Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 20 de desembre de 2016

1) Aprovació de l'acta de la sessió de dia 29 de novembre.

2) Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 2, 8, 15, 22 i 29 de novembre de 2016.

3) Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ


4) Aprovar el document "Guia per la contractació pública responsable" de l'Ajuntament de Granollers.

S'aprova el document de "Guia per la contractació pública responsable" de l'Ajuntament de Granollers, el qual serà aplicable per l'Ajuntament així com per la resta dels poders adjudicadors que en depenen o amb participació majoritària d'aquest.

En segon lloc es publica aquesta guia a la web municipal durant un termini de 30 dies als efectes del seu coneixement i divulgació.

La Guia de Contractació Pública Responsable fomenta mesures d'inclusió social, de lluita contra la precarietat laboral, de millora de la qualitat del treball, d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, de lluita contra la corrupció, de promoció del comerç just i de proximitat, i de respecte al medi ambient.

Les matèries que han estat considerades i recollides en la guia són de naturalesa social i/o laboral, ètica i ambiental.

Les fases contractuals en les quals s'incorporen les clàusules són totes les del procediment de contractació: fase de preparació del contracte amb l'elaboració dels plecs de prescripcions tècniques i administratives; fase de selecció del contractista mitjançant la determinació de criteris de solvència; fase d'adjudicació a l'hora de valorar les diferents ofertes; i finalment en la fase d'execució del contracte.
Votació: A favor: PSC, CiU, Ciutadans, PP. Abstenció: ERC-Acció Granollers, Crida per Granollers- Cup


5) Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius.

S'adopta institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i aprovada pel Consell Internacional d'Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO.

En segon lloc es tenen en compte els principis que s'hi enuncien, i a aplicar estratègies i programes per tal d'assolir els objectius que s'hi descriuen, d'acord amb els objectius bàsics de promoció de les bones pràctiques en l'exercici de les funcions d'arxiu i gestió de documents i la preservació i difusió del patrimoni documental.

En tercer lloc es comunica l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a la Declaració Universal sobre els Arxius a l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC) i a ser inclosos al Registre oficial d'institucions adherides a la DUA.

Votació: Aprovat per unanimitat


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


6) Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2017, i resoldre les reclamacions interposades contra l'aprovació inicial.

Es desestimen les al·legacions presentades per l'Associació Empresarial de Marxants de Catalunya (AEMCA), perquè s'adrecen contra qüestions que no són objecte de modificació ni es sotmeten a exposició pública de cap tipus, per la qual cosa són improcedents.

Es desestimen les al·legacions presentades per la Crida per Granollers - CUP, perquè s'adrecen contra qüestions que no són objecte de modificació ni es sotmeten a exposició pública de cap tipus, per la qual cosa són improcedents. En aquest cas, el tipus de gravamen de l'IBI, la valoració cadastral i l'establiment d'una taxa per la prestació del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable, quan la modificació puntual que s'aprova provisionalment i es sotmet a exposició pública només fa referència a l'article 6 de l'ordenança fiscal 1.1 relatiu a les bonificacions pels motius exposats.

S'aprova definitivament la modificació de la Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, d'acord amb el contingut que es recull a l'Annex.

S'aprova definitivament la modificació de les Ordenances fiscals dels impostos i de les taxes.

Es notifica a les persones interessades l'acord plenari.

Es publica aquest acord plenari i el text dels preceptes modificats a què fan referència els acords esmentats en el Butlletí Oficial de la Província, que entraran en vigor a partir de l'1 de gener de 2017.

Votació: A favor: PSC, CiU, Ciutadans. Abstenció: ERC-Acció Granollers, PP. En contra: Crida per Granollers- Cup


7) Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal 1.1 Impost de Béns Immobles segons el Decret llei 3/2016, de 2 de desembre.

El govern de l'Estat va aprovar mitjançant un Reial Decret una modificació del coeficient del valor cadastral de l'IBIU (la base sobre la qual s'aplica l'impost) als municipis que ho havien sol·licitat, entre els quals Granollers. Això significava un increment del rebut del 4 %.
Com que la voluntat municipal era congelar els impostos, per evitar que pugi el rebut, l'Ajuntament compensarà, a través d'aquest punt del Ple, l'increment del coeficient en la mateixa proporció, un 4 %

Votació: A favor: PSC, CiU, ERC-Acció Granollers, Ciutadans, PP. En contra: Crida per Granollers- Cup


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


8) Aprovar el conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera.

S'aprova l'esborrany del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés SA i documents annexes, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès.
S'autoritza i disposa la despesa per l'anualitat 2017, per un import de 702.889,83 € per a les línies L1, L20, L21, L22 i L3 i 16.000,00 € per la línia Xavier Quincoces,

S'autoritza i disposa la previsió de despesa per import màxim de 82.550,00 € per a les cancel·lacions de tiquets de transport urbà de pensionistes, jubilats i persones majors de 65 anys, per a l'exercici 2017.

Es faculta l'il·lustre Sr. Alcalde de Granollers per a la signatura del conveni a què fa referència l'acord anterior.

Es delega a la Junta de Govern Local qualsevol tràmit posterior en el decurs de l'execució d'aquest Conveni.

Es notifica aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés SA.

Votació: A favor: PSC, CiU, ERC-Acció Granollers, Ciutadans, PP. Abstenció: Crida per Granollers- Cup


9) Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació que regeixen la concessió de domini públic per a la utilització de les parades del Mercat Municipal Sant Carles.

S'aprova inicialment el plec de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació que regeixen la concessió de domini públic per a la utilització de les parades del Mercat Municipal Sant Carles.

S'acorda que, un cop aprovats inicialment els plecs esmentats, es sotmeti el precedent acord a informació pública mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la seva seu electrònica, per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de la presentació, si escau, de reclamacions i al·legacions.

S'acorda que en el cas que no es presenti cap reclamació i/o al·legació en el termini d'exposició al públic, l'aprovació inicial dels plecs, en la mateixa forma assenyalada en l'acord primer de la part dispositiva d'aquest acord, s'entendrà aprovat definitivament sense ulterior tràmit, formalitzant-se les noves concessions i iniciant els procediments per la reforma del mercat.

S'ordena als Serveis Municipals, la modificació del Reglament del mercat municipals de Santa Carles i que iniciï els tràmits adient per la licitació de les concessions de les parades vacants al mercat.

Aprovat per unanimitat


10) Aprovar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Granollers i l'adhesió al nou Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per a l'Energia i el Clima.

El Ple aprova el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Granollers (PAESC de Granollers),
que integra l'adaptació al canvi climàtic i incorpora uns objectius més ambiciosos per assolir un 40 % de reducció d'emissions per al 2030.

Els signataris del nou Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per a l'Energia i el Clima donen suport a una visió compartida per al 2050:
· l'acceleració de la descarbonització dels seus territoris
· l'enfortiment de la capacitat d'adaptació als efectes del canvi climàtic, inevitable
· l'accés a una energia segura, sostenible i assequible a la ciutadania.

Els municipis adherits al nou Pacte dels Alcaldes es comprometen a executar accions per assolir reduccions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de com a mínim el 40 % a l'any 2030 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Aquests nous compromisos queden recollits en nous Plans d'acció, anomenats Plans d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC). El nou PAESC de Granollers inclou noves actuacions de mitigació (25 accions), una avaluació dels riscos als impactes del canvi climàtic per establir la vulnerabilitat i defineix accions d'adaptació (40 accions) per fer-hi front.

Votació: A favor: PSC, CiU, Ciutadans, PP. Abstenció: ERC-Acció Granollers. En contra: Crida per Granollers- Cup


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA


11) Informar favorablement la proposta de canvi de nom del centre d'educació secundària ubicat al carrer Marià Palau, núm. 2-4, de Granollers.

S'informa favorablement la proposta de canvi de nom del centre d'educació secundària ubicat al carrer Marià Palau, núm. 2-4, de Granollers, de conformitat a allò establert a l'article 5.1 del Decret 199/1996, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior

S'informa que el nom proposat pel Consell Escolar del centre és el de «Marta Estrada», il·lustre granollerina, investigadora i científica, de reconeguda trajectòria.

Es tramet certificat del present acord al Consell Escolar del centre, per tal que sigui remès al Departament d'Ensenyament, als efectes oportuns.


JUNTA DE PORTAVEUS


12) Mocions


12.01 Moció que presenta el Grup Municipal del PP para la difusión del teléfono de denuncia del acoso escolar

PRIMERO: Que desde el Área de Educación se haga difusión del teléfono de denuncia del acoso escolar en los centros escolares, en la web municipal y en el boletín municipal Granollers Informa.

SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Granollers de traslado de este acuerdo al Consejo Escolar Municipal, a todos los AMPA y a las entidades y asociaciones de Granollers.

Aprovada per unanimitat


12.02 Moció que presenta el Grup Municipal del PP contra la violencia machista en el deporte

1. Manifestar la repulsa ante cualquier comportamiento que incite a la violencia física, psicológica o verbal en el ámbito deportivo, difundiendo y denunciando aquellas conductas antideportivas que inciten al maltrato y violencia machista.

2. Incorporar en el Plan municipal contra la violencia machista acciones a desarrollar en el ámbito deportivo.

3. Desarrollar campañas educativas y divulgativas que aborden la adquisición de una conciencia de género y sensibilización contra la violencia machista en el ámbito deportivo en colaboración con las federaciones, escuelas y clubes deportivos de la ciudad.

4. Elaborar y difundir instrumentos (pancartas, paneles, posters, redes sociales, folletos, etc.) que den a conocer las formas de violencia machista en el deporte y promover su prevención.

5. Invitar a los clubes y entidades deportivas que reciben subvención municipal a que tengan un protocolo para la prevención, detección y actuación frente a la violencia machista, acoso y abuso sexual.

6. Reconocer a aquellos clubes o entidades deportivas que colaboran de manera activa en la promoción de la prevención contra la violencia machista.

7. Invitar a hacer visible el compromiso de nuestros clubes y deportistas con motivo del 25N, guardando un minuto de silencio o luciendo un crespón o lazo identificativo como señal de apoyo a la lucha contra la violencia machista.

8. Promocionar que las entidades y clubes deportivos se adhieran cada año telemáticamente al Manifiesto Institucional y al manifiesto del mundo del deporte contra la violencia machista que realiza el Institut Català de les Dones y la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

Aprovada per unanimitat


12.03 Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en suport a "Som 27 i més"

1. Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública i de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus recursos.

2. Reivindicar el dret de les persones a la Manifestació.
3. Expressar la total disconformitat amb el procés judicial.
4. Demanar el sobreseïment del cas.
5. Expressar la nostra solidaritat amb les 27 persones de la comunitat universitària i amb el ciutadà de Granollers, Victor Rodilla.
6. Trametre aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Cerdanyola i al Fiscal en cap de Catalunya, a Alerta Solidària i al Grup de Suport "Som 27 i més", al Rector de la UAB, al Conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i a la Presidenta del Parlament de Catalunya.

Aprovada per: PSC, CiU, ERC-Acció Granollers, Crida per Granollers- Cup. Abstenció: PP i Ciutadans

Data de creació:  15 de desembre de 2016

Data de publicació:  15 de desembre de 2016

Entrada en vigor:  15 de desembre de 2016

8 de febrer de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat