Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 27 de febrer de 2018

1. Aprovar l'acta del Ple de la sessió ordinària del dia 30 de gener de 2018.

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 2, 9, 16, 23 i 30 de gener.

3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els
seus delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4. Modificar la plantilla i la relació de llocs de Treball de l'Ajuntament de Granollers.

S'aprova la modificació de la plantilla amb el detall següent:

a) Crear les places de personal funcionari, d'acord amb el detall següent:

b) Amortitzar la plaça de personal funcionari, d'acord amb el detall següent:


Segon. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball, d'acord amb el detall següent:


a) Crear els llocs de treball, d'acord amb el detall següent:

b) Amortitzar els llocs de treball, d'acord amb el detall següent:


c) Modificar la classificació professional del lloc de treball, d'acord amb el detall següent:

(3) En el moment de la jubilació de la persona que ocupa actualment el lloc de treball de Cap de Servei
de Comptabilitat.

Es publica al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya aquesta modificació.

Votació: A favor: PSC i Ciutadans. Abstencions: PDCat-Demòcrates, ERC, Crida-CUP i PP.


5. Aprovar les bonificacions en la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles 2018 per adscripció a la Borsa de Lloguer Social de Granollers.

S'aproven les bonificacions del 50% en la quota íntegra de l'impost sobre béns
immobles dels habitatges relacionats en l'annex adjunt, per l'exercici 2018 i successius,
sempre que es mantinguin els requisits que justifiquen la seva aplicació.

Es desestima la sol·licitud presentada per Jordi Nogueras Cervera, amb NIF
52.142.324J en representació de l'entitat Franqueses 2007, SL amb CIF B64819972,
propietària titular de l'habitatge, atès que bonificació regulada per la Ordenança fiscal vigent, preveu que els possibles beneficiaris siguin persones físiques.

Es notifica de forma individualitzada aquest acord a cada persona beneficiària.

Aprovada per unanimitat


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


6. Aprovar el conveni transaccional entre l'Ajuntament de Granollers i Sorea SA per a la resolució de discrepàncies en relació al contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua potable i la incorporació d'una addenda per l'aplicació del nou règim tarifari.

Punt que es deixa sobre la taula


7. Aprovació de l'acta de recepció i liquidació del contracte de servei de neteja viària adjudicat a l'empresa URBASER.

S'aprova l'acta favorable de recepció del servei públic de neteja viària i recollida de residus formalitzada per l'empresa adjudicatària Urbaser,SA, amb NIF A79524054 i l'Ajuntament de Granollers en data 14 de febrer de 2018.

En segon lloc s'aprova la liquidació del contracte per un import executat de 19.586.999,22€, més 1.892.396,17€ d'IVA, que fan un total de 21.479.395,39 €.

En tercer lloc s'aprova el reconeixement de les obligacions que es relacionen a la part expositiva a favor d'Urbaser, SA en concepte de valors residuals de l'immoble, maquinària i vehicles adscrits al contracte de recollida de residus i neteja viària per import de 639.176,10€, més 54.498,47€ d'IVA, que fan un total de 693.674,57€, dels quals 679.410,20€ aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària J3110/16901/62702 del vigent pressupost de despeses, atès que la resta, és a dir, 14.264,37 € corresponen a les quotes d'IVA del servei de recollida comercial i tenen la consideració de deduïbles.

A més, s'aproven les factures rectificatives que es relacionen a la part expositiva, relatives a les revisions de preus, i a les compensacions per diferències en les inversions efectuades, per import total de 34.919,11€, més 3.491,91€ en concepte d'Iva, que fa un total de 38.411,02€ que s'abonaran contra la factura corresponent als valors residuals a que es fa esment al punt tercer del present acord.

En cinquè lloc s'aproven les liquidacions que haurà de satisfer Urbaser, SA, relacionades a la part expositiva, relatives a deficiències de manteniment en els vehicles, valorització de vehicles, diferències en l'aportació per campanyes de conscienciació i deficiències en el sistema d'abocament de la Nau central, per import total de 30.359,80€, que s'imputaran pressupostàriament als conceptes d'ingrés que s'indiquen:


Concepte Ingrés Import
J3110.39190 16.659,80
J3110.39901 13.000,00
J3110.61900 700,00

Total 30.359,80

En sisè lloc s'aprova el procediment de compensació d'ofici dels drets pendents de cobrament amb les obligacions reconegudes anteriorment esmentades i ordenar la transferència a favor d'Urbaser, SA, per import de 624.903,75€, tot declarant extingits els crèdits respectius.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: PDCat-Demòcrates, ERC. En contra, Crida-CUP


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR


8. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei de transport adaptat per l'any 2018.

S'aprova la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei del públic de transport adaptat de les persones residents a Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d'atenció especialitzada ubicats a Vallès Oriental, Badalona i Barcelona segons els casos per l'any 2018.

S'autoritza, disposa i reconeix l'obligació d'un import de 23.371,87 €, amb càrrec
a l'aplicació pressupostària 2018/J5121.23114.22300, o partida equivalent del pressupost de despeses de Serveis Socials per a l'any 2018, corresponent al pagament de l'Ajuntament de Granollers en el marc del present conveni a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei esmentat.

S'efectua un primer pagament a favor del Consell Comarca del Vallès Oriental de la
quantitat de 11.685,93 € (50% de l'import total) en el moment de la formalització del conveni, i un segon pagament del 50% restant (11.685,94 €) no més enllà del 15 de gener de 2019. Ambdós ingressos s'han d'efectuar al compte corrent ES37-0182-6035-47-0201600964 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.

Es faculta l'alcalde per al desenvolupament del present conveni, i per aprovar i signar
els actes que suposin addendes i actes relacionats amb el mateix.

Es notifica aquesta resolució a les persones interessades.


Aprovada per unanimitat

JUNTA DE PORTAVEUS


9. Mocions.

9.1 Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-AG-AM pel control i seguiment del compliment de les mocions aprovades al Ple de Granollers

Primer. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Granollers amb la transparència de la gestió pública i, en aquesta línia, fer públic un registre telemàtic de l'estat i grau d'execució de les mocions aprovades pel Ple municipal des de l'inici de la legislatura.

Aprovada per unanimitat

9.2 Moció que presenta el grup municipal d'ERC-AG-AM per la commemoració del dia internacional de les Dones

Primer. L'Ajuntament de Granollers manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació.

Segon. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l'elaboració de plans d'igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als càrrecs de decisió i l'adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Tercer. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de l'assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l'àmbit laboral i els espais d'oci.

Quart. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista i pel moviment sindicalista.

Cinquè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l'Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.

Sisè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, a Ca la Dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l'Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes.


Votació: A favor, PSC, PDCat-Demòcrates, ERC i Crida-CUP. Abstencions: Ciutadans i PP


9.3 Moció que presenta CCOO i UGT a favor de la vaga laboral de 2 hores per torn el dia 8 de març

1. Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el dia 8 de març, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12 hores, a les places i portes dels ajuntaments.

2. Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d'estudiants del dia 8 de març.

3. Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del poder adquisitiu, especialment dels més baixos, i l'increment de l'SMI.

4. Plans d'igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i els assetjaments sexuals .

5. Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a l'aprovació d'una llei de transparència i d'igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre dones i homes al nostre país.

6. Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l'OIT (conveni sobre el treball decent per les treballadores i treballadors de la llar).

7. Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar: dependència, salut, educació i criança.

8. Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i exigir la posada en marxa immediata del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere amb una dotació pressupostària real.


Votació: A favor, PSC, PDCat-Demòcrates, ERC i Crida-CUP. Abstencions: Ciutadans i PP


9.4 Moció presentada per PSC i ERC en defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística


Primer.- Rebutjar l'intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE.

Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.

Tercer.- Rebutjar la voluntat d'alguns partits polítics de trencar el model d'escola catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l'escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l'Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d'educació. La cohesió social és una línia vermella infranquejable.

Quart.- Donar suport al nostre model d'escola, com a model compromès amb la cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d'oportunitats per a l'alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part de l'alumnat

Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència pedagògica i d'innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d'iniciatives educatives.

Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua d'origen.

Setè.- Reiterar el compromís amb l'escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem construït els darrers 30 anys.

Vuitè.- Donar trasllat d'aquesta moció: al Ministre d'Educació, Cultura i Esports del Govern de l'Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de Direcció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya; a les Federacions d'Associacions de Mares i Pares d'alumnes de Catalunya; als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (FMC i ACM) i als centres educatius del nostre municipi.

Votació: A favor, PSC, PDCat-Demòcrates, ERC i Crida-CUP. Abstencions: Ciutadans i PP


9.5 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per fomentar i impulsar uns espais sense fum.

Primer.- Aprovar l'adhesió al programa de ENTORNS SENSE FUMS, dirigit a protegir la salut de les persones del municipi.

Segon.- Informar e involucrar a tots els actors socials, educatius, esportius, socials del respectiu programa, així com realitzar accions per comptar amb la màxima participació i informació ciutadanes.

Tercer.- Notificar aquesta moció al Consell Escolar Municipal i al Consell de l'Esport i a totes les entitats de Granollers per al seu coneixement.

Quart.- Notificar aquesta moció als departaments de Salut i d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; al Parlament de Catalunya; i a la Secretaria General de l'Esport per al seu coneixement i als efectes que corresponguin.

Aprovada per unanimitat

9.6 Moció que presenta el grup municipal socialista en contra de la pujada de les tarifes municipals de l'aigua a conseqüència de l'increment de la tarifa de l'ATLL (Aigües Ter-Llobregat)

1) Rebutjar l'increment del 11'88 % de la tarifa de l'aigua en alta subministrada per ATLL, efectuada pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua el passat 28 de desembre de 2017, i instar a suspendre l'efectivitat de l'esmentat acord, i pel perjudici econòmic que representa la seva aplicació a les tarifes de consum, fins a la constitució del nou govern de la Generalitat de Catalunya .

2) Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya (quan es constitueixi) a la recuperació de la gestió del sistema ATLL, bé a través de l'Agència Catalana de l'Aigua o mitjançant la creació d'una empresa pública.


3) Incentivar la reducció del cànon general de l'aigua, en el seu primer tram de consum, amb els mecanismes que estiguin a disposició de la Generalitat , per tal garantir el subministrament més bàsic i essencial per a la vida de les persones.


4) Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l'Agència Catalana de l'Aigua, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i a les entitats municipalistes de Catalunya FMC i ACM.


Votació: A favor, PSC, ERC, Crida-CUP, Ciutadans i PP. Abstencions: PDCat-Demòcrates

Data de creació:  23 de febrer de 2018

Data de publicació:  23 de febrer de 2018

Entrada en vigor:  23 de febrer de 2018

28 de març de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat