Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Ajuts a l'escolarització Escola Municipal de Música i Conservatori

Qui la pot demanar?

Poden ser persones beneficiàries totes les persones físiques que es trobin en situacions
econòmiques desafavorides que estiguin matriculades o amb fills/es matriculats a l'Escola
Municipal de Música Josep M Ruera o al Conservatori de Granollers.

Poden sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels alumnes empadronats a
Granollers matriculats a l'Escola Municipal de Música Josep M Ruera o al Conservatori de
Granollers.

Requisits bàsics

a. Presentar la sol·licitud en el model normalitzat, juntament amb el document de
recull de dades de l'alumne (Annex I) i la documentació prevista en l'article 7 en els
termes i la forma establerts a la convocatòria.
b. L'alumne/a ha d'estar empadronat a Granollers.
c. Haver formalitzat la matrícula de l'alumne/a pel curs 2014/15.
d. Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l'indicador
de renda de suficiència de Catalunya, és a dir 569,12 euros mensuals, excepte en
el casos d'acreditació de violència masclista, en què només es tindran en compte
els ingressos de la persona víctima de violència masclista.
Per membre de la unitat familiar, concretament, es tindran en compte els
ingressos dels pares, mares, tutors legals o les persones encarregades
temporalment o definitivament de la guarda dels alumnes matriculats i
germans/es majors de 16 anys i que constin en el certificat de convivència
aportat, d'acord amb les previsions de l'article 8.
La renda neta mensual de la unitat familiar és el resultat de la divisió del total
dels ingressos nets percebuts per la unitat familiar l'any 2013 entre 14
(acreditats mitjançant declaració de Renta del 2013), o en el seu cas quan els
ingressos s'acreditin mitjançant fulls de salari, certificat d'atur o d'altres
documents, els ingressos nets percebuts durant els últims 6 mesos dividits
entre set.
En cas que s'acrediti, a la renda neta mensual de la unitat familiar, s'hi pot
restar fins a un màxim de sis-cents € en concepte de despeses mensuals de
préstec hipotecari o de lloguer de l'habitatge on resideixi la persona
beneficiària.
La renda neta mensual per membre de la unitat familiar és el quocient de la
divisió entre la renda neta mensual de la unitat familiar i el nombre de membres
de la unitat familiar.

Despeses subvencionables

L'import dels ajuts serà d'un 50% de la quota mensual, des del mes d'octubre de 2014 fins
al mes de juny del 2015,

On s'ha de tramitar?

La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de documentació, es podrà presentar en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Sant Josep, núm.7; o a l'Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera al carrer Gregori 1 

Termini per presentar la sol·licitud

Del 22 al 26 de setembre de 2014

Data de publicació:  22 de setembre de 2014

Entrada en vigor:  22 de setembre de 2014

23 de setembre de 2014

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat