Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 27 d'abril de 2010

Comissió informativa de l'Àrea de Programació, Relacions Ciutadanes i Serveis d'Alcaldia

4) Dictamen relatiu a canvi de representants municipals als Consells del Centres Escolars de l'Escola Anna Mogas i de l'Escola Bressol El Teler.

El Ple nomena com a representant municipal al Consell Escolar de Centre de l'Escola Anna Mogas la senyora Libo Luna en substitució de la senyora Pietat Sanjuán. També nomena com a representant municipal al Consell Escolar de Centre de l'Escola Bressol El Teler a la senyora Joana Santano.

Votació: A favor: PSC, CiU i ERC; abstenció: PP

5) Dictamen relatiu a l'aprovació definitiva del Pla Municipal de Participació Ciutadana.

El Ple desestima algunes al·legacions a aquest Pla presentades per Iniciativa per Catalunya Verds de Granollers i n'estima altres, en considerar-les adequades en el Pla. D'aquesta manera s'aprova definitivament el Pla Municipal de Participació Ciutadana de Granollers, incorporant les modificacions i esmenes estimades i s'acordala seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
El Pla va ser aprovat inicialment en el Ple del mes de febrer de 2010.

Aprovat per unanimitat

6) Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Pla Director Participatiu de Societat del Coneixement de Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca.

El Ple aprova inicialment el Pla Director Participatiu de Societat del Coneixement de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès i el seu desplegament en el Pla d'Acció Granollers 2010, dins l'àmbit de Granollers. S'estableix com a vigència de l'esmentat Pla fins l'any 2015. Es delega la Junta de Govern Local l'adopció dels acords necessaris pel desplegament del dins l'àmbit de Granollers. El Pla se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entendrà aprovat definitivament.

El Pla d'Acció Granollers 2010 proposa 4 eixos de treball, que es desagreguen en 21 objectius estratègics i 107 objectius operatius:

Eix estratègic 1: fer una administració més propera, modernitzar-la i donar compliment al marc jurídic
Eix estratègic 2: posar en valor la infraestructura tecnològica existent als municipis i desplegar-ne de nova
Eix estratègic 3: alinear factors a favor d'una estratègia de competitivitat
Eix estratègic 4: formar, divulgar i donar nous serveis mitjançant les TIC
Antecedents:
El Programa d'Actuació Municipal 2007-2011 expressava la necessitat d'actualitzar el Pla director de la societat del coneixement amb la participació de municipis veïns.

El novembre de 2008 es va signar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès i el Consorci Localret per portar a terme l'elaboració i redacció del Pla Director Participatiu de Societat del Coneixement. El treball s'ha efectuat en tres fases: entrevistes en profunditat entre novembre 2008 i febrer de 2009; enquestes a ciutadans i empreses als quatre municipis; i debats estratègics en tallers participatius que han tractat diferents àmbits temàtics -l'e-govern, les infraestructures i serveis de telecomunicacions, la innovació i l'economia i la xarxa ciutadana-, i han tingut com a resultat l'informe per a l'elaboració del pla director participatiu presentat per Localret, que sintetitza les conclusions de les fases anteriors.

El document lliurat per Localret ha estat analitzat per la comissió política de seguiment intermunicipal i per tècnics designats pels Ajuntaments de la Roca del Vallès, Canovelles, les Franqueses del Vallès i Granollers, que han fet una devolució a Localret amb els aspectes que es consideraven millorables del document provisional.

Aprovat per unanimitat

Comissió informativa de Secretaria i de l'Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Promoció Econòmica

7) Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 9/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits

El Ple aprova l'expedient MC AJT 9/2010 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits per un import de 13.750,01 €. L'expedient s'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

8) Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 11/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari

El Ple aprova l'expedient MC AJT 11/2010 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 3.772,32 €. L'expedient s'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació conjunta dels punts 7 i 8: A favor: PSC, CiU i ERC. En contra, PP

9) Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 12/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit

El Ple aprova l'expedient MC AJT 12/2010 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit per un import de 1.203.000,00 €. L'expedient s'exposa al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Votació: A favor, PSC i ERC. Abstenció: CiU; en contra, PP

10) Dictamen relatiu a aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes d'obres i instal·lacions i als de concessió d'obra pública, als contractes de serveis i de subministrament, a altres contractes administratius i als privats de l'Ajuntament de Granollers i dels seus organismes autònoms.

S'aproven definitivament els plecs de clàusules administratives generals de contractació de l'Ajuntament de Granollers, adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, aplicables als tipus de contractes que s'indicaran.

El text d'aquests plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 15, de 17.1.2009, en referència als tipus de contractes següents:

Contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I, p 14 a 30);

Contractes d'obres i instal·lacions i als de concessió d'obra pública elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, p 30 a 51).

Es tramet a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies, l'acord d'aprovació definitiva dels plecs i el text íntegre d'aquests publicat en el BOPB esmentat a l'apartat anterior i es comunica els presents acords a la Comissió Jurídica Assessora.

Aprovat per unanimitat

11) Dictamen relatiu a aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l'àmbit territorial de Granollers

El Ple aprova inicialment l'Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l'àmbit territorial del municipi de Granollers. Aquest acord se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies hàbils. Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entendrà aprovada definitivament l'ordenança municipal esmentada.

Aquesta Ordenança té per objecte establir les regles generals per a l'aplicació de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici al terme municipal de Granollers, per tal de facilitar la llibertat d'establiment dels prestadors i la lliure prestació de serveis, simplificar els procediments i fomentar, alhora, un nivell elevat de qualitat en els serveis, així com evitar la introducció de restriccions al funcionament dels mercats de serveis que, d'acord amb el que estableix aquesta Ordenança, puguin ser discriminatòries o no resultin justificades o proporcionades.

Aquesta Ordenança s'aplica als procediments i tràmits municipals necessaris per a l'establiment de serveis que es realitzen a canvi d'una contraprestació econòmica i que són oferts o prestats en el terme municipal d'aquest municipi per prestadors establerts a Espanya o a qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea.

L'avantatge d'aquesta Ordenança és donar cobertura general a l'obligació de l'Ajuntament de Granollers d'aplicar la Directiva de Serveis, norma que té com a objectiu aconseguir un efectiu mercat interior en l'àmbit dels serveis per via de l'eliminació d'obstacles legals i administratius. Alhora representa una gran oportunitat per modernitzar l'Administració i fer-la més accessible als ciutadans gràcies a la implantació de procediments electrònics. El resultat ha de conduir a un sistema administratiu més àgil i de major confiança per a la ciutadania, a la interelació amb les administracions de tota la Unió Europea i, en definitiva, a reactivar l'economia en potenciar el sector de serveis.

Aprovat per unanimitat

Comissió informativa de l'Àrea Territorial

12) Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'Ajuntament de la Roca del Vallès per facilitar l'accés al Centre d'Educació Especial Montserrat Montero.

Aprovar l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'Ajuntament de la Roca del Vallès per facilitar l'accés al Centre d'Educació Especial Montserrat Montero.

L'objecte d'aquest conveni és establir els mecanismes per millorar l'accessibilitat al Centre d'Educació Especial Montserrat Montero al costat del Camí de Santa Quitèria, situat en la línia d'atermanament de la serra de Palou entre els termes municipals de la Roca del Vallès i de Granollers, amb l'adequació del paviment del camí existent entre el Camí de Santa Quitèria i la carretera de Valldoriolf BV-5159.

Aprovat per unanimitat

Junta de Portaveus

13) Mocions

Moció de suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR)

Acords:

1. Refermar el compromís d'aquest municipi de desenvolupar actuacions encaminades a reduir els residus, recuperar el màxim de residus d'envasos i sensibilitzar la població i els agents comercials i econòmics per contribuir a aquests objectius de prevenció de la contaminació, d'evitar l'esgotament de recursos i el canvi climàtic, tot potenciant una distribució i un consum responsables.

2. Proposar al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l'Agència de Residus de Catalunya que, fent ús de les seves competències, obrin el debat i la redacció el més aviat possible d'una Llei Catalana de Prevenció de Residus que plantegi com a sistema general i obligatori els SDDR, promovent, alhora, els envasos reutilitzables i aquelles mesures que facin reduir els residus.

3. Demanar com a primer pas el canvi de model de gestió dels envasos a través del desplegament dels sistemes de dipòsit i retorn d'envasos com a sistema general de gestió d'alguns envasos.

4. Promoure aquest debat entre el món local i la demarcació o territori: amb les associacions municipalistes, els ens locals de gestió i supramunicipals (Consells Comarcals, Consorcis, Mancomunitats de serveis, l'EMSHTR, etc.), l'ARC i les entitats socials que ho promouen.

5. Demanar al Govern i al Parlament de Catalunya que proposin en la revisió de la Llei d'Envasos i Residuos d'Envasos (LERE) l'adopció de propostes que contribueixin a reduir els residus d'envasos, la reutilització i l'obligació del SDDR com a sistema general de gestió dels residus d'envasos i que s'apliqui el criteri de responsabilitat del productor.

6. Publicitar aquesta moció i els seus acords al sector comercial, a la ciutadania de Granollers i als mitjans de comunicació.

7. Refermar el compromís de l'Ajuntament de seguir duent a terme accions per reduir les bosses de plàstic i donar suport a les actuacions encaminades a regular de forma efectiva la distribució de les bosses de plàstic.

8. Traslladar aquesta moció al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l'Agència de Residus de Catalunya, al DIUE, al Departament d'Economia i Finances, a l'Agència Catalana de Consum, a l'EMSHTR, a la Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Li donen suport PSC, CiU i ERC. Abstenció: PP

Resolució en relació a les escoles taller, cases d'ofici i tallers ocupacionals
Acords

Primer. Demanar al Servei d'Ocupació de Catalunya que reorienti la seva proposta de no obrir noves convocatòries per subvencionar les Escoles Taller, Cases d'Ofici i Tallers Ocupacionals, ja que entenem que continuen sent un mitjà per a la inserció laboral del col·lectiu de joves i dels professionals que durant molts anys han desenvolupat la seva tasca en aquest àmbit.

Segon. Proposem crear una comissió de treball al si del Consell de Direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya amb l'objectiu d'estudiar i elaborar nous projectes innovadors que estiguin en consonància amb el nou model productiu.

Tercer. Traslladar aquest acord a la Consellera de Treball i al Director del Servei d'Ocupació de Catalunya per al seu coneixement.

Li donen suport tots els grups: PSC, CiU, PP i ERC

Data de publicació:  27 d'abril de 2010

24 d'octubre de 2013

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat