacions previstes.

Per garantir l'impuls institucional a aquest Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, i atès que les administracions locals tenen un paper fonamental en la planificació educativa, i la seva intervenció és bàsica per combatre la segregació escolar, el Síndic de Greuges de Catalunya ha sol·licitat la participació de l'Ajuntament de Granollers en la signatura del Pacte.

Així, el Ple aprova l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya promogut pel Síndic de Greuges i contribuir, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i en els àmbits d'actuació de l'administració local, a aplicar les mesures contingudes en el Pacte. També s'acorda participar en les reunions de seguiment del Pacte, si s'escau, quan s'abordin aspectes relacionats amb l'àmbit de competències de les administracions locals o amb el propi municipi.

Votació. A favor: PSC, ERC-AG, PdeCAT-Demòcrates i PP. Abstenció: Ciutadans. En contra: Crida-CUP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR


12. Aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de Granollers.

El Servei de Participació Ciutadana de l'Àrea de Benestar i Acció Comunitària de l'Ajuntament de Granollers han considerat necessari elaborar un Reglament per facilitar a la ciutadania els mecanismes per vehicular les diferents vies de participació, amb l'objectiu de sistematitzar els diferents instruments i espais de participació ciutadana i ser el paraigua legal de les actuacions corresponents.

S'aprova el Reglament de Participació Ciutadana que té com a objectiu donar resposta als reptes per promoure la participació (motivar tota la ciutadania i organitzar la participació en funció de la realitat de Granollers) i millorar la qualitat democràtica de la ciutat, implicant la ciutadania en la vida col·lectiva i en els assumptes públics.

El Reglament de Participació regula els canals de relació entre la ciutadania i l'Ajuntament de Granollers per fomentar el coneixement de l'activitat pública, facilitar l'accés a la informació pública, i incentivar la participació ciutadana en la presa de decisions, garantint el funcionament eficaç de l'acció pública municipal. El document recull els instruments per a la Participació Ciutadana (processos de participació i debat públic, consells de participació i altres òrgans de participació, fòrums ciutadans, iniciativa ciutadana, consultes populars...) i el foment de la Cultura Participativa.

Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, Ciutadans i PP. Abstenció: ERC-AG i Crida-CUP.


JUNTA DE PORTAVEUS


13. Mocions.


13.1 Moció que presenta el grup municipal socialista per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones

Primer. L'Ajuntament de Granollers manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència.

Segon. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l'Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.

Tercer. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de l'assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l'àmbit laboral i els espais d'oci.

Quart. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.

Cinquè. Comunicar aquest acord a la Taula d'Igualtat de Gènere de Granollers, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l'Institut Català de les Dones, i a les entitats municipalistes.

Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG i Crida-CUP. Abstenció: Ciutadans i PP.


13.2 Moció que presenta el grup municipal ERC-AG-AM per a la inclusió de la perspectiva de gènere en l'urbanisme de la ciutat de Granollers

PRIMER. - Incloure la perspectiva de gènere i el principi d'accessibilitat universal en tots els projectes urbanístics, incorporant el corresponent informe per tal d'avaluar-ne l'impacte. De manera que es puguin aconseguir espais integradors amb usos i activitats diverses, intergeneracionals i que facilitin la mobilitat i el desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana.

SEGON. - Vincular el disseny urbà i la violència masclista per evitar entorns que provoquin inseguretat i incomoditat per les dones, garantint la visibilitat, la correcta il·luminació i l'alternativa de recorreguts.

TERCER. - Realitzar un mapa i auditoria dels «punts negres» en matèria de gènere i barreres arquitèctoniques en l'urbanisme de la ciutat.

QUART. - A partir del mapa esmentat, adoptar les mesures pertinents de manera immediata per pal·liar-ne les conseqüències, prioritzant aquelles que afectin a la seguretat i la sensació de comoditat de les dones en l'espai públic.

Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans, Crida-CUP i PP.

Data de creació:  24 de febrer de 2019

Data de publicació:  24 de febrer de 2019

Entrada en vigor:  24 de febrer de 2019

16 de maig de 2019

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat