Inici -> L'Ajuntament -> Mocions

Resum dels acords de Ple de 29 de maig de 2018

1. Aprovació de l'acta del Ple de la sessió ordinària del dia 24 d'abril de 2018.

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 3, 10, 17 i 24 d'abril de 2018.

3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4. Modificar la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers.

S'aprova la modificació de la plantilla amb el detall següent:

· Transformar la plaça de personal laboral, d'acord amb el detall següent:

· Crear la plaça de personal laboral, d'acord amb el detall següent:

· Amortitzar la plaça de personal laboral, en el moment en què es proveeixi la plaça de Tècnic/a superior de comunicació, d'acord amb el detall següent:

· Transformar la plaça de personal funcionari

· Crear les places de personal funcionari

En segon lloc s'aprova la modificació de la relació de llocs de treball amb el detall següent:


· Crear els llocs de treball, d'acord amb el detall següent:

· Modificar els llocs de treball, d'acord amb el detall següent:

Es publica al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya aquesta modificació.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG i Crida-CUP.

5. Aprovar la modificació pressupostària per aplicació de romanent de tresoreria al suplement de crèdits i a la dotació de crèdits extraordinaris en el pressupost de l'Ajuntament.

S'aprova inicialment l'expedient MC AJT 22/2018 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 6.723.719,53 €.

En segon lloc s'aprova inicialment l'expedient MC AJT 23/2018 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 2.767.635,00 €.

S'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP


6. Aprovar la modificació pressupostària per aplicació de romanent de tresoreria al suplement de crèdits en el pressupost del Museu de Granollers.

S'aprova inicialment l'expedient MC MUS 2/2018 de modificació del pressupost del Patronat Municipal del Museu de Granollers per suplement de crèdits per un import de 15.248,30 €.

S'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP


7. Aprovar la modificació pressupostària per a la substitució parcial del finançament bancari de la inversió pressupostat en el 2018.

S'aproven les operacions incloses en el conjunt MC AJT 19/2018 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 1.213.000,00 €

S'aproven les operacions incloses en el conjunt MC AJT 20/2018, de modificació del Pressupost de l'Ajuntament de baixa per anul·lació de crèdits i del seu finançament associat, per un import de 1.213.000,00 €.

S'exposen al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP


8. Aprovar la modificació pressupostària per dotació de crèdits extraordinaris derivat del procés de pressupostos participatius.

S'aprova inicialment l'expedient MC AJT 21/2018 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris derivat del procés de pressupostos participatius, per un import de 500.000,00 €.

S'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: aprovat per unanimitat


9. Donar compte al Ple de l'Informe d'Intervenció relatiu al compliment dels criteris d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en la liquidació del
Pressupost 2017.

Es dona compte de l'Informe d'Intervenció relatiu al compliment dels criteris d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en la liquidació del pressupost 2017.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


10. Aprovar la liquidació del conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera, exercici 2017.

S'aprova la liquidació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés SA per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per a l'exercici 2017.

Es reconeix un ingrés en pressupost del 2018 per import de 5.082,85 euros a favor de l'Ajuntament de Granollers que ha de satisfer l'empresa Sagalés, en concepte de liquidació del conveni 2017.

Es notifica aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l'Ajuntament de Canovelles, a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a l'Ajuntament de la Roca del Vallès, a l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i a l'Empresa Sagalés SA.

Votació: A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans i PP. Abstencions: Crida-CUP


11. Aprovar la 3a addenda al conveni de delegació de les competències a favor del Consorci Besòs Tordera.

Aprovar la tercer addenda al conveni de cooperació entre l'Ajuntament de
Granollers i el Consorci Besòs Tordera per a la gestió del servei de clavegueram, per a la incorporació de nous serveis a la delegació, que es transcriu a continuació, d'acord amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats:

TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CONSORCI BESÒS TORDERA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM, REFERENT A LA
MODIFICACIÓ DE LA SEGONA ADDENDA APROVADA REFERENT A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CARRER CAMP DE LES MORERES I CARRER ARAGÓ, AL TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERS

Autoritzar i disposar la despesa per un import màxim de 457.671,41€, amb càrrec
a l'aplicació pressupostària de despeses J3110.16000.61904 de l'exercici 2018, en concepte de renovació de la xarxa de sanejament del carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó i més un seguit d'obres de renovació de xarxa de clavegueram amb un grau de deteriorament estructural màxim al sector de Primer de Maig, la plaça de Jaume I i el c/ Francisco Pizarro.

Acceptar les subvencions atorgades pel Consorci Besòs Tordera per al finançament de les obres de Renovació de la xarxa de sanejament del carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó i més un seguit d'obres de renovació de xarxa de clavegueram amb un grau de deteriorament estructural màxim al sector de Primer de Maig, la plaça de Jaume I i el c/ Francisco Pizarro, per un import total de 370.320,15 €, segons les resolucions núms. P- 2018/772/337 (39.599,55 € pel c/ Aragó), P-2018/772/338 (133.673,13 € pel c/ Camp de les Moreres) i P-2018/772/339 (197.047,47 € per actuacions de deteriorament estructural) que esgoten la disponibilitat dels ajuts i que s'imputar en l'aplicació pressupostària J3110.76701.

Es faculta l'il·lustr. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura de les addendes al conveni a què fan referència els acords anteriors.
Es publica al BOPB les addendes al conveni de delegació de competència a favor del Consorci Besòs Tordera.

Es notifica aquest acord al Consorci Besòs Tordera.

Votació: A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans i PP. Abstencions: Crida-CUP


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA


12. Aprovar el contingut i la signatura del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per delegar l'execució de l'actuació «Reforma del Centre d'Educació Especial Montserrat Montero» en el marc de les Meses de concertació del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019» de la Diputació de Barcelona.

S'aprova el contingut i la signatura del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per delegar en l'Ajuntament de Granollers l'execució de l'actuació «Reforma del centre d'educació especial Montserrat Montero», per a l'adequació de la instal·lació elèctrica del centre, en el marc de les Meses de concertació del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019» de la Diputació de Barcelona.

Es notifica el present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Votació: aprovat per unanimitat


JUNTA DE PORTAVEUS


13. Mocions

13.1 Moció que presenten els grups municipals del PSC i ERC-AG de rebuig a la sentència de l'Audiència Provincial de Navarra en el cas «La Manada» i per la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals

Per tot això, l'Ajuntament ACORDA:

1. Manifestar el rebuig a la sentència del cas "La Manada", la qual posa en evidència el biaix patriarcal de la justícia espanyola.

2. Instar al Congres dels Diputats i al Senat a la modificació del Codi Penal per incorporar i/o reforçar la perspectiva feminista i per revisar el supòsit d'abús sexual així com la consideració jurídica de la violència en casos d'agressió sexual per tal que s'eviti l'existència d'interpretacions arbitràries.

3. Instar al Consejo General del Poder Judicial a garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura en violència masclista i perspectiva de gènere per a la garantia dels drets de les dones.

4. Donar suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les agressions sexuals.

5. Donar suport a totes les mobilitzacions socials en contra d'aquesta sentència judicial.

6. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els professionals de l'Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones.

7. Fer arribar aquesta declaració a l'audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia, al Consell General del Poder Judicial, a les entitats de dones de Granollers, i a les entitats municipalistes.

Votació: aprovada per unanimitat


13.2 Moció en suport del professorat del IES Palau de Sant Andreu de la Barca que presenta el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP, en nom de l'Assemblea de professorat d'El Palau i la Plataforma en suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca

· Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de l'INS El Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobar-se en situació similar.
· Demanar l'immediat arxiu del procediment judicial obert contra professorat d'El Palau i d'altres procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de l'escola pública catalana.
· Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del nostre professorat. Que es faci públic l'informe de la inspecció educativa que exonerava el professorat d'El Palau i es doni suport públic al professorat.
· Exigir que s'aturi la campanya de criminalització dels docents i l'ofensiva contra l'ensenyament públic català, que és l'escola de tots i totes.
· Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau entre totes les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta de pobles de l'Estat espanyol, Europa i el món.
Votació: A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP. En contra: Ciutadans i PP


13.3 Moció per a l'adopció de mesures per reduir del trànsit de pas que circula per la ronda sud (c-352) de Granollers i els seus impactes negatius presentada pels grups municipals del PSC i PDECAT-Demòcrates i PP.

Des dels grups municipals de PDeCAT-Demòcrates, Partit Popular i del Partit dels Socialistes de Catalunya es proposa al Ple de l'Ajuntament de Granollers l'adopció dels següents acords:

1. Sol·licitar a la Direcció General d'Infraestructures del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya un estudi sobre la caracterització del trànsit a la Ronda Sud.

2. Demanar a la Generalitat de Catalunya que realitzi les actuacions necessàries per la instal·lació de passos de vianants semaforitzats a la Ronda Sud a l'alçada de les cruïlles amb els carrers Pla de Baix i Mare de Déu de Montserrat i semaforitzar el de la cruïlla amb el carrer Lluís Companys.

3. Demanar a la Generalitat de Catalunya que es doni més temps de pas al vianant en el pas semaforitzat amb polsador d'Esteve Terrades i, si és possible, escurçar el cicle semafòric a l'hora d'activar el pas de vianants.

4. Implantar mesures que afavoreixin la seguretat dels vianants a l'hora de creuar el carrer Marie Curie i donar el màxim de temps possible en els semàfors.
Que el Govern de la Generalitat basant-nos en el Pla estratègic de Seguretat Viària de Catalunya (PESV) 2014-2020, faci efectives aquestes mesures d'instal·lació de passos de vianants semaforitzats, el més aviat possible, per tal de garantir l'objectiu principal d'aquest pla que és la reducció d'accidentabilitat i nombre de víctimes en accidents de trànsit al territori.

5. Estudiar les conseqüències econòmiques, funcionals i ambientals del soterrament de la Ronda Sud en el tram urbà.

6. Sol·licitar a la Direcció General d'Infraestructures del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya estudiar alternatives de desviament per altres vies dels camions d'alt tonatge i de mercaderies perilloses per evitar que circulin pel tram central de la Ronda Sud.

7. Demanar a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat que realitzin les actuacions necessàries per a la supressió dels peatges de l'autopista AP-7 a la Roca del Vallès.

8. Sol·licitar a la Direcció General d'Infraestructures del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, titular de la Ronda Sud (C-352), proposar instruments de col·laboració per establir i finançar mesures per minimitzar l'impacte en la qualitat ambiental (acústica i atmosfèrica) sobre les noves construccions i les existents a la zona de la Ronda Sud amb l'objectiu de complir amb la normativa vigent.

9. Demanar a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, administració competent, que en col·laboració amb l'Ajuntament de Granollers, elabori un estudi sobre la relació entre els nivells de contaminació existents a les zones adjacents a la Ronda Sud i el seu impacte en la salut de les persones i éssers vius i proposar mesures a adoptar, en cas que les conclusions de l'estudi ho requereixin.

10. Demanar a la Direcció General d'Infraestructures del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l'ús d'asfalt sonoreductor en el tram central de la Ronda Sud en les operacions de manteniment del paviment asfàltic per contribuir a la reducció de la contaminació acústica i l'adopció de mesures per controlar l'excés de velocitat.

11. Adquirir el compromís d'impulsar davant les institucions aquelles actuacions necessàries per assolir els objectius proposats.

12. Demanar als diferents grups polítics, entitats, la ciutadania granollerina i a les diferents plataformes reivindicatives, un pacte de ciutat sobre el problema de la Ronda Sud, per tal que entre tots de forma conjunta busquem solucions reals, viables i realitzables, ja que es una qüestió que afecta a tots els ciutadans de Granollers i demana del màxim consens i acords en conjunt.

Votació: A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans i PP. Abstenció: Crida-CUP.

Data de creació:  25 de maig de 2018

Data de publicació:  25 de maig de 2018

Entrada en vigor:  25 de maig de 2018

29 de juny de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat