Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 26 de juny de 2018


1. Aprovar les actes de Ple de la sessió ordinària i extraordinària del dia 29 de maig de 2018 i del Ple extraordinari del dia 11 de juny de 2018.

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 8, 15, 22 i 29 de maig de 2018.

3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA4. Aprovar inicialment la modificació del Pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris.

Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 25/2018 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 617.000,00€, amb el detall següent:

CANONADA AIGUA POTABLE C. FRANCESC RIBAS 180.000,00 €
VORERA SUD CARRER FRANCESC RIBAS 325.000,00 €
ADEQUACIO PATI CEIP PEREANTON 62.000,00 €
PARC MÒBIL CAVALCADA DE REIS 50.000,00 €

TOTAL DESPESA 617.000,00 €

BAIXA 2018 J3210/34200/62703 CAMP DE FUTBOL DE PALOU 617.000,00 €

TOTAL FINANÇAMENT 617.000,00 €

En segon lloc s'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació. A favor: PSC. Abstenció: PDCat-Demòcrates, ERC, Crida-CUP, Ciutadans.5. Aprovar inicialment la modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

S'aprova inicialment l'expedient MC AJT 26/2018 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 474.640,79 €. Alhora es dona de baixa el fons de contingència voluntari pel mateix import.

S'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació. A favor: PSC, PDCat-Demòcrates, Ciutadans. Abstenció: ERC, Crida-CUP.COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT6. Aprovar l'addenda al Conveni formalitzat entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per a l'exercici 2018.

El Ple aprova l'addenda al Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés S.A i documents annexes, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès. Algunes de les millores afavoriran incrementar la puntualitat, evitar la sobreocupació d'algunes línies i afavorir que segueixi creixent el nombre de persones usuàries del transport públic.

En data 15 de març de 2018 les parts acorden modificar, mitjançant una addenda, el Conveni 2018 amb l'objectiu d'introduir una sèrie de canvis a la xarxa de transport públic de viatgers per carretera que permeti oferir unes millors condicions de la prestació del servei i s'adapti a les necessitats de les persones usuàries dels municipis de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. L'esmentada millora, que haurà d'implementar-se a partir del 1 de juliol de 2018, comportarà la modificació d'horaris, itineraris i de pressupost i principalment consisteix en:

- En la L-1 (Can Gili-Hospital-la Torreta), que mantindrà les mateixes parades i recorregut, hi haurà un increment de la freqüència de pas a 20 minuts durant tota la jornada.
- La L21 tindrà un recorregut més curt per tal d'incrementar la puntualitat. Abans anava de Can Mònic a Can Bassa i ara anirà de l'Hospital a Can Bassa. Aquest fet permetrà accedir de manera més directa a l'hospital des del sud de la ciutat. La cobertura fins a Can Mònic quedarà garantida amb el nou recorregut de la línia 6.
- La L22 tindrà també un recorregut més curt. Abans anava de Bellavista a Can Bassa i ara de Bellavista fins a l'estació de tren de Granollers Centre. El trajecte des de l'estació de Granollers Centre fins a Can Bassa també es cobreix amb el nou recorregut de la línia 6.
- Al incrementar la freqüència de pas de la L1 i coincidir en bona part amb el recorregut de la L3, ha calgut redissenyar aquesta línia, amb un nou traçat est-oest, connectant Canovelles amb el polígon del Ramassar i la Torreta. En el terme de Granollers aquesta línia tindrà una nova parada davant dels jutjats i es millorarà la comunicació amb el cementiri, el tanatori i el polígon del Ramassar, on abans no hi passava aquesta línia.
- La L4 es divideix en tres ramals, per donar millor cobertura a les urbanitzacions (Tíbel, Bellulla i Can Duran), al polígon industrial de Can Castells i el complex esportiu municipal Thalassa de Canovelles. Tots tres ramals acabaran el recorregut a la plaça Constitució de Granollers.
- La L6 amplia el recorregut des de l'Ajuntament de les Franqueses fins a Can Bassa, passant per l'estació de Granollers Centre. Amplia la seva cobertura horària, manté una freqüència constant al llarg de tot el dia (de dilluns a divendres laborables) i amplia la seva oferta els laborables del mes d'agost, oferta que fins ara no es disposava.

Les 9 línies establertes en l'apartat segon del Conveni de 29 de maig de 2018 a partir de l'1 de juliol de 2018 es modificaran de la forma següent:

 

1 gener 2018 – 30 juny 2018

1 juliol 2018 - 31 desembre 2018

L1    Can Gili-Hospital-LaTorreta

L1    Can Gili-Hospital-LaTorreta

L20    Can Bassa-Can Mònic (dissabtes,

L20    Can Bassa-Can Mònic (dissabtes,

festius i diumenges)

festius i diumenges)

L21 Can Bassa- Can Mònic

L21 Can Bassa- Hospital

L22 Can Bassa – Bellavista

L22    Estació   de    Rodalies          Granollers

 

Centre –Bellavista

L3    Plaça Europa - Estació deFrança

L3 Plaça Europa – La Torreta

L 4 Granollers - Canovelles (PI. Can

L4 Granollers - Canovelles Urbanitzacions

Castells)

(PI. Can Castells)

L 51 La Roca-Granollers

L 51 La Roca-Granollers

L6    Les Franqueses-Granollers

L6    Corró d'Avall-Hospital-Granollers

LXQ      Taller      Ocupacional    "Xavier

LXQ      Taller      Ocupacional    "Xavier

Quincoces"

Quincoces"

 L'aportació econòmica per a la prestació dels serveis de transport,es calcularà en els termes establerts en el pacte quart del Conveni de 29 de maig de 2018, amb la fixació d'una aportació màxima de 1.575.274,17 euros per a l'any 2018, amb l'objectiu de mantenir l'equilibri econòmic i financer necessari de l'explotació del servei regular de transport de viatgers esmentat.

Votació. A favor: PSC, PDCat-Demòcrates, ERC, Ciutadans. Abstenció: Crida-CUP.7. Aprovar la devolució de la garantia definitiva del contracte de gestió del servei públic de neteja viària i recollida de residus

El Ple aprova la devolució de l'aval, sol·licitat per l'empresa Urbaser SA del contracte de gestió de servei públic de neteja viària i recollida de residus, per import de 360.387,85 € i procedir a la seva devolució prèvia presentació de l'original de la carta de pagament emesa per Tresoreria. Urbaser va deixar de prestar serveis a l'Ajuntament el 28 de febrer de 2017.

Votació. A favor: PSC, Ciutadans. Abstenció: PDCat-Demòcrates, ERC, Crida-CUP.COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA8. Aprovar la modificació dels Estatuts de l' Orquestra de Cambra de Granollers.
Aquest punt es deixa a sobre de la taula.

9. Aprovar el Pla Local d'Infància i Adolescència de Granollers per al període 2018-2024

El Ple aprova el Pla Local d'Infància i Adolescència de Granollers (PLIAG) per al període 2018-2024. Un pla que neix de la necessitat d'adequació de les estratègies del pla anterior (2012-2015) a les necessitats de caire educatiu, social i emocional detectades i/o emergents de la nostra ciutat. El PLIAG és l'instrument que ha de servir de guia per ordenar i definir les prioritats estratègiques i actuacions municipals en matèria d'infància i adolescència a la ciutat, a partir del treball transversal de totes les àrees de l'ajuntament i de la participació de tots els agents socials del territori, inclosos els mateixos infants (menors de 12 anys) i adolescents (de 12 a 18 anys), i també a partir de realitzar una anàlisi global de la situació de la infància i
l'adolescència a la ciutat i dels recursos emprats.
El Pla és resultat d'un procés que ha comptat amb dues metodologies d'anàlisi. Per una banda, ha compilat i contrastat les visions dels nois i noies del Consell dels Infants i dels companys/es de les seves escoles, dels delegats/des dels Instituts de Secundària, d'un grup de famílies, dels agents socials que formen part de la Xarxa d'Infància i Adolescència de Granollers, dels representants dels grups polítics municipals. I per altra banda, ha comptat amb la implicació activa dels tècnics municipals que han participat al Grup Motor Transversal, els quals han realitzat una anàlisi quantitativa i qualitativa de la situació actual dels infants i adolescents, i dels recursos existents a la ciutat.


Des de la creació de la Regidoria d'Infància, l'any 2011, l'Ajuntament de Granollers aposta per incorporar i impulsar les accions des de la perspectiva d'infància i adolescència en les seves polítiques públiques seguint el mandat dels marcs legals vigents en aquesta matèria.


Votació. A favor: PSC, PDCat-Demòcrates, ERC, Ciutadans. En contra: Crida-CUP.COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR10. Aprovar el III Pla d'Igualtat de Gènere de la ciutadania de l'Ajuntament de Granollers 2018-2022.

El Ple aprova el tercer Pla d'igualtat de gènere de la ciutadania (2018-2022) que té com a objectiu definir un conjunt de polítiques i mesures que facin possible que les dones i els homes de Granollers puguin desenvolupar les seves trajectòries i participar de la vida col·lectiva sense cap discriminació per raó de sexe / gènere. En tant que instrument de planificació de les polítiques d'igualtat de gènere combina una estratègia dual: l'impuls de la transversalitat de gènere al conjunt de l'acció municipal i la creació d'accions positives destinades a les dones
de la ciutat.

L'Ajuntament de Granollers ja ha elaborat dos plans locals d'igualtat de la ciutadania com a instruments de planificació de les polítiques d'igualtat de gènere: L'any 2003, el ple va aprovar el I Pla d'Igualtat d'Oportunitats dona-home amb una periodicitat inicial 2003-2007 que es prorroga per al termini 2007-2011. I l'any 2012 s'elabora
i s'aprova al Ple municipal de 25 de setembre de 2012 el II Pla d'igualtat de gènere per a la ciutadania 2012-2015.
L'any 2016 es realitza un estudi sobre la realitat de les dones i els homes de la ciutat amb l'objectiu de disposar d'un diagnòstic acurat sobre com operen les desigualtats de gènere en l'àmbit local. El desembre de 2017, amb l'acompanyament de la consultoria MiT, s'inicia el procés d'elaboració del III Pla d'igualtat de gènere de la ciutadania (2018-2022) a través de la comissió d'igualtat formada per personal tècnic i directiu dels diversos àmbits de treball de l'Ajuntament.

Votació. A favor: PSC, PDCat-Demòcrates, ERC, Ciutadans. En contra: Crida-CUP.JUNTA DE PORTAVEUS11. Mocions11,1.- Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de Granollers (C's), amb esmenes del grup municipal socialista, referent a la posada en marxa del "projecte patis oberts"
Aprovada per unanimitat


Fets:
És responsabilitat de l'Administració Pública fomentar el lleure educatiu, del qual un dels aspectes més rellevants és la pràctica esportiva. Pràctica que esdevé una potent eina educativa, participativa i convencional del màxim nombre d'escolars, i que fomenta l'equitat i la cohesió social.
El projecte de "Patis Oberts", en funcionament a Granollers en dues escoles (Salvador Llobet i Joan Solans) i properament amb el Institut Celestí Bellera , té com a objectiu obrir els patis de les escoles com a espais d'ús públic per a famílies, nens i adolescents fora de l'horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars.
Es tracta, d'una banda, d'optimitzar l'ús dels centres escolars potenciant la seva vessant educativa i social, fent possible la utilització del pati i, de l'altra, de donar una alternativa de lleure als infants i joves i a les seves famílies, en un context segur i de proximitat, de posar al servei de la població una infraestructura idònia per al joc, de generar un espai de convivència, de donar l'oportunitat de tenir un lloc de trobada per infants i joves.
La falta d'espais destinats a l´ús social i comunitari afecta significativament la qualitat del temps lliure i aquest és un dels motius pels quals cal fomentar l'ús comunitari compartit dels patis escolars fora de l'horari escolar i en dies festius, a més de generar un vincle de proximitat amb la comunitat. Una ciutat educadora ha d'oferir espais inclusius i els patis escolars constitueixen una peça important per aconseguir-ho. Un altre objectiu és garantir que els patis de les escoles esdevinguin un espai de trobada i convivència per a tot el veïnat. Permetre la utilització d'aquests espais públics que són de tots els ciutadans i ciutadanes i posar-los a disposició dels infants, famílies, entitats socioculturals, de lleure o fins i tot per a actes institucionals, pot afavorir la dinamització i enriquiment dels nostres barris i del nostre municipi en general, segons les necessitats de cada barri. Atès que, socialitzar l'esport i d'aquesta manera gaudir dels equipaments públics posant-los a l'abast de totes les persones que ho necessitin potencia una societat més cohesionada, ja que es dóna l'oportunitat a tothom de tenir accés als esports en igualtat, rendibilitzant al màxim els espais públics, de forma que estiguin al servei dels
veïns i veïnes del municipi.
És per això que es fa necessari el projecte de "Patis Oberts" fora de l'horari lectiu, en aquelles zones del municipi on no poden gaudir d'una alternativa gratuïta i pública. Els "Patis Oberts" suposen un espai alternatiu on relacionar-se i realitzar una activitat saludable.
Per tots aquests motius exposats, el grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Granollers, proposem els següents ACORDS:

PRIMER: Revisar el projecte de "Patis Oberts" i estudiar la possibilitat d'ampliar-ho a altres escoles i instituts, a més de comprovar quines són les necessitats de cada barri i posar a disposició els patis de les escoles també a les entitats socioculturals i associacions de veïns, de manera gratuïta i pública.
SEGON: Organitzar una campanya de sensibilització, informació i acompanyament social per tal de fer difusió del projecte i arribar al màxim nombre de persones i entitats possibles.
TERCER: Estudiar la possibilitat d'incloure en el Pla Local de Joventut el projecte de "Patis Oberts" com a espai de treball, de seguiment i acompanyament dels joves més vulnerables del nostre municipi.
QUART: Donar trasllat dels presents acords al Consell Escolar Municipal, als centres escolars, a la Coordinadora d'AMPAS, a les AMPAS de les escoles i a les entitats i a les associacions de veïns.1.2.- Moció que presenta El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. El món local català davant la realitat del refugi a l'Estat Espanyol
Aprovada per unanimitat

Fets:

El món viu una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament de milions de persones que fugen dels desastres naturals, els conflictes armats, la violació de drets humans o la pobresa. La manca de vies legals i segures per a l'entrada a la Unió Europea empenyen els refugiats a posar-se en mans de les màfies i seguir rutes perilloses.
Només l'any 2017, més de 3.000 persones van morir ofegades en naufragis mentre creuaven la Mediterrània. En el primer trimestre de 2018 ja han mort o desaparegut 500 persones intentant creuar la Mediterrània.
Per fer front a aquesta situació, la Comissió Europea va proposar el maig de 2015 dos mecanismes d'emergència per implicar els estats membres i alleujar el pes que estan patint els països de les fronteres del sud d'Europa i els països veïns de Síria. Malgrat això, l'Estat espanyol va incomplir les quotes de reubicació i de re assentament de persones refugiades acollint tan sols un 11% de les 17.337 persones refugiades que havia d'acollir en 2 anys.
Els vergonyants acords entre els Estats de la UE i Turquia han permès retornar a territori turc sense garanties de respecte dels seus drets fonamentals persones refugiades que havien arribat a Grècia, obviant que tota negociació en el marc del Consell d'Europa ha d'estar subjecta al respecte a la Declaració de Drets Humans i al Dret Internacional.
Vista la situació que pateixen les persones que cerquen refugi arriscant les seves vides i es veuen abocades a les màfies, toca reclamar vies d'accés a la protecció internacionals legals i segures en països d'origen i trànsit i que el govern de l'Estat assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i re assentades que li corresponen.
Les ciutats i els municipis tenim un paper clau en l'assistència i l'acollida efectiva de refugiats. És en l'àmbit local on es gestionen les necessitats més immediates: allotjament, manutenció, roba, atenció mèdica, educació, orientació sociolaboral, lingüística, etc. Una tasca a la que cal sumar els recursos que dediquem el món local a l'ajuda humanitària i la cooperació al desenvolupament per donar assistència a les persones que fugen de les
guerres, de la persecució política o dels desastres naturals i cerquen refugi i protecció internacional.
El món local afrontem un doble repte: el d'acollir en un termini curt en condicions dignes les persones que busquen protecció i, a llarg termini, el més important i durador, garantir la seva autonomia i accés al mercat laboral perquè puguin incorporar-se a les societats d'acollida. No obstant això, la relació de l'Estat espanyol en l'etapa de Mariano Rajoy amb les administracions locals ha estat quasi nul·la en aquest àmbit. A dia d'avui, no hi ha un mecanisme de coordinació eficient entre l'Estat, les comunitats autònomes i els municipis que permeti conèixer amb previsió el desenvolupament dels programes de reubicació i re assentament. Tampoc està prevista cap forma d'accés als Fons Europeus d'Asil, Migració i Integració (FAMI) per part de les ciutats que dediquem recursos propis a l'acollida de refugiats.
La manca d'informació i coordinació per part del Govern estatal genera uns impactes a nivell local que ens obliguen a destinar una gran quantitat de recursos per assegurar un mínim de dignitat a les persones refugiades veïnes de les nostres ciutats.
Darrerament hem viscut episodis de criminalització i assetjament de les organitzacions i les persones que han donat protecció i assistència a les persones refugiades per part de diferents autoritats governamentals i judicials per tal que aquestes persones i organitzacions no governamentals deixessin de rescatar refugiats sota inversemblants acusacions d'afavorir la immigració clandestina i d'associació criminal o de col·laboració amb les màfies. Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones estan absolutament fora de lloc en l'acció humanitària, i davant d'aquestes campanyes de persecució la resposta del món local no pot ser altra que ajudar a aquestes persones i organitzacions que salven vides. Bloquejar l'acció de les organitzacions humanitàries
suposaria exposar milers de persones a morir ofegades al mar. Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les persones refugiades el 20 de juny, els governs locals reafirmem el nostre compromís amb el dret al refugi recordant que els municipis catalans hem mostrat abastament la nostra predisposició a acollir persones refugiades malgrat no disposar de les competències d'asil ni accés al finançament necessari.
El món local català ha dedicat recursos per donar assistència i aixopluc a les persones que cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d'emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament #mónlocalrefugi i ha sensibilitzat sobre la situació en què viuen, així com les causes que han provocat la seva fugida. Per altra banda, bona part d'aquests municipis ja estan acollint persones refugiades amb qualitat destinant part dels seus recursos locals a afavorir la integració i la cohesió social.
Valorem positivament l'anunci del nou Govern de l'Estat d'acollir les 600 persones del vaixell Aquarius que durant dies han estat a la deriva buscant un port europeu on demanar asil, i la predisposició del Govern de la Generalitat de Catalunya d'oferir acollir-los en territori català. En aquest sentit, desitgem que els governs locals i autonòmics siguin tinguts en compte d'ara en endavant a l'hora de dissenyar i desplegar la política pública d'asil i refugi de l'Estat.

Per a això, els governs locals catalans acorden:
1. Exigir al Govern de l'Estat que compleixi amb els acords davant la UE del 2015 per a l'acollida de les 17.337 persones refugiades. Per facilitar-ho, les ciutats ens oferim a col·laborar de forma activa en el procés d'obertura de places de refugiats i en el desenvolupament del Programa estatal de Refugi.
2. Exigir al Govern de l'Estat el replantejament del procediment d'atenció social a sol·licitants d'asil a Espanya. Establint sistemes de coordinació i finançament eficaços amb les comunitats autònomes i les ciutats i municipis que permetin comptar amb informació actualitzada dels contingents de persones refugiades traslladades als nostres municipis així com informació sobre les previsions i la seva arribada efectiva.
3. Exigir al Govern de l'Estat que proporcioni informació detallada de la destinació dels Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) per assegurar que efectivament es destinen a l'acollida de refugiats i immigrants.
4. Exigir la previsió d'un mecanisme per cofinançar els costos derivats dels processos d'atenció i integració de les persones migrants i refugiades, facilitant l'accés als municipis als Fons FAMI i a tots aquells fons europeus als que els municipis puguin optar per al desenvolupament de Programes municipals d'acollida complementaris al Programa estatal, tal com succeeix en altres països de la Unió Europea.
5. Instar les institucions europees que estudiïn sancionar aquells Estats com Itàlia que vulnera els convenis internacionals que regulen els rescats marítims i el dret a asil amb el seu comportament, i fem una crida a la corresponsabilitat dels Estats membres de la UE.
6. Mostrar tot el suport i tota la solidaritat del món local català a les organitzacions no governamentals i les persones voluntàries que salven vides i donen assistència i protecció a persones que cerquen refugi i protecció internacional.
7. Instar el Govern de Catalunya que reforci el Programa Català de Refugi i el Pla de Protecció Internacional a Catalunya, i garanteixi la coordinació dels diversos actors involucrats a través del Comitè Per a l'Acollida de les Persones refugiades.
8. Comprometre's a seguir dedicant recursos per donar assistència i aixopluc a les persones que cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d'emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
9. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat espanyol, a l'Ambaixada d'Itàlia a Espanya i al Consolat d'Itàlia a Barcelona.

Data de creació:  21 de juny de 2018

Data de publicació:  21 de juny de 2018

Entrada en vigor:  21 de juny de 2018

24 d'agost de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat