Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 18 de desembre de 2018

1. Aprovar l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2018.

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2018.

3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


4. Donar compte al Ple de les contractacions de personal pel procediment de màxima urgència.

Es dona compte de la Resolució d'Alcaldia número E-7112/2018 relatiu a contractar una vetlladora de l'Institut Escola Municipal del Treball.

Es dona compte de la Resolució d'Alcaldia E-7272/2018 relatiu a nomenar funcionari interí per a la cobertura d'una plaça vacant produïda per la jubilació d'una treballadora, com a tècnic especialista de biblioteca.

Es dona compte de la Resolució d'Alcaldia E-7656/2018 relatiu a nomenar funcionària interina a una tècnica auxiliar de biblioteca, per a la substitució d'una treballadora que es troba en situació de baixa per incapacitat laboral temporal.


5. Donar compte al Ple del decret 7890/2018.

Es declara, amb efectes del 9 d'octubre de 2018, la pèrdua de la condició de funcionària de carrera d'una treballadora per causa de la seva jubilació esdevinguda per la declaració d'incapacitat permanent en grau de total acordada per l'entitat gestora INSS.

Es reconeix la reserva del lloc de treball a favor de la funcionària fins el 30 de setembre de 2020 en funció la revisió per millora que permetés el seu reingrés al servei actiu.

Es desestima la sol·licitud de la funcionària en relació al seu pas a situació de segona
activitat.

Es comunica aquesta resolució al servei de nòmines, Comptabilitat i Intervenció.

Es dona compte al Ple de la corporació d'aquesta resolució en la propera sessió que
celebri.

Es notifica aquesta resolució a la interessada, amb l'advertiment de que la mateixa
constitueix un acte administratiu definitiu i expressió dels recursos que corresponguin.


6. Adjudicar el contracte mixt de subministrament i instal·lació del centre de procés de dades i servei de manteniment.

S'adjudica a l'empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL, el contracte mixt de subministrament i instal·lació del centre de procés de dades i servei de manteniment de l'Ajuntament de Granollers, per un import de 375.000,00 euros més 78.750,00 euros d'IVA (21%) el que fa un total de 453.750,00 euros amb les condicions ofertades i valorades per a un període de 5 anys amb la distribució següent per anualitats: any 2018: 275.108,26 €; any 2019: 35.728,35 €; any 2020: 35.728,35 €; any 2021: 35.728,35 €; any 2022: 35.728,35 €; any 2023: 35.728,35 €, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

Es formalitza el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 5 dies naturals posteriors al transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació d'aquesta adjudicació, de conformitat amb la clàusula IX.1 del plec de clàusules administratives particulars.

Es faculta el senyor alcalde/president de la corporació per a la signatura del contracte i dels documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.

Es registra el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de Contractes de l'Ajuntament de Granollers, i remetre telemàticament l'expedient de contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.

Es publica aquest acord d'adjudicació, així com la formalització del contracte, mitjançant anuncis en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació i en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), d'acord al que estableixen els articles 151 i 154 de la LCSP.

Es disposa la despesa a nom de l'empresa adjudicatària pels imports indicats en el punt primer del present acord i alliberar el crèdit no consumit dels documents comptables AFUT 45541 i A45149 i comunicar-ho al departament de Comptabilitat de l'Ajuntament als efectes oportuns.

Es delega a la Junta de Govern Local tots els actes administratius posteriors a aquesta adjudicació durant l'execució del contracte fins a la seva finalització.

Es notifica a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

Votació: A favor: PSC i Ciutadans. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG i Crida-CUP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


7. Aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible pel període 2018/2024.

S'aprova definitivament el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2018/2024, que s'incorpora a l'expedient d'acord amb els fets i fonaments invocats.

Es notifica aquest acord a l'ATM i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Es publica aquest acord, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el taulell d'anuncis de la Corporació.

Antecedents:

El Ple de l'Ajuntament de 28 de novembre de 2017 es va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana sostenible 2018-2024.
Durant el termini d'exposició pública s'havien presentat al·legacions que es van estimar parcialment per acord de Ple de 31 de juliol de 2018 i es van incorporar al Pla.

Votació: A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates i Ciutadans. Abstenció: ERC-AG i Crida-CUP.


8. Aprovar el conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera.

S'aprova l'esborrany del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés S.A i documents annexes, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per a l'exercici 2019.

S'autoritza i disposa la despesa per l'anualitat 2019, per un import de 828.158,20 € per a les línies L1, L20, L21, L22 i L3, i 16.000 € per la línea Xavier Quincoces.

S'autoritza i disposar la previsió de despesa per import màxim de 82.550,00 € per a les cancel·lacions de tiquets de transport urbà de pensionistes, jubilats i persones majors de 65 anys, per a l'exercici 2019, de conformitat amb la clàusula 3a i l'annex 5 del conveni a què fa referència el punt primer d'aquest acord. En cas que la despesa anterior sigui superior a la prevista, aquesta s'aprovarà mitjançant resolució del regidor delegat.

Es faculta l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del conveni a què fa referència l'acord anterior.

Es notifica aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del Vallés, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés, SA.

Més informació:

D'acord amb aquest pressupost i els percentatges de repartiment vigents, l'aportació màxima que farà l'Ajuntament de Granollers al pressupost de l'exercici 2019 serà de 844.158,20 €. Aquesta xifra és un 3,36% superior (+26.956,53 €) a la de l'aportació aprovada inicialment per al 2018.

S'estima que el 2019 faran servir els autobusos de Transgran 1.275.000 viatgers

També l'any que ve tots els autobusos de la flota seran híbrids.

Votació: A favor: PSC, ERC-AG i Ciutadans. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates i Crida-CUP.


9. Prorrogar i modificar el contracte de servei del manteniment i enllumenat públic.

S'aprova la pròrroga del contracte mixt Conservació i Manteniment de l'Enllumenat Públic de l'Ajuntament de Granollers, Treballs relacionats i Inversions associades, subscrit amb l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA (SECE), per un termini de 9 mesos (des de l'1 de gener al 30 de setembre de 2019) i per un import de 490.610,79 €, més 103.028,27 € d'IVA, el que fa un total de 593.639,06 €, segons la següent distribució:
1. P1: import de la prestació del servei de control de funcionament i manteniment de l'enllumenat exterior: 245.439,81€, més IVA.
2. P2: import màxim de la prestació de treballs relacionats: 89.398,77 €, més IVA.
3. P3: import màxim de la prestació d'inversions i reposició de materials: 155.772,21€, més IVA.

S'aprova la modificació del contracte esmentat en el punt anterior, en el sentit d'increment el P3- inversions associades per un import de 119.000,00 € més 24.990 € d'IVA (21%) que fa un total de 143.990,00 €.

S'aprova l'autorització i la disposició de la despesa de l'import màxim de la pròrroga i modificació del contracte per import de 609.610,79 €, més 128.018,27€ d'IVA (21%) , el que fa un total de 737.629,06 €.

S'incorpora aquest acord com addenda al contracte núm. 233/13 formalitzat amb data 26 d'agost de 2013 amb l'empresa SECE, SA, i remetre telemàticament l'expedient de contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.

Es confeccionen els documents comptables detallats al punt tercer i comunicar al servei de comptabilitat el present acord.

Es notifica a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.
Votació: A favor: PSC, ERC-AG i Ciutadans. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates i Crida-CUP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA


10. Aprovar el Pla Jove 2019-2022 que regula les polítiques municipals en matèria de joventut.

S'aprova el Pla Jove 2019-2022 que regula les polítiques municipals em matèria de joventut.

Es comunica a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya l'aprovació del Pla Local de Joventut 2019-2022.

El Pla Local de Joventut de Granollers pel període 2019-2022 és el document que recull les línies estratègiques, els projectes i les actuacions concretes que estructuraran les polítiques de joventut al llarg dels pròxims quatre anys. Es tracta, doncs, d'un pla estratègic fonamental a l'hora d'ordenar els recursos disponibles i planificar-los per tal d'oferir una resposta eficient a les necessitats de la població jove del municipi.

El Pla Local de Joventut compta amb una doble finalitat. Per una banda, es tracta d'un document d'anàlisi de la realitat juvenil, en el qual s'ha tingut en compte dades quantitatives i qualitatives a través de les quals s'ha obtingut una visió general de les necessitats i les expectatives dels i de les joves del municipi i de les polítiques que es despleguen en matèria de joventut, aquesta informació s'agrupa en l'anàlisi de la realitat juvenil i l'anàlisi de polítiques de joventut. En segon lloc, i gràcies a aquesta informació recollida, ha estat possible plantejar i estructurar les actuacions que des del Servei de Joventut es duran a terme al llarg dels pròxims anys.

La primera fase o diagnosi del Pla Jove va ser realitzada a través del recurs de la cartera de serveis de la Diputació de Barcelona per a l'elaboració i diagnosi de Plans Locals de Joventut. El recurs es va assignar a la Fundació Pere Tarrés que, a través d'una anàlisi sociològica, tallers de participació i l'elaboració d'una enquesta adreçada a joves, va realitzar l'estudi que va ser lliurat a l'Ajuntament de Granollers el 7 de maig de 2018.

Per a la segona fase o fase de disseny, que també ha estat una fase participada, amb la realització de taules de participació i d'una jornada tècnica, es va optar per la Fundació Ferrer i Guàrdia, entitat especialitzada en les polítiques de joventut i específicament en l'acompanyament tècnic en el disseny i redacció de Plans Locals de Joventut a municipis.

Més informació:

El Pla Jove 2019-2022 abasta edats entre 12 i 35 anys, actualment el 28 % de la població de Granollers.

Ha estat un Pla en què hi han participat 800 persones, entre joves, entitats, tècnics municipals, partits polítics, sindicats...

Està format per 5 eixos estratègics (emancipació juvenil; formació i lleure educatiu; promoció i suport de la participació juvenil; promoció sociocultural i oci alternatiu; i creació de xarxes per potenciar la comunicació amb la població juvenil) dels quals es deriven un total de 74 actuacions.

Votació: A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans i PP. En contra: Crida-CUP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR


11. Aprovar el Protocol de col·laboració per a la planificació, disseny i construcció d'un Centre de Radioteràpia a Granollers.

S'aprova el Protocol de col·laboració per a la planificació, disseny i construcció d'un centre de radioteràpia a Granollers, entre l'Ajuntament de Granollers, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers.

Antecedents:

L'Ajuntament de Granollers, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) i la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG) es plantegen com objectiu apropar la radioteràpia al malalt, per aconseguir una pràctica clínica adequada i d'avantguarda, centrada en el pacient i que tingui en compte les seves necessitats, valors i preferències. Per aquest motiu es construirà a Granollers un centre que donarà servei a les comarques del Vallès Oriental, Osona i municipis de l'eix de la C17. Fins ara els pacients de càncer d'aquestes comarques es veien obligats a anar a Barcelona per rebre aquest tractament.

El nou equipament es construirà a l'espai que ocupava l'antiga masia de Can Bufí, a la cantonada dels carrers Bartomeu Brufalt, carrer de Manel Cornella i carrer José Zorrilla, a tocar de l'Hospital de Granollers, i tindrà uns 2180 m2.

La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers cedirà els espais per a la construcció del centre i posarà a disposició de l'Hospital Clínic de Barcelona els recursos humans i coneixement tècnic, entre d'altres.

L'Ajuntament de Granollers aportarà aquest any 2019 una subvenció de 700.000
euros a l'Hospital de Granollers per a la redacció del projecte de l'obra, que l'Hospital Clínic s'encarregarà de licitar i adjudicar. L'Ajuntament també finançarà el vial perimetral que ha de garantir els accessos i la mobilitat al nou centre.

El Consorci Hospital Clínic de Barcelona destinarà els equipaments oncològics d'última tecnologia a Granollers; i també hi destinarà recursos humans i coneixement tècnic, entre d'altres.

S'estima que el nou centre entrarà en funcionament previsiblement durant l'any 2021.

Votació: Aprovat per unanimitat.


JUNTA DE PORTAVEUS


12. Mocions.

Moció presentada per PdeCAT-Demòcrates i ERC-AG per denunciar el bloqueig jurídic del tribunal constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam.

ACORDS:

PRIMER. Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, d'iniciar una vaga de fam.

SEGON. Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i empresonades, pel referèndum de l'1-O a través d'una presó preventiva totalment injustificada que vulnera el dret a la presumpció d'innocència i el dret a la llibertat.

TERCER. Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea per endarrerir la seva posada en llibertat.

QUART. Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l'allargui injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets civils.

CINQUÈ. Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un marc democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders de l'Estat.

SISÈ. Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada més, l'alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són perseguits per fomentar únicament la democràcia i la participació ciutadana basant-se
en el dret a decidir, internacionalment reconegut.

SETÈ. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern de l'Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeu de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l'Oficina de l'Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).


Votació: A favor: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG i Crida-CUP. Abstenció: PSC. En contra: Ciutadans i PP.

Data de creació:  14 de desembre de 2018

Data de publicació:  14 de desembre de 2018

Entrada en vigor:  14 de desembre de 2018

11 de febrer de 2019

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat