Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple extraordinari d'11 d'octubre de 2017

1) Declarar l'urgència del Ple atès el que estableix l'article 79.1 del ROF

Aprovat per unanimitat


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

7) Aprovar definitivament el Compte General de l'Ajuntament de Granollers corresponent a l'exercici 2016.

S'aprova el Compte General de l'Ajuntament de Granollers corresponent a l'exercici 2016 i el seu Compte de Recaptació, integrat pels comptes anuals i documentació complementària dels ens següents:

- Compte General del pressupost 2016 de l'Ajuntament de Granollers.
- Compte General del pressupost 2016 del Patronat Museu Municipal.
- Estat i comptes anuals 2016 de l'Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat
- Estat i comptes anuals 2016 de Granollers Promocions, SA
- Estat i comptes anuals 2016 de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts SL
- Estat i comptes anuals 2016 de Granollers Escena, SL

En documentació complementària: Compte General 2016 del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero i Compte General 2016 del Consorci Teledigital Granollers.

En segon lloc es retrà el Compte General 2016 de la corporació a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre, en compliment d'allò previst en l'article 223 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l'article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, modificada per la Llei 5/2012, de 20 de març, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma prevista en l'Acord del Ple de la mateixa Sindicatura, de 8 de març de 2016 (DOGC 7081, de 17 de març de 2016).

Votació: A favor: PSC; abstencions: PdCat, ERC, Ciutadans, Crida-CUP i PP

Data de creació:  10 d'octubre de 2017

Data de publicació:  10 d'octubre de 2017

Entrada en vigor:  10 d'octubre de 2017

15 de novembre de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat