Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 25 de setembre de 2018


1) Aprovar l'acta del Ple de la sessió ordinària del dia 31 de juliol de 2018.


2) Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol de 2018.


3) Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA4) Modificar la Plantilla i la Relació de llocs de treball del'Ajuntament de Granollers.

El Ple aprova la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball creant una plaça i lloc de treball de Professor/a de música i una plaça i lloc de treball de Tècnic/a superior d'assessorament jurídic.
Votació. A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstenció: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AGi Crida-CUP.


5) Donar compte dels nomenaments i contractacions pel procediment de màxima urgència previstos a l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

L'Ajuntament de Granollers ha tingut darrerament la necessitat de proveir amb caràcter d'urgència diferents contractacions o nomenaments amb personal temporal per diferents perfils professionals dels quals o bé disposava de borsa de candidats i aquests han renunciat a la contractació oferta, o bé no es disposava de la mateixa borsa del perfil requerit. Així, s'ha contractat una vetlladora per l'Escola Municipal del Treball, amb contracte laboral temporal pel procediment de màxima urgència; una Tècnica d'Educació Infantil per donar suport a l'educació especial USEE/SIEI amb contracte laboraltemporal d'interinitat pel procediment de màxima urgència; i dues vetlladores per l'Escola Municipal Salvador Llobet, amb contracte laboral temporal d'interinitat pel procediment de màxima urgència.


6.Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Granollers del'exercici 2017.

El Ple aprova el Compte General de l'Ajuntament de Granollers corresponent a l'exercici 2017 i el seu Compte de Recaptació,integrat pels comptes anuals i documentació complementària dels ens següents:
· Compte General del pressupost 2017 de l' Ajuntament de Granollers.
· Compte General del pressupost 2017 del Patronat Museu Municipal.
· Estat i comptes anuals 2017 de l'Entitat pública empresarial Granollers Mercat.
· Estat i comptes anuals 2017 de Granollers Promocions, S.A.
· Estat i comptes anuals 2017 de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts S.L.)
· Estat i comptes anuals 2017 de Granollers Escena, S.L.
En documentació complementària: Compte General 2017 del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero i Compte General 2017 del Consorci Teledigital Granollers.
Votació. A favor: PSC i Ciutadans. Abstenció: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG,Crida-CUP i PP.


7) Aprovar la modificació del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per suplement de crèdit.

El Ple aprova inicialment l'expedient de modificació del Pressupost del'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 484.408,68 €.Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions,l'acord serà automàticament elevat a definitiu.Votació. A favor: PSC. Abstenció: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP,Ciutadans i PP.COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR8) Estimar parcialment les al·legacions presentades a l'aprovació inicial del III Pla d'Igualtat de Gènere de la ciutadania de Granollers.

El dia 26 de juny de 2018 el Ple va acordar aprovar inicialment el III Pla d'Igualtat de Gènere de la ciutadania de Granollers. Després del termini de 30 dies hàbils d'informació pública, el Ple estima parcialment les al·legacions presentades per:

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acció Granollers:

-S'estima la proposta d'incloure un cronograma de les accions, tot i que la major part tenen un període d'execució llarg.

-S'estima la proposta d'incloure un apartat detallant la metodologia d'avaluació del Pla i s'establirà un espai estable de participació per a l'avaluació a partir de la comissió d'igualtat de gènere del consell de ciutat i el grup de treball vinculat a l'estudi del 2016.

-S'estima parcialment la proposta de reforçar la Comissió d'Igualtat de Gènere. Aquesta Comissió Comissió és un espai intern d'impuls de la transversalitat i té sentit com espai directiu/ tècnic de caràcter operatiu. Paral·lelament, però, es crearà un espai estable de participació/ avaluació del Pla d'igualtat del que formin part els agents socials, culturals,esportius, educatius, etc, a partir de la Comissió d'igualtat de gènere del Consell de ciutat i del Grup de treball vinculat al'estudi del 2016.

-S'estima parcialment la proposta de realitzar avaluacions d'impacte en funció del gènere per qualsevol actuació urbanística. En aquest pla, una de les accions que esmentàvem és una auditoria amb perspectiva de gènere. Una vegada fet el procés de formació i l'acompanyament a l'auditoria es proposa crear un grup de treball per consensuar amb el servei d'urbanisme una eina d'avaluació en clau de gènere. S'ha inclòs la proposta en la descripció del'acció 6 creació de grups de treball de transversalitat de gènere de la línia 1.2.

-S'estima la proposta d'incorporar perfils de dones referents que vagin més enllà de la cultura occidental o local. L'acció es va incorporar a proposta de la comissió de treball del Consell de Ciutat i proposa la creació de referents locals però aquests poden ser d'orígens diversos. En aquest sentit s'acorda afegir en la redacció de la descripció de l'acció 5 de la línia 6.2. «que representin la diversitat de la ciutat»

Grup municipal Crida per Granollers – CUP:

-S'estima parcialment la proposta d'implicar dones i entitats provinents de la societat civil que treballin per la igualtat de gènere. El Pla d'igualtat ha comptat en la seva elaboració(diagnòstic i pla d'acció) amb la participació de la Comissió d'igualtat del Consell de ciutat, el Grup de treball de ciutadania vinculat a l'estudi del 2016 i la Taula d'igualtat de gènere.Per tal d'incrementar la participació en l'avaluació del Pla, tal i com es suggereix, s'establirà un espai estable de participació per a l'avaluació a partir dels espais ja esmentats(la Comissió d'igualtat de gènere del Consell de ciutat i el Grup de treball vinculat a l'estudi del 2016). Aquest compromís es farà explícit en un nou apartat del III Pla en el que es detallarà la metodologia d'avaluació.

-S'estima parcialment la proposta de determinar quina és la prioritat i l'ordre d'implementació de les accions i incorporar una calendarització concreta en l'apartat any/període del Pla d'accions. Així s'inclourà un annex amb el cronograma de les accions, tot i que la major part tenen un període d'execució llarg. 

-S'estima parcialment la proposta d'incorporar en la Comissió d'Igualtat de gènere als grups municipals, a col·lectius feministes autogestionats i a entitats que puguin col·laborar en el desplegament del Pla. La Comissió d'igualtat de gènere com a espai intern d'impuls de la transversalitat té sentit com espai directiu/ tècnic de caràcter operatiu. Paral·lelament, però es crearà un espai estable de participació/ avaluació del Pla d'igualtat del que formin part els agents socials, culturals,esportius, educatius, etc a partir de la Comissió d'igualtat de gènere del Consell de ciutat i del Grup de treball vinculat al'estudi del 2016. Aquest compromís es farà explícit en un nou apartat del III Pla en el que es detallarà la metodologia d'avaluació.

Votació. A favor: PSC i Ciutadans. En contra: Crida-CUP. Abstenció:PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG i PP.

Data de creació:  21 de septembre de 2018

Data de publicació:  21 de septembre de 2018

Entrada en vigor:  21 de septembre de 2018

2 de novembre de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat