Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 27 de juliol de 2010

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4).- Dictamen relatiu a aprovar les dues festes locals per a l'any 2011.

Les dues festes locals per a l'any 2011 són el 3 de juny (l'Ascensió) i el 26 d'agost (Festa Major).

Votació: Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

5).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'Alcaldia núm. 922/2010 relativa a deixar sense efectes l'acord plenari de 29 de juny pel qual s'aprovava contractar una operació de préstec amb Dexia Sabadell, i contractar l'operació amb Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, per import de 2.947.390 €

El Ple aprova deixar sense efectes l'acord pres pel Ple de 29 de juny de 2010 pel qual s'aprovava contractar una operació de préstec amb Dexia Sabadell per import de 2.947.390 €.

Votació: A favor: PSC. Abstenció: CiU, PP, ERC

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

6).- Dictamen relatiu a aprovar l'inici de l'expedient d'activitats econòmiques i nomenament de la comissió d'estudi per a la concessió de l'ús privatiu de terrenys de domini públic de l'av. Sant Julià, 239 de Granollers, per a la instal·lació i explotació d'una estació de servei.

El Ple aprova iniciar l'expedient de l'activitat econòmica de concessió administrativa de l'ús privatiu dels terrenys de domini públic municipal situats a l'Avinguda Sant Julià, número 239 de Granollers, per a la instal·lació d'una Estació de Servei, a desenvolupar i explotar per part d'aquest Ajuntament. Es constituirà una comissió pública d'estudi, encarregada d'elaborar la memòria corresponent en el termini màxim d'un mes.

Votació: A favor: PSC, ERC. Abstenció: CiU, PP

7).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia núm. 895/2010 relativa a aprovar el Text refós de la proposta de la Trama Urbana Consolidada de Granollers, que incorpora les prescripcions de l'informe de la DGC i la correcció de l'error material.

El Ple aprova el Text refós de la Trama Urbana Consolidada de Granollers, que incorpora les prescripcions de l'informe de la Direcció General de Comerç de 30 de maig de 2010 i la correcció de l'error material, redactat per l'Oficina de Gestió del POUM. S'acorda remetre aquest Text Refós a la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 8 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre.

Votació: A favor: PSC, PP. Abstenció: CiU, ERC

8).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica i l'Ordenança Municipal reguladora del soroll i les vibracions de Granollers.

El Ple aprova inicialment el Mapa de capacitat acústica del municipi i de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Granollers. Un cop superat aquest tràmit, tots dos documents se sotmetran a informació pública perquè s'hi puguin presentar possibles reclamacions, abans de la seva aprovació definitiva.

Dues propostes destinades a preservar i millorar la qualitat ambiental de la ciutat: el Mapa de capacitat acústica del municipi i l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Granollers han de servir per protegir la ciutat de la contaminació acústica. L'Ajuntament de Granollers, atenent a l'obligació que els ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants tenen de disposar d'eines de protecció contra la contaminació acústica.
Es tracta del Mapa de capacitat acústica del municipi i de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Granollers, que se sotmetran a exposició pública perquè s'hi puguin presentar possibles al·legacions.

Amb el Mapa de capacitat acústica del municipi de Granollers, es determinen els objectius de qualitat acústica de la ciutat, segons les diferents zones de sensibilitat acústica del municipi i d'acord amb la normativa vigent. Aquest mapa és fruit del treball de tècnics de l'Escola Universitària Tecnocampus Mataró-Maresme, que ha contractat la Diputació de Barcelona. Aquesta proposta l'ha revisada una comissió de tècnics d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Medi Ambient de l'Ajuntament de Granollers.
Amb l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Granollers, es volen regular les mesures i els instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica.
Gràcies a un treball conjunt de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i alguns ajuntaments de la província -entre ells, el de Granollers-, integrats a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, es va elaborar una ordenança model de regulació del soroll, adaptable a cada municipi, amb el suport de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. A partir de la proposta final d'ordenança municipal, tècnics de l'Ajuntament de Granollers n'han adaptat el text a les necessitats locals. Així, s'estableixen els límits de soroll que cal assolir a les zones delimitades al mapa de capacitat acústica de la ciutat. També es preveu la intervenció administrativa en determinats casos de soroll generat per activitats, veïnat, vehicles a motor, sistemes d'avís acústic i obres.

Votació: A favor: PSC, PP, ERC. Abstenció: CiU

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

9).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'Alcaldia número 899/2010, referent a aprovar l'esborrany del Conveni Subvencional entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i l'Ajuntament de Granollers (Vallès Oriental) per a les obres d'ampliació de l'Escola Ponent a 2 línies fase 1 (escola bressol i infantil) a aquesta localitat.

El Ple ratifica la resolució d'Alcaldia número 899/2010 referent a aprovar l'esborrany del Conveni Subvencional entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i l'Ajuntament de Granollers per a les obres d'ampliació de l'Escola Ponent a 2 línies fase 1 (escola bressol i infantil).

Votació: A favor: PSC, PP, ERC. Abstenció: CiU

JUNTA DE PORTAVEUS

10).- MOCIONS

Moció relativa a proposar la modificació del R.D. Llei 8/2010, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic, presentada pel Grup Municipal Socialista, amb el suport de la Junta de Portaveus.

Data de publicació:  27 de juliol de 2010

24 d'octubre de 2013

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat