Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 27 de març de 2018

1. Aprovar l'acta de la sessió anterior

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 6, 13, 20 i 27 de febrer de 2018

3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


4. Modificar la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Granollers

El ple aprova la modificació de la plantilla de llocs de treball de l'ajuntament amb la creació de dues places d'Educador/a Social i dues places d'auxiliar administratiu/va. També s'aprova la modificació de la relació de llocs de treball amb la creació d'un lloc de treball denominat Coordinador/a Museu i l'amortització del lloc de treball denominat Tècnic/a superior de museística.

Votació. A favor: PSC. Abstenció: PDCat-Demòcrates, ERC, Crida-CUP, Ciutadans.


5. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d'Habitants de Granollers, amb referència a l'1 de gener de 2018

El ple aprova provisionalment la revisió de la xifra de població de Granollers a 1 de gener de 2018 de 61.049 habitants, a l'espera de la confirmació oficial, per part l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.

Votació: aprovada per unanimitat


6. Donar compte de les resolucions d'alcaldia relatives al Pla Pressupostari, a la liquidació del Pressupost del 2017 que correspon a l'Ajuntament i al Patronat Municipal del Museu

El ple aprova la liquidació en positiu del Pressupost 2017 de l'Ajuntament amb un resultat pressupostari ajustat de 9.090.346,27 € i un romanent de tresoreria disponible de 16.113.144,07 €.

D'altra banda també s'aprova la liquidació positiva del Pressupost del Patronat Municipal del Museu de Granollers corresponent a l'exercici 2017 amb un resultat pressupostari ajustat de 86.483,87 € i un romanent de tresoreria disponible de 647.555,52 €.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


7. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Granollers i Sorea SA en relació al contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua potable i la incorporació d'una addenda per l'aplicació del nou règim tarifari

El ple aprova un conveni entre l'Ajuntament de Granollers i Sorea SA, mitjançant el qual l'Ajuntament de Granollers, fins a la finalització del contracte, té com objectiu no apujar les tarifes dels usuaris, amb l'excepció que aquesta sigui per l'encariment de la compra d'aigua (fet que no depèn del propi Ajuntament i és comú arreu de Catalunya).

El rebut mensual de l'aigua, calculat per a un consum domèstic de 12 m3, s'incrementarà com a màxim un euro per trimestre, és a dir 0,34 cèntims d'euro al mes. Aquest és un dels punts del conveni entre l'Ajuntament de Granollers i Sorea, SA on es resolen també discrepàncies en relació al contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua potable. Discrepàncies que es remunten a l'any 2014, quan l'empresa Sorea sol·licita un augment de tarifes (l'anterior augment tarifari s'havia produït el 2012).

L'acord d'aquest conveni transaccional aconsegueix que l'impacte al consumidor final sigui el mínim possible, s'acorda ajustar a la baixa el cànon concessional, que es planteja per tal de no haver d'augmentar les tarifes per sobre del 2,63% resultant. L'ingrés en concepte de cànon passaria a 220.000 euros, sense que aquest afecti el contracte, doncs es recull a l'estudi de tarifes.

En aplicació de les conclusions de l'informe de fiscalització de l'empresa Uniaudit Oliver Camps S.L., es concreta el requeriment al concessionari per part de la Intervenció Municipal d'una major eficiència en el servei, via ajustament a la baixa de determinats costos.. La tasca facilita la fiscalització i control de concessionari i permet exercir les funcions de direcció del servei que atorga la legislació de règim local a l'Ajuntament de Granollers.

Abans de l'ajustament de la tarifa per l'increment de preus d'ATLL, això ha suposat un ajust a la baixa de les partides de manteniment, transports i despeses generals per import de 125.590 euros, respecte de la proposta inicial de tarifes presentada pel concessionari l'any 2017.

La racionalització de la despesa que assumeix l'empresa concessionària en cap cas pot incidir negativament en la prestació del servei de manteniment que precisi la concessió. Segons estableix el contracte vigent, hi ha una dotació extraordinària anual per manteniment preventiu de 110.000 €. Les despeses incloses a materials de conservació i treballs de tercers es fixen en un màxim de 313.000 € anuals, i en cas què calgui efectuar despesa addicional de manteniment preventiu, el concessionari l'assumeix pel seu compte i risc, renunciant a qualsevol reclamació per aquest concepte.

El Fons de Solidaritat vigent, pensat per a la generació d'ajuts i mesures socials associades al servei municipal d'aigua i dirigit a facilitar l'accés al consum bàsic d'aigua potable a persones amb greus dificultats econòmiques, finançat per l'empresa concessionària Sorea, s'amplia en 6.000 euros, passant de 18.000 euros, a 24.000 euros.

Es crea una tarifa social en aquells casos que tinguin reconeguda per part de l'ACA la tarifa social del Cànon de l'Aigua, així com per aquells usuaris que Servei Socials de l'Ajuntament de Granollers informin favorablement en virtut de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

El ple aprova les tarifes del subministrament d'aigua potable que es relacionen, d'acord amb l'article 4 del Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental de preus autoritzats i comunicats, i publicar-les al Butlletí Oficial de la Província:

(1) Es proposa l'aplicació d'una tarifa social als usuaris que tinguin reconeguda per part de l'ACA la tarifa social del Cànon de l'Aigua i per aquells que consideri l'Ajuntament de Granollers. Aquesta tarifa consistiria en un descompte del 50% en el preu de la quota de servei i del 1r bloc de consum.
(2) Per a les unitats familiars de més de 4 membres s'amplia el límit del primer tram de consum en 4 m³ / mes per cada persona addicional a partir de la cinquena.
(3) Un cop verificada la seva existència, s'aplicarà el preu del primer bloc al consum que excedeixi del volum mig facturat en el mateix període dels dos anys anteriors, sempre i quan no s'hagi produït cap altra fuita en aquest interval de temps

(4) Per a comptadors de major diàmetre, es calculen els drets de connexió segons la taula d'equivalències, amb el cabal nominal de cada comptador, i que s'estableix a l'Ordenança Fiscal aprovada. Així mateix, per als subministraments de sistemes contra incendis, els drets de connexió també es calcularan tenint en compte el cabal nominal sol·licitat. Finalment indicar que, a banda dels drets de connexió descrits anteriorment, s'aplica l'import de 85,19 €/ut. per a cada derivació d'escomesa, independentment del seu diàmetre.

Votació: A favor: PSC. En contra: Crida-CUP. Abstenció: PDCat-Demòcrates, ERC i Ciutadans.


8. Aprovar el conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a la cessió del domini amb caràcter gratuït de part de l'edifici dels antics jutjats de l'avinguda del parc, 7 de Granollers

El Ple aprova el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, mitjançant el qual l'Ajuntament de Granollers cedeix gratuïtament al Consell Comarcal l'edifici dels antics jutjats de Granollers per ubicar la seu de la Institució que s'obliga a la rehabilitació íntegra de l'edifici

L'acord defineix l'abast de la cessió i també els criteris per dur a terme l'actuació necessària a l'actual edifici dels jutjats, de tal manera que la seva posada en funcionament contribueixi a la millora de l'entorn urbà de la plaça Josep Barangé, que suposarà un canvi positiu per a aquest espai.

El conveni preveu la reforma exterior i adequació interior de l'edifici per part del Consell Comarcal per tal d'habilitar-lo a l'ús previst. En concret, coordinat per una comissió de seguiment amb participació de les dues administracions, la rehabilitació preveu repensar l'edifici des de la òptica de l'encaix i potencialització del context urbà en què es situa, primant la qualitat constructiva i pel que fa a la imatge exterior, la qualitat de la intervenció i els materials. Així mateix s'abordarà la intervenció en façana per tal de millorar, com a mínim, la imatge exterior de l'edifici així com el seu comportament tèrmic de les obertures i millorar de forma substancial l'eficiència energètica de l'edifici.

L'edifici de l'avinguda del Parc, 7 de Granollers té planta rectangular, planta semisoterrani, planta baixa i tres plantes cadascuna de més de 500 metres quadrats de superfície i una quarta de dimensions més petites i haurà de ser objecte de les preceptives actuacions de reforma exterior i adequació interior.

L'Ajuntament de Granollers constituirà la propietat horitzontal de l'edifici i cedirà gratuïtament el domini al Consell Comarcal del Vallès Oriental reservant-se la tercera de les plantes.

Votació: A favor: PSC, PDCat-Demòcrates, ERC Ciutadans. Abstenció: Crida-CUP


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA


9. Aprovar el Conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis que integren el "Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya".

El Ple aprova el conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis de Barcelona, el Prat de Llobregat, Girona, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Rubí, Sabadell, Tarragona i Terrassa, integrats en el Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya, i estableix el compromís de treballar coordinadament i facilitant la transferència de coneixements i experiències entre ells.

Aquest fòrum treballa per portar a terme les següents actuacions:
1. Creació d'un marc de relació i col·laboració, preferent i estable, amb les entitats relacionades amb l'àmbit municipalista i de la formació professional, principalment: - associacions municipalistes, consells comarcals, diputacions provincials, Direcció General de la Formació Professional, Servei d'Ocupació de Catalunya, Consell Català de la Formació Professional i altres entitats vinculades amb la formació professional.
2. Planificació d'actuacions dirigides a la implicació de les entitats municipalistes, en igualtat de condicions amb la resta dels agents que incideixen directament en la formació professional i/o ocupacional, per tal que es puguin corresponsabilitzar de les decisions que es prenguin de forma global.
3. Coordinació conjunta per mantenir una presència pública com una sola veu, en els espais que s'acordin, emetent opinions i en defensa del reconeixement de la tasca desenvolupada en els municipis al voltant de la formació professional i/o ocupacional.
4. Presentació com a interlocutors necessaris davant d'altres administracions o entitats relacionades amb el nostre àmbit en els temes vinculats amb la formació professional i/o ocupacional en els nostres municipis i com a Fòrum.
5. Planificació i execució d'actuacions específiques de forma coordinada entre tots els municipis signants d'aquest conveni, en l'àmbit de la formació professional i ocupacional.
6. Organització de trobades i jornades amb altres agents de fora del nostre territori per contrastar experiències.

Aquest conveni serà vigent durant un període de quatre anys des del moment de la seva signatura i amb possibilitat de quatre anys més de pròrroga, acordada abans d'exhaurir-se el primer període.

Votació: aprovada per unanimitat


JUNTA DE PORTAVEUS


10. Mocions


10.1.- Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en suport a la Plataforma d'afectats per la Hipoteca (PAH) de Granollers

Primer. Manifestar el rebuig al bloqueig de la proposició de Llei d'habitatge promoguda per la PAH, instant als partits polítics amb representació en el Congrés dels Diputats que recolzin l'admissió a tràmit d'aprovació d'aquesta proposta de Llei d'habitatge.

Segon. Instar al govern de l'estat a obligar a totes les entitats bancàries, i especialment a la Sareb, a què posin a disposició de l'administració local en règim de propietat, com a administració més pròxima al ciutadà, el parc d'habitatges de la seva propietat, en compensació o pagament del deute públic existent provinent de les ajudes financeres del procés de reestructuració del sistema bancari espanyol, a efectes d'augmentar el parc públic d'habitatges.

Tercer. Instar al govern de l'estat a fer una reforma legislativa de la Llei d'arrendaments urbans, que doni estabilitat al mercat de lloguer amb terminis de lloguer més llargs de l'habitatge habitual i permanent de les famílies, de com a mínim 5 anys, i que permeti l'estabilització de preus de lloguer sense estar tant sotmès a les fluctuacions constants de preus renda que les famílies estan patint.

Quart. Instar al govern de la Generalitat la cessió del parc públic d'habitatges gestionat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a Granollers per ser gestionar des de l'àmbit municipal, com a administració més pròxima al ciutadà, atès que des de la proximitat i la immediatesa es pot gestionar més eficientment aquest parc d'habitatges públic, independentment quina administració sigui la seva titular.

Cinquè. Instar al govern de la Generalitat a donar un pas més sobre la regulació de preus de lloguer, més enllà de la publicació de preus de referència, establint beneficis o penalitzacions fiscals o econòmiques per als casos de sotmetre's a preus de lloguer preestablerts, o bé establint directament regulacions sobre els preus màxims de lloguer, en tot cas, tenint com a referència els lloguers màxims en relació als ingressos de la unitat familiar/convivència establerts a la Llei 24/2015, de 29 de juliol.

Sisè. Instar a l'Ajuntament de Granollers a aprovar un nou Pla d'acció sobre la problemàtica de l'habitatge, actualitzant i revisant el "Pla d'acció de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris", aprovat pel ple de l'Ajuntament de Granollers, en sessió de gener de 2013.

Setè. Traslladar aquests acords a l'Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis, perquè els puguin fer extensius a altres municipis.

Vuitè. Notificar aquests acords al Gobierno de España; al Ministerio de Fomento (Vivienda); a la Generalitat de Catalunya; al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya; a la Diputació de Barcelona; al Observatori DESC; i a la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social.

Votació. A favor: PSC, ERC i Crida-CUP. Abstencions: PDCat-Demòcrates. En contra: Ciutadans


10.2.- Moció per una resposta unitària en defensa dels principis democràtics i dels drets civils i polítics, presentada pels grups municipals: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG i Crida-CUP


1.- Exigir l'immediat alliberament dels presos polítics catalans, i la retirada de l'embat judicial que permeti que els exiliats puguin tornar a Catalunya sense veure perillar la seva llibertat.
2.- Denunciar la situació de regressió flagrant dels drets civils i democràtics a l'Estat espanyol.
3.- Manifestar la voluntat d'aquest Ajuntament de treballar amb la voluntat de bastir un front ampli de defensa de la democràcia i els drets civils.
4.- Fer arribar aquest acord als grups del Parlament de Catalunya.

Aprovació majoria simple. A favor: PDCat-Demòcrates, ERC i Crida-CUP. Abstenció: PSC. En contra: Ciutadans


10.3.- Moció que presenta el grup municipal socialista sobre l'actual situació política a Catalunya

1r. Expressar la necessitat de restablir consensos bàsics en la societat catalana, que es troba actualment profundament dividida.
2n. Cercar fórmules per establir un marc de diàleg entre les forces polítiques i socials catalanes a fi de trencar la dinàmica d'enfrontament i bloqueig actual, que estableixi les pautes d'un procés de reconciliació nacional després d'esdeveniments tan traumàtics com els viscuts els darrers mesos, per establir projectes polítics col·lectius que puguin ser àmpliament compartits per la societat catalana, mitjançant un esforç de diàleg, negociació i pacte.
3r. Defensar el compliment de les lleis que configuren l'Estat de Dret, perquè la democràcia és el que garanteix la nostra llibertat enfront de l'arbitrarietat del poder.
4t. Reclamar l'aixecament de la situació de presó preventiva del tots els exconsellers del govern, de la expresidenta del Parlament i dels líders de l'ANC i Òmnium Cultural, avui empresonats per l'adopció d'unes mesures desproporcionades i injustes, i manifestar la nostra solidaritat amb ells i els seus familiars.
5è. Manifestar que els conflictes polítics s'han de resoldre en el marc de la política, i que aquests conflictes no trobaran mai la solució per la via de la judicialització.
6è Manifestar la voluntat de l'Ajuntament de Granollers de treballar amb la voluntat de bastir un front ampli de defensa de la democràcia i els drets civils.

Aprovada: A favor: PSC. En contra: PDCat-Demòcrates, ERC i Crida-CUP. Abstenció: Ciutadans

Data de creació:  23 de març de 2018

Data de publicació:  23 de març de 2018

Entrada en vigor:  23 de març de 2018

23 de maig de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat