Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 31 de gener de 2017

1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 20 de desembre de 2016

2).- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 7,13, 20 i 27 de desembre de 2016

3).- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

4).- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia de les delegacions en matèries de Joventut, i Cooperació i Solidaritat als regidors Alba Barnusell Ortuño i Francesc Arolas Pou.

Es dona compte al Ple de la Resolució d'Alcaldia núm. 2792/2016 de 23 de desembre, relativa a la modificació en la delegació de l'exercici d'atribucions de l'alcalde en diversos regidors de la Corporació. Acords:

Primer. Es delega en Francesc Arolas Pou l'Àrea de Joventut, amb efectes des del dia 1 de gener de 2017.

Segon.- Es delega en Alba Barnusell Ortuño l'Àrea de Cooperació i Solidaritat, amb efectes des del dia 1 de gener de 2017.

Tercer.- Es disposa que Sílvia Rodríguez López quedi en qualitat de regidora del Ple de la Corporació, sense delegació de cap tipus, amb efectes des del dia 1 de gener de 2017.

5).- Modificar la composició de diferents comissions informatives i la de diferents consells i organismes.

El Ple aprova:

PRIMER.- Modificar la composició de les comissions informatives de les àrees de Projectes Estratègics i Comunicació, de Serveis a la Persona i d'Acció Comunitària i Benestar, així com la dels consells i altres organismes de les quals ha format part la regidora Sílvia Rodríguez López fins al dia 31 de desembre de 2016.

SEGON.- Designar, amb efectes 1 de gener de 2017, com a membres de les comissions informatives els regidors següents:

- Albert Camps i Giró: Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona
- Juan Manuel Segovia Ramos: Comissió Informativa de l'Àrea d'Acció Comunitària i Benestar
- Rudy Benza Alegria: Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació

TERCER.- Designar, amb efectes 1 de gener de 2017, com a membres d'altres consells i organismes les persones següents:

- Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat: Alba Barnusell Ortuño, en qualitat de vicepresidenta.
- Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans: Alba Barnusell Ortuño
- Consell Municipal de Joventut: Francesc Arolas Pou
- Comissió de Festa Major: Vanessa Jiménez Cano
- Consell Escolar IES Carles Vallbona: Liboria Luna Márquez


VOTACIÓ:
A favor: PSC, CiU, Ciutadans, Crida-CUP, PP
Abstenció: ERC-AG

6).- Modificar l'assignació de dedicació del regidor Francesc Arolas Pou per les atribucions delegades.

El Ple aprova:

PRIMER.- Assignar al regidor Francesc Arolas Pou, amb efectes des del dia 1 de gener de 2017, una dedicació del 75% per les seves atribucions delegades d'acord amb l'acord de Ple del dia 1 de juliol de 2015, així com amb la Resolució d'Alcaldia número 2792/16, de 23 de desembre, establint, d'acord amb el nou percentatge de dedicació, una retribució anual bruta de 35.353,71 euros.

SEGON.- Deixar sense efecte l'assignació mensual corresponent a la regidora Sílvia Rodríguez López, amb efectes des del dia 1 de gener de 2017, d'acord amb el contingut de la Resolució d'Alcaldia número 2792/16, de 23 de desembre.

TERCER.- Sol·licitar al Servei de Recursos Humans els tràmits necessaris davant la Seguretat Social, per tal que doni de baixa Sílvia Rodríguez i faci les modificacions corresponents en la retribució mensual de Francesc Arolas, com a conseqüència de l'assignació del 75% de dedicació parcial per les funcions delegades.


VOTACIÓ:
A favor: PSC, CiU, Ciutadans, PP
Abstenció: ERC-AG , Crida-CUP

7).- Aprovar el Pla Director de Cooperació Municipal de Granollers 2017-2020


El Ple Municipal de gener aprova el Pla Director de Cooperació Municipal de Granollers (PDCM) 2017-2020, fruit de la revisió de l'anterior Pla (2011-2015), que ha guiat les polítiques municipals en la matèria i del qual s'han recollit continguts que a causa de la crisi no van poder-se dur a terme.

En l'elaboració del nou Pla hi han participat els integrants del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat (CMCS), format pels grups municipals i les entitats Ajuda en Acció, Mans Unides, Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris, Fund. Adra, Assoc. d'Amics del Poble Sahrauí, Assoc. Cooperació, Fund. Educació Solidària, Fund. Pau i Solidaritat, Àfricat, Fund. Cultura de Pau, Assoc. Cultural Amics d'Àfrica del VO, Càritas, Joves Esborrant Fronteres, Asgram i Amnistia Internacional.

El document recull el nou marc de referència marcat per l'agenda social de les Nacions Unides als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que són una evolució dels Objectius del Mil·lenni.

El PDCM es fixa 4 eixos de treball per als propers 4 anys:

-Treballar amb les entitats i el Consell de Cooperació per millorar la qualitat de la cooperació
-Avançar cap a una nova manera de fer cooperació des de la institució local
-Posar les bases d'una cooperació "de ciutat" i treballar amb els altres agents del municipi
- Revisar i adequar els instruments per fer possible aquest pla director

Aquests quatre eixos inclouen com a punts a treballar l'actualització i ampliació dels mecanismes de participació, l'organització interna i la capacitació dels recursos humans, el finançament i la política de comunicació i difusió.

Entre les actuacions previstes, el Pla es proposa actualitzar les bases de la convocatòria d'ajut a la cooperació, amb aspectes com la priorització de projectes d'educació, sanejament (medi ambient) i drets humans; o el compromís de les entitats a fer el retorn social al país d'execució. El Pla també preveu seguir sensibilitzant i formant la ciutadania; establir un protocol d'actuació per afrontar casos d'emergència; fomentar la col·laboració entre entitats i dinamitzar el teixit solidari; o fomentar iniciatives de cooperació directa des de l'Ajuntament, prioritzant els àmbits de la pau, drets humans, enfortiment de la ciutadania i l'eix mediterrani, i fomentant, preferentment, una cooperació tècnica, no assistencial; i avançar cap a una cooperació en xarxa amb altres municipis i institucions com la Diputació, Consell Comarcal...per plantejar possibles accions conjuntes.

VOTACIÓ:
A favor: PSC, CiU, ERC-AG, Ciutadans, PP
Abstenció: Crida-CUP


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

8).- Modificar la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Granollers

El Ple aprova:

Primer. Aprovar la modificació 1/2017 de la plantilla amb efectes del dia 1 de febrer de 2017 amb el detall següent:

Crear la plaça de Personal de suport grup municipal
Ens: Ajuntament
Règim: Personal Eventual
Grup : C1
Vacant

Segon. Aprovar la modificació 1/2017 de la Relació de Llocs de Treball amb efectes del dia1 de febrer de 2017 amb el detall següent:

Crear 1 lloc de treball de Personal de grup municipal Convergència i Unió (CiU)
Enquadrament orgànic: Àrea 1
Classificació professional: C1/C2
Núm. Fitxa: 359
Nivell de català: C
Forma de provisió: Lliure designació (LD)
Règim: Personal eventual (EV)
Col·lectiu/cossos: Personal eventual (EV)
Jornada: Jornada completa (JC)

VOTACIÓ:
Aprovat per unanimitat


9).- Ratificar el Decret d'Alcaldia envers la modificació puntual de la dedicació exclusiva de la regidora Maria del Mar Sánchez Martínez

El Ple aprova:

Ratificar la Resolució d'Alcaldia núm. E-113/2017 relativa a modificar el règim de dedicació exclusiva de la regidora Maria del Mar Sánchez Martínez, per motius laborals i de màxima urgència, ja que no es va acordar per Ple, de manera que se la doni de baixa en data 21/12/2016 i se'n restableixi l'alta en data 23/12/2016 al règim de la Seguretat Social.

VOTACIÓ:
A favor: PSC, Ciutadans, PP
Abstenció: CiU, ERC-AG, Crida-CUP


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

10).- Aprovar les tarifes de l'aparcament soterrat ubicat al carrer Conestable de Portugal, entre els carrers Palaudàries i Sant Josep de Calassanç

El Ple aprova:

Primer- Aprovar les noves tarifes del Pàrquing Corona SL, concessionària municipal de l' aparcament soterrat ubicat al C/ Conestable de Portugal, entre els carrers Palaudàries i Sant Josep de Calassanç de Granollers, a partir de la data d'aprovació del present acord, segons el detall següent:

·0 0,0461 €/min els primers 10 minuts
·1 0,0403 €/min a partir del minut 11, amb arrodoniment en tots els casos al cèntim múltiple de 5 inferior
·2 Preu hora: 2,45 €/h

VOTACIÓ:
A favor: PSC, ERC-AG, Ciutadans, PP
Abstenció: CiU, Crida-CUP


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

11).- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a la Xarxa de Municipis LGTBI, pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere

El Ple aprova:

Primer. L'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a la Xarxa de Municipis LGTBI (pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere).

Segon. El compromís de l'Ajuntament de Granollers en els punts següents:

1. Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la diversitat identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució i a la seva defensa pública.

2. Articular respostes preventives davant actes d'homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia que tinguin lloc als nostres pobles i ciutats.

3. Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d'actuació municipal tot posant èmfasi en:

 La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d'identitats i d'expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals.

 La lluita contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia de manera continuada i des dels diversos àmbits d'actuació municipal.

 Impuls d'actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de gènere i LGTBI amb l'elaboració de plans i/o programes d'Igualtat.


VOTACIÓ
Aprovat per unanimitat


JUNTA DE PORTAVEUS

12).- Mocions


12.01.-Moció relativa a Moció que presenta el Grup Municipal de la Crida-CUP en defensa del dret a la llibertat d'expressió i en solidaritat amb el regidor Joan Coma i Roura


Acords:

1.Expressar el nostre suport i solidaritat al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, acusat del delicte de sedició per haver donat suport a la declaració del 9N i explicitar el seu compromís amb el mandat democràtic que té encomanat, així com a tots els càrrecs públics encausats per defensar la declaració del 9N.

2.Enviar una carta de protesta al TSJC i a l'Audiència Nacional demanant que s'arxivi la causa oberta contra Joan Coma i la resta de persones i entitats investigades pels mateixos fets.

3.Enviar una còpia íntegra d'aquesta moció al President de la Generalitat, el president del Govern espanyol, als afectats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a l'Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a l'Associació de Municipis per la Independència i a les entitats de la Taula de Granollers pel Dret a Decidir.


VOTACIÓ:
S'aprova la moció amb els vots a favor de PSC, CiU, ERC-AG, Crida -CUP
Hi voten en contra Ciutadans i PP


12.02.-Moció relativa a Moció que presenta el Grup Municipal de CIU de denúncia dels atacs espanyols a la política catalana: les urnes no es jutgen.


VOTACIÓ:
Es rebutja la moció. Amb els vots en contra del PSC, Ciutadans i PP
Hi voten a favor: CiU, ERC-AG i Crida-CUP

12.03.- Moció relativa a Moció que presenta la Junta de Portaveus en suport a la campanya "Casa nostra és casa vostra"

Acords:

1.- Declarar Granollers municipi adherit a la campanya «Casa nostra és casa vostra».

2.- Sumar-se a la campanya de suport a l'acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l'àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

3.- Convocar la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la campanya «Casa nostra és casa vostra» que se celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer.

4.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la campanya «Casa nostra és casa vostra», així com a les entitats socials del municipi.


VOTACIÓ:

S'aprova per unanimitat

Data de creació:  26 de gener de 2017

Data de publicació:  26 de gener de 2017

Entrada en vigor:  26 de gener de 2017

31 de maig de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat