Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 29 de juny de 2010

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 25 de maig de 2010.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 16 a 20, corresponents als dies 3, 10, 17, 24 i 31 de maig de 2010, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació del Segon Pla Estratègic de Granollers

El Ple aprova el document del segon Pla Estratègic de Granollers. El document "La ciutat que volem. Document propositiu sobre el model de ciutat" es converteix en el marc de referència en l'actuació dels diferents actors econòmics, socials i institucionals de la ciutat durant els propers anys. A partir d'ara, s'inicia el procés d'execució del Pla, prioritzant els projectes que s'impulsaran en una primera fase i elaborant els sistemes de seguiment i avaluació del procés que mesurin el grau de realització dels projectes i el grau d'adequació de l'evolució de Granollers respecte el model de ciutat definit en el Pla.
(S'annexa el document del Pla).
Votació. A favor: PSC, CIU, PP Abstenció: ERC

5).- Dictamen relatiu a a designar nou representant del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya al Consell del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental en substitució de l' actual del seu grup.

El Ple ha designat al senyor EDUARD BOTIFOLL i JULIÀ representant del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya al Consell del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental, en substitució de la senyora Montserrat Estruch i Brichs.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 22/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari

El Ple aprova l'expedient MC AJT 22/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 1.056.115,58 €.

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 18/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit

El Ple aprova l'expedient MC AJT 18/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit per un import de 180.006,79 €.

Els punts 6 i 7 es voten conjuntament. A favor: PSC i ERC. Abstenció: CiU i PP

8).- Dictamen relatiu a la contractació d'endeutament a llarg termini per import de 2.947.390 euros per al finançament parcial de les inversions del 2010

El Ple ha aprovat contractar una operació de préstec amb Dexia Sabadell per un import de 2.947.390'- euros.
Es notifica al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya la contractació de l'operació de préstec en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la formalització.
El ple aprova destinar aquesta operació de préstec a finançar parcialment les inversions incloses en l'annex d'inversions del pressupost per a l'exercici del 2010.

Votació. A favor: PSC. Contra: PP. Abstenció: ERC i CiU

9).- Dictamen relatiu a modificar l'Ordenança fiscal 2.3, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en activitats i instal·lacions

El Ple ha aprovat provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal 2.3, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en activitats i instal·lacions, corresponent a l'exercici de 2010, en el sentit de substituir la redacció inicial del seu article 2 i la de les tarifes a què es remet l'article 6, per una nova redacció arran de l'entrada en vigor d'una nova normativa.

Votació. A favor: PSC, ERC i CiU. En contra: PP

10).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'Alcaldia núm.849/2010, aprovada per raó d'urgència, relativa a l'aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic

El Ple ha ratificat l'acord pres per resolució d'Alcaldia núm. 849/2010, de 15 de juny, per raó d'urgència, d'aplicació del Reial decret llei 8/2010, de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. Així doncs, s'aplicarà la reducció salarial que figura al Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig amb efectes 1 de juny.

Votació. A favor: PSC i ERC. Abstenció: CiU i PP

11).- Dictamen relatiu a modificació del pressupost de Granollers Mercat per import de 9.000 euros.

El Ple ha aprovat la modificació per generació de crèdit del pressupost de Granollers Mercat per a l'exercici 2010 mitjançant l'increment de 9.000 € en el concepte d'ingrés 750 Aportacions Assoc. Comerç de Dalt i l'increment de 9.000 € en el concepte de despesa 629 Aportacions Assoc. Comerç de Dalt del centre de cost 003.CDDALT, corresponents a la subvenció de la Diputació de Barcelona per a finançar, a través del conveni amb l'Associació Comerç de Dalt, les activitats de dinamització comercial de la zona nord de la ciutat.

Votació. A favor: PSC, ERC i CiU. Abstenció: PP

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

12).- Dictamen relatiu a adjudicar a la mercantil PRODUCTOS RIBA, SA la parcel·la sobrera S6 del Projecte d'Adjudicació dels sobrants de domini públic del Riu Congost de la zona del Passeig de la Conca del Besòs, d'aquesta ciutat.

El Ple ha adjudicat definitivament a la mercantil PRODUCTOS RIBA, SA, per la quantitat de 39.618,46 euros, més el 18% d'IVA, la parcel·la sobrera S6 del Projecte d'Adjudicació dels sobrant de domini públic del Riu Congost en la zona del Passeig de la Conca del Besòs, situat entre la confluència amb el carrer Arenys i l'avinguda d'Enric Prat de la Riba, d'aquesta ciutat, amb una superfície de 132,94 m2.

Votació. A favor: PSC, ERC i CIU. Abstenció: PP

13).- Dictamen relatiu a aprovar l'establiment del servei públic municipal d'habitatge dotacional per a gent gran a construir a l'àmbit que es qualifica de sistema d'habitatge dotacional situat al Pla de baix, que confronta al sud amb el carrer Caterina Albert, de Granollers

El Ple ha aprovat l'establiment del servei públic municipal d'habitatge dotacional públic per a gent gran a construir a l'àmbit que es qualifica de sistema d'habitatge dotacional (clau Hdot) situat al Pla de Baix, que confronta al sud amb el carrer Caterina Albert, de Granollers, elaborats per la comissió d'estudi, que s'exercirà a través de la concessió administrativa.

Així mateix, es dissol la comissió d'estudi constituïda per acord de Ple de data 22 de desembre de 2009, per a la preparació de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el Reglament sobre el règim jurídic de la prestació.

Aprovat per unanimitat

14).- Dictamen relatiu a denegar l'aprovació definitiva del Pla Parcial del sector 112 (Ctra. Montmeló) de Granollers

El Ple ha denegat l'aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector Urbanitzable 112 (Ctra. Montmeló) de Granollers, presentat pel senyor Domènec F. C., actuant com a mandatari verbal de les mercantils Mañosa, SL, Auma, SL, Promotora Barcelona 92, SA, Inversiones 1974, SL, Hanoi Projeccions, SL, Madersi, SA, Promocavi, Sa, Can Riba de la Serra, SL i dels senyors Joan C. P., Domingo M. D. i Teresa M. D., propietaris majoritaris dels terrenys inclosos dins l'àmbit de sòl urbanitzable delimitat, d'ús industrial, Sector 112 de Granollers, d'acord amb l'informe desfavorable de la Comissió Territorial d'Urbanisme de data 10 de març de 2010.

Votació. A favor: PSC i ERC Abstenció: CiU i PP

JUNTA DE PORTAVEUS

15).- Moció de suport a l'exercici del dret a decidir presentada per ERC

Moció rebutjada
Favor: CIU i ERC. Contra: PSC i PP

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Data de publicació:  29 de juny de 2010

24 d'octubre de 2013

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat