Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 31 de juliol de 2018


1) Aprovar l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 26 de juny de 2018.


2) Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 5, 12, 19 i 26 de 2018.


3) Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ4) Presa de possessió del regidor Pau Llobet i Roura.

Es procedeix a la presa de possessió del regidor Pau Llobet i Roura, del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acció Granollers ERC-AG-AM, en substitució de Chakir El Homrani i Lesfar que va renunciar voluntàriament com a regidor en el Ple de l'11 de juny.5) Modificar la composició de diferents Comissions Informatives.

Es designa el senyor Pau Llobet i Roura, en substitució ddel senyor Chakir El
Homrani i Lesfar, membre pel Grup Municipal ERC Acció Granollers a les Comissions Informatives relacionades:
· Com a suplent en la Comissió Informativa de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació.
· Com a titular en la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia.
· Com a titular en la Comissió Informativa de l'Àrea d'Acció Comunitària i Benestar.
· I com a titular en la Comissió Especial de Comptes.

Es publica aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis municipal.

Aprovat per unanimitat6) Donar compte de l'Informe d'avaluació del compliment de les lleis de transparència.

Es dona compte de l'informe d'avaluació del compliment de les lleis de transparència a la corporació.7) Aprovar inicialment el codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Granollers i la seva guia d'aplicació.

S'aprova inicialment el codi de conducta i la guia per a l'aplicació del model de codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Granollers.

Aquest codi té dos objectius fonamentals:
· Establir els principis ètics que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se'n deriven.
· Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.
Tenen la condició d'alts càrrecs:
Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.
Els titulars d'òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de règim local.
Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic.
El codi recull principis ètics i de bon govern, així com normes de conducta i compromisos en relació amb la ciutadania, i mecanismes de control intern que vetllin per al compliment del codi.
També s'exposa al públic pel termini d'un mes el referit acord en el Butlletí Oficial de la província i la seu electrònica, a fi i efecte que la ciutadania pugui presentar suggeriments i/o al·legacions. En cas que no es presentin al·legacions i/o suggeriments s'entendrà aprovat definitivament.
En quart lloc s'atribueixen les competències de comissió de seguiment del codi deconducta, a la Comissió Informativa de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació. Les seves normes de funcionament seran les de la comissió informativa (menció expressa que sempre estarà formada per càrrecs electes), i s'estableix que l'informe d'avaluació del compliment de les lleis de transparència es presentarà de forma semestral a la comissió referida dels mesos de juny i desembre, en un apartat separat sota el títol «comissió de seguiment del codi de conducta» i s'elevarà al Ple anualment, al mes de juliol.
Es fa públic aquest acord, el codi de conducta i documents annexos en el portal de la transparència de l'Ajuntament i comunicar-ne l'aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.

Votació. A favor: PSC, PDCat-Demòcrates, ERC, Ciutadans i PP. Abstenció: Crida-CUP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


8) Iniciar l'expedient licitatori per al contracte mixt de subministrament per a la renovació i manteniment del centre de procés de dades de l'Ajuntament de Granollers.

S'inicia expedient licitatori per procedir a la contractació, mitjançant procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària, del subministrament del centre de procés de dades i els serveis de manteniment.
Es declara la plurianualitat i s'autoritza la despesa de la present contractació, per un
import màxim de 381.000,00 € més 80.010,00 euros en concepte d'IVA (21%), que fa un total de 461.010,00 euros.
S'aproven els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària.
Es doten els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats amb crèdit suficient per
atendre les despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació
contractual a l'existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec de les aplicacions
pressupostàries indicades.
Es publica l'anunci licitatori de la present contractació al perfil del contractant de la
web municipal i al DOUE.
Es designa com a responsable del contracte al senyor Albert Llucià Montaner,
responsable de Sistemes d'Informació i Comunicació de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Es comunica aquest acord al servei de Comptabilitat de l'Ajuntament, als efectes
oportuns.

Votació. A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: PDCat-Demòcrates, ERC i Crida-CUP.9) Aprovar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers.

S'aprova la modificació de la plantilla amb el detall següent:
Es transforma la denominació de les següents places per tal d'homogenitzar noms, sense que es modifiqui cap altra condició:
- 6 tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament infantil/primari (personal funcionari)

- 22 tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament primari (personal funcionari)
- 1 tècnic/a mitjà/mitjana (personal laboral)

d'acord amb el detall següent:
- 28 tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament (personal funcionari)
- 1 tècnic/a mitjà/mitjana d'ensenyament (personal laboral)

2. Es creen tres places de professor, personal laboral, grup A1.
L'executivitat d'aquestes places queda supeditada a la justificació d'existència de
finançament
3. Es creen sis places de Tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament secundari, personal funcionari; escala d'administració especial; subescala Tècnica; classe Mitjana; grup A2.
L'executivitat d'aquestes places queda supeditada a la justificació d'existència de finançament.

D'altra banda, s'aprova la modificació de la relació de llocs de treball, amb el detall següent:
Es transforma la denominació dels 23 llocs de treball de tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament primari, sense que es modifiqui cap altre condició, per tal que quedi de la següent manera: tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament infantil/primari.
Es creen tres llocs de treball denominats professor/a de música; enquadrament orgànic
4106; complement de destí 24; complement específic 43; classificació professional, A1; núm. de fitxa 348; nivell de català, C; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada parcial.
Es creen sis llocs de treball de professor/a tècnic/a d'educació secundària; enquadrament orgànic 4105; complement de destí 24; complement específic 46; classificació professional, A2; núm. de fitxa 343; nivell de català, C; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa.

Es publica al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya aquesta modificació.

Votació. A favor: PSC, ERC, Ciutadans, Crida-CUP i PP.
Abstenció: PDCat-Demòcrates10) Aprovar la modificació del conveni col·lectiu del personal laboral i acord de condicions del personal funcionari.

Es modifica l'article 12.8 de l'Acord de Condicions del personal funcionari i Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Granollers

Es modifica el redactat de l'article 13.a) de l'Acord de Condicions del personal
funcionari i Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Granollers

Es modificar l'article 13 de l'Acord de Condicions del personal funcionari i Conveni
Col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Granollers, afegint un apartat.

Es deixa sense efectes els article 29 i 37 de l'Acord de Condicions del personal
funcionari i Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Granollers

Es modifica l'article 24 de l'Acord de Condicions del personal funcionari i conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Granollers

Es modifica l'article 25.2 de l'Acord de Condicions del personal funcionari i Conveni
Col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Granollers.

Es modifica l'article 3 de l'annex 5 de l'Acord de Condicions del personal funcionari,
afegint l'apartat 4.

Es modifica l'article 12.1 de l'annex 5 de l'Acord de Condicions del personal funcionari.

Es modifica l'article 18 de l'annex 5 de l'Acord de Condicions del personal funcionari,
afegint l'apartat 1.

Es notifica aquest acord a les seccions sindicals amb representació de l'Ajuntament de Granollers.

Votació. A favor: PSC, PDCat-Demòcrates, ERC, Ciutadans i PP. Abstenció: Crida-CUP.


11) Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per dotació de crèdits extraordinaris.

S'aprova inicialment l'expedient MC AJT 30/2018 de modificació del pressupost de
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 67.272,96 euros.

S'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació. A favor: PSC i PP. Abstencions: PDCat-Demòcrates, ERC, Ciutadans i Crida-CUP.12) Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per suplement de crèdits.

S'aprova inicialment l'expedient MC AJT 31/2018 de modificació del pressupost de
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 32.830,00 euros.

S'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació. A favor: PSC i PP. Abstencions: PDCat-Demòcrates, ERC, Ciutadans i Crida-CUP.


13) Aprovar un pla econòmic i financer pel període 2018-2019.

S'aprova el Pla econòmic i financer de l'Ajuntament de Granollers i les seves entitats
dependents que formen el sector administracions públiques de la Corporació, als efectes de compliment de l'objectiu de la regla de la despesa en l'exercici en curs (2018) i el següent (2019), d'acord amb l'article 23 de la LOEPSF i que presenta com a única mesura de correcció l'aprovació del pressupost de la corporació per a l'exercici 2019.

Es tramet l'esmentat Pla econòmic i financer, un cop aprovat, a efectes de comunicació a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, en tant que òrgan de tutela financera dels ens locals, així com també remetre'l al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el termini de 5 dies naturals des de la seva aprovació.

Es notifica als ens dependents de l'Ajuntament de Granollers l'aprovació d'aquest Pla
econòmic i financer a efectes del seu compliment.

Votació. A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: PDCat-Demòcrates, ERC i Crida-CUP.COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT14) Estimar parcialment les al·legacions presentades a l'aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana.

S'estimen parcialment algunes al·legacions presentades a l'aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana i, en aquest sentit, es modificaran els documents que formen part del Pla de Mobilitat Urbana.
Es donen per contestades les al·legacions en el sentit de l'informe signat pels
tècnics municipals incorporat a l'expedient i es desestimen la resta, d'acord amb els informes adduïts.
Es comunica aquest acord a l'Autoritat Metropolitana del Transport i a la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya
Es notifica aquest acord als interessats.

Votació. A favor: PSC, PDCat-Demòcrates, Ciutadans i PP. Abstencions: ERC i Crida-CUP.15) Modificar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus de l'Ajuntament de Granollers.

S'aprova la modificació del contracte de serveis per la prestació del servei de neteja
viària i recollida de residus de l'Ajuntament de Granollers a l'empresa Talher SA per un import de 78.928,20 € més 10% d'IVA que fan un total de 86.821,02 € amb data inici 1 d'agost de 2018.

S'aprova l'autorització i la disposició de la despesa segons les dades del primer punt
que s'imputaran a la partida pressupostària (Treballs de recollida escombraries).
Es declara la plurianualitat d'aquesta pròrroga, per als exercicis 2019, 2020 i 2021
segons detall del punt primer.
Es confeccionen els documents comptables AD C I AD C Fut (2019, 2020 i 2021) de
l'import i partida pressupostària relacionades anteriorment.

Es requereix el contractista per tal que en el termini de 10 dies comptadors a partir de la notificació del present acord, presenti una ampliació de la garantia de 10.194,89 € corresponent al 5% de l'import de la modificació proposada.
S'incorpora aquest acord com addenda al contracte núm. 2017/21 formalitzat data 25
de gener de 2018 i remetre telemàticament l'expedient de contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.
Es comunica la present resolució als serveis de comptabilitat i tresoreria.
Es notifica a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

Votació: PSC i PP. Abstencions:ERC, Ciutadans i Crida-CUP. En contra: PDCat-Demòcrates16) Desestimar la reclamació formulada per Talher,SA en relació al contracte de serveis de neteja viària i recollida de residus municipals.

Es desestima la reclamació formulada per Talher,SA en data 18/08/2017 relativa a la
reclamació d'actualització de conceptes i preus del contracte de serveis de neteja viària i recollida de residus municipals, d'acord amb els fets i fonaments de dret del cos de la present resolució.
Es notifica el present acord a Talher,SA amb expressió dels recursos corresponents.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans, Crida-CUP i PP. Abstenció: ERC. En contra: PDCat-Demòcrates17) Ratificar l'acord del Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental de modificació dels Estatuts del Consorci.

Es ratifica l'acord del Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental de modificació dels Estatuts del Consorci, que s'incorpora a l'expedient.
Es notifica aquest acord al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental.

Votació: A favor: PSC, PDCat-Demòcrates, ERC, Ciutadans i PP. Abstenció: Crida-CUP18) Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM en l'antic sector S "Can Gordi. Can Català" de Granollers.

S'aprova provisionalment la modificació puntual del POUM en l'antic sector S "Can Gordi. Can Català" de Granollers, a l'empara de l'article 101.3 del text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya (TRLUC).
Es tramet l'expedient complet a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
per tal que l'aprovi amb caràcter definitiu d'acord amb l'article 80 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Votació: A favor: PSC, PDCat-Demòcrates, Ciutadans i PP. Abstenció: ERC. En contra: Crida-CUP


19) Aprovar el text refós de la modificació de l'article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers.

S'aprova el text refós de la modificació puntual de l'article 213 de les Normes
Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d'ús en les claus 4A, d'edificació industrial, el qual incorpora les prescripcions fixades en l'acord de la CTUB de 8 de maig de 2018.
Es sotmet a informació pública el text refós aprovat, atès que els canvis introduïts
tenen caràcter substancial d'acord amb l'informe tècnic emès.
El termini d'informació pública tindrà una durada d'un mes, no obstant, si el termini
d'informació pública coincideix total o parcialment amb el mes d'agost, tindrà una durada de dos mesos.
La informació pública s'ha de convocar mitjançant edictes al Butlletí oficial de la Província, a la premsa periòdica al Tauler d'Anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers (http://www.granollers.cat).
Durant el període d'informació pública podran formular-se les al·legacions que s'escaiguin.
Es sol·licita informes, respecte al text refós aprovat, a la Direcció General de Comerç i a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.

Votació: A favor: PSC, PDCat-Demòcrates, ERC, Ciutadans i PP. En contra: Crida-CUP20) Aprovar el conveni urbanístic de cessió anticipada de sòls afectats pel Planejament Urbanístic General com a sistemes urbanístics públics, al carrer Vinyamata 89.

Es dona compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de gener de 2018, pel qual es va aprovar l'esborrany del conveni urbanístic de cessió anticipada de sòl afectat pel planejament urbanístic general com a sistemes urbanístics públics, al carrer Agustí Vinyamta núm. 89, d'acord amb la clàusula 8 del conveni.
Es faculta l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura delconveni a què fa referència l'acord anterior.
Es publica aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i al taulell d'anuncis municipal, i sotmetre'l a informació pública durant el termini d'un mes des de la seva publicació.
Es tramet una còpia del present conveni urbanístic al Departament de Territori i
Sostenibilitat en el termini d'un mes des de la seva aprovació, perquè sigui inserit en la secció de convenis urbanístics de l'instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de l'Administració de la Generalitat.
Es notifica aquest acord als Srs. Francisco Muntané Vives, Fernando Escudero
Gavaldà, Maria Asunción Vives Miguel, Pedro Vives Miguel, Oriol Escudero Egea, Marc Escudero Egea i Maria Teresa Egea Ruiz i a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

Aquest conveni fa referència a la cessió anticipada a l'Ajuntament d'una finca amb façana al carrer Vinyamata per tal d'eixamplar de 4 a 8 m el carrer Joan Enric Durant tal i com el desenvolupament del sector 110a preveu, i fer-ho abans que el sector es desenvolupi. El sector 110a preveu, entre altres, el cobriment de la via del tren, aspecte sobre el qual es treballa però que no es preveu que es materialitzi a curt termini. La cessió anticipada de la casa que preveu el conveni permetrà millorar la connexió del vial paral·lel a la via amb el pont del carrer de Vinyamata i millorar la connectivitat i la permeabilitat de tot el sector comprès entra el pont, la via, la nova passera, el sector 27 actualment en desenvolupament i els entorns del camp de futbol. L'enderrocament de la casa està prevista per a aquesta tardor.

Votació: A favor: PSC, ERC, Ciutadans i PP. Abstencions: PDCat-Demòcrates i Crida-CUP21) Aprovar inicialment la modificació puntual dels articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers.

Es resolen les al·legacions presentades a la modificació puntual dels articles 108,
112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en els termes de l'informe tècnic emès.
S'aprova novament amb caràcter inicial la modificació puntual dels articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, d'acord amb la memòria redactada pel Servei d'Urbanisme i Habitatge de juliol de 2018.
Es sotmet a informació pública la modificació puntual dels articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers aprovada.
El termini d'informació pública tindrà una durada d'un mes, no obstant, si el termini
d'informació pública coincideix total o parcialment amb el mes d'agost, tindrà una durada de dos mesos.
La informació pública s'ha de convocar mitjançant edictes al Butlletí oficial de la Província, a la premsa periòdica al Tauler d'Anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers (http://www.granollers.cat).
Durant el període d'informació pública podran formular-se les al·legacions que s'escaiguin.

Les normes urbanístiques que es modifiquen en aquest Ple eren les mateixes del POUM aprovat el 2006. És obvi que les circumstàncies socioeconòmiques de fa 12 anys són significativament diferents a les actuals, i des de llavors també s'han succeït nombrosos canvis normatius, en comportaments socials (hàbits i costums, consciència mediambiental, etc.) i, alhora, es compta amb suficient experiència fruit l'aplicació de la normativa, fet que permet fer-ne avaluació i extreure'n conclusions per a la seva millora.
A més, en aquests darrers mesos es disposa de noves eines i anàlisis transversals que cal tenir en compte i integrar en la revisió de les normes urbanístiques com el Pla d'Habitatge i el Pla Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS).
En resum es disminueix la dotació de places d'aparcament que preveu la normativa allà on hi ha vials de prioritat invertida, illa de vianants i pla especial de patrimoni històric i arqueològic per tal que no sigui una limitació a l'hora d'afavorir que es puguin rehabilitar habitatges, tot en consonància amb el Pla de Mobilitat Urbana i el Pla d'habitatge.

Votació: A favor: PSC, PDCat-Demòcrates, ERC, Ciutadans i PP. Abstenció: Crida-CUP .22) Aprovar el Pla Local d'Habitatge.


S'aprova inicialment el Pla Local d'Habitatge de Granollers, per al període 2018-
2023.
Es sotmet a informació pública mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la seva seu electrònica, per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de la presentació d'al·legacions.
S'acorda que en el cas que no es presenti cap al·legació en el termini d'exposició al
públic, el Pla Local d'Habitatge 2018-2023 s'entendrà aprovat definitivament sense ulterior tràmit.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstenció: PDCat-Demòcrates, ERC i Crida-CUP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA23) Modificar els estatuts de la Fundació Orquestra de Cambra.

S'aprova la modificació dels estatuts de la Fundació Orquestra de Cambra de
Granollers, de conformitat als fets i fonaments de dret invocats.
S'aprova el text refós dels estatuts de la Fundació Orquestra de Cambra.
Es notifica el present acord a la Fundació Orquestra de Cambra de Granollers.
Els canvis impliquen passar d'una fundació pública temporal a definitiva, ja que l'Orquestra de Cambra de Granollers és una formació musical de més de 25 anys per això resulta adient que el paraigües que l'aixopluga, la Fundació, deixi de ser temporal
per esdevenir una Fundació permanent.
També s'ha considerat adient aprofitar la necessària modificació dels Estatuts per fer-ne una revisió global i adaptar-los al funcionament real de la Fundació, tot fent-la més eficient i eficaç, alhora que s'hi inclouen alguns canvis en la seva estructura i funcionament, i es fa una revisió i adaptació de l'ús inclusiu del llenguatge emprat en la seva redacció.

Votació: A favor: PSC, PDCat-Demòcrates, Ciutadans, ERC i PP. Abstenció: Crida-CUP.24) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'Ajuntament de Canovelles per al foment de la cultura i la gestió conjunta de la programació municipal del Teatre Auditori de Can Palots i el Teatre Auditori de Granollers dins el projecte «Escena grAn:».

S'aprova el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
de Granollers i l'Ajuntament de Canovelles per al foment de la cultura i la gestió conjunta de la programació municipal del Teatre Auditori Municipal Can Palots dins el Projecte Escena GrAn. Es notifica el present acord a l'Ajuntament de Canovelles.
L'objecte d'aquest conveni és desenvolupar l'activitat de foment de la cultura conjuntament entre ambdues corporacions, i la gestió conjunta d'una cartellera d'espectacles única entre els municipis de Granollers i de Canovelles, així com la coordinació i organització de les temporades dels respectius teatres municipals, mitjançant la definició del marc de participació de cada una de les duess administracions, en base als respectius drets i deures derivats del present conveni de col·laboració.

Aprovat per unanimitat

Data de creació:  26 de juliol de 2018

Data de publicació:  26 de juliol de 2018

Entrada en vigor:  26 de juliol de 2018

3 d'octubre de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat