Inici -> L'Ajuntament -> Mocions

Resum dels acords de Ple de 28 de febrer de 2017

1) Aprovació de l'acta de la sessió del dia 31 de gener de 2017.
2) Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 3, 10, 17, 24 i 31 de gener de 2017.
3) Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


4) Aprovar inicialment l'expedient 4/2017 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

S'aprova inicialment l'expedient MC AJT 4/2017 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 861.500,00 €. Aquesta import fa referència al préstec necessari per fer les obres de reforma del Mercat Municipal de Sant Carles. S'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

VOTACIÓ: a favor, PSC i Ciutadans. Abstencions: CiU, ERC, CUP i PP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


5) Estimar les al·legacions presentades al plec de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació que regeixen la concessió de domini públic per a la utilització de les parades del Mercat Municipal Sant Carles i aprovar-ho definitivament.

S'estimen les al·legacions presentades per l'Associació de Venedors del Mercat de Sant Carles, en el sentit de l'informe signat pel tècnic municipal incorporat a l'expedient i en aquest sentit modificar-ne els plecs de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació que regeixen la concessió de domini públic per a la utilització de les parades del Mercat Municipal Sant Carles, annex als presents acords, basant-se en els motius esgrimits en la part expositiva.

S'aproven definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació que regeixen la concessió de domini públic per a la utilització de les parades del Mercat Municipal Sant Carles segons el text que consta com a annex als presents acords.

S'adjudiquen les concessions demanials de conformitat amb la clàusula XVIII del Plec de clàusules reguladores de la concessió.

De conformitat amb l'article 47 del Reglament del Mercat Sant Carles, els adjudicataris satisfaran el cost de la conservació, el manteniment, la neteja i la vigilància del mercat així com les obres de reforma, que seran individualitzades com una càrrega sobre la titularitats dels béns d'acord amb la tipologia i nombre de parades magatzems i càmeres i que es reportaran al finalitzar les obres de reforma. El pagament es realitzarà per qualsevol de les dues opcions manifestades en el formulari entrat a l'efecte.

En cinquè lloc es publiquen els presents acords i el text íntegre dels plecs en el Butlletí Oficial de la Província i s'insereixen en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

VOTACIÓ: Aprovat per unanimitat


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA


6) Modificar l'acord d'adscripció del Teatre Auditori de Granollers com equipament municipal a la societat municipal Granollers Escena SL.

S'aprova la modificació de la disposició segona de l'acord adoptat en data 22 de desembre de 2015, en sessió plenària del ple de la corporació, relatiu a l'adscripció del Teatre Auditori de Granollers com equipament de titularitat municipal a la societat municipal Granollers Escena, SL, en el sentit següent:

«Adscriure el solar i l'edificació de titularitat municipal de l'equipament cultural del Teatre Auditori de Granollers, i descrits a l'antecedent quart anterior, a la Societat Municipal Granollers Escena, SL per tal que siguin gestionats d'acord amb les previsions dels seus estatuts reguladors, i per donar compliment als seus fins, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2016 i sense termini, per un valor raonable de 6.177.792,85 euros (corresponents a 964.141,91 euros del solar, i 5.213.650,94 euros de l'edificació).»

«Així mateix, adscriure els béns de titularitat municipal ubicats en l'equipament cultural del Teatre Auditori de Granollers, i descrits a l'antecedent tercer anterior, a la Societat Municipal Granollers Escena, SL per tal que siguin gestionats d'acord amb les previsions dels seus estatuts reguladors, i per donar compliment als seus fins, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2016 i sense termini, per un valor net comptable de 154.779,26 euros.»

En segon lloc s'aprova l'adscripció a la societat municipal Granollers Escena, SL de les inversions efectuades per l'Ajuntament de Granollers en les instal·lacions del Teatre Auditori durant l'exercici 2016, i descrites a l'antecedent cinquè anterior, per un valor net comptable de 119.720,26 euros.

S'estableix que l'adscripció a la societat municipal Granollers Escena, SL de les noves inversions realitzades per l'Ajuntament a l'equipament cultural del Teatre Auditori es realitzarà de forma anual mitjançant acord de Junta de Govern Local, de conformitat a allò establert a l'antecedent setè del present acord.

En quart lloc es fa constar a l'Inventari de Béns de la Corporació les modificacions efectuades pel present acord en allò relatiu a la valoració i les adscripcions de l'espai Teatre Auditori de Granollers, als efectes que disposen els articles 215 i 216 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Es notifica el present acord a la societat municipal Granollers Escena, SL i al Servei de Patrimoni d'aquesta Ajuntament.

VOTACIÓ: a favor, PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: CiU, ERC i CUP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR


7) Aprovar el III Pla Municipal de Drogues, Granollers_Acció municipal en el consum de drogues, durant el període 2016-2020.

S'aprova el III Pla Municipal de Drogues «Granollers_Acció municipal en el consum de drogues 2016-2020».

Es sotmet a informació pública l'esmentat Pla per un període de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació d'aquest acord en el BOPB i en el tauler d'edictes de la corporació, als efectes que les persones que tinguin interès puguin formular els suggeriments que considerin oportuns. Si transcorregut aquest termini no s'ha formulat cap suggeriment o al·legació, es considerarà aprovat definitivament.

VOTACIÓ: Aprovat per unanimitat


JUNTA DE PORTAVEUS


8) Mocions.

8.1 Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans para el estudio y mejora de la seguridad y visibilidad en los pasos de peatones de la ciudad de Granollers

PRIMERO. Iniciar los trabajos para la revisión y actualización del "Pla Local de Seguretat Viària", que contemple:

- El estudio de la visibilidad de todos los pasos de peatones de la ciudad, evitando la presencia de cualquier tipo de objeto u obstáculo que impida o limite la visibilidad tanto de los peatones como de los conductores de los vehículos que circulen. Y si fuese necesaria su reubicación, supresión o implementación.

- Se analice la señalización horizontal, mediante la aplicación de pinturas de alta reflectancia que haga suficiente la visibilidad con la iluminación existente. Evitando de esta manera la necesidad de instalar elementos lumínicos adicionales y verticales a los ya existentes. Y en los casos en los que se carezca de estos elementos o sean insuficientes, la mejora de estos en calidad y cantidad con el fin de lograr un perfecto equilibrio entre el gasto que puedan ocasionar estas medidas y su eficacia.

Consideramos que toda inversión que se realice para la mejora de la seguridad de las personas y especialmente de los peatones, redunda en beneficio de la propia ciudad.

SEGUNDO. Una vez actualizado y revisado el "Pla Local de Seguretat Viària", se realizará un plan definido de prioridades y plazos necesarios, que permita llevar a cabo las acciones de forma progresiva, tomando como prioridades aquellos pasos que se encuentren en las cercanías de edificios de mayor concurrencia tales como: colegios, parques, centros de salud, ocio, etc., así como en aquellos en los que se haya registrado algún accidente motivado por la falta de visibilidad.

VOTACIÓ: Aprovat per unanimitat

8.2 Moció que presenta el Grup Municipal CiU per a la modificació de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans, plusvàlua.

1. Instar al Govern de l'Estat a acordar amb els ajuntaments les adaptacions necessàries de la normativa estatal de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, a fi d'evitar l'aplicació automàtica del mateix en els casos que no s'hagi produït l'increment del valor que constitueix el fet imposable del mateix.
2. Instar al Govern de l'Estat a acordar en el marc de la revisió del finançament local, una reforma global que asseguri que els canvis no suposin una disminució d'ingressos per als ajuntaments.
3. Donar coneixement d'aquest acord al Govern de l'Estat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat i a les Entitats Municipalistes.

VOTACIÓ: a favor PSC, CiU, ERC i Ciutadans. Abstenció: CUP i PP.


8.3 Moció que presenta el Grup Municipal de la Crida-CUP instant a la cooperació i l'agermanament amb el Poble Sahrauí.

1. Reconèixer l'esforç i persistència del poble sahrauí pel seu alliberament i emancipació, per el progrés social i per a la solidaritat.

2. Reiterar el suport de la ciutat de Granollers a una solució del conflicte basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació del Poble Sahrauí.

3. Instar el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Granollers a estudiar mecanismes de cooperació amb els campaments sahrauís.

5. Recolzar els vincles de Granollers amb les wilayas sahrauís.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat


8.4 Moció que presenta la Junta de Portaveus en suport a la Plataforma de Víctimes de l'Alvia 04.155

1- Donar i comunicar el suport de l'Ajuntament de Granollers a la Plataforma de Víctimes de l'Alvia 04.155.

2- Sol·licitar al Govern de l'Estat que s'encarregui a una comissió d'experts i tècnics independents la investigació dels fets.

3- Sol·licitar al Govern de l'Estat l'obertura d'una comissió d'investigació en seu parlamentària per establir possibles responsabilitats polítiques.

VOTACIÓ: A favor: PSC, CiU, ERC, Ciutadans, CUP. Abstenció: PP


8.5 Moció que presenten els Grups Municipals CIU i ERC-AG d'adhesió al Pacte Nacional pel Referéndum

1. Manifestar l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum

2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a aquest procés democràtic de l'exercici al dret a decidir i a la celebració d'un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, en el marc d'una mesa local pel referèndum.

3. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

VOTACIÓ: A favor: PSC, CiU, ERC, CUP. En contra: Ciutadans i PP


8.6 Moció del Grup Municipal Socialista en suport de la presentada per ICV per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació.

1. Expressar la disconformitat amb el Reial Decret-Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl.

2. Instar el Govern de l'Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a les persones contractants d'aquests productes, acompanyat també d'un règim sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc transparents.

3. Instar el Govern de l'Estat que comuniqui al Banc d'Espanya, com a organisme regulador, la necessitat d'impulsar una campanya de comunicació per part de les entitats financeres per tal de garantir la correcta informació per al conjunt de les persones afectades, dels seus drets i els seus deures pel que fa a la reclamació contra les clàusules sòl.

4. Instar el Govern de l'Estat que comuniqui al Banc d'Espanya; a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i al Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat a dur a terme les actuacions d'inspecció, investigació i sanció necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de les clàusules abusives.

5. Instar l'Ajuntament de Granollers a reforçar els serveis gratuïts de primera acollida (informació i assessorament) per garantir un assessorament jurídic objectiu i equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl i sobre els crèdits contractes en base a l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH), com es fa amb la col·laboració del Col·legi d'Advocats de Granollers.

6. Convocar als directors o directores d'entitats bancàries del municipi per instar-los a fer totes les accions possibles per a realitzar una correcta informació i atenció a les persones afectades i a facilitar-los les tasques que han de portar a exercir el seu dret de devolució reconegut a la sentència del TJUE. En aquestes reunions hi estaran convidades, a més de les forces polítiques amb representació al consistori els/les representants de les associacions de veïns i veïnes del municipi.

7. Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a les entitats bancàries del municipi, al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat, a la Diputació de Barcelona a la FMC i a l'AMC.

VOTACIÓ: A favor: PSC, CiU, ERC i CUP. Abstencions: Ciutadans i PP.


TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Data de creació:  23 de febrer de 2017

Data de publicació:  23 de febrer de 2017

Entrada en vigor:  23 de febrer de 2017

31 de maig de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat