Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions per incentivar l'aportació d'habitatges a la borsa de lloguer municipal al 2017

Finalitat: L'objectiu d'aquestes subvencions és mobilitzar el parc privat d'habitatges buits de Granollers per al seu lloguer, consistent en un conjunt d'ajudes directes per incentivar l'aportació d'habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal perquè es formalitzi un contracte d'arrendament a través d'aquest servei sota les condicions d'ús i preu establerts pel mateix, i segons les condicions i amb els requisits que s'estableixen en aquestes bases, incrementant l'oferta d'habitatges en lloguer a Granollers a un preu assequible.

Beneficiaris/àries: Per optar a les subvencions establertes en aquestes bases caldrà complir les següents condicions:
a) Ser persona física i posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o, en el cas dels estrangers no comunitaris, tenir residència legal a Espanya.
b) Ser propietari/ària d'un habitatge ubicat a Granollers amb contracte d'arrendament signat a través del servei Borsa de Lloguer Municipal, o bé prèviament a la formalització del contracte d'arrendament sempre i quan estigui formalitzat un compromís d'adscripció de l'habitatge al servei un màxim de cinc (5) mesos per a la formalització del contracte d'arrendament i amb compromís de subjecció a les condicions prèvies de preu i adjudicació establertes per aquest servei.
c) L'habitatge ha de disposar de Cèdula d'Habitabilitat vigent i Certificat Energètic.
d) L'habitatge ha d'estar disponible per ser arrendat, no havent-hi cap causa física ni jurídica que impedeixi el seu arrendament.
e) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
f) Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

Termini de presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds es podran iniciar des del 8 d'agost fins al 31 de desembre de 2017.

Data de publicació:  27 de juliol de 2017

Entrada en vigor:  8 d'agost de 2017
Fi de vigor:  31 de desembre de 2017

10 de novembre de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat