Inici -> L'Ajuntament -> Mocions

Resum dels acords de Ple de 28 de març de 2017

1) Aprovació de l'acta de la sessió del dia 28 de febrer de 2017.

2) Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 7, 14, 21 i 28 de febrer.

3) Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ


4) Designar representants del Grup Municipal Crida per Granollers CUP a diversos consells locals sectorials.

Designar a la senyora Neus Pujol i de Isidro, en representació del Grup Municipal Grup Municipal Crida per Granollers CUP, al Consell de Salut en substitució de la senyora Laia Izquierdo.
Designar al senyor Josep Sánchez Mejías, en representació del Grup Municipal Grup Municipal Crida per Granollers CUP, al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat en substitució de la senyora Mar Macías.
Comunicar aquest acord als diversos organismes afectats, a les persones designades i a les persones que ostentaven la citada representació fins a aquest moment.
Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d'anuncis.

Votació: Aprovat per unanimitat


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


5) Donar compte de les resolucions d'alcaldia relatives a aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament, i del Patronat Municipal del Museu, exercici 2016.

Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. E-1601/2017 relativa a aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2016.
Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. E-1607/2017 relativa a aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal del Museu de Granollers, exercici 2016.

Considerar com a romanent de tresoreria disponible, l'import de 16.335,167,94 € (Ajuntament de Granollers).
Considerar com a romanent de tresoreria disponible, l'import de 525.729,24 € (Patronat del Museu de Granollers).

6) Aprovar inicialment un expedient de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

S'aprova inicialment l'expedient MC AJT 9/2017 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 55.500,00 euros.
S'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans. Abstenció: CiU, ERC-AG, Crida-CUP, PP

7) Donar compte de les contractacions efectuades pel procediment de màxima urgencia

En primer lloc donar compte de la resolució de la Regidoria d'Hisenda i Recursos Humans núm. E-562/2017 relativa a contractar la senyora Maria Crisol Milian com a professora de flauta de bec i fagot de l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera
a jornada parcial (25% jornada) mitjançant la modalitat de contracte d'interinitat, per a la substitució del permís de paternitat del Sr. Carles Vallès Castelló, des del 10 de gener de 2017 i fins la finalització d'aquest permís.

En segon lloc la despesa que suposa la contractació de la Sra. Maria Crisol Milian està inclosa a l'informe de la previsió inicial de les AD's relatives a les contractacions/nomenaments per cobrir substitucions o personal conjuntural vinculat a programes/projectes subvencionats, formalitzat per part de Recursos humans, amb una previsió del 10 de gener al 10 de febrer de 2017.

Es dona també compte de la resolució de la Regidoria d'Hisenda i Recursos Humans núm. E-871/2017 relativa a contractar el senyor Sergi Domene Manzano com a vetllador de l'Escola Municipal del Treball a jornada parcial (15 h setmanals), mitjançant la modalitat d'obra o servei determinat, per executar les funcions de vetllador de l'escola municipal del treball, amb efectes del dia 09 de gener de 2017 i fins la finalització del curs escolar 2016-2017.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació del Sr. Sergi Domene Manzano, amb una previsió del dia 9 de gener al 30 de juny de 2017.

Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i donar compte de la contractació per màxima urgència a la primera sessió plenària que es celebri.

8) Aprovar provisionalment la revisió anual del Padró municipal d'Habitants de Granollers, amb referència a l'1 de gener de 2017.

S'aprova provisionalment la revisió de la xifra de població de Granollers a 1 de gener de 2017 de 60.767 habitants, a l'espera de la confirmació oficial, per part l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.
Es tramet còpia del padró d'habitants de Granollers a 1 de gener de 2017 mitjançant fitxer facilitat pels Serveis d'Informàtica d'aquest Ajuntament amb la proposta de la xifra de població a la Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística. (INE).
Es notifica aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.

Votació: Aprovat per unanimitat


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9) Modificar temporalment el cànon de la concessió administrativa del servei públic d'aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl del carrer Calderón de la Barca de Granollers.

Es modifica la clàusula 26 del plec de clàusules economicoadministratives del contracte de concessió administrativa per a la redacció del projecte, construcció i la subsegüent explotació d'un aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl de l'espai públic del carrer Calderón de la Barca, modificant el cànon de la concessió, d'acord amb els informes tècnics i jurídics invocats, per un termini màxim de 3 anualitats (01/09/2015 a 31/08/2016, 01/09/2016 a 31/08/2017, 01/09/2017 a 31/08/2018), procedint a la seva revisió en funció de l'evolució de l'activitat i l'estudi de la viabilitat econòmica futura de l'explotació.

El cànon que es fixa per cada període anual, de l'1 de setembre d'un any fins al 31 d'agost de l'exercici posterior, serà l'equivalent al 5 per cent dels ingressos recaptats per l'empresa concessionària de l'explotació de la totalitat de les places d'aparcament.

S'aprova el cànon corresponent a l'anualitat 2016 per import de 5.052,63 €, resultat d'aplicar el 5 per cent de la xifra d'ingressos totals del període 1 de setembre de 2015 a 31 d'agost de 2016, que suma un total de 101.052,70 euros.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans. Abstenció: CiU, ERC-AG, Crida-CUP, PP


10) Esmenar l'error material del punt tercer de la part dispositiva de l'acord de Ple pel qual s'aproven els plecs de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació que regeixen la concessió de domini públic per a la utilització de les parades del Mercat Municipal Sant Carles.

S'esmena l'error de fet del punt tercer de la part dispositiva de l'acord de Ple del dia 28 de febrer de 2017 relatiu a l'estimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació que regeixen la concessió de domini públic per a la utilització de les parades del Mercat Municipal Sant Carles i afegir com a adjudicataris les concessions següents: Blai Manté i Dolors Salarich. Es comunica l'acord a les persones interessades i es publica l'acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Votació: Aprovat per unanimitat

11) Aprovar l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers relatiu a l'oficina d'habitatge situada en aquest municipi, per a l'any 2017 i ratificar la seva signatura.

S'aprova l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers, per a l'any 2017, relatiu a l'oficina d'habitatge situada en aquest municipi. El conveni té per objecte establir els termes i condicions de la col·laboració entre les parts per a l'assessorament i la gestió de serveis en matèria d'habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l'habitatge.

Votació: A favor: PSC, ERC-AG, Crida-CUP, Ciutadans, PP. Abstenció: CiU, Crida-CUP


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

12) Aprovar inicialment el Reglament d'ús del complex de les piscines municipals de Granollers.

S'aprova inicialment el Reglament d'ús del complex de les piscines municipals de Granollers. També s'acorda que, un cop aprovat inicialment l'esmentat reglament, es sotmeti el precedent acord a informació pública.
S'acorda que en el cas que no es presenti cap reclamació i/o al·legació en el termini d'exposició al públic, l'aprovació inicial del present reglament, en la mateixa forma assenyalada en l'acord primer de la part dispositiva d'aquest acord, s'entendrà aprovat definitivament.
S'acorda que, un cop aprovat definitivament el Reglament, es doni trasllat de l'acord i el text definitiu del Reglament a la Subdelegació del Govern a Barcelona i a l'òrgan corresponent de la Generalitat de Catalunya
Es publica íntegrament el text del Reglament en la forma aprovada definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de la seva entrada en vigor.
S'acorda que es publiqui el text definitiu del Reglament a la web de l'Ajuntament de Granollers i a la seva seu electrònica, als efectes que es pugui consultar per tots els interessats.

Votació: A favor: PSC, CiU, ERC-AG, Ciutadans, PP. En contra: Crida-CUP


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

13) Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei de transport adaptat de les persones residents a Granollers, per a l'any 2017.

S'aprova la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei públic de transport adaptat de les persones residents a Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d'atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental, Badalona i Barcelona per a l'any 2017.
S'autoritza, disposa i reconeix l'obligació d'un import de 28.705,21 €, corresponent al pagament de l'Ajuntament de Granollers en el marc del present conveni a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei esmentat.
S'efectua un primer pagament al Consell Comarcal del Vallès Oriental de 14.352,60 € (50% de l'import total) en el moment de la formalització del conveni i un segon pagament del 50% restant no més enllà del 15 de gener de 2018.

Votació: Aprovat per unanimitat


JUNTA DE PORTAVEUS

14) Mocions.

14.1 Moció que presenta el Grup Municipal C's Ciutadans solicitando la implantación de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación, SAAC, a través de símbolos en el municipio de Granollers y la celebración del día mundial para la concienciación sobre el Autismo.

REBUTJADA, amb els vots en contra del Grup Municipal del PSC-CP; i els vots a favor dels Grups Municipals CIU, ERC-AG-AM, C's, CpG-CUP-PA i PP.

1. Realizar con motivo del 2 de abril una campaña de sensibilización y concienciación sobre las personas que padecen Trastorno del Espectro Autista consistente en:

· Realizar la lectura de un manifiesto institucional, en un centro educativo, que reafirme el compromiso para el desarrollo de políticas encaminadas a que las personas autistas puedan llevar una vida plena y productiva.

· Realizar una conferencia-taller dirigido a niños, niñas, adultos y familias para concienciar sobre el Trastorno del Espectro Autista.

· Realizar una campaña de difusión a través de redes sociales, al alcance de este Ayuntamiento, sobre el Día Mundial de Concienciación del Trastorno del Espectro Autista.

2. Estudiar, con asesoramiento de profesionales y asociaciones cualificadas, la implantación del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) a través de símbolos más adecuado para los espacios y edificios públicos, mobiliario urbano, comercios y empresas para que las personas no verbales puedan comunicarse con su entorno más próximo.

3. Identificar con este Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) a través de símbolos todas las instituciones y edificios oficiales municipales, así como aquellos hitos importantes y destacados de la ciudad como son parques, jardines, fuentes, zonas deportivas, mobiliario urbano, etc.

4. Disponer de pictogramas en parques infantiles públicas de nuestro municipio para que los niños y niñas conozcan las normas de juego de los diferentes espacios. Así como también en las federaciones deportivas, como una medida de adaptación cognitiva para las persona con TEA.

5. Instar a la implantación de este sistema en todos los edificios y equipamientos públicos dependientes de otras administraciones, fundaciones, asociaciones o entidades. Con especial atención a los centros escolares y sus dependencias con la finalidad de hacerlos accesibles a niños y niñas con TEA y promover una escuela más inclusiva.

6. Instar mediante una campaña informativa a todos los comercios, oficinas, locales y empresas a implantar este Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) a través de símbolos.

7. Que se comunique este acuerdo a todas las entidades de Granollers, así como a los medios de comunicación, e invitarles a participar de la campaña institucional haciendo difusión de una imagen que recuerde la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

14.2 Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-AG per la sobirania energètica i el foment de l'ús de les energies renovables a l'Ajuntament de Granollers.

APROVAT PER UNANIMITAT

1. Contractar de forma progressiva la distribució d'energia elèctrica per a totes les instal·lacions municipals amb alguna de les comercialitzadores que ofereixen una prestació del servei elèctric amb el 100% d'energia d'origen renovable.

2. Prioritzar, dins la legalitat vigent, la contractació del subministrament d'energia elèctrica a empreses d'economia social.

3. Instal·lar progressivament als edificis municipals sistemes de generació d'energia renovable destinats a cobrir l'autoconsum.

4. Promoure la instal·lació de sistemes d'autoconsum energètic basat en energies renovables aplicant bonificacions d'una part de la quota de l'IBI, IAE o ICIO en favor d'aquells ciutadans o empreses que disposin de sistemes d'aprofitament d'energies renovables, així com mantenir la bonificació de l'impost de circulació per als vehicles elèctrics i híbrids

5. Seguir implementant mesures d'estalvi i eficiència energètica a les instal·lacions municipals.

6. Posar a disposició de la ciutadania un punt d'informació sobre el bo social i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica.

7. Iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables i per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer l'Ajuntament de Sabadell.

8. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.

14.3 Moció que presenta el Grup Municipal de la Crida per Granollers-CUP per a la municipalització de la gestió de l'aigua.

REBUTJADA, amb els vots en contra del Grup Municipal del PSC-CP; els vots a favor dels Grups Municipals CIU, ERC-AG-AM , C's, i CpG-CUP-PA; i l'abstenció del Grup Municipal PP.

1. En un termini no superior als 12 mesos, realitzar una auditoria financera i una auditoria de compliment de la concessió del servei d'abastament d'aigua potable a la ciutat de Granollers.

2. En un termini no superior als 12 mesos, realitzar una auditoria volumètrica de l'abastament urbà i de l'estat de la xarxa de distribució de l'aigua.

3. Un cop realitzades les auditories, es faran públics els resultats, i es constituirà una taula per a l'estudi de la municipalització del servei de l'aigua a la ciutat de Granollers.

4. Els estudis realitzats per aquesta taula s'exposaran en una audiència pública per sotmetre a informació i debat ciutadà el model de gestió de l'aigua a la ciutat, que compti amb la presència de col·lectius i persones especialistes.

14.04 Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-AG per al reconeixement i reparació a la figura del President Lluís Companys i a totes les víctimes del franquisme

APROVAT PER UNANIMITAT

PRIMER. Manifestar la voluntat de l'Ajuntament de Granollers de preservar la història com a valor col·lectiu, de reivindicar la dignitat i la memòria de les víctimes, i d'enfortir el seu compromís amb la llibertat, amb el respecte a la diversitat i amb la democràcia.

SEGON. Reivindicar i exigir l'anul·lació de les sentències dels judicis sumaríssims, entre elles la del President Lluís Companys i la reparació de l'honor de totes les persones represaliades durant el franquisme.

TERCER. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, a la Generalitat de Catalunya, al Govern espanyol, al Parlament Europeu, a les Nacions Unides i a les associacions de recuperació de la memòria històrica.

14.05 Moció que presenten els Grups Municipals de CiU i ERC-AG de rebuig a les sentències del TSJC I TS: la justícia no és política

REBUTJADA, amb els vots en contra dels Grups Municipals PSC-CP, C's i PP; i els vots a favor dels Grups Municipals CIU, ERC-AG-AM i CpG-CUP-PA.

PRIMER. Rebutjar políticament les sentències que inhabiliten Mas, Ortega, Rigau i Homs.

SEGON. Recolzar el Govern de la Generalitat, perquè com a màxim representant del poble català, emprengui les accions necessàries, denunciant a les institucions europees corresponents, la baixa qualitat democràtica del govern espanyol.

TERCER. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Municipis per la Independència.

Data de creació:  24 de març de 2017

Data de publicació:  24 de març de 2017

Entrada en vigor:  24 de març de 2017

4 de maig de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat