Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 25 d'octubre de 2016

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

4).-Dictamen relatiu a ratificar els acords del Consell General del Consorci de Comunicació Local, de data 26 de març de 2015, de dissolució i liquidació de l'esmentat ens

El Ple ratifica l'acord d'aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local (CCL), adoptat pel Consell General del Consorci de Comunicació Local, en sessió de 26 de març de 2015. Igualment, s'aprova renunciar a la quantitat corresponent a l'Ajuntament de Granollers resultant de la liquidació de l'esmentat consorci, acceptant el que aprova el CCL en el punt núm. 2 de l'acord de dissolució:

"2. Aprovar que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de la tresoreria del Consorci i que el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà íntegrament a la Diputació de Barcelona, ateses les seves aportacions al finançament del Consorci al llarg de tots els anys de funcionament."

El CCL es va constituir el 1994 per promoure l'activitat de les emissores de ràdio municipals. El sector industrial dels mitjans de comunicació s'està veient impactat pels canvis tecnològics i a l'hora per la profunditat de la crisi econòmica, i això està produint canvis en el mapa de la comunicació a Catalunya, als quals la Diputació de Barcelona va respondre amb la reorganització de les estructures de suport a la comunicació local.

Així, la Diputació de Barcelona va unificar a través d'una entitat única els recursos econòmics que aporta cercant-ne una major eficàcia i eficiència dins un marc global que respon a una voluntat d'assignar més recursos econòmics de manera directa a la viabilitat i la sostenibilitat de l'activitat de servei públic dels mitjans locals.

Aquest procés va culminar amb la creació de l'entitat Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL, SL) que és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, la qual disposa del 100% de la participació. Els serveis del CCL es presten a través de la XAL, des de l'1 de gener de 2013.


S'aprova per unanimitat

5).-Dictamen relatiu a aprovar el conveni de col·laboració entre l'artista Joan Fontcuberta i Villà, l'Ajuntament de Granollers i Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SL

El Ple aprova l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers, Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SL i l'artista Joan Fontcuberta i Villà, per establir una col·laboració mútua en accions de suport a la creació contemporània i per la projecció de Roca Umbert i la ciutat de Granollers.


Votació
A favor: PSC, CiU, ERC-AG, Ciutadans, PP
Abstenció: Crida-CUP


6).-Dictamen relatiu a aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a l'Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) i acceptar llurs estatuts

El Ple aprova l'adhesió a l'Asociación Española de Investigación por la Paz (AIPAZ).

Granollers ha defensat el seu compromís públic com a ciutat compromesa amb la pau, en xarxa amb les entitats, amb la ciutadania i amb altres ciutats del món. Des del convenciment que els municipis poden ser agents importants en la transformació del món, la ciutat expressa el compromís amb la pau a través de l'educació, del foment de la convivència i del diàleg.

La posada en funcionament del Centre de Cultura de Pau, va ser un pas decisiu en la difusió d'aspectes rellevants del diàleg, la cultura de pau, la mediació com a eina de resolució de conflictes i la recuperació de la memòria històrica. La ciutat, d'altra banda, té una tradició de treball en xarxa dins d'organismes supramunicipals: Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace, a la qual Granollers es va adherir l'any 2005) o Ciutats Defensores dels Drets Humans (projecte impulsat l'any 2013 i al qual es va adherir el 2014).

En aquest context, l'Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) aplega una vintena de les fundacions i associacions de referència arreu de l'Estat, entre les quals el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, l'Escola de Cultura de Pau UAB (ECP) i FundiPau (Fundació per la Pau). Les finalitats d'aquesta associació són coordinar les relacions entre els centres d'investigació per a la Pau existents i les persones dedicades a aquesta investigació de l'Estat i l'Associació Internacional d'Investigació per a la Pau (IPRA); potenciar la investigació per a la Pau en el món acadèmic i projectar-la a nivell internacional; i promoure i difondre la investigació per la Pau com a element clau en la construcció de la societat del futur.

Votació
A favor: PSC, CiU, Ciutadans, PP
Abstenció: ERC-AG, Crida-CUP

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


7).- Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 27/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits

El ple aprova inicialment l'expedient MC AJT 27/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 2.241.198,56 €.


8).- Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 28/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari

El ple aprovar inicialment l'expedient MC AJT 28/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 954.029,44 €.

Votació (es voten junts els punts 7 i 8)
A favor: PSC
Abstenció: CiU, ERC-AG, Ciutadans, Crida-CUP, PP

9).- Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2017

El Ple aprova inicialment la modificació de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la modificació de les Ordenances fiscals dels impostos i de les taxes municipals.


Votació
A favor: PSC, CiU, Ciutadans
En contra: ERC-AG, Crida-CUP, PP


10).- Donar compte dels nomenaments de Recursos Humans efectuats pel procediment de màxima urgència

Donar compte de la Resolució de la Regidoria d'Hisenda i Recursos Humans núm.
E-2999/2016 relativa al nomenament com a funcionària interina d'una mestra d'anglès a l'Escola Municipal Salvador Llobet.

11).- Modificar l'Ordenança reguladora de la creació de fitxers de titularitat pública que contenen dades de caràcter personal de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, pel que fa al fitxer "Gestió de Personal", a requeriment de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

El Ple aprova de manera inicial la modificació del fitxer "Gestió de Personal" inclòs en l'Ordenança municipal reguladora de la creació de fitxers de titularitat pública que contenen dades de caràcter personal de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, aprovada per l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2015, per tal de donar compliment al requeriment rebut de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, pel que fa a preveure en el fitxer les cessions de dades d'acord amb la normativa de transparència, per tal que es pugui inscriure l'esmentat fitxer.

El punt rep el consentiment del Ple


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

12).- Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana PMU 8, del solar delimitat pels carrers d'Orient, de Josep Pinyol, de Llevant i de Quevedo de Granollers

El Ple aprova definitivament el text refós del Pla de Millora Urbana PMU 8 del solar delimitat pels carrers d'Orient, de Josep Pinyol, de Llevant i de Quevedo d'aquesta ciutat, d'iniciativa privada, presentat per l'arquitecte Vicenç Oliveras Estapé, en nom i representació d'Alfonso Sauquet Rovira i 3 més. El text refós aprovat incorpora les prescripcions de l'informe favorable i vinculant de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona.


Votació
A favor: PSC, Ciutadans, PP
Abstenció: CiU, ERC-AG, Crida-CUP

13).- Aprovar l'esborrany del conveni marc de col·laboració per al desenvolupament de les determinacions del Pla Director Urbanístic d'Ordenació del Circuit de velocitat Barcelona-Catalunya


El Ple aprova l'esborrany del conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d'Empresa i Coneixement, els ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès, l'Incasòl, el RACC i Circuits de Catalunya SL, per al desenvolupament de les determinacions del Pla Director Urbanístic (PDU) d'Ordenació del Circuit de Velocitat Barcelona-Catalunya,

El Pla Director Urbanístic (PDU) per a l'ordenació del Circuit de Velocitat de Barcelona-Catalunya, aprovat per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat, de data 12 de gener de 2016, preveu actuacions estratègiques encaminades a reforçar una infraestructura existent de manera que se'n puguin explotar les potencialitats i dotar el territori de les condicions necessàries per la dinamització socioeconòmica, la captació d'inversions i la generació d'ocupació, i també, per la millora de la projecció internacional del país.

El PDU delimita i ordena tres sectors d'interès supramunicipal destinats a activitats econòmiques (comercial, oficines, tecnològic, industrial), recreatiu i serveis educatius i esportius, que són: el sector Torre Pardalera, en els municipis de Granollers i Montmeló; el sector de Can Guitet, als municipis de Montmeló i Parets del Vallès; i el sector Can Riba-Can Ninou, a Granollers.

El PDU estableix que, prèviament a iniciar-se'n el desenvolupament i execució, s'haurà de constituir una Comissió Mixta de Seguiment Ambiental, per vetllar per la concreció i compliment del seguiment ambiental.

S'acorden pautes d'actuació directrius i s'assumeixen compromisos envers el desenvolupament sostenible del PDU, la comunicació i la promoció; a la vegada que s'incorporen compromisos concrets en relació amb l'execució de les infraestructures externes i la gestió dels sectors d'interès supramunicipal, per tal de tenir una major nivell de compromís i participació de tots els agents implicats en el desenvolupament del Pla director, facilitant així l'actuació de l'Incasòl, com a administració actuant.

L'execució d'aquest sectors s'efectuarà dins dels 15 anys següents a l'entrada en vigor del PDU, i s'estableix la periodificació de les actuacions a portar a terme, si bé es preveu que qualsevol sector podrà executar-se abans del període establert si sorgeix l'oportunitat del seu desenvolupament anticipat en les condicions que fixa el present conveni, i atenent a la conveniència per raó de l'interès públic general.

El PDU preveu que una part del percentatge de l'aprofitament urbanístic del sector de cessió obligatòria i gratuïta a l'Administració actuant pugui ser destinat, entre d'altres, a l'execució d'una sèrie d'obres d'infraestructures externes als sectors amb la finalitat de fer econòmicament viable i competitiu el desenvolupament dels sectors que delimita i ordena i d'intervenir en el mercat immobiliari per a abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar l'adquisició de sistemes urbanístics, sempre i quan es doni el supòsit que un cop s'hagin transmès i recaptats el actius de l'Administració actuant en aquests sectors aquesta hagi obtingut ingressos suficients per destinar-los a aquesta finalitat.


Votació
A favor: PSC, CiU, Ciutadans, PP
En contra: Crida-CUP
Abstenció: ERC-AG


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA


14).- Aprovar inicialment la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística


En data 11 de gener de 2016 el Consorci per a la Normalització Lingüística ha informat sobre l'acord plenari de modificació dels seus Estatuts, de data 8 de maig de 2015; i de la posterior aprovació d'aquesta modificació per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya. La modificació està motivada pels canvis que suposa l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local; de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa; i de la Llei 16/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El Ple aprova inicialment la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística.


Aprovat per unanimitat

15).- Aprovar el Reglament de la Xarxa municipal de Biblioteques de Granollers


El Ple aprova inicialment el nou Reglament de la Xarxa municipal de Biblioteques (XBG) de Granollers, per regular el servei públic que presta.

La XBG està integrada per la Biblioteca Can Pedrals i la Biblioteca Roca Umbert, i forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, amb qui té signat un conveni de col·laboració pel que fa a la gestió.

Existeix la Normativa reguladora per a l'obtenció del carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l'ús dels serveis bibliotecaris vinculats, una normativa que sistematitza el funcionament comú d'aquests serveis a totes les biblioteques de la xarxa.

La gestió de l'equipament és una responsabilitat municipal. El personal de la XBG necessita disposar d'eines de suport per gestionar la prestació del servei i per avalar les seves actuacions en el desenvolupament de la feina. Els usuaris, per la seva banda, han de tenir garantit un funcionament adequat per accedir i utilitzar els serveis bibliotecaris de forma homogènia i cohesionada.


S'aprova per unanimitat

16). Mocions aprovades


16.02.-Moció relativa a Moció presentada pel Grup Municipal d'ERC-AG per a eliminar l'índex de referència de préstecs hipotecaris a més de tres anys

Aprovada per majoria absoluta (a favor, PSC, CiU, ERC-AG, PP/ abstenció, Crida-CUP, Ciutadans)

Primer.- Posicionar-se a favor de les famílies afectades i que insta al Govern Espanyol a eliminar de forma immediata i definitiva l'IRPH Entitats i els fixos establerts en substitució dels desapareguts IRPH Caixes/Bancs/Ceca, i modifiqui per això l'apartat 3 de la disposició addicional 15 del Règim de Transició per a la desaparició dels índexs o tipus d'interès de referència de la Llei 14/2013 de 27 de setembre d'Ajuda als Emprenedors, de manera que els préstecs quedin a interès nul i es procedeixi a la devolució per part de les entitats de les quantitats cobrades de més de manera fraudulenta.

Segon.- Impulsar de manera immediata un compromís ètic mitjançant document que reguli les relacions entre l'Ajuntament i les entitats financeres. Aquest document valorarà la incorporació de la mediació la supressió de clàusules abusives entre d'altres l'IRPH i els seus derivats, la suspensió de desnonaments, en favor de lloguers socials i, en general, la inclusió de mesures per revertir les conseqüències que la mala pràctica bancària hagi causat a les famílies afectades. L'Ajuntament, preferentment, establirà relacions amb aquelles entitats que subscriguin aquest compromís.

Tercer.- Posar en marxa una campanya informativa sobre la situació dels afectats per l'IRPH i difondre la tasca del Servei d'Intermediació ens Deutes de l'Habitatge (SIDH), que, entre d'altres, compta amb un servei per ajudar, assessorar i supervisar les persones afectades per l'IRPH que vulguin revisar aquesta clàusula, davant el risc de seguir sent objecte d'aplicació de mesures abusives i desproporcionades per part de les entitats bancàries, tal com ha denunciat diverses vegades la Comissió Europea.

Quart.- Transmetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió a les Entitats Municipalistes, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i a les associacions de veïns del municipi, així com publicitar obertament aquesta estafa pels tots als mitjans de comunicació.

16.06.-Moció relativa a Moció que presenta el Grup Municipal de la Crida per Granollers-CUP en defensa de la titularitat catalana de les vies que es construeixin al Vallès


Aprovada amb els vots a favor de PSC, ERC-AG, Crida-CUP; el vot contrari de Ciutadans i l'abstenció de CiU i PP

Primer. Instar al Govern de l'Estat Espanyol a anul·lar la licitació de la redacció de l'estudi informatiu de la B-40 (Tram Terrassa-Granollers).

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes accions polítiques i jurídiques per aturar la licitació de l'estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tram Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60).

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar de l'Estat espanyol la competència plena sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat al Vallès com es desprèn del vigent Estatut de Catalunya.

Quart. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a comptar amb l'Ajuntament de Granollers i a convidar a la Campanya Contra el Quart Cinturó en el procés de redacció del Pla específic de mobilitat del Vallès.

Cinquè. Convidar el Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els Consells Comarcals del Vallès Occidental i Vallès Oriental i tots els seus municipis a donar suport a aquests acords.

Sisè. Comunicar aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental, a tots els municipis vallesans i a la Campanya Contra el Quart Cinturó.


16.07 Moció que presenta el Grup Municipal del PP de adhesión a la Meta 2017

Aprovada amb el vot a favor de PSC, Ciutadans i PP; i l'abstenció de CiU, ERC-AG i Crida-CUP

PRIMERO: Instar en el Gobierno de España y a la Generalitat de Cataluña , que realice las actuaciones necesarias para ir adoptando medidas para garantizar la accesibilidad de todas las personas, con su diversidad funcional, y, como primera medida, que se declare 2017 como Año de la Accesibilidad Universal.

SEGUNDO: La Adhesión del Ayuntamiento de Granollers a la plataforma Meta 2017 con los compromisos de consecución, formación y sensibilización en materias de accesibilidad universal.

TERCERO: Hacer un seguimiento e inventario en la Comisión de la área de territorio y ciudad , de las zonas del municipio en las que quedan pendientes de actuación de accesibilidad al igual que en todos los equipamientos municipales.

QUARTO: Comunicar la adopción de estos acuerdos al Gobierno del Estado, al Gobierno de Cataluña y la Plataforma Meta 2017 .

Data de creació:  20 d'octubre de 2016

Data de publicació:  20 d'octubre de 2016

Entrada en vigor:  20 d'octubre de 2016

19 de desembre de 2016

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat