Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 27 de desembre de 2017

1) Aprovació les actes de Ple de la sessió de ordinària del dia 28 de novembre, de les sessions extraordinàries dels dies 16 i 22 de novembre de 2017.

2) Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 7,14, 21, i 28 de novembre.

3) Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

4) Aprovar la modificació dels acords de Ple relatius als organigrames polític i funcional.

S'aprova la modificació dels acords del Ple de data 29 de març de 2016 referits a l'Organigrama polític i funcional:

En l'Àrea de Projectes Estratègics i de Comunicació, la creació individualitzada de Govern Obert i Transparència, de la regidora Gemma Giménez. I l'actualització de Cooperació i Solidaritat, de la regidora Alba Barnusell.
En l'Àrea de Serveis a la Persona, l'actualització dels serveis de Joventut, del regidor Francesc Arolas.

En segon lloc es dona a aquest acord la difusió necessària i es faculta a l'alcalde per al desenvolupament de l'organigrama, així com, per a assenyalar la seva efectivitat.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC i CUP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

5) Aprovar la Guia dels Pressupostos Participatius.

S'aprova la "Guia dels Pressupostos Participatius de Granollers". L'Ajuntament de Granollers endega una prova pilot per a la implementació dels pressupostos participatius i hi destina un milió d'euros del capítol d'inversions dels pressupostos municipals de 2018 i de 2019 (500.000 € en cada anualitat pressupostària). Un cop finalitzat el procés de participació s'hauran definit les actuacions inversores destinatàries d'aquests recursos.

Atès que l'Ajuntament de Granollers no ha impulsat experiències prèvies en aquest àmbit i amb la intenció que tingui continuïtat en el temps, s'ha elaborat una guia que conté les bases i criteris i el procediment a seguir per portar a terme el Pressupost Participatiu de Granollers. En aquest sentit la guia recull diversos apartats en relació als projectes, en el que s'inclou la dotació pressupostària que es destina, les condicions que han de complir les propostes presentades per la ciutadania, els criteris ha tenir en consideració per admetre les propostes presentades, la configuració del òrgans i l'estructura del procés, així com les fases de desenvolupament del procés participatiu (presentació i recollida de propostes, validació i valoració tècnica, votació, execució i avaluació de propostes).

Votació: A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC i CUP.

6) Resoldre les al·legacions presentades i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 2018.

Es desestima l'al·legació efectuada pel senyor Ramon Parellada Garrell perquè s'adreça contra qüestions que no són objecte de modificació i es sotmeten a exposició pública de cap tipus, per la qual cosa són improcedents. En aquest cas, l'article 9, de l'Ordenança fiscal 1.1, quan la modificació puntual que s'aprova provisionalment i es sotmet a exposició pública únicament fa referència a l'article 6 d'aquesta ordenança fiscal, relatiu a les bonificacions del tribut. Concretament al termini per demanar la bonificació per ostentar la condició de família nombrosa.

S'aprova definitivament la modificació de la Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, d'acord amb el contingut que es recull a l'annex.

S'aprova definitivament la modificació de les Ordenances fiscals dels impostos en els termes que s'indiquen en l'Annex adjunt a aquest acord:
Ordenança fiscal 1.1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal 1.2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança fiscal 1.3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

S'aprova definitivament la modificació de les Ordenances fiscals de les taxes que s'esmenten a continuació, en els termes que s'indiquen en l'Annex adjunt a aquest acord:
Ordenança fiscal 2.1, reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius i tècnics i per l'expedició de documents administratius.
Ordenança fiscal 2.2, reguladora de la taxa per serveis urbanístics i d'habitatge.
Ordenança fiscal 2.5, reguladora de la taxa de cementiri municipal.
Ordenança fiscal 2.14, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Ordenança fiscal 2.18 reguladora de la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars.
Ordenança fiscal 2.19 reguladora de la taxa pels serveis d'inspecció sanitària en general i serveis de sanitat preventiva.

Es notifica a les persones interessades l'acord plenari.
Es publica aquest acord plenari i el text dels preceptes modificats a que fan referència els acords esmentats en el Butlletí Oficial de la Província, que entraran en vigor a partir de l'1 de gener de 2018. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.

Votació: a favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC i CUP.

7) Modificació de la relació de llocs de treball.

S'aprova la modificació de les funcions de la fitxa 135, del Manual de Funcions de l'Ajuntament de Granollers, corresponent al lloc de treball d'Administratiu/va de Recaptació, amb CD 16 i CE 8, nivell de català C, forma de provisió CM.

Votació: a favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC i CUP.

8) Donar compte dels nomenaments i contractacions pel procediment de màxima urgència previstos a l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Es dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 6466/2017 relativa a contractar a la senyora Maribel Osuna Muñoz, com a vetlladora de l'Escola Municipal del Treball.

Es dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 6771/2017 relativa a contractar al senyor Eduard Noguera Bruguet, com a professor de secundària de català de l'Escola Municipal del Treball.

Es dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 7376/2017 relativa a contractar al senyor Francisco Javier Pavón Vega, com a conserge d'instal·lació esportiva al Servei d'Esports.

Es dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 7285/2017 relativa a contractar al senyor Albert Bagué Martí, com a professor tècnic d'ensenyament secundari de l'Escola Municipal del Treball.

Es dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 7286/2017 relativa a contractar a la senyora Rosa Maria Arimany Barceló, com a professora de secundaria de l'Escola Municipal del Treball.

Es dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 7377/2017 relativa a contractar a la senyora M. Eva Garrido Paredes, com a professora d'ensenyament secundari de l'Escola Municipal del Treball.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


9) Aprovar provisionalment la modificació puntual de l'article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d'ús en les claus 4A, d'edificació industrial.

S'aprova provisionalment la modificació puntual de l'article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d'ús en les claus 4A, d'edificació industrial, a l'empara de l'article 101.3 del text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya, aprovada pel DL 1/2010 (TRLUC).
Es tramet l'expedient complet a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per tal que l'aprovi amb caràcter definitiu d'acord amb l'article 80 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Votació: a favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, Ciutadans i PP. Abstencions: ERC. En contra: CUP.


10) Aprovar el conveni entre el Departament de Territorial i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la Societat Sagalés SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.

S'aprova l'esborrany del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés SA i documents annexos, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès.
En aquest document s'estableixen les línies, els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei; la tarifació; el règim de finançament que garanteixi al concessionari l'equilibri econòmic necessari i la resta d'obligacions de les parts.

En el cas de l'Ajuntament de Granollers l'aportació en aquest conveni és de 817.201,67 euros per al 2018, que es desglossa en 801.201,67 € per a les línies L1, L20, L21, L22 i L3 i 16.000 € per la línea Xavier Quincoces.

També s'autoritza i disposa la previsió de despesa per import màxim de 82.550,00 € per a les cancel·lacions de tiquets de transport urbà de pensionistes, jubilats i persones majors de 65 anys, per a l'exercici 2018.

Es faculta l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del conveni a què fa referència l'acord anterior.

Es delega a la Junta de Govern Local qualsevol tràmit posterior en el decurs de l'execució d'aquest Conveni.

Es notifica aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat , l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés SA.

Votació: a favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC, Ciutadans i PP. Abstencions: CUP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

11) Facultar als representants de l'Ajuntament de Granollers en el Patronat de la Fundació Pública Temporal Orquestra de Cambra de Granollers per adoptar els acords relatius a la modificació del règim regulador de la Fundació.

S'aprova la pròrroga del termini de durada de la Fundació Orquestra de Cambra de Granollers amb efectes des de l'11 de febrer de 2016, i prorrogant-la pel termini de 2,5 anys més, fins a l'11 d'agost de 2018.
Es faculta als representants de l'Ajuntament de Granollers en el Patronat de la Fundació Pública Temporal Orquestra de Cambra de Granollers, atesa la seva participació com a fundadors i atesa la seva vinculació a la Fundació derivada del seu nomenament, per adoptar els acords en el Patronat de la mateixa, relatius a la modificació estatutària de la Fundació, passant de temporal a definitiva així com la resta d'acords citats en el cos d'aquest dictamen que, de conformitat amb l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional, facin possible el canvi de règim i la continuïtat en les seves actuacions sempre rellevants per a la ciutat de Granollers.

Aprovat per unanimitat


JUNTA DE PORTAVEUS


12) Mocions.

12.1 Moció que presenta el Consell Escolar Municipal en defensa de l'escola catalana i del seu professorat.

Primer. Subscriure el manifest aprovat pel Consell Escolar Municipal en defensa de l'escola catalana i del seu professorat.

Segon. Donar suport i mostrar el reconeixement a tots/es els/les mestres, professors/es i altres professionals del nostre sistema educatiu i a encoratjar-los a continuar treballant per construir des de les nostres escoles una ciutat més, justa, més plural i més lliure.

Tercer. Comunicar al govern de l'Estat i al Departament d'Ensenyament del Govern de la Generalitat Catalunya, a la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, al Consell Escolar de Catalunya, així com als centres educatius i AMPAs de la ciutat l'aprovació d'aquesta moció.

Votació: a favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC i CUP. En contra: Ciutadans i PP.

Data de creació:  22 de desembre de 2017

Data de publicació:  22 de desembre de 2017

Entrada en vigor:  22 de desembre de 2017

1 de febrer de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat