Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 30 d'octubre de 2018

1. Aprovar l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 25 de setembre de 2018.

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 4, 12, 18 i 25 de setembre de 2018

3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


4. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per suplement de crèdit

El Ple aprova inicialment l'expedient MC AJT 38/2018 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 641.019,71 €.

Votació. A favor: PSC, Abstenció: PDCat-Demòcrates, ERC, Ciutadans, Crida-CUP


5. Aprovar inicialment la modificació del pressupost del Museu de Granollers per crèdit extraordinari

El Ple aprova inicialment l'expedient MC MUS 3/2018 de modificació del Pressupost del Patronat Municipal del Museu de Granollers per dotació de crèdits extraordinaris per un import de 40.000,00 €.

Votació. A favor: PSC, Abstenció: PDCat-Demòcrates, ERC, Ciutadans, Crida-CUP


6. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2019

El Ple aprova inicialment, d'acord amb l'article 168.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Pressupost General per a l'exercici 2019, integrat pels pressupostos de l'Ajuntament, de l'organisme autònom local Patronat Municipal del Museu de Granollers, els estats de previsió d'ingressos i despeses de l'Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat, i de les societats mercantils de capital íntegrament municipal Granollers Escena SL, Roca Umbert Fàbrica de les Arts SL i Granollers Promocions SA.El pressupost de 2019 pujarà a 90,7 MEUR (Pressupost consolidat: Ajuntament, organismes autònoms i societats municipals) el que suposa un increment superior al 8,2 %, respecte el de 2018. La inversió prevista és de 13,4 MEUR, un 44 % superior a la de l'any passat. A banda dels recursos propis, es preveuen més recursos procedents d'altres administracions i de tercers.

Les principals inversions de 2019

Reurbanització del polígon industrial Font del Ràdium: 4.419.200 €
Integració urbana de la carretera Granollers-Lliçà d'Amunt: 1.400.000 €
Rampes mecàniques al c. Carles Riba (entre els c. Lluís Vives i Veneçuela) i inici fase 2: 1.150.000 €
Ampliació de l'edifici de Can Muntanyola per a activitat universitària: 1.000.000 €
Reformes de les piscines cobertes: 1.000.000 €
Subvenció a l'Hospital de Granollers per habilitar un servei de radioteràpia: 700.000 €
Construcció d'una xarxa de biomassa per a equipaments municipals: 444.000 €
Projecte d'un edifici d'habitatge públic de lloguer: 150.000 €
Xarxa de renovació del clavegueram: 150.000 €
FAB LAB a Roca Umbert (espai per ser utilitzat com a laboratori de fabricació. Es tracta d'una proposta que obre el camí a la fabricació personal/col·lectiva pensant en el retorn social i promovent el treball col·laboratiu a partir de valors basats en el saber col·lectiu, la creativitat, l'experimentació, l'aprenentatge conjunt, el respecte mediambiental¿): 140.000 €

435.000 € per als projectes més votats en els pressupostos participatius
Camins escolars segurs: 150.000 €
Espai de jocs al centre: 150.000 €
Renovació del pati de l'Escola Salvador Llobet: 120.000 €
Arbres i zones verdes: 80.000 €
Renovació del pati de l'Escola Mestres Montaña: 70.000 €

S'esperen més ingressos per part de l'Estat en relació a exercicis ja tancats (4,3 MEUR, respecte 1,9 de l'any 2018), el que suposa un increment del 122 %. Baixa un 17 % l'endeutament de l'Ajuntament. Part del romanent de tresoreria positiu s'ha fet servir per liquidar préstecs amb interessos fora de mercat. Aquest fet comporta tenir menys endeutament i disposar de més diners per a despesa ordinària. Pel que fa a les despeses, el 43 % correspon al capítol I (despeses de personal). Actualment hi ha 776 treballadors/es. Destaca l'increment del 3,5 % per neteja, recollida d'escombraries i millora de la recollida selectiva per part del Consorci de Residus).Seguretat i cohesió social (9,52 %) són els àmbits en què més creix la despesa. El deute viu tindrà un lleuger increment però a finals de 2019 (perquè es demanen 6,3 MEUR de préstec per a inversions) però tornarà a estar igual que el 2018 al final d'any perquè es podrà aplicar part del romanent de tresoreria per finançar part de la inversió prevista.

Votació. A favor: PSC. En contra: PDCat-Demòcrates, ERC, Crida-CUP. Abstenció: Ciutadans


7. Aprovar inicialment les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019

El Ple aprova inicialment la modificació de la Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. Per setè any consecutiu no s'incrementen impostos i taxes per contribuir a l'estabilització econòmica. Es preveu ingressar 200.000 € d'impostos indirectes, com l'Impost de Construccions, més que l'any 2018.

Votació. A favor: PSC, Ciutadans. En contra: PDCat-Demòcrates, ERC, Crida-CUP.


8. Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme autònom administratiu "Patronat Municipal del Museu" i de l'Entitat Pública Empresarial "Granollers Mercat" per a 2019

Aprovar la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", amb efectes a 1 de gener de 2019, que és de 776 treballadors i treballadores públiques.

Votació. A favor: PSC, Ciutadans. En contra: Crida-CUP. Abstenció: PDCat-Demòcrates, ERC,


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


9. Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM per a la reforma urbanística i de nova centralitat a l'entorn de la Plaça Josep de Barangé de Granollers

Es presenta per a la seva aprovació inicial la modificació puntual del POUM en l'àmbit de nova centralitat a l'entorn de la plaça de Josep Barangé de Granollers, l'àmbit de la qual inclou els terrenys de les places Pau Casals, Josep Barangé, part del carrer Agustí Vinyamata, la façana de l'avinguda del Parc i la residència de Torrebadella, amb un total de 15.271 m². El límit de l'àmbit queda grafiat en els plànols d'informació i ordenació de la present resolució.
Aquest planejament té per objecte ordenar l'àmbit per tal de millorar la qualitat de l'espai urbà, potenciar-ne l'ús i millorar la funcionalitat amb a espai estratègic de Granollers, atenent als següents criteris:
1. Reforçar les relacions entre les places i espais comercials del casc antic i el parc de Torres Villà i l'estació d'autobusos, entenent l'espai resultant com un perllongament del parc en direcció al centre històric.
2. Incorporar els edificis que envolten l'espai en la imatge de la nova plaça potenciant les activitats en tot el conjunt.
3. Preveure en els edificis de la plaça usos comercials i d'activitats que reforcin la vitalitat del nou espai, mantenint al mateix temps la capacitat actual dels equipaments públics i la superfície d'espais lliures (augmentant-la si s'escau en les proporcions previstes legalment).
4. Destinar a usos públics l'edifici i jardí catalogats de Torrebadella.
5. Donar prioritat per a vianants a tot l'àmbit, restringint el trànsit rodat als accessos i serveis als edificis de l'àmbit, i reconeixent tots els possibles recorreguts que faciliten la permeabilitat entre l'avinguda del Parc i el centre històric.
6. Generar un espai públic plurifuncional amb usos i espais variats, com àrees de joc per nens o per avis, espais arbrats, espais aptes per a actes ciutadans, àrees de passeig o espais aptes per a terrasses de restauració.
7. Reordenar el subsòl, limitant els accessos als situats en l'avinguda del Parc, mantenint o augmentant la capacitat d'aparcament actual.
La proposta presentada s'ajusta a les determinacions de l'article 58 1 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (en endavant TRLUC).

Votació. A favor: PSC, PDCat-Demòcrates, Ciutadans. En contra: ERC. Abstenció: Crida-CUP.


10. Delegar a la Junta de Govern Local les competències envers l'execució del contracte de neteja viària i recollida de residus"

El Ple aprova la delegació del Ple de la Corporació a la Junta de Govern Local d'aprovació dels següents actes administratius que s'hagin d'adoptar per garantir la bona execució el contracte de Neteja Viària i de gestió de residus, tot respectant els principis bàsics de la contractació pública , i del dret administratiu
Modificació dels recursos materials i/o humans assignats pel Plec a determinades prestacions, com ara el model concret de maquinària a utilitzar, la categoria del personal que l'ha de dur a terme o el torn horari en que s'efectuaran les prestacions.
Aprovació de preus contradictoris corresponents a aquests mitjans no previstos inicialment en el plec.
Augment o disminució de freqüències de serveis teòrics en funció de les necessitats temporals de cada moment, com ara les recollides de residus voluminosos, la recollida de la fulla, la neteja de polígons o d'altres.
Aprovació de les possibles modificacions de contracte que no superin el 2% de l'import d'adjudicació.
Aprovació de les certificacions de regularització quadrimestrals previstes en els plecs per variacions en els serveis efectivament realitzats.
Aprovació dels expedients informatius i/o sancionadors derivats dels eventuals incompliments per manca de prestació o prestació deficient dels serveis.
Aprovació de les liquidacions corresponents al cost de les actuacions relatives al control de qualitat i les campanyes de comunicació directa que són a càrrec de l'adjudicatari.
Autorització de la cessió del contracte i/o subcontractació de determinats serveis previstos en els plecs.
I tots aquells actes que es produeixin durant l'execució del contracte que no suposin un increment del 2% del preu d'adjudicació.
Votació. A favor: PSC, Ciutadans. Abstenció: PDCat-Demòcrates, En contra: ERC, Crida-CUP.


JUNTA DE PORTAVEUS


11. Mocions

11.1.- Moció que presenta el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP, en nom de SOS Menjadors Escolars, per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública

L'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit educatiu encara no ha abordat integralment. Actualment la qualitat educativa de l'espai del migdia depèn de les dinàmiques i iniciativa de cada centre. En alguns s'intenta integrar aquest espai en el projecte educatiu, tot i a pesar que no hi hagi presència física de l'equip de mestres, però en què s'acorden unes línies educatives d'actuació amb l'AMPA/AFA i el monitoratge contractat. En altres centres, la diferència entre l'espai lectiu i el del migdia és més evident. Fins el dia d'avui el Departament d'Ensenyament encara no ha encarat aquesta manca d'atenció pedagògica al, desafortunadament anomenat, servei de menjador. Un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com a temps educatiu, sota la tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia d'accés universal i, per tant, també gratuït, però no obligatori. Una aposta clara per facilitar el dret a l'educació pública sense copagaments, on l'alimentació a càrrec de l'administració sigui veritablement de qualitat i garantint l'atenció educativa.

Així doncs, un temps de migdia on es podrien treballar tres aspectes prou transcendents:
l'alimentació, els valors humans i la democràcia. L'alimentació saludable lligada a factors de sostenibilitat que impliqui utilitzar productes de proximitat i de temporada, que a l'hora doni feina als productors i a les productores properes al centre educatiu i que clarament demostrin tècniques vinculades a l'ecologia. Una alimentació saludable basada en una dieta mediterrània que reforci l'educació d'hàbits de salut que ajudin a prevenir i reduir la incidència de malalties com l'obesitat, la diabetis o les afectacions cardiovasculars, etc.
Els valors humans lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió de qualsevol alumna i alumne, inclosos aquells amb necessitats educatives especials que puguin precisar personal de suport educatiu, a la diversitat i interculturalitat alimentària i social, a la tolerància i el respecte vers els altres i, en definitiva, tots aquells valors que facilitin la construcció d'una societat millor. I la democràcia, començant pel funcionament democràtic del CEC, òrgan on la comunitat educativa ha de ser representada de forma equilibrada, qui ha de decidir, d'entre moltes altres qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al seu centre educatiu.
La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat educativa en forma d'esborrany, no només no inclou de manera integral l'espai de migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema d'externalització dels menjadors a través de concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de decidir autònomament, si vol que siguin les famílies del centre les que gestionin part del temps del migdia (com fins ara fan a molts centres educatius, com a entitat privada sense ànim de lucre que utilitza un equipament públic)

Per tot això portem els següents acords a votació per part del Ple:

· Instar al Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per obrir un nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia.
· Instar al Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític amb tots els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de consens amb la comunitat educativa.
· Traslladar els acords d'aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al Consell Comarcal i a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi a través del representant de l'ajuntament en els respectius Consells Escolars de Centre.


11.2.- Moció que presenta el grup municipal d'ERC-AG-AM per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva

Moció rebutjada


11.3.- Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de la normativa al joc i addiccions.

La regulación del juego en España posee una fragmentación territorial que ha supuesto una variabilidad normativa que ha supuesto que algunas Comunidades estén altamente avanzadas en la regulación de la ordenación del juego y la prevención de conductas adictivas, mientras otras parecen haberse quedado descolgadas. Si bien, somos conscientes de que existe una competencia estatal en materia de juego, que ha de ser ejercida por el Estado en nombre del interés general y además, consideramos que es el mismo Estado el que debe velar por el que las diferentes normativas autonómicas se actualicen, especialmente en materia de prevención de conductas adictivas. El Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego en población clínica española del año 2017, Coordinado por la Dirección General de Ordenación del Juego, proporciona información y conclusiones interesantes en relación con los perfiles psico-sociales más afectados por los trastornos en la actividad de juego, tanto en hombres como en mujeres, así como los principales predictores de la severidad y afectación de dicho trastorno. La radiografía que arroja este estudio en cuanto al perfil de los jugadores problemáticos en nuestro país es el de un hombre soltero, activo laboralmente, que no dispone de ayudas sociales, que presentó un inicio precoz de la conducta de juego y padece problemas relacionados con la salud. El informe señala que la media de edad de inicio en el juego en nuestro país es a los 21 años, habiéndose iniciado en el juego el 36% de los encuestados antes de los 18 años. Según la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR), en su memoria 2018, el juego es un negocio rentable que crece anualmente en nuestro país. Según los datos que arroja su última memoria, el número de casas de apuestas se han multiplicado en todas las Comunidades Autónomas. De los 2441 salones que existían en todo el país en el año 2014, se han alcanzado 3132 en 2017. Por ejemplo, en Madrid, con fecha de principios de mayo había en la región 385 salones dedicados al juego y a las apuestas deportivas frente a los 328 de 2016, los 295 de 2015 o los 270 de 2014, un crecimiento continuado del 42,5%. Andalucía ha experimentado un incremento de 672 salones en el año 2014, a 743 en 2017; Castilla-La Mancha ha pasado de 84 a 180 de 2014 a 2017; Extremadura de 17 a 95 y País Vasco de 162 a 192. Estos son solo algunos ejemplos. Este aumento significativo de las salas de juego, unido a una regulación dispar según la Comunidad Autónoma, recordemos que cada territorio posee una ley de juego, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, variando el nombre según la comunidad, y que cada ayuntamiento posee una normativa específica sobre ordenación urbanística, que ha dado lugar a que existan casas de apuestas o salas de juego situados justo enfrente de colegios, institutos y centros juveniles. Una cercanía a este tipo de centros que, según diferentes expertos normaliza su presencia y hace que los menores consideren este tipo de negocios aptos para su acceso, facilitando, en cierta medida, el inicio en el juego de los ciudadanos.
Es por todo ello que el Grupo Municipal de Ciutadans Granollers (Cs) propone los siguientes
ACUERDOS:
· Llevar a cabo las modificaciones precisas en la normativa sobre planificación urbanística a fin de prohibir la apertura de casas de apuestas y juego en las proximidades de centros escolares, institutos, centros juveniles y edificios públicos con alto tránsito de menores de edad.
· Desarrollar campañas de concienciación para los progenitores y los menores de edad sobre los riesgos que entraña el juego y las altas cifras de ludopatía que se están registrando entre jóvenes.
· Colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la inspección del funcionamiento de estas casas de juego y apuestas a fin de supervisar el correcto funcionamiento de los mecanismos de identificación de jugadores y poder detectar posibles menores de edad que puedan haber accedido a estos establecimientos.

Data de creació:  26 d'octubre de 2018

Data de publicació:  26 d'octubre de 2018

Entrada en vigor:  26 d'octubre de 2018

30 de novembre de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat