Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 30 de maig de 2017

1) Aprovació de l'acta de la sessió del dia 25 d'abril de 2017.

2) Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 4, 11, 18 i 25 d'abril de 2017.

3) Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde i els seus delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4) Aprovar la substitució de finançament de la inversió per aplicació de romanent de tresoreria

S'aprova l'expedient MC AJT 17/2017 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import d'1.376.000,00 €.

A través d'aquest expedient, el finançament de la inversió per préstec a llarg termini per import d'1.376.000 € és substituït per l'aplicació de romanent de tresoreria per a despeses generals.

Les inversions a les quals es destinarà l'aplicació del romanent de tresoreria són: l'ampliació del Centre Audiovisual (2a fase) per un import de 415.000 euros; informàtica i telecomunicacions, 161.000 euros; camp de futbol de Palou, 500.000 euros; passera sobre el riu Congost per accedir al camp de futbol de Palou: 300.000 euros.

S'exposa l'expedient al públic i l'acord d'aprovació al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC; abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans, Crida-CUP i PP

5) Aprovar inicialment l'expedient MC AJT16/2017 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits.

Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 16/2017 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits per un import de 5.100,00 euros. La partida que es dona d'alta fa referència als treballs d'empreses de promoció de la salut i la que es dona de baixa a treballs de protecció civil.

S'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans, PP; abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP


6) Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per l'aplicació de romanent de tresoreria per a despeses generals.

A través del present expedient es proposa l'augment del pressupost de l'Ajuntament per import total de 5.376.065,17€ mitjançant l'aplicació de romanent de tresoreria per a despeses generals obtingut de la liquidació del pressupost 2016.

D'una banda s'aprova inicialment l'expedient MC AJT 19/2017 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 2.934.105,17 per a aquelles despeses amb saldo de crèdit insuficient. En aquest capítol destaquen, entre d'altres: l'ampliació de voreres de la part nord del carrer de Girona, per 1 milió d'euros, i la construcció del nou camp de futbol a Palou, també per 1 milió d'euros.

També s'aprova inicialment l'expedient MC AJT 20/2017 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 2.441.960,00 €, per a aquelles despeses que no tenen un crèdit pressupostari destinat a aquell finalitat específica. Per exemple, la plaça exterior de Roca Umbert (600.000 euros); la urbanització del sector X del Lledoner (221.000 euros), l'ampliació del parc públic d'habitatge (200.000 euros), l'adequació dels vestidors del camp de futbol Ponent (150.000 euros), o l'adequació del parc Torras Villà (150.000 euros), entre d'altres.

S'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.


Votació: A favor: PSC; abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Ciutadans, Crida-CUP i PP


7) Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal 2.18 "taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars.

S'aprova provisionalment la modificació de l'article 4 de la Ordenança fiscal 2.18, relativa a la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars.

També s'aprova provisionalment la modificació de la Nota 3 de l'epígraf 10 de la Ordenança fiscal 2.18, relativa a la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars.

Aquesta modificació entrarà en vigor el dia de la publicació de la seva aprovació definitiva en el BOPB i començarà a aplicar-se el dia següent a aquesta data, restant en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

S'exposa al públic l'acord pres amb el text de la modificació de l'ordenança fiscal esmentada en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant trenta dies, comptadors des del dia següent al de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com en un diari de la província. Durant aquest termini, les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, l'acord quedarà definitivament aprovat.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans i PP; abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP


8) Donar compte dels informes de la Intervenció General sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera de la liquidació del Pressupost 2016 de l'Ajuntament de Granollers, del Patronat del Museu de Granollers, dels Consorcis Montserrat Montero, Teledigital Granollers i Gestió de Residus del Vallès Oriental, així com dels comptes anuals 2016 de les societats mercantils Granollers Promocions, S.A., Granollers Escena, SL, Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L., l'EPE Granollers Mercat, la societat Vallès Oriental Televisió, S.L. i la societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA.

Es dona compte


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT9) Atribuir la competència de la gestió de determinats residus en favor del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

S'aprova el conveni d'atribució de l'exercici de la competència de gestió de determinats residus en favor del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (paper i cartró comercial i envasos de la deixalleria de Granollers sud; paper de les dependències municipals; voluminosos i fusta d'origen domèstic dels residus municipals i assimilables; vidre, paper i cartró i envasos lleugers dels contenidors soterrats a la pl. de la Corona; residus procedents de la Unitat Operativa de Serveis Municipals, residus banals abandonats de forma incontrolada a la via pública, residus banals del cementiri i piles dels comerços i dependències municipals).

L'esmentat conveni tindrà una durada de fins al 31 de desembre de 2020.

En segon lloc s'autoritza i disposa la despesa de la gestió dels residus previstos en el conveni per un import màxim estimat de 92.376,99 €.
En tercer lloc s'autoritza, disposa i es reconeix les obligacions relatives al servei de gestió dels residus de paper i cartró d'origen comercial de l'any 2016, per import de 57.553,32 €.
En quart lloc s'autoritza, disposa i reconeix les obligacions relatives al servei de gestió de voluminosos de l'any 2016, per import de 16.738,78 €.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP


10) Aprovar la pròrroga del Pla de Mobilitat Urbana.

Es prorroga el Pla de Mobilitat Urbana de Granollers, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 30 de juny de 2009 i prorrogat pel Ple de 26 d'abril de 2017, fins a l'aprovació de la seva revisió, prevista pel Ple Municipal del mes de juny vinent.

Aquesta pròrroga es justifica per la diversitat de temes i d'agents que han d'intervenir en el procés de validació del pla que fa molt difícil avaluar amb exactitud els terminis d'execució dels treballs.

Es notifica aquest acord a l'ATM i al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Es fa públic aquest acord, en el BOP, en el DOGC i en l'etauler de la Corporació. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Votació: A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, Ciutadans i PP. Abstencions: ERC-AG. En contra: Crida-CUPJUNTA DE PORTAVEUS11) Mocions

11.01 Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Partit de la ciutadania (Cs) d'Igualtat i Corresponsabilitat: Instal·lació de canviadors de bolquers accessibles per homes i dones.

1. Analitzar els serveis de tots els equipaments municipals i detectar en quins d'ells es podria instal·lar canviadors de bolquers sense necessitat de realitzar canvis estructurals importants. En aquest inventari i anàlisi s'hauria de prioritzar aquelles instal·lacions amb major afluència de persones.

2. Estudiar la possibilitat de realitzar una campanya de conscienciació en el sector privat perquè es sumin a la instal·lació de canviadors de bolquers o para l'adequació dels lavabos masculins i femenins ja disponibles, sense cap discriminació.

Aprovada per unanimitat

11.02 Moció presentada per UGT i acordada en Junta de Portaveus contra les empreses multiserveis

1. Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als plecs de condicions que reconeguin el conveni sectorial de referència i els acords de millores laborals segons l'activitat del treballador i/o treballadora, per evitar la utilització directa o indirecta d'empreses multiserveis a l'administració pública, de tal manera que sempre es respecti el conveni sectorial per a qualsevol treballadora o treballador que efectuï el servei atorgat.

2. Fer públic el compromís d'aquesta moció a la ciutadania dels municipis de la comarca.

3. Instar el Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre d'inspectors de Treball i a crear un òrgan d'actuació específic que persegueixi el que és un frau encobert a la seguretat social o bé, per defecte, que aquesta actuï d'ofici.

4. Convocar una mesa de negociació per crear un pacte entre sindicats, patronal i administració que estableixi els criteris per regular les subcontractacions i eradicar del territori pràctiques que precaritzen el mercat laboral.

5. Insta el Ple Congrés dels diputats a la derogació immediata de la reforma laboral, origen d'una exclusió social sense precedents.

6. Enviar còpia d'aquesta resolució al president del Congrés dels Diputats, al president de la Generalitat de Catalunya, a la ministra d'Empleo i a la consellera de Treball.

7. Notificar l'acord del plenari a la UGT del Vallès Oriental.

Votació: A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP. Abstencions: Ciutadans. En contra: PP


11.03 Moció presentada per Amnistia Internacional i acordada en Junta de Portaveus per la protecció dels defensors dels Drets Humans a Colòmbia

1.- Fer les gestions necessàries perquè la Missió d'Observació i de Verificació de Nacions Unides a Colòmbia estiguin dotades d'un component de drets humans per tal de reforçar les funcions de vigilància de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans en aquest país.

2.- Instar el Govern colombià perquè adopti mesures més efectives per garantir la seguretat dels grups i les comunitats en risc, com els pobles indígenes, afrodescendents i camperols, i els defensors i les defensores de drets humans.

3.- Traslladar aquesta declaració i instar el Govern espanyol a prendre mesures pel compliment dels punts anteriors.

4.- Traslladar aquests acords a Amnistia Internacional Catalunya, a la Taula per Colòmbia i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. El paper dels defensors i de les defensores és fonamental per a la construcció de la pau a Colòmbia.

Aprovada per unanimitat

11.04 Moció presentada pel Grup Municipal PSC per a sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució

Primer - El nostre Ajuntament s'adhereix a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

Segon - El nostre Ajuntament dissenyarà una campanya periòdica per sensibilitzar i convèncer a la població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones, visibilitzant al denominat eufemísticament «client», sempre en l'anonimat i justificat socialment, buscant el fet de deslegitimar socialment i públicament els prostituïdors, protagonistes, actors responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere.

Tercer - El nostre Ajuntament exigirà al Govern Central i al Govern de la Generalitat de Catalunya, que s'apliqui realment la llei, perseguint el tràfic de dones i persones, i als proxenetes que estan actuant a plaer en els clubs i bordells de carretera que tothom coneix.

Quart - En col·laboració amb l'Administració Central i el Govern de la Generalitat, el nostre Ajuntament centrarà l'acció en l'eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta, exigint al Govern Central que estableixi de forma urgent una normativa que penalitzi, com a Suècia, als homes que compren a dones amb finalitats de comerç sexual, amb penes de presó de fins a 6 mesos i multa.

Cinquè - El nostre Ajuntament, seguint l'exemple de la normativa sueca, en cap cas dirigirà la seva acció contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o sanció, sinó que, en col·laboració amb l'Administració Central i el Govern de la Generalitat, proveirà de fons per a serveis socials integrals que siguin dirigits a qualsevol prostituta que desitgi deixar aquesta ocupació ajudant a les dones que abandonin la prostitució.

Sisè - El nostre Ajuntament apostarà també per una intervenció preventiva de les causes enfront de la repressora de les conseqüències, exigint al govern i a les administracions centrals i al govern de la Generalitat eradicar la precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que en ell es viuen, que provoquen que la prostitució sigui de vegades l'única alternativa per poder pagar els deutes o mantenir a la família. En comptes de beneficiar-se dels impostos recaptats de la indústria del sexe, exigirem al govern que embargui els béns de la "indústria del sexe" i invertir-los en el futur de les dones que estan en la prostitució proporcionant recursos econòmics i alternatives reals.

Setè - El nostre Ajuntament instarà al Govern Central i al Govern de la Generalitat perquè estableixi normativa que impedeixi que els mitjans de comunicació, tant impresos com a audiovisuals, es beneficien amb l'explotació sexual de les dones oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat, que suposen una forma de col.laborar amb la prostitució que controlen proxenetes i màfies i una forma de col·laborar amb violència contra les dones.

Vuitè - Donar trasllat de la present Moció al Govern Central, al Govern de la Generalitat de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat".

Votació: a favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, Ciutadans i PP; en contra: ERC-AG, Crida-CUP


11.05 Moció que presenta l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers sobre la creació dels jutjats provincials per resoldre els procediments sobre les clàusules sòl de les hipoteques.

1.-Demanar al Consejo General del Poder Judicial i al Ministeri de Justícia que aturin aquest projecte (jutjats centralitzats per a cada província).

2.-Que en el supòsit que les necessitats del servei, provocat per un increment de demandes judicials per la resolució de les clàusules sòl de les hipoteques, requereixi una millor dotació de recursos a l'administració de justícia, s'adoptin les mesures per reforçar l'actual estructura judicial, basada en els jutjats i tribunals de tots i cadascun dels partits judicials de Catalunya.

3.-Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i als ajuntaments del territori per tal que considerin la possibilitat d'aprovar una moció d'aquestes característiques.

4.-Traslladar aquests acords al Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.


Aprovada per unanimitat

TORN DE PRECS I PREGUNTES

Data de creació:  25 de maig de 2017

Data de publicació:  25 de maig de 2017

Entrada en vigor:  25 de maig de 2017

7 de juliol de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat