Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 27 de novembre de 2018

1. Aprovar l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 30 d'octubre de 2018.

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Goven Local en les sessions corresponents als dies 2, 9,16, 23 i 30 d'octubre de 2018.

3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ


4. Atorgar les Medalles de la Ciutat.

La Medalla de la Ciutat es concedeix com a reconeixement i agraïment del municipi envers persones físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d'actuacions que hagi tingut un extraordinari relleu o transcendència d'enaltiment de la ciutat, o de servei i dedicació al progrés i benestar de la població i la ciutadania, i també a les que hagin destacat especialment en el treball per l'associacionisme ciutadà i les manifestacions culturals, esportives, cíviques, econòmiques i socials.
El Ple aprova atorgar la Medalla de la Ciutat de l'any 2018 a Xavier Castellsagué i Josep Bover, a títol pòstum, les associacions de veïns de Can Bassa i Congost i la llibreria La Gralla.
Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP i PP. Abstenció: Ciutadans.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


5. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris.

El Ple aprova inicialment la modificació del Pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris per un import de 7.500 € per a una subvenció a la Fundació BM Granollers per a la participació d'un equip femení al Torneig Amistat a Kédougou (Senegal).

Votació. A favor: PSC, ERC-AG, Ciutadans i PP. Abstenció: PdeCAT-Demòcrates i Crida-CUP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


6. Aprovar un nou text refós de la modificació puntual de l'article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d'ús en les claus
4A, d'edificació industrial.

El Ple aprova el nou text refós de la modificació puntual de l'article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d'ús en les claus 4A, d'edificació industrial, el qual incorpora les prescripcions fixades per la Direcció General de Comerç i la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial. Es trametrà l'expedient complert a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per tal que l'aprovi amb caràcter definitiu d'acord amb l'article 80 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, Ciutadans i PP. En contra: Crida-CUP. Abstenció: ERC-AG.


7. Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de Granollers en l'àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d'Aragó.

El Ple aprova inicialment la modificació puntual del POUM en l'àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d'Aragó, l'àmbit de la qual inclou les parcel·les que es troben dins el polígon d'actuació urbanística PAU 25C, juntament amb les finques que hi llinden i afronten als carrer Girona (carrer Girona núm. 84 al 94, carrer Minetes núm. 18 a 22 i carrer Agustina d'Aragó núm. 1 a 19). L'àmbit de la modificació proposada engloba un total de 3.258 m², dels quals 1.425 m² es troben en sòl urbà consolidat i 1.833 ² es troben en sòl urbà no consolidat.
El Ple aprova els següents Convenis Urbanístics:
1. Conveni Urbanístic entre l'Ajuntament de Granollers i els propietaris del sector PAU 25C i de les finques del carrer Girona núm. 84 a 94 de Granollers.
2. Conveni Urbanístic entre l'Ajuntament de Granollers i els propietaris dels sectors PAU 25C i PAU 131.
Ambdós Convenis se sotmetran a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edictes al Butlletí oficial de la Província, a la premsa periòdica al Tauler d'Anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers (http://www.granollers.cat). Es trametrà una còpia al Departament de Territori i sostenibilitat, d'acord amb l'article 104.2 del TRLUC.

Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans i PP. Abstenció: Crida-CUP.


8. Aprovar provisionalment la modificació puntual dels articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers.

El Ple aprova provisionalment la modificació puntual dels articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, a l'empara de l'article 101.3 del text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya (TRLUC), la qual introdueix correccions al text aprovat inicialment, així com les prescripcions de l'informe emès per la Direcció General de Comerç. Aquesta modificació té per objecte especificar amb major claredat els usos recreatius i llur compatibilitat en relació amb les seves situacions relatives; adaptar la normativa del POUM pel que fa a l'ús comercial a la legislació sectorial; i incidir en la previsió de places d'aparcament prevista en les normes, per tal de completar supòsits no previstos, entre d'altres. Es trametrà l'expedient complert a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per tal que l'aprovi amb caràcter definitiu d'acord amb l'article 80 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.
Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans i PP. Abstenció: Crida-CUP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA


9. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un ens creat el 1988 a partir de la voluntat comuna de la Generalitat i de nombrosos Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputacions amb l'objectiu de facilitar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els seus àmbits. L'Ajuntament de Granollers en forma part del CNPL i n'és membre fundador. Des de la seva creació, els Estatuts del CNPL han estat objecte de nombroses modificacions.

Es feia necessari adaptar el règim jurídic del consorci a les disposicions de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Les novetats més rellevants dels nous Estatuts responen a l'adaptació al règim jurídic dels consorcis i dels òrgans col·legiats que estableix la Llei estatal 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Per donar compliment al contingut mínim exigit per l'article 124 de la Llei esmentada, es regulen àmpliament les aportacions dels seus membres i s'hi inclouen clàusules que limiten les activitats del consorci si les entitats consorciades incompleixen els compromisos de finançament o de qualsevol altre tipus, així com fórmules tendents a assegurar les quantitats compromeses per les entitats consorciades amb caràcter previ a la realització de les activitats pressupostades. Es preveu que l'aportació econòmica de la Generalitat s'ampliï progressivament fins a assolir l'import equivalent al cost del capítol 1 del personal estructural del Consorci.

Altra novetat important fa referència a les funcions dels òrgans de govern del Consorci. S'han reduït les funcions del Ple a favor del Consell d'Administració, per millorar el funcionament de l'entitat, atesa la composició tan multitudinària del Ple, en què són representats els 136 ens consorciats. També s'han ampliat les competències de la Presidència del Consorci i s'han modificat les funcions de la Gerència.

Es millora, també, la regulació sobre l'organització del consorci, que es fonamenta en els serveis centrals i els centres de normalització lingüística. Cada centre de normalització lingüística disposa d'una direcció i d'un consell de centre. Es defineixen les funcions dels directors o directores dels centres de normalització lingüística, i s'estableix que han de ser elegits mitjançant un procediment selectiu, d'acord amb els principis de publicitat, mèrit i capacitat. L'Administració de la Generalitat ha de disposar de majoria absoluta de vots als consells de centre, tot i que la Presidència s'elegeix entre les persones representants nomenades pels ens locals que tenen un major percentatge de participació en el Consorci.

Aprovat per unanimitat.


JUNTA DE PORTAVEUS


10. Mocions

10.1 Moció sobre les armes nuclears i el suport al tractat de prohibició de les armes nuclears.

Primer.- Expressa la seva solidaritat amb totes les persones i famílies afectades per l'impacte de les armes i els assajos nuclears.

Segon.-Reclama als estats del món que es comprometin d'una manera clara i precisa amb el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu assoliment.

Tercer.- Fa seu el «ICAN Citties Appeal» (promogut per la Campanya ICAN, receptora del Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: «La nostra ciutat està profundament preocupada per la greu amenaça que les armes nuclears suposen per a les comunitats d'arreu del món. Creiem fermament que els nostres ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure d'aquesta amenaça. Qualsevol ús d'una arma nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, de llarg abast i duradores per a les persones i el medi ambient. Per tot això, donem suport al Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears i cridem els nostres Governs a signar-lo i ratificar-lo».

Quart.- Instar al Govern de l'Estat espanyol a signar i a ratificar el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides.

Cinquè.- Donar trasllat d'aquesta declaració al Govern de l'Estat espanyol, el secretariat d'Alcaldes per la Pau, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i FundiPau (Fundació per a Pau) membre de la Campany ICAN.

Aprovada per unanimitat.


10.2 Moció de rebuig a la petició de més de 200 anys de presó per als processats pel referèndum de l'1 d'octubre presentada pels grups municipals PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG i Crida-CUP.

Primer. - Manifestar el rebuig de l'Ajuntament de Granollers a la petició de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat de més de 200 anys de presó per als processats pel Referèndum de l'1 d'Octubre de 2017.

Segon. - Exigir la llibertat immediata dels líders polítics i socials que es troben en presó preventiva: Dolors Bassa i Coll, Jordi Cuixart i Navarro, Carme Forcadell i Lluís, Oriol Junqueras i Vies, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu, Jordi Sànchez i Picanyol i Jordi Turull i Negre.

Tercer. - Exigir la fi de la judicialització del conflicte polític i reclamar que es donin totes les garanties jurídiques als polítics Toni Comín i Oliveres, Anna Gabriel i Sabaté, Clara Ponsatí i Obiols, Lluís Puig i Gordi, Carles Puigdemont i Casamajó, Marta Rovira i Vergés, Meritxell Serret i Aleu; i als activistes i artistes Adrià Carrasco i Josep Miquel Arenas Beltran (Valtonyc).

Quart. - Reclamar que es donin totes les garanties jurídiques a l'activista Tamara Vila i altres membres dels CDR.

Cinquè. - Reiterar el compromís de l'Ajuntament de Granollers de bastir un front comú en defensa de la democràcia i dels drets civils.

Sisè. - Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a les entitats municipalistes.

Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG i Crida-CUP. En contra: Ciutadans i PP.

Data de creació:  22 de novembre de 2018

Data de publicació:  22 de novembre de 2018

Entrada en vigor:  22 de novembre de 2018

11 de gener de 2019

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat