Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 31 de maig de 2016

1) Aprovació de l'acta de la sessió del dia 26 d'abril de 2016

2) Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 14 a 17 , corresponents als dies 5, 12, 19 i 26 d'abril de 2016, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3) Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

4) Dictamen relatiu a la realització del sorteig públic per a la designació de presidents i vocals de les meses electorals, per a les Eleccions Generals 2016, que s'han de celebrar el proper dia 26 de juny de 2016.

Es procedeix al sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la Secció censal electoral corresponent, per designar el president i els vocals que han de formar part de les meses electorals en les Eleccions al Congrés de Diputats i al Senat del dia 26 de juny de 2016, mitjançant el mecanisme de l'atzar amb una "extracció de boles" d'una borsa que conté boles del 0 al 9, seguint els criteris establerts en l'art. 26.2 i 3 de Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i seva modificació per la Llei orgànica núm. 2/2011, de 28 de gener:

1. Una primera extracció de tres boles, i el número resultant de tres xifres identificarà a l'elector de la llista del cens a partir del qual s'iniciarà la designació del primer component de la mesa, que serà el de President titular. El número que ha sortit del sorteig ha estat: 730
2. I una segona extracció de dos boles, i el número resultant de dues xifres serà la freqüència comptada a partir del número d'inici anterior, en què es determinarà cada membre de la mesa, fins a completar la composició de la mesa amb un President 1r suplent i un President 2n suplent; i dos vocals titulars amb quatre vocals suplents. Núm. sortit: 08

3. En el supòsit d'acceptació d'excuses de membres d'alguna mesa electoral, es procedirà a la designació de nous membres partint en aquest cas, de la persona estigui immediatament posterior a la designada com a segon suplent del segon vocal i comptant el número que hagi resultat escollit en l'apartat anterior.

En segon lloc es designaran a les persones que es relacionen a l'annex d'aquest acord, com a membres de les Meses Electorals que s'hauran de constituir el proper diumenge dia 26 de juny de 2016 per les Eleccions al Congrés de Diputats i al Senat, com a resultat del sorteig esmentat en l'antecedent anterior.

En tercer lloc es tramet el model degudament formalitzat amb el resultat del sorteig al President de la Junta Electoral de Zona de Granollers.

Aprovat per unanimitat


5) Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de l'acord de Ple de data 1 de juliol de 2015 de nomenament de representants municipals en diversos òrgans i organismes.

S'aprova la modificació de l'acord del Ple de data 1 de juliol de 2015, referida als representants dels Grup Municipal CpG-CUP-PA sol·licitats:

REPRESENTANTS EN ORGANISMES

Consell de Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental
President: Alcalde de Granollers
Vicepresident: Francesc Arolas
Vocals:
PSC-CP (1) – Teresa Llobet
CiU (1) - Josep Jodar i Escalada
ERC-AG-AM (1) - Àlex Mir i Romero
C's (1) - Arlix Ramón Colmenarez Durán
CpG-CUP-PA (1) - Aleix Vidal
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Sergio del Valle Arrabal, en substitució del senyor Aleix Vidal, pel Grup Municipal CpG-CUP-PA

Consell de la Salut

President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: M. del Mar Sánchez
Vocals:
PSC-CP(1) – Montse Roca
CiU (1) - Xavier Garrell i Salat
ERC-AG-AM (1) - Rosa Guitart i Josepch
C's (1) – Blanco Navarro Pacheco
CpG-CUP-PA (1) - Angels Vendrell
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar la senyora Laia Izquierdo Pintado, en substitució de la senyora Àngels Vendrell, pel Grup Municipal CpG-CUP-PA

En segon lloc s'autoritza la Secretaria per fer una refosa de les delegacions a efectes informatius.

Es notifica aquest acord a les persones designades en representació del Grup Municipal per a formar part dels consells indicats i a les persones que ostentaven la citada representació fins a aquest moment.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


6) Dictamen relatiu a donar compte dels informes de la Intervenció General sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera de la liquidació del Pressupost 2015 de l'Ajuntament de Granollers, del Patronat del Museu de Granollers, dels Consorcis Montserrat Montero, Teledigital Granollers i Gestió de Residus del Vallès Oriental, així com dels comptes anuals 2014 de les societats municipals Granollers Promocions SA, Granollers Escena SL, Granollers Audiovisual SL, l'EPE Granollers Mercat i la societat Vallès Oriental Televisió SL; i a donar compte de l'informe d'Intervenció sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera dels comptes anuals 2015 de la societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental SA.

El ple dóna compte d'aquesta qüestió.

7) Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 16/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

S'aprova inicialment l'expedient MC AJT 16/2016 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 4.752.525,18 €, amb el detall que consta a l'annex.

S'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor: PSC. Abstencions: CIU, ERC-AG-AM, Ciutadans, Crida per Granollers-CUP, PP

8) Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 17/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

S'aprova inicialment l'expedient MC AJT 17/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 355.543,23 €.

S'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Aprovat per unanimitat

9) Dictamen relatiu a modificació 02/2016 de la plantilla i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers.

En primer lloc, s'aprova la modificació de la plantilla amb efectes del dia 1 de juny i 1 de juliol de 2016 amb el detall següent:

Amortitzar una plaça de mestre d'oficis i una d'oficial de manteniment, aquesta última en data 1 de juliol. Crear (funcionaris) una plaça de sotsinspector, una de sergent, de la Policia Local, i una d'oficial de senyalització (personal d'oficis). Personal Laboral: 1 plaça de conserge

En segon lloc s'aprova la relació de llocs de treball amb efectes del dia 1 de juny i 1 de juliol, amb el detall següent: amortitzar un lloc de treball de mestre d'oficis i un d'oficial de manteniment d'instal·lacions esportives. Crear: un lloc de treball de sergent, sotsinspector, tècnic especialista de manteniment de Roca Umbert i auxiliar de manteniment d'instal·lacions esportives. Modificar: la denominació de la relació de llocs de treball: inspector/a de disciplina urbanística, i cap de l'Oficina de Sanitat i Consum.

Es publica al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya aquesta modificació.

Votació: A favor: PSC, Ciutadans. Abstenció: CIU, ERC, Crida per Granollers-CUP, PP

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT


10) Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'Alcaldia de data 25 d'abril de 2016 relativa a comparèixer en el tràmit de consulta pública del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Duplicación de Vía de la Línea de Cercanías R-3 entre Parets y la Garriga (Barcelona), establert per ADIF, i formular-ne al·legacions i suggeriments.
Es ratifica la resolució d'Alcaldia de data 25 d'abril de 2016, número 2111/2016, relativa a comparèixer en el tràmit de consulta pública i institucional de Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Duplicación de Vía de la Línea de Cercanías R-3 entre Parets y la Garriga (Barcelona) presentado por la Subdirección de Proyectos de Red Convencional de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) .

Votació: A favor: PSC, CIU, ERC, Ciutadans, PP. Abstenció: Cida per Granollers-CUP


11) Dictamen relatiu a estimar parcialment les al·legacions formulades a l'Ordenança de regulació específica de l'ús recreatiu pel que fa als clubs socials de cànnabis a Granollers, i, conseqüentment, aprovar definitivament aquesta ordenança.

S'estimen parcialment les al·legacions presentades pel Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular CUP de Granollers SLUP, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AG, Amina Omar Nieto, advocada d'Omar Nieto, Boutique Legal, SLUP i Eulàlia Santamaría Ferrari, en representació de 84 signants residents al Barri de Tres Torres de Granollers, en el sentit de l'informe signat pels tècnics municipals incorporat a l'expedient i en aquest sentit modificar-ne l'articulat que restarà amb la redacció que figura en el text de l'Ordenança annex als presents acords, basant-se en els motius esgrimits en la part expositiva.

Es dóna per contestades les al·legacions en el sentit de l'informe signat pels tècnics municipals incorporat a l'expedient i es desestima la resta, d'acord amb l'informe adduït.

S'aprova definitivament l'Ordenança municipal reguladora de l'ús recreatiu pel que fa als clubs socials privats de consum de cànnabis a Granollers segons el text que consta com a annex als presents acords.

Es comuniquen els presents acords i el text íntegre de l'Ordenança a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.

Es publiquen els presents acords i el text íntegre de l'Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província i en els mitjans de difusió locals i inserir-los en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n'hagi publicat íntegrament el text.

Es notifiquen els presents acords als interessats i a les persones que han comparegut durant el tràmit d'informació pública i d'audiència.

Votació: A favor: PSC, CIU, Ciutadans, Crida per Granollers- CUP, PP. Abstenció: ERC

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA


12) Dictamen relatiu a desafectar com a bé demanial i aprovar la cessió de l'immoble ubicat al carrer Marià Palau, 2-4, de Granollers.

Es desafecta el bé demanial de l'immoble ubicat al carrer Maria Palau, núm. 2-4, de Granollers, actualment adscrit al Servei Municipal d'Educació, que consta inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, finca 4964, tom 408, llibre 60, Foli 22, amb referència cadastral número 0172601DG4007E0001TW, i qualificar-lo de bé patrimonial per cedir-lo posteriorment a la Generalitat de Catalunya.

Es disposa la pertinent modificació de la relació de béns de l'Inventari municipal, així com que es faci constar al Registre de la Propietat la modificació de la qualificació jurídica del bé, que passa a ser patrimonial.

Es cedeix amb caràcter gratuït i permanent a la Generalitat de Catalunya la plena propietat del bé immoble municipal de qualificació patrimonial, ubicat al carrer Maria Palau, núm. 2-4, de Granollers, que consta inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, finca 4964, tom 408, llibre 60, Foli 22; per tal que sigui destinat a centre de secundària.

Es disposa que si el bé cedit no es destina a l'ús previst, o deixa d'estar afectat al mateix fi, en els terminis fixats a l'article 50.2 del Reglament del patrimoni, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, aquell revertirà automàticament de ple dret al patrimoni d'aquest Ajuntament, i s'haurà d'estendre acta notarial de constatació de la no destinació, que serà notificada de forma legal, perquè la seva reversió produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l'Ajuntament a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pel béns.

L'immoble és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap condicionant mediambiental i compta amb abastament d'aigua, evacuació d'aigües, i subministrament d'energia elèctrica.

Es faculta l'alcalde per signar tots els documents públics i privats necessaris per executar els acords anteriors.

Aprovat per unanimitat


JUNTA DE PORTAVEUS

13) Mocions aprovades

Moció que presenten els Grups Municipals Socialista i de la Crida-CUP en suport de la presentada per "Aigua és Vida" per a recuperar la gestió de l'empresa d'Abastament d'aigua en Alta "Aigües Ter-Llobregat" per part de la Generalitat

1. Instar el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat a determinar els sistemes d'abastament i sanejament d'aigua en alta com a béns comuns i com a un servei que atén un Dret Humà essencial per a la vida, per tant com a estructures d'estat no objecte d'afany de lucre i, per tant, no privatitzables.

2. Instar el Govern de la Generalitat i el Departament de Territori i Sostenibilitat a que retiri els seus recursos al TSJ contra les sentències del TSJC d'anul·lar la concessió de gestió a Acciona sobre ATL.

3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat a la recuperació immediata de tot el que suposa la gestió del sistema ATL i que torni a crear una empresa pública per a la seva gestió o que resti integrada dins l'Agencia Catalana de l'Aigua de manera transitòria.

4. Que el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori instin a aquesta nova empresa pública a la creació d'un reglament que contempli els espais necessaris de participació ciutadana que facilitin els mecanismes imprescindibles de transparència, control municipal i també de control ciutadà.

5. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori a que emprin tots els recursos legals que estiguin al seu abast per a penalitzar totes les irregularitats detectades per I'Oficina Antifrau de Catalunya.

6. Instar el govern de la Generalitat a fer públic el calendari de la recuperació de la gestió pública d' ATL.

7. Comunicar per escrit aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, a ATL Concessionària de la Generalitat de Catalunya i a la Plataforma Aigua és Vida.

8. Publicitar aquest acord als mitjans de comunicació de titularitat municipal.

Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans en suport de les víctimes dels accidents i errors mèdics, així com, de la proposta de reforma legislativa que proposa el Grup "QUE NO PASE MÁS".

PRIMER: Manifestar el reconeixement de les víctimes dels accidents i errors mèdics, a la seva condició de víctima.

SEGON: Reconèixer el dret que aquestes víctimes comptin amb una normativa específica, per la qual cosa vam mostrar el nostre suport al Projecte de Llei que ens presenten.

TERCER: Donar suport al grup de treball "QUE NO PASE MÁS" perquè sigui rebut per les Comissions de Sanitat i Justícia del Congrés dels Diputats i del Senat, a fi de traslladar la seva proposta de Projecte de Llei.

QUART: Assessorar des de l'Ajuntament de Granollers sobre l'existència del grup de treball "QUE NO PASE MÁS" a aquells ciutadans i ciutadanes víctimes d'accidents sanitaris, a fi de reconèixer els casos davant la companyia asseguradora que té contractat l'Assegurança de Responsabilitat Civil i davant els Jutjats competents quan existeixi reclamació judicial.

CINQUÈ: Estudiar la possibilitat de projectar parcialment o totalment el documental "Que no passi Més" (https://www.youtube.com/watch?v=-txojvojyoa). Així com la realització d'una posterior taula rodona amb experts que serveixi per difondre l'existència del grup de treball "QUE NO PASE MÁS" entre la ciutadania de Granollers.

SISÈ: Donar trasllat dels acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats.

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per que l'Ajuntament de Granollers s'adhereixi a la campanya per declarar la ciutat com a "Vila Groga"

Primer. Que l'Ajuntament se sumi a la campanya "Vila Groga" com a part que és de la Comunitat Educativa i administració més propera i coneixedora de la ciutadania a la defensa del model públic d'Educació, declarant la ciutat de Granollers "Vila Groga"

Segon. Que l'Ajuntament acompanyi als moviments socials en les seves reivindicacions enfocades a aconseguir una Educació Pública de Qualitat.

Tercer. Reclamar a totes les administracions supramunicipals l'acompliment en matèria d'educació de les respectives lleis fonamentals, com són la Constitució i l'Estatut.

Quart. Manifestar el compromís, d'acord amb el nostre estatut, en la defensa d'una educació pública, laica, catalana i inclusiva com a mitjà per formar a infants, joves i ciutadania en general en igualtat de condicions.

Cinquè. Donar trasllat dels acords al Departament d'Ensenyament, al Ministerio de Educación Cultura y Deporte, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell Educatiu de Ciutat i al conjunt de centres educatius i AMPA de la ciutat."

Data de creació:  27 de maig de 2016

Data de publicació:  27 de maig de 2016

Entrada en vigor:  27 de maig de 2016

1 de juliol de 2016

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@ajuntament.granollers.cat