Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 29 de novembre de 2016



1) Aprovar les actes de Ple de les sessions dels dies 20 de setembre de 2016 i 25 d'octubre de 2016


2) Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local en les sessions corresponents als dies 4, 11, 18 i 25 d'octubre de
2016.


3) Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats



COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ


4) Atorgar les Medalles de la Ciutat de l'any 2016

Es distingeix Olga Pey i Rufí per haver estat i seguir essent una dona activa en el món cívic i cultural de Granollers, amb una àmplia trajectòria de més de 30 anys en el teatre amateur, on va ser cofundadora els anys 80 del segle passat de la companyia Acte Quatre. Primer amb Quatre per Quatre i després amb Acte Quatre, l'Olga ha participat com a actriu en moltes obres de teatre arreu de Catalunya, en mostres i concursos, orgullosa de contribuir a relacionar Granollers amb la cultura. Per aquesta faceta ha rebut diversos reconeixements, entre els quals el Premi de Teatre Caixa de Manlleu (2008) i el primer premi com a actriu de repartiment en el concurs de grups amateurs de Teatre "Ciutat de Tàrrega" (2014).

Destacades són també les col·laboracions voluntàries que ha fet amb Oncovallès-Fundació d'Ajuda Oncològica en què ha dirigit durant vuit anys un taller terapèutic d'expressió emocional, vinculat a la seva experiència com a actriu; i amb la parròquia de Sant Esteve de Granollers; i amb la Fundació Montserrat Montero, on va idear un taller de teatre per a l'alumnat que continua funcionant.

Professionalment va treballar els últims dotze anys, abans de la seva jubilació, a la Biblioteca de Can Pedrals. Un cop jubilada va col·laborar com a voluntària en el programa Bibliosalut, el servei de lectura per als malalts i acompanyants de l'Hospital General de Granollers.

Es distingeix Joan Garriga i Andreu per haver contribuït a investigar i a difondre el període de la guerra civil i el franquisme, especialment a Granollers i a la comarca del Vallès Oriental, i divulgar les conseqüències de la repressió franquista ja sigui fent d'advocat defensor de víctimes, ja sigui a través dels seus llibres, publicacions i documentals. Especialment rellevant és el seu paper actiu en la preservació de la memòria històrica d'aquest període i del bombardeig de Granollers en concret, on va fer noves aportacions sobre l'autoria d'aquest fatídic fet i va ser un dels promotors de la seva commemoració. La seva reconeguda expertesa va motivar el seu nomenament com a membre del Consell Assessor de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau.

Implicat en el teixit social de Granollers, ha estat vinculat a la docència a l'Institut Antoni Cumella i a moltes activitats culturals des de les seva responsabilitat primer com a director del Centre d'Estudis de l'Associació Cultural i després com a director del Museu de Granollers.

Garriga continua treballant en la necessitat de recordar que les guerres, i els bombardejos de les poblacions civils, encara presents a molts llocs del món, siguin recriminades amb la major contundència internacional.

Aprovat per unanimitat


5) Designar representants del Grup Municipal Ciutadans C's a diversos consells locals sectorials.

Primer. Designar el senyor Jordi Pavón, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, al Consell de Ciutat, en substitució del senyor Roberto Carmany Valls.

Segon. Designar el senyor Alex Torrell, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, al Consell Municipal Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat, en substitució del senyor Juan Manuel de Vargas Delgado.

Tercer. Designar el senyor Alex Torrell, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, al Consell de l'Esport, en substitució del senyor Roberto Carmany Valls.

Quart. Designar la senyora Blanca Navarro, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, al Consell de la Gent Gran, en substitució del senyor Roberto Carmany Valls.

Cinquè. Designar el senyor Jordi Pavón, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, al Fòrum de Comerç i Turisme, en substitució del senyor Enrique Meseguer Casas.

Sisè. Designar la senyora Annalee Rodriguez, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, a la Taula d'Acollida, en substitució del senyor Juan Manuel de Vargas Delgado.

Setè. Designar el senyor Jordi Pavón, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, al Consell Econòmic i Social, en substitució del senyor Enrique Meseguer Casas.

Vuitè. Designar al senyor Jordi Pavón, en representació del Grup Municipal C's Ciutadans, al Consell Assessor Urbanístic de Granollers en substitució del senyor Enrique Meseguer Casas.

Novè. Comunicar aquest acord als diversos organismes afectats, a les persones designades i a les persones que ostentaven la citada representació fins a aquest moment.

Desè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d'anuncis.

Aprovat per unanimitat


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


6) Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2017

Primer. Aprovar inicialment, d'acord amb l'article 168.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Pressupost General de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2017, integrat pels pressupostos de l'Ajuntament, de l'organisme autònom local Patronat Municipal del Museu de Granollers, els estats de previsió d'ingressos i despeses de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, i de les societats mercantils de capital íntegrament municipal Granollers Escena SL, Roca Umbert Fàbrica de les Arts SL i Granollers Promocions SA.

Total pressupost consolidat:
Ingressos: 80.768.973,68 €
Despeses: 80.739.344,38 €
Ajuntament de Granollers:
Ingressos i despeses: 78.731.256,25 €
Patronat del Museu municipal:
Ingressos i despeses: 1.234.592,04 €
Estats de previsió de la Societat Municipal Granolles Escena, SL
Ingressos: 1.872.000,00 €
Despeses: 1.871.675,91 €
Estats de previsió de la Societat Municipal Roca Umbert. Fàbrica de les Arts, SL
Ingressos i despeses: 1.526.600,00 €

Estats de previsió de l'Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat
Ingressos i despeses: 1.233.645,55 €
Estats de previsió de la Societat Municipal Granollers Promocions, SA
Ingressos i despeses: 1.373.165,00 €

Segon. Aprovar les Bases d'execució del Pressupost General per a l'exercici 2017.

Tercer. Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, l'expedient del Pressupost General i el seu acord d'aprovació, per un període de quinze dies durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar-ne les reclamacions que creguin convenients davant del Ple de l'Ajuntament.

Quart. En cas que no es produïssin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: a favor, PSC i Ciutadans. Abstenció; CiU i ERC. En contra: CUP

7) Dictamen relatiu a aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat" per a l'any 2017

Primer. Aprovar la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", amb efectes a 1 de gener de 2017.

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI: 494
TOTAL PERSONAL LABORAL: 196
TOTAL PERSONAL EVENTUAL: 8
TOTAL MUSEU: 3
TOTAL EPE: 14
TOTAL: 715

Segon. Aprovar l'actualització de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", amb efectes 1 de gener de 2017, segons document annex.

Tercer. Publicar íntegrament la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Quart. Publicar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, dels seus Organismes autònoms i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Votació: a favor, PSC i Ciutadans. Abstenció; CiU i ERC. En contra: CUP


JUNTA DE PORTAVEUS


8) Mocions

8.1 Moció que presenta el Grup Municpal C's Ciutadans para la creación de una Mesa local de la diversidad funcional

Único. Iniciar los trámites necesarios para crear la Mesa Local de la Diversidad Funcional, que actuará como órgano de participación, cooperación y colaboración entre la administración local y las entidades representativas de estos colectivos y que tengan implantación en nuestro municipio; como medida para garantizar la participación activa de las personas con diversidad funcional en la mejora de su calidad de vida.

Aprovat per unanimitat

8.2 Moció que presenta el Grup Municipal de la Crida-CUP per declarar Granollers Zona Lliure de paradisos fiscals

1. Declarar el municipi zona lliure de paradisos fiscals, comprometent-se a fer els passos necessaris per assegurar que els concursos públics afavoreixin les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que fan servir els paradisos fiscals per evadir o eludir impostos.

2. Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per dificultar la contractació d'empreses privades per donar serveis públics que tinguin la seu social en paradisos fiscals o societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals. Sempre i quan l'empresa en qüestió no pugui justificar que l'import dels actius dipositats en el paradís fiscal s'ajusta exactament a la xifra de negoci producte d'obres o serveis contractats i prestats en aquest mateix estat.

3. Comprometre's a prendre les mesures de transparència següents:
a. Fer públic el compromís d'aquesta moció a la ciutadania del municipi, a Oxfam Intermón, a la comissió d'economia del Parlament de Catalunya, i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
b. Compartir amb altres municipis i amb la ciutadania la informació relativa a les decisions sobre les empreses que han rebut punts positius i les que no, segons la seva responsabilitat fiscal.

4. Aquests compromisos quedaran reflectits i amb el clausulat corresponent en el document de compra pública responsable que ja s'està treballant des de l'Ajuntament i s'aprovarà en els propers mesos.

Aprovat per unanimitat


8.03 Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-AG d'adhesió a la Declaració de París

Primer. Reivindicar cada any l'1 de desembre, dia mundial de lluita contra la sida.

Segon. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a la Declaració de París d'acció accelerada a les ciutats per tal de posar fi a l'epidèmia del VIH/sida a escala mundial a les ciutats el 2030.

Tercer. Impulsar aquelles polítiques i estratègies que estiguin al nostre abast per tal de lluitar contra el VIH a la ciutat de Granollers i assolir els objectius 90-90-90 fixats per al 2020 i posar fi a l'epidèmia el 2030, fent especial èmfasi en la detecció, en la lluita contra la discriminació, en l'apoderament de les persones i en l'adopció de mesures per evitar l'exclusió de l'accés al sistema sanitari públic.

Quart. El suport explícit de l'Ajuntament de Granollers a tots aquells agents i entitats que treballen en la lluita contra el VIH/sida. Garantir l'educació en la salut i la promoció de la salut sexual, incloent la reducció de danys des d'una perspectiva de drets i per tant, abordant els factors que fan que les persones siguin més vulnerables al VIH.

Aprovat per unanimitat

8.04 Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica

1. Aprovar immediatament el Reglament que ha de desenvolupar la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

2. Recolzar les polítiques públiques municipals que s'estan duent a terme per combatre la pobresa energètica i l'exclusió residencial als ajuntaments, sense perjudici de les accions que contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l'Estat va emprendre i que van tenir com a conseqüència la suspensió de la vigència d'alguns dels articles fonamentals per combatre l'emergència i l'exclusió residencial, per part del Tribunal Constitucional.

3. Exigir al Govern de la Generalitat la signatura de convenis amb les empreses subministradores amb la finalitat que condonin el deute familiar i assegurin els subministraments bàsics a totes les llars en situació de risc d'exclusió residencial. Fer públic a la pàgina web de la Generalitat, els acords i convenis signats així com, les aportacions de les empreses subministradores.

4. Ampliar els llocs de presentació de sol·licituds dels ajuts del Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics, per tal que es puguin tramitar des de qualsevol de les oficines de Benestar Social i Família i no solament des de les seus de l'Agència Catalana del Consum a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

5. Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la tramitació àgil i flexible de les acreditacions de la condició de risc d'exclusió residencial.

6. Instar al Govern de la Generalitat a donar suport econòmic a les administracions locals per crear oficines d'eficiència energètica que assessorin la ciutadania per estalviar en el consum d'energia, i alhora auditin i assessorin sobre la implementació de mesures d'estalvi energètic a les llars en situació de pobresa energètica.

7. Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la Resolució del Parlament Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de l'objectiu de lluita contra la pobresa davant de l'augment de les despeses de les famílies.

8. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a l'Aliança Contra la Pobresa Energètica, a les entitats socials del municipi que treballen per a les persones en situació de vulnerabilitat, i a les empreses subministradores.

Votació: A favor: PSC i Ciutadans. Abstenció: CiU, ERC i CUP

Data de creació:  24 de novembre de 2016

Data de publicació:  24 de novembre de 2016

Entrada en vigor:  24 de novembre de 2016

31 de maig de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat