Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 28 de juny de 2016

1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 31 de maig de 2016

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 18 a 22, corresponents als dies 3, 10, 17, 24 i 31 de maig, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ


4) Aprovar les dues festes locals de Granollers per a l'any 2017.

S'aproven com a festes locals de Granollers per a l'any 2017 els dies següents: 26 de maig (l'Ascensió) i 1 de setembre (Festa Major).

(Es deixa sobre taula) 5) Nomenar deu persones representatives dels diferents eixos estratègics de la ciutat, com a membres del Consell de Ciutat de Granollers.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

6).- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal 2.2 taxa de serveis urbanístics.

S'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal 2.2, relativa a la taxa per serveis urbanístics, de manera que incorpori una taxa específica (Epígraf 5) en relació a l'activitat municipal, tècnica i administrativa, desenvolupada en el marc de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, per a la incoació d'expedients per a la utilització anòmala d'habitatges, d'acord amb el document adjunt.

Aquesta modificació entrarà en vigor el dia de la publicació de la seva aprovació definitiva en el BOPB i començarà a aplicar-se el dia següent a aquesta data, restant en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Aprovat per unanimitat

7) Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 18/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

S'aprova inicialment l'expedient MC AJT 18/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 45.000,00 €.

Votació: A favor: PSC, ERC, Ciutadans. Abstenció: CiU, CUP, PP

8) Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 19/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

S'aprova inicialment l'expedient MC AJT 19/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 761.000,00 €. Aquest import es destinaran a tres accions relacionades amb polítiques d'habitatge: Ajuts al lloguer amb un import de 208.946 euros; 381.054 euros, destinat a Granollers Promocions per incrementar el patrimoni municipal d'habitatge i destinar aquests pisos a lloguer social; i accessibilitat i suport a comunitats, amb un import de 171.000 euros.

S'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans, PP. Abstenció: CiU, ERC, CUP

9) Aprovar inicialment l'expedient MC MUS 1/2016 de modificació del Pressupost del Patronat Municipal del Museu per suplement de crèdits.

S'aprova inicialment l'expedient MC MUS 1/2016 de modificació del Pressupost del Patronat Municipal del Museu per suplement de crèdits per un import de 40.000,00 €, destinats a diverses activitats promogudes pel Museu de Ciències Naturals la Tela.

S'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC. Abstenció: CiU, ERC, Ciutadans, CUP, PP.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


10) Aprovar inicialment la modificació del Reglament dels Mercats Setmanals de Granollers.

Els apartats més afectats pels canvis que proposa el Decret 162/2015 de la Generalitat són el procediment de selecció de les parades (art. 11), els canvis d'ubicació, d'article i de lloc de venda (art. 13), i la transmissió de les parades (art. 15). També es crea un nou article 13 bis amb l'agrupació dels articles de venda per tipologies d'acord amb els criteris de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques de 2009, tal com proposa la nova ordenança tipus de la Diputació de Barcelona.

S'inclouen també algunes modificacions de tipus ordinari del redactat del Reglament, amb l'objectiu d'incorporar la possibilitat de nous mercats setmanals a Granollers i millorar principalment la regulació d'alguns aspectes com els horaris de les parades i els vehicles, les condicions de mobilitat i també aspectes de promoció dels productes de proximitat o de temporada.

Votació: A favor: PSC, ERC, Ciutadans, PP. Abstenció: CiU, CUP

11) Aprovar la liquidació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés SA per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers, any 2015

S'aprova la liquidació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés SA per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, exercici 2015. S'autoritza, disposa i reconeix l'obligació per import de 6.916,68 € a favor de l'Empresa Sagalés, en concepte de liquidació del conveni corresponent a l'exercici 2015.

Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Canovelles, a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a l'Ajuntament de la Roca del Vallès i a l'Empresa Sagalés SA.

Aprovat per unanimitat


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA


12) Aprovar el Conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis que integren el «Fòrum de les ciutats amb els Consells de la Formació Professional de Catalunya»

S'aprova el conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis que integren el "Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya".

Les ciutats actualment integrades en el "Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional" es proposen:

Treballar des de la proximitat del territori, aportant el coneixement que dóna la relació habitual amb els agents locals, per millorar la Formació Professional a les nostres ciutats.

Actuar com interlocutors necessaris en els nostres territoris, de les institucions i organismes competents, per avançar en una visió integrada de la Formació Professional.

Defensar el paper de cada Consell com els responsables d'elaborar les demandes i propostes dels respectius territoris en relació a la planificació i coordinació de la formació professional inicial i per a l'ocupació.

Participar, de manera activa, en els diferents òrgans de planificació i coordinació de la Formació Professional creats per les entitats municipalistes, i en les zones educatives de cada territori.

Potenciar la coordinació efectiva entre els diferents departaments implicats en la formació professional, tant a nivell local com de les altres administracions.

Es faculta el regidor d'Educació, Francesc Arolas Pou, per a la signatura del conveni.

Es notifica aquest acord als interessats.


JUNTA DE PORTAVEUS

13) Mocions.

13.1.- Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en suport de la presentada per l'ACM, la FMC i el Fons Català, en defensa de l'acollida de les persones refugiades.

Aprovada per unanimitat.

1. Declarar l'Ajuntament Granollers compromès amb les persones refugiades.

2. Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l'hora d'establir les polítiques de protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en l'àmbit local on es posen en marxa i on cal garantir l'acollida de manera eficaç.

3. Exigir a l'administració general de l'Estat que els municipis disposin dels recursos econòmics necessaris per garantir l'acollida de les persones refugiades.

4. Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i Turquia que permet retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que futures negociacions estiguin subjectes als drets humans i al Dret Internacional.

5. Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen de manera immediata.

6. Denunciar l'expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l'acollida i l'acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de refugiats a Grècia i d'altres països acollidors de manera temporal o definitiva.

7. Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que estableix, que garanteixi una acollida estable i de qualitat a les entitats executores i els municipis catalans on aquestes persones s'estableixin.

8. Manifestar el compromís del món local d'oferir els municipis territori d'acollida i protecció, adaptant els plans d'acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants d'asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.

9. Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d'entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.

10. Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades i participar en l'establiment dels municipis acollidors conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

11. Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.

12. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional i mantenir la coordinació de les mateixes amb les entitats municipalistes a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat especialitzada en aquest àmbit que té delegada aquesta funció per part de la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis.

13. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat espanyol i a la Unió Europea, així com a les entitats socials del municipi.

13.2.- Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-AG per l'adopció a l'Ajuntament del Salari mínim de 1000 euros

Aprovada per: PSC, CiU, ERC, CUP, Ciutadans. Abstenció: PP

Primer. Mantenir els salaris del personal al servei de l'Ajuntament per sobre dels 1.000 euros mensuals durant aquest mandat.

Segon. L'Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests objectius, i treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest sentit, estudiar i, si s'escau, adoptar les mesures normatives que incentivin les empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM de 1.000 € entre el seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials.

Tercer. Fer arribar aquest acord a l'associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya.

13.3.- Moció que presenta el Grup Municipal ERC-AG en commemoració del 28 de juny, Dia de l'alliberament o l'orgull LGBTI

Aprovada per unanimitat

Primer. El Ple de l'Ajuntament de Granollers referma la seva declaració com a municipi respectuós amb la diversitat afectiva i s'adhereix a la commemoració que les entitats i institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, dia per l'alliberament o l'orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

Segon. El Ple municipal acorda que tots les 28 de juny durant aquest mandat posarà en un lloc visible la bandera o penó amb els colors de l'arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI.

Tercer. El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones LGTBI.

Quart. El consistori es compromet a lluitar contra la LGTBIfòbia i a desplegar i aplicar la Llei11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre municipi.

Cinquè. Comunicar aquest acord per via electrònica a la Generalitat de Catalunya, així com a la Mesa i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

13.4 Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-AG per un nou país lliure de corrupció d'Estat

Aprovada per: PSC, ERC, CUP. Abstenció: Ciutadans. En contra: PP

Primer. L'Ajuntament de Granollers exigeix la dimissió, tant del Ministre de l'Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernández Díaz, com del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec a l'intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes.

Segon. Manifestar el suport de l'Ajuntament de Granollers a les accions que tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades.

Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou país lliure de corrupció d'Estat.

Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència.

13.05 Moció que presenta el Grup Municipal Crida-CUP per la millora de les polítiques municipals per a la igualtat entre dones i homes

Rebutjada. En contra: PSC. A favor: CUP, ERC, Ciutadans i PP. Abstenció: CiU

Data de creació:  23 de juny de 2016

Data de publicació:  23 de juny de 2016

Entrada en vigor:  23 de juny de 2016

28 de juliol de 2016

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@ajuntament.granollers.cat