Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 27 de setembre de 20161) Aprovació de l'acta de la sessió del dia 26 de juliol 2016.

2) Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 5, 12, 19 i 26 de juliol de 2016.

3) Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ


4) Designar representant del Grup Municipal de Ciutadans C's al Consell de Cooperació i Solidaritat.

Es designa el senyor Arlix Colmenarez Durán, en representació del Grup Municipal C's CIUTADANS, al Consell de Cooperació i Solidaritat, en substitució del senyor Juan Manuel de Vargas.

Es comunica aquest acord al Consell de Cooperació i Solidaritat a les persones designades i a les persones que ostentaven la citada representació fins a aquest moment.

Es publica aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d'anuncis.

5) Aprovar el Protocol d'acollida a les persones refugiades.

S'aprova el Protocol d'acollida a les persones refugiades que, entre d'altres, estableix les línies d'actuació, els recursos, els actors, les fases d'intervenció, la coordinació del Pla i el pressupost destinat en aquest sentit per a 2017.

Aprovat per unanimitat


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


6) Aprovar el compte general de l'Ajuntament de Granollers corresponent a l'exercici 2015.

Es dóna compte de la Resolució d'Alcaldia NÚM E-2568/2016 relativa a aprovar la modificació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2015, i que va ser aprovada per Resolució d'Alcaldia de 8 de març de 2016, núm. 1420/2016.

S'aprova el Compte General de l'Ajuntament de Granollers corresponent a l'exercici 2015 i el seu Compte de Recaptació, integrat pels comptes anuals i documentació complementària dels ens següents:

-Compte General del pressupost 2015 de l'Ajuntament de Granollers
-Compte General del pressupost 2015 del Patronat Museu Municipal
-Estat i comptes anuals 2015 de l'Entitat pública empresarial Granollers Mercat
-Estat i comptes anuals 2015 de Granollers Promocions, SA.
-Estat i comptes anuals 2015 de Granollers Audiovisual, SL (actualment Roca Umbert, Fàbrica de les Arts SL)
-Estat i comptes anuals 2015 de Granollers Escena, SL

En documentació complementària: Compte General 2015 del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero i Compte General 2015 del Consorci Teledigital Granollers.

Es ret el Compte General 2015 de la corporació a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre, en compliment d'allò previst en l'article 223 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l'article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, modificada per la Llei 5/2012, de 20 de març, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma prevista en l'Acord del Ple de la mateixa Sindicatura, de 8 de març de 2016 (DOGC 7081, de 17 de març de 2016).

Votació: A favor, PSC. Abstencions: CiU, ERC, Ciutadans i PP


7) Donar compte dels nomenaments i contractacions efectuats pel procediment de màxima urgència.

Es dóna compte de la Resolució del regidor d'Hisenda i Recursos Humans núm. E2376/2016 relativa al nomenament de la senyora Aida Olmo José, com a Educadora especial, grup C1, a la unitat de suport d'educació especial a l'Escola Municipal Salvador Llobet, des del dia 1 de setembre i mentre la senyora Anahí Melero Cantera, romangui en situació de baixa per maternitat, donat que és una excepció de les previstes a la resolució d'Alcaldia núm. 146, de 17 de febrer de 2012.

Es dóna compte de la Resolució del regidor d'Hisenda i Recursos Humans núm. E2481/2016 relativa al nomenament de la senyora Elisenda Capdevila Soler, a jornada parcial (26 h setmanals), mitjançant la modalitat d'obra o servei determinat, per executar les funcions de vetlladora de l'Escola Municipal Salvador Llobet, amb efectes del dia 9 de setembre de 2016 i fins la finalització del curs escolar 2016-2017.

Es dóna compte de la Resolució del regidor d'Hisenda i Recursos Humans núm. E2480/2016 relativa al nomenament del senyor Alexis Hortelano Arniches, a jornada parcial (15 h setmanals), mitjançant la modalitat d'obra o servei determinat, per executar les funcions de vetllador de l'Escola Municipal de Treball, amb efectes del dia 12 de setembre de 2016 i fins la finalització del curs escolar 2016-2017.

L'Ajuntament en Ple n'ha pres coneixement


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


8) Adjudicar el contracte de serveis de neteja viària i recollida de residus municipals a l'empresa TALHER SA, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària.

Es desestimen les al·legacions presentades pel sindicat Comisiones de BASE (Co.Bas) i les centrals sindicals de COBAS i UGT, donat que no es donen els supòsits recollits en l'article 155 del TRLCSP per desestiment del procediment de licitació i que es donen per justificades en els punts posteriors del present acord.

S'exclouen les propostes presentades per les empreses que es relacionen atès que no podran ser complertes com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats: Cespa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares,SA (Plica núm.1; L'Arca del Maresme EI SLL (Plica núm.2); Valoriza Servicios Mediambientales SA (Plica núm.3); Serveis Reunits SA (Plica núm.6); UTE Fomento Construcciones y Contratas¿Servitransfer SL (Plica núm.8); y UTE Ascan Empresa Constructora y de Gestión,SA¿General de Asfaltos SL (Plica núm.9).

S'accepta la resolució número 80/2016 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la qual es desestima el recurs especial en matèria de contractació interposat per les empreses FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA i SERVITRANSFER,SL contra l'exclusió de l'oferta presentada en el procediment licitatori i acceptar la resolució número 96/2016 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en què es desestima el recurs especial en matèria de contractació interposat per l'empresa L'ARCA DEL MARESME, EMPRESA INSERCIO, SLL contra l'exclusió de l'oferta presentada en el procediment licitatori.

S'adjudica a l'empresa TALHER,SA, el contracte per a la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus municipals (fracció resta, FORM i voluminosos) de Granollers, per un període de 48 mesos, amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, amb efectes des 1 d'octubre de 2016, per l'import màxim de 3.898.777,48 euros més 389.877,75 euros en concepte d'IVA, per al primer any de contracte, i de 4.017.016,58 euros més 401.701,66 euros en concepte d'IVA per al segon i posteriors, és a dir, per un import total per al període executiu de 15.949.827,22 euros més 1.594.972,73 euros en concepte d'IVA, amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats.

En cinquè lloc es liquida a l'empresa TALHER SA la quantitat de 1.085,78 euros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus municipals (fracció resta, FORM i voluminosos) de Granollers.

En sisè lloc formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini màxim de 5 dies naturals posteriors als 15 dies hàbils comptats des d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa (86,70 €) de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars, clàusula x.2 apartat g).

Es faculta l'alcalde/president de la Corporació per a la signatura del contracte i dels documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.

Es registra el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de Contractes de l'Ajuntament de Granollers.

Es publica aquest acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, i posteriorment la formalització del contracte en el perfil del contractant, en el BOPB, en el BOE i en el DOUE, d'acord al que estableix l'article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Es convida les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la documentació administrativa del sobre 1, un cop transcorreguts dos mesos comptadors des de la recepció de la notificació d'aquest acord, per les dependències del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit.

Es confeccionaran els documents comptables corresponents a nom de l'empresa adjudicatària pels imports indicats i aplicacions pressupostàries que es detallen.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans i PP. Abstencions: CiU i ERC. En contra: CUP


9) Estimar parcialment les al·legacions formulades a l'Ordenança municipal dels espais d'ús públic de Granollers, i, conseqüentment, aprovar definitivament aquesta ordenança.

S'estima parcialment les al·legacions presentades pel Grup Municipal de la Crida per Granollers-CUP, en el sentit de l'informe signat pels tècnics municipals incorporat a l'expedient i en aquest sentit modificar-ne l'articulat que restarà amb la redacció que figura en el text de l'Ordenança annex als presents acords, basant-se en els motius esgrimits en la part expositiva.

Es donen per contestades les al·legacions en el sentit de l'informe signat pels tècnics municipals incorporat a l'expedient i desestimar la resta, d'acord amb l'informe adduït.

S'aprova definitivament l'Ordenança municipal dels espais d'ús públic i civisme de Granollers segons el text que consta com a annex als presents acords.

Es comuniquen els presents acords i el text íntegre de l'Ordenança a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.

Es publiquen els presents acords i el text íntegre de l'Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província i en els mitjans de difusió locals i inserir-los en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n'hagi publicat íntegrament el text.

Es notifiquen els presents acords als interessats i a les persones que han comparegut durant el tràmit d'informació pública i d'audiència. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Votació: A favor: PSC, ERC, Ciutadans i PP. Abstencions: CiU. En contra: CUP

Torn d'urgència

Expedient relatiu a nomenar deu persones que representen els eixos estratègics de la ciutat, com a membres del Consell de Ciutat de Granollers

Primer. Aprovar la designació de les deu persones següents com a membres del Consell de Ciutat representatives dels diferents eixos estratègics (econòmic, social i territorial), les quals han estat designades per l'alcalde, prèvia consulta de la Junta de Portaveus, d'acord amb el que estableix l'article 5, apartat e), del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell de Ciutat de Granollers:

Sr. Amadeu Barbany, botiguer de tota la vida. És la quarta generació d'un negoci familiar fundat l'any 1895. Expresident de Gran Centre, l'associació de botiguers de Granollers que va revolucionar el sector amb unes idees que giraven a l'entorn del lligam estret entre comerç, cultura i ciutat.

Sra. Anna Pi, jove i activa. Jugadora d'handbol del BM Granollers. És enginyera química i futura mestra d'educació infantil.

Sr. David Lorente, arquitecte per la UPC i soci fundador de HARQUITECTES. L'obra de l'estudi d'arquitectura ha merescut el reconeixement de diversos premis nacionals i internacionals, tant per obra construïda com en concursos d'idees.

Sra. Fina Jerez, Llicenciada i doctorada en ciències actuarials i financeres per la UB i llicenciada en ciències empresarials per la UPF. Especialitzada en matemàtiques financeres. Actualment és professora de Batxillerat. La seva trajectòria professional està molt vinculada al món educatiu.

Sr. Gemma Corbera, emprenedora. Treballa en l'organització d'esdeveniments corporatius i culturals. Ha viscut i treballa en i per diversos països. Membre i impulsora del col·lectiu "Imagina't un Granollers amb més color".

Sra. Marta Estrada, Llicenciada en Biologia i en Medicina i Cirurgia, i doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona. Professora vinculada "Ad honorem" de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC), on investiga sobre oceanografia biològica.

Sr. Martí Nadal. Director de l'Editorial Alpina, especialitzada en mapes i publicacions relacionades amb l'excursionisme i la muntanya i editor del segell "Marcòlic" i "Flor de Neu". Ha impulsat el canvi tecnològic de l'editorial, que va fundar el geògraf Salvador Llobet.

Sra. Montse Barceló, metge i executiva farmacèutica. És responsable d'operacions de l'empresa líder Estudis Clínics per Empreses TFS.

Sr. Oriol Altimira, professor de conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural. Membre de diverses entitats locals.

Sr. Santi Puig, empresari. Llicenciat en ciències econòmiques i en dret per la UB. Programa de Desenvolupament Directiu per IESE. Agent de la propietat immobiliària. Al llarg de la trajectòria personal i professional sempre ha estat vinculat i segueix en diferents institucions de la ciutat i comarca.


Informació de context:

El Consell de Ciutat serà un dels organismes assessors de participació sectorial i territorial. La seva constitució es preveu pel mes de novembre i es trobarà tres vegades l'any.

El Consell de Ciutat estarà format per 45 persones entre les quals l'alcalde de Granollers, que exerceix com a president, Josep Mayoral; la 1a tinent d'alcalde, Alba Barnusell Ortuño; com a vocals, PSC-CP (1) ¿ Rudy Benza Alegria; CiU (1) - Àlex Sastre i Prieto; ERC-AG-AM (1) - Dolors Martínez i Montserrat; C's (1) - Roberto Carmany Valls; CpG-CUP-PA (1) - Josep M. Gontan Ferrer; PP (1) - José Maria Moya Losilla.

A banda de les deu persones representatives dels diferents eixos estratègics i els representants polítics la resta de membres del Consell de Ciutat es van designar mitjançant un sorteig aleatori a partir de la base de dades de persones més grans de 18 anys (10 persones), de la base d'associacions de veïns (1/3 del total) i de la base de dades d'entitats (10 entitats).

Aprovat per unanimitat

JUNTA DE PORTAVEUS


10) Mocions.

10.02 Moció d'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a la "Declaració Basca 2016"

Primer: Aprovar de forma íntegra el contingut de la "Declaració Basca 2016"

A la 8a Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles (País Basc, 27-29 d'abril de 2016) prop de 900 participants de 40 països van adoptar la Declaració Basca com un nou full de ruta per aconseguir ciutats i pobles més productius, sostenibles i resilients.

La Declaració remarca la necessitat de trobar solucions innovadores que serveixin per fer front als reptes econòmics, socials i ambientals més imminents.

Votació: A favor: PSC, CiU, ERC, Ciutadans i PP. En contra: CUP


10.04 Moció dels Governs Locals de Catalunya en suport dels acords de Pau a Colòmbia, presentada per la Junta de Portaveus.

1. Donar suport als acords signats pel Govern de la República de Colòmbia i els representants de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), esperant que aquests siguin l'inici d'una pau estable, justa i duradora a Colòmbia.

2. Reconèixer el paper de la societat civil colombiana i de les institucions que han acompanyat aquest procés.

3. Afegir-nos a les crides perquè els acords signats portin a la total finalització del conflicte armat i continuïn les gestions per arribar a un acord de pau amb l'ELN- Exèrcit d'Alliberament Nacional.

4. Donar suport a les iniciatives i accions que es duguin a terme al municipi a través de les organitzacions i moviments socials i col·lectius de persones d'origen immigrant colombià per tal que la població pugui conèixer els continguts dels acords de pau i pugui fer seguiment i auditoria al compliment dels mateixos.

5. Demanar que el món local colombià tingui un paper rellevant a l'hora d'implementar els acords de pau, donat que és en l'àmbit local on aquests acords caldrà que es facin efectius.

6. Fer arribar el compromís del consistori i del conjunt del municipi al Govern de Colòmbia i al seu consolat a Barcelona per continuar contribuint conjuntament a l'aprofundiment i a la consolidació dels camins de la pau, la veritat, la justícia i la reparació a les víctimes i garanties de no repetició.

7. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat espanyol i al Govern de Colòmbia.

Aprovada per unanimitat


10.07 Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per uns espais d'oci lliures d'agressions sexistes

Primer: Refermar la condemna de l'Ajuntament a totes les formes de violències sexuals que pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense violència masclista i posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la.

Segon: Refermar el compromís de l'Ajuntament per continuar atenent les dones en situació de violència sexual als serveis municipals especialitzats en violència masclista.

Tercer: Continuar impulsar durant tot l'any campanyes específiques de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions igualitàries lliures de tot tipus de violència masclista i que fomentin l'empoderament de les dones.

Quart: Continuar impulsant el programa Salut i Festa, com espai de treball que involucri a les entitats joves municipals i als diferents serveis de l'Ajuntament per repensar l'actual model d'oci nocturn.

Cinquè: Comunicar aquest acord a les entitats de dones de la ciutat, al Institut Català de les Dones i al Consell Nacional de Dones de Catalunya.

Votació: A favor: PSC i PP. Abstenció: CiU, ERC, Ciutadans i CUP

Data de creació:  22 de setembre de 2016

Data de publicació:  22 de setembre de 2016

Entrada en vigor:  22 de setembre de 2016

3 de novembre de 2016

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat