Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 25 de juliol de 2017

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ


4).- Designar representants del Grup Municipal de Ciutadans a diverses entitats i societats municipals.

S'aprova la designació de Roberto Carmany Valls, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, en substitució del senyor Enric Meseguer Casas, a l'entitat i societats municipals següents:

Entitat pública empresarial Granollers Mercat
Granollers Promocions SA
Granollers Escena SL
Roca Umbert Fàbrica de les Arts

VOTACIÓ

S'aprova per unanimitat*

(El grup municipal del PP, representat pel regidor José M. Moya, va excusar la seva presència al Ple.)


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


5).- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

El Ple aprova inicialment l'expedient MC AJT 27/2017 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 36.600 €.


VOTACIÓ

A favor: PSC
En contra:
Abstenció: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans, Crida-CUP


6).- Modificar la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Granollers.

El ple aprova la modificació de la plantilla amb efecte des del dia 1 de juliol, en la línia d'amortitzar i crear diverses places i llocs de treball a les àrees de Recursos Humans i de Serveis a la Persona.

-En l'àmbit de Govern i Economia, Recursos Humans, el Ple aprova crear una plaça d'Auxiliar administratiu/va i un lloc de treball denominat Administratiu/va de Recursos Humans.

-En l'àmbit de l'Àrea de Serveis a la Persona, es fan les següents modificacions :

Esports

S'amortitzen una plaça de Conserge i un lloc de treball denominat Auxiliar de manteniment d'instal·lacions esportives. I es creen una plaça d'Oficial de manteniment d'instal·lacions esportives i un lloc de treball denominat Oficial de manteniment d'instal·lacions esportives.

EMT

Es creen sis places de Tècnic/a superior d'ensenyament secundari i sis llocs de treball de Professor/a d'educació secundària

Es creen quatre places de Tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament secundari i quatre llocs de treball de Professor/a tècnic/a d'educació secundària;

Salvador Llobet

Es crea una plaça de Tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament infantil/primari, personal funcionari i un lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament infantil/primari


VOTACIÓ

A favor: PSC, Ciutadans
En contra:
Abstenció: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


7).- Aprovar el Conveni Urbanístic entre l'Ajuntament de Granollers, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i Buildingcenter SA, i aprovar inicialment la modificació del POUM de Granollers a l'antic sector S Can Gordi-Can Català.

El Ple aprova inicialment la modificació puntual del POUM en l'antic sector S Can Gordi. Can Català de Granollers i el text del Conveni Urbanístic subscrit signat entre l'Ajuntament de Granollers, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i l'empresa Buildingcenter SA, inclòs a l'annex de la memòria de la modificació puntual del POUM en l'antic sector S Can Gordi. Can Català de Granollers.

A través d'aquest aprovació, l'Ajuntament permutarà una finca de 14.683 m², sòl públic qualificat d'equipament, per dues finques privades de sòl industrial de 8. 243 m2 i 15.856 m², que inclouen les dues masses de bosc protegides de can Gordi i can Català. La permuta permetrà preservar els dos espais naturals que hi ha a banda i banda, la pineda que envolta el circuit de Barcelona-Catalunya.

Es disposa l'obertura del termini d'informació pública, de l'instrument d'ordenació urbanística i del conveni urbanístic, durant el termini d'un mes. Durant el període d'informació pública podran formular-se les al·legacions que s'escaiguin. Si el termini d'informació pública coincideix total o parcialment amb el mes d'agost, tindrà una durada de dos mesos.


VOTACIÓ

A favor: PSC, Ciutadans
En contra: Crida-CUP
Abstenció: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG

8).- Aprovar inicialment la modificació puntual de l'article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM.

El Ple aprova inicialment la modificació puntual de l'article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d'ús en les claus 4A, d'edificació industrial.

L'objectiu de la modificació és permetre la divisió horitzontal de les naus industrials, a fi de facilitar la implantació d'activitats econòmiques (comercials, oficines) en les anomenades naus-niu, amb l'objectiu de contribuir a la reactivació econòmica dels polígons industrials.

Es disposa l'obertura del termini d'informació pública, de la modificació puntual de l'article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, durant el termini d'un mes. Durant el període d'informació pública podran formular-se les al·legacions que s'escaiguin.Si el termini d'informació pública coincideix total o parcialment amb el mes d'agost, tindrà una durada de dos mesos.

VOTACIÓ

A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, Ciutadans
En contra: Crida-CUP
Abstenció: ERC-AG


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR


9).- Aprovar el Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques d'Urgència Social.

El Ple aprova el Reglament de Prestacions Econòmiques d'Urgència Social, que regula les prestacions, tant econòmiques com materials, que atenen necessitats socials i també el procediment de concessió.

El reglament regula la tasca que ve fent l'Àrea d'Acció Comunitària i Benestar, i donarà més garantia jurídica al treball de l'equip d'educació i treball social de l'Ajuntament. És una eina que objectiva fins on és possible els criteris d'atorgament de les prestacions econòmiques d'urgència, alhora que facilita un repartiment més equitatiu i transparent dels recursos socials existents.

El conjunt d'ajuts regulats pretenen pal·liar necessitats socials i econòmiques de les famílies, però també tenen l'objectiu, a mitjà i llarg termini, d'incidir en la consecució de la seva autonomia personal, així com afavorir la inclusió social, per provocar un efecte educatiu que permeti a persones i famílies revertir quan sigui possible la situació de dificultat.

Les prestacions regulades no es desvinculen del projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora de la prestació, per assolir una política social inclusiva més enllà dels ajut reactius que inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les necessitats de la família (educatius, sanitaris, ocupacionals, relacionals, etc.), per incidir en les causes originàries de la situació i aportar solucions estructurals coordinades amb la resta d'administracions.

Les modalitats regulades de prestacions econòmiques i materials amb la finalitat de pal·liar situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, i per tant d'obligada garantia, sempre i quan es compleixi amb el pla de treball individual i familiar, són:

2.1.1. Necessitats bàsiques d'urgència

a) Ajuts per a alimentació, vestit i les necessitats bàsiques de subsistència que inclou els ajuts per a aliments a persones i famílies, alletament artificial sota prescripció mèdica i ajuts en forma de menjador escolar en cas de menors escolaritzats

b) Ajuts per garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) i el funcionament correcte de les instal·lacions bàsiques, així com l'alta de consum d'energia elèctrica, l'escomesa d'aigua o la contractació del gas en l'habitatge habitual, sempre que es pugui garantir la continuïtat del pagament. També es poden incloure ajuts per a la compra d'aparells bàsics com estufes, escalfadors, cuines, etc.

c) Altres ajuts per a l'atenció de situacions urgents i de greu necessitat que no puguin ser ateses en les modalitats previstes.

2.1.2. Necessitats socials d'urgència

·Habitatge

-Despeses puntuals per facilitar l'accés o manteniment del lloguer o hipoteca de
l'habitatge habitual sempre que es pugui garantir la continuïtat del pagament.
-Despeses puntuals per facilitar l'accés o manteniment d'altres modalitats d'habitatge digne que permeti el no deteriorament de la persona o família.
-Despeses per fer front a la pèrdua temporal o permanent d'habitatge per desnonament,
llançaments, ruïna, higiene, catàstrofe o altres causes de força major.

· Necessitats de suport familiar

-Pagament puntual d'ajuts econòmics de subsistència a l'espera de rebre altres ajuts
econòmics en tràmit que permetin abordar necessitats bàsiques de manera general.
-Pagament puntual de medicaments no coberts per la Seguretat Social o altres serveis
anàlegs sempre que siguin considerats indispensables (pròtesis, ulleres, audiòfons,
bolquers, etc.), sempre que estiguin justificats per motius de salut.
-Pagament puntual per la compra de mobiliari de primera necessitat.
-Pagament puntual de transports per assistència a serveis especialitzats o sanitaris. -Pagament puntual de transports per temes laborals i formatius que possibilitin lluitar
contra situacions d'exclusió social o risc de patir-la.
- Altres ajuts per a l'atenció de situacions urgents i de greu necessitat que no puguin ser
ateses en base a les modalitats previstes .

· Promoció social, formació i lleure

a) Atenció a menors en situació de risc

-Pagament d'ajuts per a serveis i recursos necessaris per a l'atenció i desenvolupament dels menors en situació de risc (escolarització a escoles bressol, primària i secundària, activitats d'estiu, extraescolars, activitats esportives...).
◦ Pagament puntual d'ajuts de material escolar quan no hagi estat possible accedir o beneficiarse dels ajuts de material i llibres de concurrència previstos a tal efecte.
◦ Pagament puntual d'ajuts de material i llibres escolars quan no hagi estat possible accedir o beneficar-se dels ajuts de material i llibres de concurrència previstos a tal efecte.

b) Suport a la integració sociolaboral:

- Ajudes individuals per promoure la integració sociolaboral (despesa de matriculacions,
inscripcions i assistència a cursos i altres polítiques actives d'ocupació), així com les despeses derivades de l'adquisició de material.

c) Necessitats bàsiques relacionades amb la salut mental i el benestar psicològic:

-Tractament i teràpies individuals o familiars previstes dins els plans de treball que
facilitin processos de rehabilitació i millora.

Es podran preveure altres ajudes per a l'atenció de situacions d'urgent i greu necessitat que no puguin ser emmarcades per cap dels conceptes recollits en els epígrafs anteriors o sempre que la proposta estigui vinculada a una valoració professional o a un al pla d'intervenció social i s'ajusti a aquest reglament.


VOTACIÓ

Aprovat per unanimitat

JUNTA DE PORTAVEUS


10).- Mocions

10.1.-Moció que presenta el Grup Municipal del PDeCAT Demòcrates per un clima polític lliure de coaccions.

Aprovada per majoria absoluta
Vots a favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans
En contra: CUP

Acords:

Primer.- Lamentar qualsevol pintada a la seu d'un partit o a qualsevol immoble, públic o privat, que vagi en la línia de coartar el debat polític.

Segon.- Encoratjar els afectats per aquests actes a presentar la pertinent denúncia, especialment quan hi incorrin amenaces


10.2.-Moció per iniciar procediments sancionadors contra empreses de subministrament d'energia per incompliment de la Llei de pobresa energètica

Aprovada per unanimitat

Acords:

Primer. Estudiar, redactar i posar en marxa un circuit per l'inici de procediments sancionadors contra aquelles empreses de subministrament energètic que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables prevista a la Llei 24/2015, i en base al Codi Català de Consum i el Decret 278/1993.

Segon. Instar la Generalitat de Catalunya a continuar desplegant els procediments pendents en la matèria, incloent mesures que agilitzin els protocols d'actuació, establint convenis marc amb les companyies subministradores d'aplicació en tot el territori, assignant els recursos econòmics necessaris que estableix la normativa i desenvolupant plans d'acció per a reduir la pobresa energètica a Catalunya que vagin més enllà de l'assistencialisme.

Tercer. Comunicar aquest acord als grups polítics, al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.

Data de creació:  20 de juliol de 2017

Data de publicació:  20 de juliol de 2017

Entrada en vigor:  20 de juliol de 2017

15 de novembre de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat