Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 30 d'octubre de 2017


1) Aprovació de les actes de Ple de la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2017 i la sessió extraordinària i urgent del dia 11 d'octubre de 2017.

2) Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números, corresponents als dies 4, 11, 18 i 25 de juliol, 29 d'agost i els dies 5, 12, 19 i 26 de setembre.

3) Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ


4) Designar representant del Grup Municipal Socialista al Consell de l'Esport.

Es designa la senyora Aroa Ortego, en representació del Grup Municipal Socialista al Consell de l'Esport en substitució del senyor Joan Rueda.
Es comunica aquest acord a l'organisme afectat, a la persona designada i a la persona que ostentava l'esmentada representació fins a aquest moment.
Es publica aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d'anuncis.

Aprovat per unanimitat


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


5) Aprovar la cessió gratuïta, a favor de la Generalitat de Catalunya, de la parcel·la sobrera de 264,50 m², que llinda amb la finca situada a l'avinguda Sant Julià núm. 115, propietat de la Generalitat de Catalunya, per tal de destinar-la a l'ampliació i millora del Parc de Bombers de Granollers.

Es cedeix amb caràcter gratuït i permanent a la Generalitat de Catalunya la plena propietat de la parcel·la sobrera de 264,50 m², que llinda amb la finca situada a l'avinguda Sant Julià núm. 115, propietat de la Generalitat de Catalunya, per tal de destinar-la a l'ampliació i millora del Parc de Bombers de Granollers.

Es fixa en tres anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de la cessió, i en trenta anys el mínim durant el qual s'ha de mantenir l'ús del bé per a les finalitats objecte de la cessió.
Es disposa que el bé cedit revertirà automàticament a l'Ajuntament en cas que no es destini a les finalitat prevista, en el termini fixat, tal com preveu l'article 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals.

Es faculta l'alcalde a signar tots els documents públics i privats necessaris per executar els acords anteriors.

Es notifica aquest acord a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

Aprovat per unanimitat


6) Aprovar els plecs de condicions que han de regir el concurs públic per a la utilització privativa de la via pública amb parades de venda de productes agraris i agroalimentaris al mercat setmanal de dissabtes de la pl. de la Corona.

Aprovar els plecs de condicions que regiran l'atorgament de concessions per a la utilització privativa de la via pública amb parades de venda de productes agraris i agroalimentaris al mercat setmanal de dissabtes a la plaça de la Corona, amb una durada de 48 mesos, amb possibilitat de pròrroga, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui excedir de 72 mesos, de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

Publicar els plecs de condicions i l'anunci de convocatòria al BOPB i a la seu electrònica municipal.

S'estableix el termini de presentació des del dia següent de la publicació de l'anunci al BOBP i fins al dia 1 de desembre de 2017.

VOTACIÓ: A favor: PSC, ERC-AG, Ciutadans i PP. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates i Crida-CUP.

7) Aprovar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Granollers a la Societat municipal Granollers Promocions, SA pels treballs i serveis a prestar a l'Oficina d'Habitatge de Granollers.

S'aprova l'encàrrec de gestió a favor de la Societat Municipal Granollers Promocions, SA, (GPSA), pel reforç de l'Oficina d'Habitatge de Granollers, sota la direcció de la regidoria d'Urbanisme i Habitatge, la gerència de la societat i de la cap de l'Oficina d'Habitatge, d'acord amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats.

Es fixen els nous serveis que s'ampliaran i es prestaran a l'Oficina d'Habitatge de Granollers i que mantindran la seva vigència mentre duri l'encomana de gestió atorgada, en:

"Serveis
Vulnerabilitat i habitatge: atenció a les persones amb dificultats en el pagament i el manteniment dels subministres de serveis pels seus habitatges, recollida i entrada d'informació i documentació, inici dels expedients dels informes de vulnerabilitat, i la seva gestió en plena coordinació amb els Serveis Socials municipals.

Vigència de l'encàrrec: fins a finalitzar el mandat.

Aportació econòmica: 40.000,00 euros/any

Control financer: De forma anual, GPSA haurà de presentar al Registre General de l'Ajuntament abans de finalitzar del primer trimestre de l'exercici següent a aquell al que corresponen les activitats contingudes a l'encomana de gestió, una memòria de liquidació de les activitats realitzades amb indicació de les despeses efectivament realitzades en relació als serveis objecte d'aquest encàrrec, annexant els comprovants de la justificació de les despeses. La Junta de Govern Local haurà d'aprovar aquesta memòria de liquidació."

Delegar a la Junta de Govern Local les modificacions i/o pròrrogues de l'encomana de gestió pel reforç de l'Oficina Local d'Habitatge de caràcter jurídic i tècnic,-impuls, gestió aprovació, disminució i/o ampliació de la despesa-, en relació amb l'execució de la prestació de serveis objecte d'aquest encàrrec. Així com, de forma anual, la comprovació i quantificació de les despeses efectuades realitzades per GPSA.

S'aprova l'autorització i disposició de la despesa municipal per un import de 7.000,00 euros (set mil euros) amb càrrec l'aplicació pressupostària J3210.15210.25001 del pressupost de l'exercici 2017, a favor de Granollers Promocions, SA per afrontar les despeses de la prestació dels serveis descrits amb la contractació de les persones i els mitjans necessaris per atendre-ho en seu de l'Oficina d'Habitatge de Granollers corresponent als mesos de novembre i desembre de 2017.

S'estableix que l'empresa municipal Granollers Promocions, SA, haurà de presentar al Registre General de l'Ajuntament, abans de finalitzar el primer trimestre de l'exercici següent, una memòria de liquidació de les activitats realitzades amb indicació de les despeses efectivament executades en relació als serveis objecte d'aquest encàrrec, que haurà de ser aprovada per la Junta de Govern Local.

Es notifica aquest acord a la societat municipal Granollers Promocions, SA i a tots els serveis municipals.

Es publica el contingut del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

VOTACIÓ: A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

8) Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2018.

S'aprova inicialment, d'acord amb l'article 168.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Pressupost General per a l'exercici 2018, integrat pels pressupostos de l'Ajuntament, de l'organisme autònom local Patronat Municipal del Museu de Granollers, els estats de previsió d'ingressos i despeses de l'Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat, i de les societats mercantils de capital íntegrament municipal Granollers Escena SL, Roca Umbert Fàbrica de les Arts SL i Granollers Promocions SA, el resum dels quals, a nivell individual i consolidat, per capítols pressupostaris i expressats en euros és el següent:

INGRESSOS
TOTAL CONSOLIDAT: 83.632.963,75

DESPESES
TOTAL CONSOLIDAT: 83.571.990,62

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

INGRESSOS
TOTAL: 81.000.564,14

DESPESES
TOTAL: 81.000.564,14

PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPAL

INGRESSOS
TOTAL: 1.284.525,98

DESPESES
TOTAL: 1.284.525,98

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA, SL

INGRESSOS
TOTAL: 1.861.448,23

DESPESES
TOTAL: 1.859.151,44

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MPAL. ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS, SL

INGRESSOS
TOTAL: 1.648.248,54

DESPESES
TOTAL: 1.648.248,54

ESTATS DE PREVISIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT

INGRESSOS
TOTAL: 1.462.805,40

DESPESES
TOTAL: 1.462.805,40

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS, SA

INGRESSOS
TOTAL: 1.476.865,00

DESPESES
TOTAL: 1.476.188,66

S'aproven les bases d'execució del Pressupost General per a l'exercici 2018.

S'exposa al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, l'expedient del Pressupost General i el seu acord d'aprovació, per un període de quinze dies durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar-ne les reclamacions que creguin convenients davant del Ple de l'Ajuntament.

En cas que no es produïssin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.


VOTACIÓ: A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates. En contra: ERC-AG i Crida-CUP.


9) Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat" per a l'any 2018.

S'aprova la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", amb efectes a 1 de gener de 2018.

S'aprova l'actualització de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", amb efectes 1 de gener de 2018.

Es publica íntegrament la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Es publica la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, dels seus Organismes autònoms i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

VOTACIÓ: A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates i ERC-AG. En contra: Crida-CUP


10) Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2018.

S'aprova inicialment la modificació de la Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
S'aprova inicialment la modificació de les Ordenances fiscals dels impostos, en els termes:

Ordenança fiscal 1.1: reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
Ordenança fiscal 1.2: reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Ordenança fiscal 1.3: reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

S'aprova inicialment la modificació de les Ordenances fiscals de les taxes que es citen a continuació:
Ordenança fiscal 2.1: reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius i tècnics i per l'expedició de documents administratius
Ordenança fiscal 2.2: reguladora de la taxa per serveis urbanístics i d'habitatge
Ordenança fiscal 2.5: reguladora de la taxa de cementiri municipal
Ordenança fiscal 2.14: reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Ordenança fiscal 2.18: reguladora de la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars.
Ordenança fiscal 2.19: reguladora de la taxa pels serveis d'inspecció sanitària en general i serveis de sanitat preventiva

S'exposa al públic els anteriors acords, durant trenta dies hàbils, en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d'edictes, així com també en un diari dels de més difusió de la província. Durant el període d'exposició pública, les persones interessades que tinguin un interès directe o resultin afectades, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense perjudici d'haver de publicar al BOP i tauler d'edictes el text íntegre de les modificacions aprovades.

VOTACIÓ: A favor: PSC, Ciutadans i PP. En contra: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG i Crida-CUP.


11) Aprovar inicialment l'expedient de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

S'aprova inicialment l'expedient MC AJT 32/2017 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 149.000,00 €, amb el detall següent:
Moviments d'alta
Adquisició de sòls i expropiacions: 137.000 euros
Subvenció per a APADIS del Pla de xoc: 12.000 euros

Moviment de baixa
Fons de contingència voluntari: 149.000 euros

S'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

VOTACIÓ: A favor: PSC. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans, Crida-CUP i PP


12) Donar compte dels nomenaments i contractacions pel procediment de màxima urgència previstos a l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Es dona compte de la Resolució d'Alcaldia E-5407/2017 de 9 d'agost, relativa a contractar la senyora Elisenda Capdevila Soler, com a vetlladora de l'escola municipal Salvador Llobet pel procediment de màxima urgència.

Es dona compte de la Resolució d'Alcaldia E-5603/2017 de 4 de setembre relativa a nomenar funcionària interina la senyora Helena Varas Urra, com a educadora d'educació especial per substituir la reducció de jornada de la senyora Anahí Melero pel procediment de màxima urgència.

Es dona compte de la Resolució d'Alcaldia E-6110/2017 de 2 d'octubre relativa a contractar la senyora Josefa Gómez Rodríguez, com a vetlladora de l'escola municipal Salvador Llobet pel procediment de màxima urgència.

Es dona compte de la Resolució d'Alcaldia E-6132/2017 de 4 d'octubre relativa a nomenar funcionària interina a la senyora Estela Peña Sanz, com auxiliar d'infermeria pel procediment de màxima urgència fins la finalització de la incapacitat temporal de la Sra. Montserrat Ribas.


13) Prendre coneixement de la renúncia voluntària de la senyora Silvia Rodríguez López al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Granollers.

Es pren coneixement de la renúncia voluntària a la condició de regidora d'aquest ajuntament per part de la senyora Silvia Rodríguez López.

Es comunica aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que remeti la credencial de la persona a qui correspongui per ordre numèric, inscrita en la llista de la candidatura Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de progrés (PSC-CP), que va concórrer a les eleccions locals del 24 de maig de 2015, per tal que pugui prendre possessió del càrrec.


14) Mocions.


14.1 Moció que presenta el Grup Municipal C's Ciutadans "para el apoyo y bienestar social de las personas afectadas por los síndromes de sensibilización central (SCC): fibromialgia, síndrome de fátiga crónica y síndrome de sensibilidad química múltiple".

PRIMERO. Implementar campañas informativas, charlas educativas, conferencias y acciones de concienciación y divulgación sobre los síndromes de sensibilización central (SCC): fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, dirigidas a la población en general; así como, fomentar el conocimiento de la enfermedad y las pruebas diagnósticas disponibles.

SEGUNDO. Estudiar la posibilidad de realizar un seguimiento anual, en contacto con CatSalut, de la implementación del plan operativo en nuestro municipio y área de influencia, con el objetivo de comprobar si se traduce en mejora de resultados sobre la salud de los ciudadanos.

TERCERO. Analizar la posibilidad de realizar una adecuación del mobiliario urbano a las necesidades de las personas diagnosticadas de fatiga crónica incrementando el número de bancos y asientos en los espacios públicos.

CUARTO. Adecuar los productos empleados en los procedimientos de limpieza de los espacios públicos, evitando en la medida de lo posible y siempre mediante el respaldo de un estudio técnico verificado, la utilización de productos químicos sintéticos o disolventes que contengan "disruptores endocrinos (EDCs)" o "neuroendocrinos", es decir, buscar productos que estén libres de perfumes, alérgenos y compuestos químicos irritantes, tanto para la prevención del desarrollo de las enfermedades englobadas en el síndrome de sensibilización central en la población sana -especialmente de embarazadas, lactantes y niños- como para la prevención secundaria del desarrollo de sintomatología en las personas afectadas, además de los beneficios que su restricción de uso comporten para el medioambiente.

QUINTO. Notificar a la población cuando esté planificado el empleo de plaguicidas u otras acciones de fumigación, información que será especialmente importante y útil para aquellas personas que padecen de sensibilidad química múltiple (SQM).

SEXTO. Difusión mediante campañas informativas, notas de prensa a medios locales y publicaciones en redes sociales y boletín municipal de los acuerdos anteriormente mencionados.

VOTACIÓ: A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, Ciutadans i PP. Abstencions: ERC-AG i Crida-CUP.


14.2 Moció que presenten els grups municipals d'ERC-AG, del PDECAT-Demòcrates i la Crida-CUP de condemna a la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya.

Primer. Mostrar la solidaritat d'aquest Ajuntament amb les persones que han resultat ferides com a resultat de la brutalitat en l'actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de l'Estat i amb els municipis afectats pels danys provocats per la violència policial.

Segon. Condemnar explícitament i sense pal·liatius tota la violència, física i psicològica, generada pel Govern de l'Estat espanyol, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l'únic que volien és decidir i exercir la democràcia.

Tercer. Mostrar el ferm compromís amb els Drets Humans fonamentals a la ciutat, exercint una defensa explícita de la llibertat d'opinió i expressió d'idees, de manifestació, d'informació, de reunió, de participació política, i a la integritat física i moral de les persones.

Quart. Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l'exercici democràtic de votar en un referèndum, retornant al desplegament que hi havia abans del mes de setembre. Demanar que el Govern de l'Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència de la brutal repressió contra les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania.

Cinquè. Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l'exercici de la violència d'Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya.

VOTACIÓ: A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG i Crida-CUP. En contra: Ciutadans i PP.


14.3. Moció que presenta Marea Pensionista de Granollers en defensa del sistema públic de pensions.


Primer. L'Ajuntament de Granollers considera indispensable que l'Estat garanteixi per llei a tots els ciutadans i ciutadanes el cobrament d'unes pensions dignes i que es recuperin els Fons de Reserva de la Seguretat Social, que el govern del PP ha gastat per a altres finalitats de manera irresponsable.
Segon. Cal recuperar un model de revalorització automàtica de les pensions en relació amb l'IPC real, per assegurar el manteniment del poder adquisitiu, començant per l'1,9 que es va perdre ja l'any 2012.
Tercer. Igualment, defensem treballar per la millora de l'actual model de pensions públiques, amb la finalitat d'avançar cap a un model de pensió i de salari mínim per damunt dels 1.000 euros. Així com incorporar al Règim General de la Seguretat Social les persones empleades de la Llar, amb tots els drets, inclosa la prestació per atur i la cobertura de les llacunes de cotització.
Quart. Cal tornar a la situació anterior al 2 d'agost de 2011, en el sistema de cobertura de llacunes de cotització durant el període de càlcul de les pensions i derogar les reformes dels anys 2011 i 2013. També és necessari anar més enllà del Pacte de Toledo i promoure una reforma fiscal que permeti avançar cap a un sistema que es basi en unes cotitzacions socials i empresarials més equitatives. Els PGE (pressupostos generals de l'Estat) han de sostenir per llei la manca d'ingressos, quan les cotitzacions no cobreixin les despeses.
I, com a premissa innegociable, ens proposem lluitar per preservar els serveis públics, com a patrimoni de totes aquelles persones que no gaudeixen de cap altre patrimoni, contra la tendència de privatització que els va deteriorant i desvirtuant. Reconeixem, un cop més, el dret a uns subministraments bàsics garantits (aigua, llum, gas).

VOTACIÓ: A favor: PSC, ERC-AG i Crida-CUP. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates i Ciutadans. En contra: PP.


14.04 Moció que presenta el Grup Municipal del Partit dels Socialistes contra l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.

PRIMER. Reclamar la posada en llibertat dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

SEGON. Defensar el dret a la llibertat d'expressió, de manifestació i de participació política.
TERCER. Rebutjar la judicialització de la vida política i exigir una efectiva separació de poders. És des del diàleg, la negociació i l'acord que s'han de trobar les vies democràtiques per resoldre el conflicte.
QUART.- Expressar la nostra solidaritat amb els seus familiars, amics i a l'Assemblea Nacional Catalana i a Òmnium Cultural, entitats que ells encapçalen.
CINQUÈ.- Comunicar l'aprovació de la present moció a Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana, al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats i a les entitats municipalistes.

VOTACIÓ: A favor: PSC. En contra: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans, Crida-CUP i PP.


14.05 Moció que presenta el Grup Municipal del Partit dels Socialistes sobre l'aplicació de l'article 155 de la constitució i la declaració unilateral de la independència.

Primer. Expressem el més profund desacord en l'aplicació per part del govern d'Espanya i del Senat de l'article 155 que preveu la Constitució, i les mesures que de la seva aplicació se'n puguin derivar.

Segon. Instem a no laminar els nivells d'autogovern de Catalunya i continuem defensant solucions polítiques, basades en el diàleg, la negociació i l'acord, com alternativa a l'aplicació de article 155 de la Constitució.

Tercer. Expressem al President de la Generalitat el nostre més profund desacord amb decisions de caràcter unilateral com és la declaració d'independència (DUI) i reclamem el retorn al marc d'autogovern emparat jurídicament i parlamentària per l'Estatut de Catalunya.
Quart. Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.

VOTACIÓ: A favor: PSC. En contra: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans, Crida-CUP i PP.


14.6 Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per fer de l'educació una eina fonamental per a la construcció d'una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera.

Primer. Rebutjar les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, posen en qüestió l'acció educativa i el model d'escola catalana.

Segon. Instar al Ministeri d'Educació a la retirada dels seus requeriments sobre suposats "adoctrinament ideològics" que havia sol·licitat a la Conselleria d'Ensenyament, però que no tenen cap base fonamentada i sols venen motivats per la situació política que viu el país.

Tercer. Instar a la Conselleria d'Ensenyament a prendre les mesures necessàries per mantenir la cohesió i convivència dins a les escoles en el marc del model educatiu que ens hem donat.

Quart. Vetllar per preservar els i les alumnes de tota possible simplificació de missatges mancada de respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els centres educatius.

Cinquè. Traslladar aquests acords a la Conselleria d'Ensenyament, al Parlament de Catalunya, al Ministeri d'Educació, a les Corts Espanyoles, a la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats educatives del municipi.

VOTACIÓ: A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates i ERC-AG. En contra: Ciutadans, Crida-CUP i PP.

Data de creació:  27 d'octubre de 2017

Data de publicació:  27 d'octubre de 2017

Entrada en vigor:  27 d'octubre de 2017

11 de desembre de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat