Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 25 de novembre de 20141).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 28 d'octubre.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 36 a 39, corresponents als dies 7, 14, 21 i 28 d'octubre, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a donar compte de la Resolució d'Alcaldia de data 12 de novembre de 2014 referent a cessament de personal eventual administratiu adscrit al Grup Municipal del Partit Popular

Es dóna compte al Ple del cessament com a personal eventual administratiu adscrit al Grup Municipal del Partit Popular amb efectes de 30 de novembre de 2014, del senyor Alejandro Esparza Martín (50% de dedicació).
5).- Dictamen relatiu a donar compte de la Resolució d'Alcaldia de data 12 de novembre de 2014 referent a nou nomenament de personal eventual administratiu adscrit al Grup Municipal del Partit Popular

Es dóna compte al Ple del nomenament com a personal eventual administratiu adscrit al Grup Municipal del Partit Popular amb efectes de 1 de desembre de 2014, de la senyora Araceli Amatller Medina (50% de dedicació)
6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de l'acord de Ple de data 5 de juliol de 2011 de nomenament de representants municipals en diversos òrgans i organismes


El Ple aprova la modificació de l'acord del Ple de data 5 de juliol de 2011 referida a la modificació dels representants del Grup Municipal d'AG (noms marcats en negreta) a diferents consells sectorials de forma que la representació municipal queda així:

REPRESENTANTS EN ORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIAL

Consell de la Gent Gran
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresidenta: M. del Mar Sánchez
Vocals:
PSC (1) ¿ Josep Martos
CiU (1) - Pasión González i Sánchez
PP (1) - Miguel Díaz Alcántara
ICV-EUIA-E (1) ¿ Amadeu Sabaté Cama
AG (1) - Modest Belles i Pous

Fòrum de Comerç i Turisme
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresidenta: Andrea Canelo
Vocals:
PSC (1) ¿ Juan Manuel Segovia
CiU (1) ¿ Eva Maria Jiménez i Hernández
PP (1) ¿ Alejandro Esparza
ICV-EUIA-E (1) ¿ Francisco Manuel Galán Gordillo
AG (1) - Modest Belles i Pous

Consell de Mobilitat
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Juan M. Segovia
Vocals:
PSC (1) ¿ Albert Camps
CiU (1) - Albert Canet i Calderó
PP (1) - Fermí Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Jordi Garriga Molinera
AG (1) - Núria Maynou i Hernández


Aprovat per unanimitat7).- Dictamen relatiu a l'atorgament de les Medalles de la Ciutat de l'any 2014

El Ple aprova atorgar les Medalles de la Ciutat de l'any 2014 a les persones i entitats que se citen a continuació:

Montserrat Ponsa i Tarrés
Es distingeix Montserrat Ponsa i Tarrés (El Pont de Vilomara, 1937), per la seva defensa de la justícia social, la pau i els drets humans, que s'ha manifestat en una llarga activitat pública, per exemple, en la Marxa per la Pau en contra de la guerra i les armes nuclears que la va portar per diversos països del món el 2009, com a col·laboradora de la Fundació Cultura de Pau, fruit de la qual va escriure el llibre Caminos de paz. El seu compromís ciutadà ja es va manifestar, especialment durant la transició, amb la seva preocupació per l'ensenyament públic i la defensa de la llengua i la cultura catalana, compartides amb el seu marit, Oriol Muntanya i Tuset, Medalla de la Ciutat 2005. Convençuda que un altre món és possible, ha demanat el diàleg per solucionar els conflictes i ha reclamat la força de la ciutadania per canviar el món. Va ser jutgessa de pau a l'Ametlla del Vallès, membre del Patronat de la Fundació de l'Orquestra de Cambra de Granollers durant més de vint anys i ha col·laborat amb France Libertés-Fondation Danielle Miterrand. També ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació. Actualment, Montserrat Ponsa forma part del Comitè Assessor de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau i del comitè d'ètica en la investigació clínica de l'Hospital General de Granollers, institució de la qual també ha presidit l'Associació de Voluntaris. Des de fa uns anys també es voluntària de la Fundació Oncovallès.

Societat Coral Amics de la Unió
Es distingeix la Societat Coral Amics de la Unió, entitat nascuda a Granollers l'any 1877, integrada en el moviment associatiu impulsat per Josep Anselm Clavé, fundador a Catalunya dels cors claverians. Al llarg de 137 anys, l'entitat s'ha mantingut profundament arrelada a la ciutat i compromesa amb la cultura del país, i ha transmès l'amor per la música i el cant coral a diverses generacions de granollerins i granollerines.
L'any 1996, la creació de l'Escola de Música al si de l'entitat va comportar una modernització i un creixement que actualment es tradueixen en una escola coral integrada per vuit grups amb tots els ventalls d'edat -al capdamunt de la qual se situa el Cor Infantil, la formació amb més projecció internacional-; centenars d'alumnes de Granollers, comarca i més enllà; i diverses orquestres de diferent nivell. Música i cant coral són les eines de treball d'una entitat que promou la formació en valors de la persona, tenint ben present també el rigor i la professionalitat. La Societat Coral Amics de la Unió és l'entitat més antiga per la ciutat i actualment està presidida per Marina Garrell.

Editorial Alpina SL
Es distingeix Editorial Alpina SL pel seu compromís amb el país i amb Granollers, més enllà de la lògica empresarial, en una trajectòria que s'estén des de fa gairebé setanta anys. Aquesta petita editorial granollerina va possibilitar que molts catalans descobrissin els seu entorn amb l'edició de mapes i llibres relacionats amb l'excursionisme i va fer una aposta per posar en català els noms en els mapes ja des de la dècada dels quaranta, en ple franquisme.
Alpina, fundada, entre d'altres, pel geògraf Salvador Llobet, s'ha sabut envoltar de molts col·laboradors que fan un excel·lent treball de camp per a l'elaboració de les seves publicacions de cartografia. Aquesta tasca artesanal l'ha sabut compaginar amb la realització completament digital del seus mapes, oferint uns productes d'alt nivell. En els darrers temps, l'editorial, dirigida per Martí Nadal, ha apostat per la publicació de narrativa local i comarcal, sota el segell "Marcòlic".


Aprovat per unanimitat8).- Dictamen relatiu a la modificació de l'article 5 de l'acord de condicions del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral i modificació de la disposició addicional segona del conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Granollers


El Ple aprova la modificació de l'article 5 de l'acord de condicions del personal funcionari, en el que fa referència a la creació d'una comissió de seguiment, els seus membres, les funcions i funcionament. També s'aprova modificar l'article 5 del conveni col·lectiu del personal laboral, pel que fa a la creació d'una comissió de seguiment, membres, funcions i funcionament. Igualment, s'aprova la modificació de la disposició addicional segona del conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Granollers per donar un nou termini de presentació de sol·licituds de bestreta extraordinària per al personal laboral de l'Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat i del Patronat Municipal del Museu de Granollers.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA9).- Dictamen relatiu a aprovar el Pla de Projecció Exterior de Granollers.

El Ple aprova el Pla de Projecció Exterior de Granollers, que tant el PAM com el II Pla estratègic recullen com a projecte prioritari. Un pla de suport a la internacionalització de la ciutat, basat en els seus actius i objectius estratègics, que abasta tots els àmbits, tant de l'administració municipal com d'altres agents. El Pla s'ha treballat en el marc del Pla estratègic, ja que que es tracta d'un projecte de ciutat, estratègic i transversal. L'elaboració s'ha fet mitjançant un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, que proporciona el suport tècnic d'acord amb el mètode que ja s'està posant en pràctica des de la Direcció de Relacions Internacionals en col·laboració amb d'altres municipis de la província. El Pla és un document de planificació estratègica a mig termini per als anys 2014-2018.

El Pla de projecció exterior ha estat el resultat d'un procés de treball transversal en què han participat els diferents departaments sectorials de l'Ajuntament i que ha comptat amb la implicació de representats del teixit empresarial, educatiu i associatiu de la ciutat. El caràcter d'aquest procés ha permès detectar les iniciatives prioritàries i els sectors claus en el desenvolupament futur de la ciutat.

El Pla de projecció exterior s'ha elaborat en base als àmbits de major potencial i singularitat de Granollers i ha pres en consideració l'experiència que ha acumulat la ciutat al llarg dels darrers anys en termes de participació en xarxes, projectes i espais europeus i internacionals. Així mateix, el Pla identifica oportunitats pels propers anys, amb una perspectiva de creixement intel·ligent, sostenible i integrador d'acord amb l'estratègia Europa 2020. Aquest document constitueix també un instrument per facilitar la inserció de la ciutat en l'entorn europeu i internacional, però també un marc per gestionar l'impacte del procés de globalització en una ciutat de dimensió mitjana com Granollers.

A partir de la visió i de l'estratègia, s'han identificat tres eixos que han de guiar el procés de projecció exterior de Granollers. Els eixos de projecció exterior són la base a partir de la qual es desenvoluparan els projectes que conformen el Pla i s'ha fet un esforç per identificar els eixos que generen un major consens. Aquesta priorització permet treballar i concentrar els esforços sobre una projecció exterior més clara i eficaç i, a la vegada, facilita la implicació d'un major nombre d'actors.

Cadascun dels 3 eixos del Pla agrupa grans àmbits temàtics interrelacionats entre ells, que generen sinergies en el context de la projecció exterior: salut, medi ambient i esport; economia i empresa; cultura i educació. Lligats a aquests 3 eixos, es marquen 10 objectius estratègics i es defineixen 19 projectes, 6 dels quals és qualifiquen com a emblemàtics.


Votació
A favor: PSC, PP
Abstenció: CiU, ICV-EUiA-E, AG
10).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica.

El Ple aprova inicialment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica (ORAE) de l'Ajuntament de Granollers, publicada en el BOP de data 26 de d'octubre de 2010, pel que fa a l'article 34 i a la disposició transitòria onzena, relatius tots dos a la factura electrònica.
L'ORAE té per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat de la informació i el coneixement en les relacions juridicoadministratives entre els ciutadans i les ciutadanes, i el conjunt de l'Administració municipal, incloent-hi la consulta de la informació administrativa, la de les dades en poder de l'Administració municipal i la realització de tràmits i procediments per mitjans electrònics.

Aprovat per unanimitat


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA11).- Dictamen relatiu a modificar l'acord plenari de 25 de juny de 2013, pel qual s'aprova l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert - Fàbrica de les Arts a la societat municipal Granollers Audiovisual, SL

El Ple aprova la modificació del punt segon de la part dispositiva de l'acord plenari de dia 25 de juny de 2013, de l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert-Fàbrica de les Arts, a la societat Granollers Audiovisual, SL-GASL, que passa atenir el redactat següent:

"Encarregar a Granollers Audiovisual, SL, l'administració dels espais no adscrits que tot seguit es relacionen, consistent en la gestió de les dependències de manera integral que tot seguit s'indiquen, per assegurar-ne les condicions favorables per a l'ús, i coordinar les necessitats i les condicions d'ús per part dels usuaris i del mateix Ajuntament: Nau B1 i B2 (sala de concerts i 1a planta), nau E1 parcial (tallers de Blancs i Blaus, Dracs, Diables i 1a planta), nau E3 (sense ús, pendent de rehabilitar), nau F2 parcial (la Troca, Centre de Cultura Popular i Tradicional), nau F3 (Biblioteca Roca Umbert), nau G1 (antiga porteria de la fàbrica, pendent de rehabilitar), nau H (impremta municipal, taller de manteniment i tallers d'artista a la 1a planta), i vials interiors interiors de la fàbrica.


La despesa en l'administració d'aquests espais (en concepte de manteniment, seguretat i control, neteja, subministres, accessibilitat, horaris,climatització, vigilància) té un import de 183.239 euros, fins a 31 de desembre de 2013 i de 295.857,39 euros des d'1 de gener fins a 31 de desembre de 2014.

El Ple també aprova la modificació del punt quart de la part dispositiva de l'acord plenari de dia 25 de juny de 2013, que aprova l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert-Fàbrica de les Arts, a la societat Granollers Audiovisual, SL-GASL, que passa a tenir el següent redactat:

" Compensar econòmicament a GASL, per afrontar la diferència entre la despesa total de l'encàrrec d'administració dels espais descrit en la disposició segona i els ingressos pressupostats pel termini de temps fins a 31 de desembre de 2013, per un import de 167.291,00 euros, i autoritzar i disposar aquesta despesa municipal amb càrrec a la partida del pressupost municipal per a l'any 2013 que s'estableixi; i compensar econòmicament a GASL, per afrontar la diferència entre la despesa total de l'encàrrec d'administració dels espais descrit en la disposició segona i els ingressos pressupostats pel termini de temps que compren entre el dia 1 de gener de 2014 fins a 31 de desembre de 2014, per un import de 295.857,39 euros i autoritzar i disposar aquesta despesa municipal amb càrrec a la partida del pressupost municipal per a l'any 2014 que s'estableixi ."

També s'aprova modificar el conveni administratiu per regular les condicions particulars de l'encomana de gestió de l'equipament de Roca Umbert - Fàbrica de les Arts a Granollers Audiovisual, SL, i que va ser signat el dia 22 d'octubre de 2013, en compliment d'allò establert a la disposició Tercera de l'acord plenari de sessió 25 de juny de 2013 abans esmentat.

Votació
A favor: PSC
En contra: ICV-EUiA-E
Abstenció: CiU, PP, AG

JUNTA DE PORTAVEUS

12. Mocions

12.01.-Moció relativa a Moció que presenta el Grup Municipal d'AG sobre la llicència esportiva espanyola única

Acords:

PRIMER. Expressar el rebuig al sistema de la llicència esportiva única, aprovat per l'Estat
espanyol, en tant que comportarà que els nostres esportistes, clubs i federacions veuran
afeblida la seva autonomia, perjudicada la seva economia i disminuïda la seva capacitat
per gestionar l'esport català.

SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un recurs d'inconstitucionalitat a
l'article 23 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa, així com la seva suspensió cautelar, pel fet
d'envair la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'esports.

TERCER. Fer una crida al teixit esportiu català a dur a terme, amb la màxima unitat
d'acció, les estratègies legals, associatives i esportives a portar a terme amb la finalitat
d'aturar el procés recentralitzador en l'àmbit esportiu que pretén l'Estat amb la
llicència esportiva espanyola única.

QUART. Notificar aquests acords a la Secretaria General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i a les entitats esportives locals.

Aprovada per majoria absoluta de tots els grups, amb el vot en contra del PP


12.02.-Moció relativa a Moció que presenten els Grups Municipals Socialista, de CiU i d'ICV-EUiA-E, de rebuig a la impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa energètica i adopció de mesures urgents per pal·liar-la

Acords

1. Instar el Govern d'Espanya a retirar el recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional del Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre del Govern de la Generalitat de Catalunya.

2. Expressar el rebuig a la insensibilitat del Govern espanyol ja que, malgrat els requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica.

3. Instar el Govern de la Generalitat a aprovar un nou Decret Llei, que reculli les peticions de la Taula del Tercer Sector per tal de donar resposta als problemes que actualment té un 11% de la població catalana pel que fa als subministraments energètics.

4. Instar el Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya que, de manera imminent, adoptin les mesures necessàries per evitar el tall de subministraments energètics a l'hivern.

5. Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió del Decret Llei 6/2013, ja que deixa els consumidors més vulnerables en una situació d'indefensió en què es poden veure afectats per la interrupció del subministrament energètic en l'època climàtica més freda de l'any.

6. Demanar al Govern de l'Estat l'aplicació d'un IVA reduït als subministraments, que en aquest moment és del 21 %.

7. Instar el Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya a reconèixer l'energia com un dret fonamental per a una vida digna i garantir-hi l'accés, regulant per llei els elements mínims imprescindibles per desenvolupar una protecció efectiva als consumidors vulnerables de subministraments energètics.

8. Reclamar que els consumidors vulnerables puguin accedir a una tarifa social. La diferència entre aquesta i el consum real s'hauria de finançar a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya i també les companyies energètiques. Instem doncs ambdós governs a regular-ho per Llei.

9. Traslladar aquests acords als presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya, als presidents i presidenta de les Corts Espanyoles i del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris.

Aprovada per majoria absoluta de tots els grups, amb el vot en contra del PP


12.03.-Moció relativa a Moció dels Grups Municipals d'ICV-EUiA-E i d'AG en suport de la presentada per "Papers i drets per a tothom" per a la millora de les condicions de vida de determinats col·lectius de persones migrades al nostre país i a la nostra ciutat

Acords:

Primer. -Sol·licitar a les administracions competents que, en l'actual context de crisi i atur, flexibilitzin les condicions per a la concessió i renovació dels permisos de residència i treball de les persones estrangeres.

Segon.-Proposar l'arrelament favorable a les persones migrades sense regularitzar que no disposin d'un contracte de treball i que estiguin en major situació de vulnerabilitat, i instar les administracions competents a emetre certificats d'esforç d'integració i l'informe positiu d'arrelament social per a aquelles persones que estiguin en major situació de vulnerabilitat.

Tercer.-Demanar al Govern espanyol que atorgui el permís de residència a totes les persones que aportin aquest certificat d'esforç d'integració i a la Generalitat de Catalunya que els continuï renovant sense impediment.

Quart.-Establir un mecanisme per tal d'incloure al padró municipal totes les persones que resideixen a la ciutat.

Cinquè.-Sol·licitar, a les institucions que tinguin contemplada la seva aplicació, la supressió de les taxes per la realització de tràmits d'estrangeria que afectin persones amb vulnerabilitat en totes les institucions.

Sisè.-Comunicar els anteriors acords al Govern de l'Estat i al Govern de la Generalitat.


Aprovada per majoria absoluta de tots els grups, amb el vot en contra del PP


12.04.-Moció relativa a Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA-E davant les indemnitzacions pel Projecte Castor

Acords:

PRIMER.- Instar el Govern central a retirar el Reial decret llei 13/2014, que compromet la ciutadania amb la indemnització i que busqui altres solucions compensatòries, a més de desmantellar, tal com fa temps que demana el veïnat afectat, les infraestructures del projecte, i a fer una aposta contundent per una política energètica sostenible, que respecti el veïnat i el medi ambient.

SEGON.-Donar trasllat d'aquests acords als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya, al President del Govern espanyol, i a la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sènia.

Aprovada per majoria absoluta de tots els grups, amb el vot en contra del PP


12.05.-Moció relativa a Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA-E de rebuig a l'acord comercial d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units

Acords:

Primer.- Instar el Govern de l'Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i Estats Units.

Segon.- Instar el Govern a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, i l'estat de les negociacions.

Tercer.- Traslladar aquests acords al Ministeri d'Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i del Senat de l'Estat espanyol.

Aprovada per majoria absoluta de tots els grups, amb el vot en contra del PP i l'abstenció de CiU


12.06.-Moció relativa a Moció de la Junta de Portaveus a partir d'una iniciativa d'Amnistia Internacional amb motiu del Dia Internacional "Ciutats per la Vida ¿ No a la Pena de Mort"


Acords:

Primer. Que la ciutat de Granollers s'afegeix a la iniciativa de la Comunitat de Sant'Egidio "Ciutats per la Vida/Ciutats contra la Pena de Mort" - "Cities for Life/Cities against the Death Penalty" i declara el 30 de novembre jornada ciutadana "Ciutats per la Vida/Ciutats contra la Pena de Mort" - "Cities for Life/Cities against the Death Penalty".

L'administració municipal es compromet a convertir aquesta adhesió en un esperó per assolir una major responsabilitat, i a actuar en tots els àmbits que siguin de la seva competència per tal que es creïn espais d'informació i sensibilització sobre els motius del rebuig d'aquesta pràctica i sobre l'evolució de la campanya abolicionista al món. L'administració municipal procurarà fer la difusió més àmplia possible de la seva adhesió a aquesta campanya.

Segon. Manifestar expressament el rebuig de la nostra ciutat contra la pena de mort commemorant el 30 de novembre el Dia Internacional de "Ciutats per la Vida. No a la Pena de Mort", en col·laboració amb el grup local d'Amnistia Internacional.

Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a traslladar al Govern espanyol la necessitat de promoure iniciatives a favor de la moratòria universal en l'ús de la pena de mort al món, i dur a terme gestions per les persones condemnades a mort.

Quart.- Transmetre aquest acord a la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya, a la Comunitat Sant Egidi i a Amnistia Internacional Catalunya.

Aprovada per unanimitat

Data de publicació:  21 de novembre de 2014

Entrada en vigor:  21 de novembre de 2014

30 de desembre de 2014

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat