Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 26 de juliol de 2016

1) Aprovar l'acta de la sessió del dia 28 de juny de 2016.

2) Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 23 a 26, corresponents als dies 7, 14, 21 i 28 de juny respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3) Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

4) Donar compte de la Resolució d'alcaldia de designació del senyor Francesc Arolas com a 6è. tinent d'alcalde i membre de la Junta de Govern Local.

Es dóna compte de la Resolució d'Alcaldia de data 21 de juliol de 2016, de designació del senyor Francesc Arolas com a 6è. tinent d'alcalde i membre de la Junta de Govern Local.

L'Ajuntament en Ple n'ha pres coneixement

5) Designar representants del Grup Municipal d'ERC-AG-AM a Granollers Promocions, SA i al Consell de la Gent Gran.

Es designa el senyor Josep Maria Catot i Rueda, en representació del Grup Municipal ERC-AG-AM, a la Societat Municipal Granollers Promocions, en substitució del senyor Modest Belles i Pous.

Es designa el senyor José Fernando Alamilla i Melero, en representació del Grup Municipal ERC-AG-AM, al Consell de la Gent Gran, en substitució del senyor Modest Belles i Pous.

Es comunica aquest acord a Granollers Promocions, al Consell de la Gent Gran, a les persones designades i a les persones que ostentaven la citada representació fins a aquest moment.

Es publica aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d'anuncis.

Aprovat per unanimitat


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

7) Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers.

S'aprova la modificació de la plantilla amb efectes del dia 1 de setembre de 2016 amb el detall següent:

1. Amortitzar:

Personal funcionari: tres places corresponents a director/a de Museu, tècnic/a superior en ensenyament secundari i veterinària.

Personal laboral: un profesor/a de l'Escola Municipal de Música

2. Crear:

Personal funcionari: tècnic superior en Salut Pública, tècnic superior en dret i tècnic/a superior de Recursos Humans.

Personal Laboral: tècnic/a superior museística

En segon lloc, aprovar la modificació de la relació de llocs de treball amb efectes del dia 1 de setembre 2016 amb el detall següent:

1. Amortitzar els llocs de treball de director/a de Museu, tècnic/a superior en veterinària i professor/a de música.

2. Crear els llocs de treball: tècnic superior en Salut Pública, tècnic superior d'assessorament jurídic, coordinador/a de Museu, tècnic/a superior de Recursos Humans.


Modificar/transformar de: cap de l'Oficina de Centres Municipals; coordinador/a de Museu la Tela; inspector/a de disciplina urbanística a cap d'oficina de centres públics, OME i programes; coordinador/a Museu de la Tela; tècnic especialista del Pla d'habitatge.

En tercer lloc es publica al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya aquesta modificació.

Votació: A favor: PSC i Ciutadans. Abstencions: CiU i ERC. En contra: CUP


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

8) Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança dels espais d'ús públic i civisme.

S'aprova inicialment la modificació de l'Ordenança general dels espais d'ús públic i civisme de l'Ajuntament de Granollers, pel que fa referència a l'actualització del llenguatge, amb l'ús de formes genèriques i expressions neutres sense discriminació de sexe, per adaptar-se a l'evolució de la societat i a les necessitats comunicatives i els articles i annexos que es relacionen en la part dispositiva del dictamen.

S'acorda que, un cop aprovat inicialment la modificació de l'esmentada ordenança, es sotmeti el precedent acord a informació pública mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la seva seu electrònica, per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de la presentació, si escau, de reclamacions i al·legacions.

En tercer lloc s'acorda que en el cas que no es presenti cap reclamació i/o al·legació en el termini d'exposició al públic, l'aprovació inicial de la modificació de la present ordenança, en la mateixa forma assenyalada en l'acord primer de la part dispositiva d'aquest acord, s'entendrà aprovat definitivament sense ulterior tràmit.

En quart lloc s'acorda que, un cop aprovada definitivament la modificació de l'ordenança, es doni trasllat de l'acord i el text definitiu del Reglament a la Delegació del Govern a Catalunya i a l'òrgan corresponent de la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies, als efectes oportuns.

Votació: a favor: PSC i Ciutadans; Abstenció: CiU, ERC; en contra: CUP


JUNTA DE PORTAVEUS

9) Mocions.
9.1 Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en suport a les Oficines Liquidadores

Primer. Demanar al Govern de la Generalitat l'adopció d'un model de gestió tributària que permeti mantenir un punt d'atenció a la ciutat de Granollers per tal que pugui suplir l'atenció personalitzada i en proximitat prestada fins a la data per les Oficines Liquidadores, fugint de models que impliquin la recentralització del servei i l'atenció al contribuent.

Segon. Demanar al Govern de la Generalitat que ofereixi una solució que possibiliti que els treballadors que fins a dia d'avui ha vingut realitzant totes les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions, optar a continuar realitzant la seva feina en la nova forma que es desenvolupi l'activitat per part de l'Agència Tributària de Catalunya, i que permeti alhora que la mateixa pugui aprofitar els coneixements i l'experiència en aquestes tasques d'aquestes persones.

Tercer. Notificar els presents acords a la presidència i vicepresidència de la Generalitat de Catalunya.

Votació: A favor: PSC, ERC i Ciutadans. Abstenció: CiU i CUP

9.2 Moció que presenten els grups municipals socialista i d'ERC contra la dictadura franquista

Primer. Realitzar una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i dels crims comesos per aquest règim.

Segon. Recolzar les dues proposicions de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, i la de modificació de la Llei 52/2007 per la que es reconeixen i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil o la dictadura que estan en tràmit al Parlament de Catalunya.

Tercer. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat, a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, al Comitè de Drets Humans de l'ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria.
Aprovada per unanimitat

Data de creació:  21 de juliol de 2016

Data de publicació:  21 de juliol de 2016

Entrada en vigor:  21 de juliol de 2016

3 de novembre de 2016

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat