Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 25 d'abril de 2017

1).- Aprovació de l'acta de la sessió de 28 de març de 2017.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números , corresponents als dies, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ


4).- Dictamen relatiu a modificar els representants del grup municipal de CiU als Consells de la Salut, de Cooperació i Solidaritat de la Comissió de la Fira de l'Ascensió.

El Ple aprova designar en representació del grup municipal de CiU:
Al Consell de la Salut, la Sra. Meritxell Corbera Vilardebó en lloc del Sr. Xavier Garrell Salat.
Al Consell de Cooperació i Solidaritat, el Sr. Esteve Puig i Puig en lloc de la Sra. Marta Camp i Barnau.
A la Comissió de Fira de l'Ascensió, el Sr. Antoni Arenas Molina en lloc del Sr. Albert Canet Calderó.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


5).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment l'expedient MC AJT 12/2017 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

El ple aprova de manera inicial l'expedient MC AJT 12/2017 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 1.550.800 €.

Votació
A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, Ciutadans, PP
En contra: Crida-CUP
Abstenció: ERC-AG


6).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment l'expedient MC AJT 13/2017 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

El ple aprova de manera inicial l'expedient MC AJT 13/2017 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 193.172,22 €.

Votació
A favor: PSC, Ciutadans
Abstenció: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP, PP

7).- Dictamen relatiu a modificació 02/2017 de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Granollers.

S'aprova la modificació de la plantilla així com la modificació dels llocs de treball, pel que fa a amortització, creació i modificació de places (de personal laboral i funcionari).

Votació
A favor: PSC, Ciutadans
Abstenció: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP, PP


8).- Donar compte dels nomenaments efectuats pel procediment de màxima urgència.

Es dóna compte al ple dels nomenaments de cinc funcionàries interines (tres per dur a terme la gestió de la campanya de beques menjador; una mestra a l'escola municipal Salvador Llobet en substitució d'una incapacitat temporal; una auxiliar administrativa per al Servei de Secretaria).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


9).- Dictamen relatiu a aprovar les addendes al conveni de delegació de competències a favor del Consorci Besòs Tordera, en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris.

L'Ajuntament de Granollers en data 29 d'octubre de 2013 en sessió plenària va delegar les competències en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris al Consorci Besòs Tordera (CBT), fruit del qual s'ha redactat el Pla director de les capacitats hidràuliques i de l'estat estructural de les clavegueres en l'anualitat 2015. El document posa de manifest la necessitat de fer actuacions i obres en la xarxa de clavegueram, per millorar-la i conservar-la.

Així doncs, el Ple aprovar la primera addenda al Conveni de Cooperació entre l'Ajuntament de Granollers i el Consorci Besòs Tordera (CBT) per a la gestió del servei de clavegueram, per a la incorporació i modificació d'alguns serveis.

Concretament, augmenten les jornades dedicades a neteges preventives d'embornals i reixes (de 74 a 94), les neteges correctives (de 55 jornades a 72) i les jornades de diagnosi d'incidències (de 15 a 20). Disminueixen les jornades dedicades a inspeccions prèvies de l'estat de la xarxa (de 48 a 42), les neteges preventives (de 45 a 38) i les inspeccions amb càmera de circuit tancat de televisió (CTTV, de 15 a 8).

Pel que fa a la tasca de l'oficina tècnica, es preveu la inspecció d'un 1 % de la xarxa de clavegueram amb assistència i suport de càmera de CTTV i la redacció dels informes resultants (amb 13 jornades d'inspeccions i 3'5 de redacció d'informes).

El valor econòmic de la prestació màxima anual del servei de manteniment del clavegueram municipal per a treballs de camp i oficina tècnica és de 215.615'46 euros.
D'altra banda, pel que fa a les obres de reparació, conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram existent, l'Ajuntament consignarà anualment una dotació pressupostària mínima de 120.000,00 €. Per a l'exercici 2017 aquest import és de 173.754,19 €.


El Ple aprova la segona addenda al conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Granollers i el Consorci Besòs Tordera per a la gestió del servei de clavegueram, per a la redacció del projecte, direcció i execució de les obres de renovació de la xarxa de sanejament del carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó, al terme municipal de Granollers, actuacions previstes al Pla director hidràulic de 2015, amb una valoració inicial del cost de 462.045,81 €.

Aquest import inclou: la redacció del projecte executiu, el replanteig del projecte, l'execució material de les obres, els costos d'expropiació, servituds de pas, ocupacions temporals i altres derivades del procediment d'expropiació (si escau); així com els honoraris de la direcció d'execució de les obres, coordinació de seguretat i salut durant l'execució dels treballs, direcció ambiental de l'obra i redacció as built.


Votació
A favor: PSC, Ciutadans
Abstenció: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP, PP

10).- Dictamen relatiu a aprovar la liquidació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés SA per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers, any 2016.

El Ple aprovar la liquidació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés SA per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, exercici 2016:
AJUNTAMENT PRESSUPOST A COMPTE RESULTAT DESVIACIÓ
GRANOLLERS 709.588,73 € 698.987,04 € - 10.610,69 €

Segon.- Reconèixer un ingrés en pressupost del 2017 per import de 10.610.69 euros a favor de l'Ajuntament de Granollers que ha de satisfer l'empresa Sagalès, en concepte de liquidació del conveni 2016.

Votació
A favor: PSC, ERC-AG, Ciutadans, PP
Abstenció: PdeCAT-Demòcrates, Crida-CUP


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR


11).- Dictamen relatiu a aprovar el conveni i l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'associació Banco Farmacéutico, per al desenvolupament del projecte "Suport a persones amb desigualtat d'accés a medicaments", per al període de l'1 de juliol fins a 31 de desembre de 2017.

El Ple aprova l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'associació Banco Farmacéutico, per un import de 10.800,00 €, per al desenvolupament del projecte "Suport a persones amb desigualtat d'accés a medicaments", per al període 1 de juliol - 31 de desembre de 2017, amb un pressupost de despesa anual de 21.600 €.

Votació
A favor: PSC, PdeCAT-Demòcrates, Ciutadans, PP
En contra: Crida-CUP
Abstenció: ERC-AG

JUNTA DE PORTAVEUS

12).- Mocions.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS


1. Moció relativa a la Moció que presenta el Grup Municipal C's Ciutadans Granollers en defensa de la democràcia, la convivència i l'estat de dret.

1. Expressar la preocupació per les declaracions públiques dels membres del Govern de la Generalitat de Catalunya en les que manifesten la decisió conscient i voluntària de vulnerar l'ordenament jurídic i l'estat de dret, incomplint la Constitució Espanyola, l'Estatut de Catalunya i les sentències i resolucions dels tribunals.

2. Manifestar el ferm suport a la democràcia, a l'estat de dret i a l'ordenament jurídic vigent.

3. Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya que tots els seus acords i resolucions es desenvolupin i s'ajustin al marc normatiu i al respecte de la Constitució Espanyola, a l'Estatut de Catalunya i a les decisions dels tribunals encarregats de fer-les complir, com a garantia de la nostra convivència pacífica i dels drets i llibertats de tots els ciutadans.

4. Notificar els acords a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a la Mesa del Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis.

Rebutjada

Votació: A favor: Ciutadans, PP/ En contra: PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG, Crida-CUP/ Abstenció: PSC


2. Moció relativa a donar suport a les 12 persones encausades de ca l'Enkant

1.Expressar la nostra solidaritat amb les 12 persones encausades de ca l'Encant.
2. Expressar la total disconformitat amb el procés judicial.
3.Demanar l'absolució de les 12 persones encausades i l'arxiu de la causa.
4.Comunicar aquests acords al Jutjat d'Instrucció número 4 de Granollers.

Rebutjada

Votació: A favor: ERC-AG, Crida-CUP / en contra: PSC, PdeCAT-Demòcrates, Ciutadans, PP

Data de creació:  24 d'abril de 2017

Data de publicació:  24 d'abril de 2017

Entrada en vigor:  24 d'abril de 2017

31 de maig de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat