Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 30 de gener de 20181) Aprovar les actes del Ple de la sessió ordinària del dia 27 de desembre i de la sessió extraordinària del dia 11 de gener de 2018.


2) Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 5,12, i 19 de desembre.


3) Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

4) Prorrogar el Conveni de col·laboració i l'encàrrec de gestió entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers, relatiu a l'Oficina local d'habitatge per a l'any 2018

El Ple aprova la pròrroga del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers sobre l'Oficina local d'Habitatge, per al període anual del 2018. Aquest conveni es va formalitzar el 13 d'octubre de 2014 i s'ha prorrogat fins a finalitzar la vigència mínima de quatre anys, durant els anys 2015, 2016 i 2017.

Votació. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans i PP. Abstenció: Crida-CUP

5) Aprovar definitivament el Pla Parcial del Sector 112.

El Ple aprova definitivament el Pla Parcial del sector 112, que es va aprovar inicialment el novembre de 2017. Aquesta aprovació definitiva concreta el planejament d'aquest sector, 9 hectàrees de sòl públic, de les quals una hectàrea es destina a posar en valor mediambiental el riu Congost, mentre que les 8 hectàrees restants són sòl industrial que completa el polígon de Cal Gordi-Can Català.

Votació. A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstenció: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG. En contra: Crida-CUP


6) Resoldre les al·legacions formulades a la modificació puntual del Pla Especial de Protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers al Bosc de Can Català, i aprovar-lo provisionalment.

El ple aprova provisionalment resoldre les al·legacions presentades respecte la modificació puntual del Pla Especial de Protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers al Bosc de Can Català, en el sentit de desestimar-les. S'aprova provisionalment la modificació puntual del Pla Especial de Protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers al Bosc de Can Català, a l'empara de l'article 78.1 del text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya, aprovada pel DL 1/2010 (TRLUC)

Votació. A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstenció: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG i Crida-CUP

7) Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, consistent en la supressió de l'article 143, de restriccions de compatibilitat per alguns tipus d'oficines.

El ple aprova inicialment la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, que consisteix en la supressió de l'article 143 de restriccions de establiment d'oficines financeres, a l'empara de l'article 101.3d el text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya, aprovada pel DL 1/2010 (TRLUC).

Votació: A favor: PSC, Ciutadans i PP. En contra: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG i Crida-CUP


8) Adjudicar les llicències per a la utilització privativa de la via pública amb parades de venda al Mercat del Dissabte, de productes agraris i agroalimentaris, a la Plaça de la Corona.

El ple aprova atorgar les següents llicències per a la utilització privativa de la via pública amb parades de venda del mercat setmanal del dissabte, de productes agraris i agroalimentaris, a la plaça de la Corona, amb les condicions que s'estableix a les bases. Hi haurà 15 parades: 1 de flors i plantes; 3 de carns i derivats; 7 de fruites i hortalisses, 1 de comerç al detall de productes d'alimentació, olis, conserves; 1 de plats cuinats, 1 de pa i pastisseria i la darrera de llet i productes làctics.

Votació. A favor: PSC, ERC-AG, Crida-CUP, Ciutadans i PP. Abstenció: PdeCAT-Demòcrates.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

9) Prorrogar el Pla Local de Joventut 2013-2017.

El ple aprova la pròrroga del Pla Local de Joventut 2013-2017 fins a l'aprovació del nou Pla Jove de Granollers 2019-2022.

L'anàlisi de la realitat juvenil ha servit per orientar l'elaboració del Pla Local de joventut que vol donar resposta a les mancances i necessitats identificades al llarg del diagnòstic. Aquest diagnòstic s'està efectuant des de setembre de 2017, a través del recurs de la cartera de serveis de la Diputació de Barcelona per a l'elaboració i diagnosi de Plans Locals de Joventut. El recurs ha estat assignat a la Fundació Pere Tarrés que, a través d'una anàlisi sociològica , tallers de participació i l'elaboració d'una enquesta adreçada a joves està realitzant l'estudi que permetrà comptar amb una anàlisi de la realitat juvenil. Posteriorment s'obrirà un segon procés de disseny i redacció de les noves accions pel no Pla Local de Joventut 2019-2022.

Amb tot aquests estudis previs s'arribarà a unes conclusions que ens indicaran quines prioritats i quina direcció ha de prendre en el futur la política municipal de joventut, i han de quedar recollides en el Pla Local de Joventut 2019-2022, amb els fonaments teòrics, estratègies d'actuació, àmbits d'intervenció, programes i accions a desenvolupar durant els propers 4 anys.

El Pla local de Joventut es fa necessari que s'aprovi per Ple per donar-hi una major coherència i unitat, es proposa prorrogar l'anterior Pla local de Joventut 2013-2017 fins a l'aprovació del nou pla 2019-2022 i amb l'objectiu de donar el temps necessari per a l'elaboració de la diagnosi sobre la realitat juvenil de Granollers

Votació. A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstenció: ERC-AG i Crida-CUP. En contra: PdeCAT-Demòcrates.

10) Sol·licitar a l'UNICEF Comitè Espanyol la participació en la convocatòria del Reconeixement atorgat pel Programa Ciutats Amigues de la Infància.


El 29 de novembre de 2011, el ple de l'Ajuntament va aprovar el Pla d'Infància i Adolescència de Granollers 2012-2015 (PLIA), i a l'actualitat s'està realitzant la seva revisió per a una nova versió del PLIA 2018-2024.

El PLIA ordena i defineix les línies estratègiques i actuacions municipals per millorar les condicions i la qualitat de vida dels infants i els adolescents de Granollers. El PLIA implica els agents socials del territori, els infants i els adolescents en una estratègica conjunta d'actuació per millorar els serveis existents i s'emmarca en un projecte més ampli de ciutat educadora, i encaixa amb altres projectes transversals i sectorials amb els quals compta Granollers.

A més, des de 2007, es dinamitza la Xarxa d'Infància de Granollers, un conjunt de professionals de tots els àmbits que treballen de manera coordinada per tal de construir una xarxa de suport als infants, els adolescents i les famílies de la ciutat.

L'any 2001, el Ple de l'Ajuntament va aprovar la creació del Consell dels Infants, un òrgan formal de participació ciutadana format per nois i noies de 10 a 12 anys que es troben una vegada al mes per expressar el punt de vista sobre aspectes de la ciutat que els afecten, i contribuir i participar en projectes municipals reals per a la ciutat fent aportacions d'idees i suggeriments. El 2014, els membres del Consell d'Infants van motivar que Granollers es presentés a l'obtenció del Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, i amb data de 7 de novembre de 2014, UNICEF Espanya va nomenar la ciutat de Granollers "Ciutat Amiga de la Infància 2014-2018", en reconeixement a la tasca de promoció dels drets dels infants en l'àmbit local.

El Programa Ciutats Amigues de la Infància (CAI), liderat per UNICEF Espanya, té com objectiu general promoure l'aplicació de la Convenció sobre els drets de l'infant (ONU,1989), de la que l'estat espanyol és signatari, en el àmbit dels governs locals. El Programa incentiva la creació de plans locals d'infància i adolescència, promou la participació ciutadana dels infants a la vida municipal, impulsa tot tipus de polítiques municipals que tendeixen a afavorir el desenvolupament dels drets de la infància i l'adolescència, i dinamitza la col·laboració ciutadana i la coordinació institucional, com a vies per facilitar la millora continua i el desenvolupament d'aquestes polítiques.

A través del Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Espanya reconeix als pobles i ciutats que compleixen amb un model de gestió amb un enfoc basat en els drets dels infants, i que compten amb una política local d'infància que es basa amb una diagnosi de la realitat dels nens i nenes i de la pròpia localitat realitzat de forma participativa (incloent a la infància); i on l'ens local compta amb un Consell dels Infants com a interlocutor reconegut per a la participació; i que en el disseny, implementació, seguiment i avaluació d'aquestes polítiques les autoritats locals i l'equip tècnic treballen en xarxa, a dins la corporació i a nivell extern.

S'aposta per la renovació considerant que el Programa CAI i el Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, afavoreixen els interessos de la població en general i de la infància i l'adolescència en particular; considerant, a més, que Granollers compleix amb els requisits; atenent la proposta del Consell dels Infants i manifestant la voluntat del Municipi de contribuir activament a la difusió i aplicació de la Convenció sobre els Drets dels Infants a la nostra ciutat.

Sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol la participació de l'Ajuntament de Granollers en la convocatòria del Reconeixement (Renovació) atorgat pel Programa Ciutats Amigues de la Infància (CAI), assumint el compromís de col·laborar conjuntament amb UNICEF Comitè Espanyol per garantir l'aplicació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant al municipi.

Comptar amb el suport i la col·laboració de UNICEF Comitè Espanyol per el desenvolupament, la millora continua i la innovació de les polítiques d'infància i adolescència a Granollers.

Votació: Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

11) Aprovar el Document de Protecció Civil Municipal.

El Ple aprova un Document únic de Protecció Civil de Granollers que recull tant riscos territorials com especials i que han estat determinats pels plans especials homologats per la Direcció General de Protecció Civil i la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

El present DUPROCIM té en compte els riscos generals, inundacions, transport de mercaderies perilloses, accidents greus en indústries químiques, sísmic, radiològic, nevades, onada de calor, tempestes, ventades, contaminació atmosfèrica,... i és completat pels 7 documents que requereix el D155/2014.

Els plans de Protecció Civil han de ser aprovats pel Ple municipal i homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Tal com cita l'article 6 del D155/2014, Han de ser revisats cada 4 anys (passar pel procés d'aprovació i homologació). Si hi ha canvis no substancials durant el període dels 4 anys vigent, es poden fer actualitzacions.

Votació: Aprovat per unanimitat


JUNTA DE PORTAVEUS

12) Mocions

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, amb les esmenes dels grups municipals de la Crida per Granollers-CUP i ERC-Acció Granollers, de rebuig a l'augment de les tarifes i l'actual sistema de finançament del transport públic a la regió metropolitana de barcelona i els municipis gestionats per l'autoritat del transport metropolità (ATM)
Aprovada per unanimitat dels grups municipals

PRIMER. Manifestar el profund desacord i rebuig per l'increment de les tarifes del transport metropolità per l'any 2018 que ha aprovat el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

SEGON: Reclamar a l'ATM que congeli les tarifes de transport per l'any 2018 i demanar a l'ATM un replantejament de l'actual model de zones tarifàries.

TERCER: Proposar a l'ATM millorar i, en el seu cas, ampliar els títols de transport de caràcter social, de forma que les persones aturades que busquen treball; els joves i estudiants; els pensionistes i les persones amb discapacitat, disposin de títols específics a preus més reduïts, per evitar els riscos d'exclusió social en els sistemes de transport públic de Catalunya. Així com un tracte preferent tan per a les persones que es desplacen diàriament per causes de mobilitat obligada com per a col·lectius amb especials dificultats econòmiques que no es vegin acollits per les actuals tarifes socials.

QUART: Agilitzar la creació de la nova T-Mobilitat, un títol personalitzat que permeti el pagament de la persona usuària segons el seu perfil social i l'ús que fa del transport públic.

CINQUÈ: Reclamar al Govern de l'Estat que compleixi amb els compromisos adquirits sobre finançament d'infraestructures al pla de Rodalies 2008-2017 i en el que respecta a transport públic metropolità de Barcelona, de manera que permeti mantenir el compromís que les persones usuàries no hagin de fer front a més del 50% del cost del servei, i faci efectives les aportacions endarrerides.

SISÈ: Donar suport a la reclamació que ha fet l'Ajuntament de Barcelona al Govern de l'Estat per tal que l'Estat incrementi en 40 milions la seva aportació a TMB per l'any vigent, amb l'objectiu que la xarxa metropolitana recuperi progressivament els 540 M€ que l'Estat ha deixat d'invertir en els darrers 7 anys, contribuint d'aquesta manera a fer les millores necessàries i mantenir la congelació de tarifes per al 2018.

SETÈ: Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya que compleixi en el desplegament de noves formes de finançament del transport públic com preveu la Llei 21/2015, del 29 de juliol,de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.

VUITÈ: Traslladar aquests acords a l'ATM, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, als grups parlamentaris, a la Generalitat de Catalunya, a l'Administració General de l'Estat, a l'Associació per la promoció del Transport Públic i a la CONFAVC.

Data de creació:  26 de gener de 2018

Data de publicació:  26 de gener de 2018

Entrada en vigor:  26 de gener de 2018

7 de març de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat