Inici -> L'Ajuntament -> Mocions

Resum dels acords de Ple de 27 de juny de 2017

1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia30 de maig de 2017


2).- Control i fiscalització pel Pledels  acords adoptats per la Junta deGovern Local en les sessions corresponents als dies 2, 9, 16, 23 i 30 de maig de 2017.


3).- Control i fiscalització pel Ple de lesresolucions de l'alcalde president i els seus delegats.COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS ICOMUNICACIÓ


4).- Aprovar les dues festes locals deGranollers per a l'any 2018

El Ple aprova com a festes locals de Granollers per al'any 2018 els dies següents dies: divendres 11 de maig (l'Ascensió) idivendres 31 d'agost (Festa Major).


5).- Designar representant del Grup MunicipalERC-AG  al Consell de Cooperació  Solidaritat

Es designa al senyor Josep Padilla i Romero, enrepresentació del Grup Municipal ERC-AG, al Consell Municipal de Cooperació iSolidaritat,  en substitució del senyorMarc Plana i Caballero.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


6).-Aprovar inicialment l'expedient  de modificació del Pressupost de l'Ajuntamentper suplement de crèdits

S'aprova inicialment la modificació delPressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de363.179,54€, per la necessitat d'atendre despeses que no poden fer-se càrrec al'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària suficient.

VOTACIÓ. a favor: PSC, ERC-AG. Abstenció: PdeCAT-Demòcrates, Crida-CUP, Ciutadans, PP


7).- Modificar  la Plantilla i la Relació de Llocs de Treballde l'Ajuntament de Granollers

S'aprova la modificació i la relació de llocs de treballde l'Ajuntament de Granollers, amb efectes a 1 de juliol de 2017 pernecessitats de l'organització i es creen dues places de personal laborald'educadora i de tècnic/a especialista en educació infantil.

VOTACIÓ.A favor: PSC.  Abstencions: PdeCAT-Demòcrates,ERC-AG, Crida-CUP, Ciutadans, PP


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


8).-Aprovar l'esborrany del Conveni entrel'Ajuntament de Granollers i l'Institut Carles Vallbona.

El Ple aprova l'esborrany d'un conveni entre l'Ajuntamentde Granollers i l'institut Carles Vallbona mitjançant el qual l'Ajuntamentassumeix la reparació de paviment a les pistes exteriors esportives del centreeducatiu, valorat en 11.253,00.-€, IVA inclòs. Aquesta reparació està motivadaper la delimitació del terrenys de l'institut Carles Vallbona i de Roca UmbertFàbrica de les Arts, de manera que l'Institut guanyava façana pel carrer LluísCompanys i Roca Umbert guanyava superfície pels patis interiors. Una vegadainscrita i cedida,  l'Ajuntament vaprendre el compromís de reconstrucció de la pista esportiva malmesa. Aquestestreballs de reparació de les pistes esportives s'executaran durant el períodeno lectiu de l'estiu de 2017 i en plena coordinació amb els responsables del'Institut Carles Vallbona. Les obres tindran un període de garantia de 12mesos, transcorreguts els quals es donaran per tancades. Qualsevol altreactuació posterior, s'entendrà com obra necessària de manteniment derivada del'ús i desgast per part dels seus usuaris, el que anirà a càrrec del propiInstitut.

VOTACIÓ. Aprovat per unanimitat


JUNTA DE PORTAVEUS


9).- Mocions       


9.3.- Moció que presenta el grup municipalPSC-CP contra la cosificació de les dones en els esdeveniments esportius

Primer.- Instar a les diferents grans infraestructuresesportives catalanes i empreses organitzadores d'esdeveniments a Catalunya i ales diferents Federacions a complir la legislació vigent, tant a nivellautonòmic com estatal, i eliminar totes les pràctiques en les que s'utilitzi elcos de les dones com a ornament i reclam per a captar l'atenció del públic,mitjançant el foment d'estereotips que cosifiquen les dones i fomenten ladiscriminació, la desigualtat i la violència de gènere.

Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, a laDiputació de Barcelona, i a totes les administracions que contribueixin alfinançament d'esdeveniments esportius que per evitar la utilització del cos dela dona com a reclam publicitari incloguin en els convenis de promoció,subvenció, cooperació i de patrocini, clàusules d'obligat compliment queapostin per l'eliminació dels estereotips; és a dir, que promoguin la paritat ila diversitat de cossos, d'edats, d'expressions de gènere, etc, complintrigorosament els drets laborals, el dret al treball en dignitat i amb garantiesde salut.

Tercer.- Comunicar aquest acord a les diferentsinfraestructures esportives catalanes, a les Federacions Esportives, així comals sindicats CCOO i UGT, al Govern de la Generalitat de Catalunya i laFederació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis iComarques.

VOTACIÓ. A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP, Ciutadans. Abstenció: PP


9.5.- Moció presentada pel grup municipal delPP per la potenciació de noms de dones al nomenclàtor dels carrers de la ciutat

Primer.- Que tingui en compte i es mantingui la inclusióprioritària de noms de dones o oficis de dones, en carrers, places, avingudes,espais o edificis públics de la ciutat, que hagin tingut especial rellevànciaen la societat.

Segon.- Sol·licitar als equips tècnics de l'àrea deCultura de l'Ajuntament de Granollers que des de sempre han treballat perrescatar la nostra història i cultura que des dels seus diferents àmbits d'actuacióproposin un llistat de dones, tant locals, nacionals com internacionals, quemereixin tal reconeixement i sigui reconeguda laseva labor i valorada donant el seu nom als nostres carrers i edificis públics.

Tercer.- Establir uns criteris consensuats i mesuresd'acció positiva a seguir en el nomenament de carrers i edificis públics nousper aconseguir que s'equilibri el nombre de noms d'homes i dones i equilibraraixí la seva visualització per contribuir amb això a una igualtat efectiva .

Quart.- Que els carrers que tenim actualment amb nom dedona puguin ser introduïts al nomenclàtor col·laboratiu de l'Institut Català deles Dones (Carrersdones.cat), una eina oberta a tothom que vol promoure lavisibilització i el reconeixement social de les dones. Una eina que permetd'identificar sobre el mapa de Catalunya els carrers que tenen nom de dona decada localitat, donar i ampliar la informació sobre cada dona que hi apareix i,alhora, compartir i divulgar aquest coneixement a través de les principalsxarxes socials .

VOTACIÓ. Aprovat per unanimitat


09.6.- Moció que presenta el grup municipal deCiutadans -Partit de la Ciutadania (Cs) con el fin de sensibilizar yconcienciar sobre el coste que el vandalismo contra el mobiliario urbano suponepara las arcas municipales

Primero. Impulsar campañas de concienciación ysensibilización ciudadana relacionadas con el coste que conlleva el vandalismoen el mobiliario urbano a las arcas municipales, así como la cuantía a pagar encaso de multa por parte del infractor.

Segundo. Difundir, en el marco de la campaña deconcienciación y sensibilización y en los medios de comunicación, el coste dereposición de los diferentes elementos (papeleras, bancos, contenedores,farola, ...) del mobiliario urbano, y hacer este dato público en la web y en elboletín municipal.

VOTACIÓ. A favor: PSC, Ciutadans, PP.Abstenció: PdeCAT-Demòcrates,ERC-AG, Crida-CUP

Data de creació:  27 de juny de 2017

Data de publicació:  27 de juny de 2017

Entrada en vigor:  27 de juny de 2017

28 de juliol de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat