Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 30 de març de 2010

Comissió informativa de Secretaria i de l'Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Promoció Econòmica

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la revisió anual del Padró municipal d'habitants de Granollers amb referència a l'1 de gener de 2010.

El Ple aprova provisionalment la revisió de la xifra de població de Granollers a 1 de gener de 2010 de 59.698 habitants, a l'espera de la confirmació oficial, per part de l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona. D'acord amb la legislació vigent, és competència municipal la formació, manteniment, revisió i custòdia del padró municipal. L'Institut Nacional d'Estadística (INE), de la seva banda, fa les comprovacions pertinents i comunica als ajuntaments les actuacions necessàries perquè les dades padronals puguin servir de base per a la realització d'estadístiques de població en l'àmbit nacional, i les xifres resultants de les revisions anuals puguin ser declarades oficials.

El padró d'habitants des de l'última revisió padronal, any 1996, és un padró continu i s'hi van introduint modificacions, cosa que fa que quedi modificada la xifra aprovada en el seu moment. Aquest padró requereix que la coincidència entre les dades dels padrons municipals i la base de dades padronals de l'INE sigui al més ajustada possible.

Aprovat per unanimitat

5).- Dictamen relatiu a la contractació de préstec 2/2010 i acceptació de la subvenció dels interessos del mateix dins del Programa de Crèdit Local.

El Ple aprova la concertació d'un préstec amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya per un import de 1.619.000,00 €, amb un tipus d'interès Euríbor + 1,90% i sense comissió d'obertura en un termini de 10 anys (inclosos 12 mesos de carència), que finançarà parcialment les inversions incloses en el pressupost per al 2010. S'accepta també la subvenció dels interessos per un import de 259.658,46 €, que atorga la Diputació de Barcelona dins del seu Programa de Crèdit Local.
Votació: A favor: PSC, ERC. Abstenció: CiU, PP

6).- Dictamen relatiu a donar compte de les resolucions d'Alcaldia relatives a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, corresponent a l'exercici de 2009.

El Ple aprova la liquidació del Pressupost del'Ajuntament, ca l'exercici de 2009, amb un romanent de tresoreria de 4.559.272,69.

Es considera com a romanent de tresoreria disponible l'import de 2.618. 299,65€
El Ple aprova la liquidació del pressupost del Patronat Municipal Institut Municipal de la Comunicació, corresponent a l'exercici de 2009, que presenta els resultants següents:

Resultat pressupostari: 171.191,66 €

Romanent tresoreria: 180.356,41 €

El Ple aprova la liquidació del pressupost del Patronat Municipal de les Escoles Bressol, corresponent a l'exercici de 2009, que presenta els resultats següents:

Resultat pressupostari: - 10.555,70 €

Romanent tresoreria: 47.235,74 €

El Ple aprova la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal del Museu, corresponent a l'exercici de 2009, que presenta els resultats següents:

Resultat pressupostari: 5.561,25 €

Romanent tresoreria: 74.690,70 €

El ple aprova la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal Salvador Llobet, corresponent a l'exercici de 2009, que presenta els resultats següents:

Resultat pressupostari: 16.932,15 €

Romanent tresoreria: 88.949,19 €

El Ple aprova la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal Escola de Música, corresponent a l'exercici de 2009, que presenta els resultats següents:

Resultat pressupostari: 137.972,78 €

Romanent tresoreria: 190.242,81 €

El Ple aprova la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal Escola de Treball, corresponent a l'exercici de 2009, que presenta els resultats següents:

Resultat pressupostari: 137.972,78 €

Romanent tresoreria: 602.838,18 €

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla econòmic i financer per al període 2011-2013.

El Ple aprova el pla econòmic i financer consolidat per al període 2011-2013 a l'efecte d'assolir a la seva finalització l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

En relació amb el projecte de Pressupost General de l'Ajuntament de Granollers per al 2010, l'informe d'avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària elaborat per la Intervenció General conclou que es produeix una situació de necessitat de finançament en termes del sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC95) en el grup municipal format per l'Ajuntament i els seus ens dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat.

Així, cal aprovar un pla econòmic i financer per a aquest grup amb una projecció temporal màxima per assolir el reequilibri a tres anys, comptats a partir de l'inici de l'any següent a aquell en què es posa de manifest el desequilibri.

El pla econòmic i financer del grup s'obté amb la consolidació dels plans individuals de l'Ajuntament de Granollers, els seus patronats (escoles bressol, escola de música Josep M. Ruera, escola Salvador Llobet, Escola del Treball, Museu) i les societats municipals (Granollers Mercat, Granollers Escena i Granollers Audiovisual).

Votació: A favor:PSC. Abstenció: CiU, ERC, PP

Comissió informativa de l'Àrea de Serveis Municipals, Mobilitat i Seguretat

8).- Dictamen relatiu a revisió de preus i modificació del contracte de gestió de serveis públics subscrit per Urbaser, SA, per a la recollida de residus sòlids urbans, fracció orgànica i neteja viària de Granollers, per a l'exercici de 2010.

El Ple aprova acceptar parcialment la petició de regularització de les diferències de preus de la concessió del servei públic de recollida de residus sòlids, fracció orgànica i neteja viària presentada per Urbaser, SA, corresponents a l'exercici 2009 per aplicació de l'IPC nacional definitiu del 2009 (0,80%) i reconèixer a favor d'Urbaser, SA l'obligació de pagament de 28.244,59 € corresponent a les diferències de preu anteriorment esmentades.

El Ple també aprova la previsió de costos del contracte de recollida de residus i neteja viària corresponent al període de gener a desembre de 2010 i que s'estima en 4.218.583,77 € IVA inclòs.

Votació: A favor: PSC, CiU. Abstenció: ERC, PP

9).- Dictamen relatiu a aprovar el repartiment de la compensació econòmica al concessionari AGSL del servei de transport urbà de 2010 entre les poblacions que en gaudeixen: Canovelles, la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès i Granollers.

El ple aprova el repartiment del dèficit del transport urbà en superfície per als municipis que en gaudeixen, per a l'exercici 2010, d'acord amb els percentatges de repartiment del dèficit establerts.

Ajuntament de la Roca (2'88 %) = 21.542,11 €
Ajuntament de Canovelles (14,81%) = 110.777,33 €
Ajuntament de les Franqueses (8'56%) = 64.027,95 €
Ajuntament de Granollers (73'75%) = 583.039,54 €

La previsió del cost del servei per l'exercici 2010 es preveu de 1.017.179 €, amb una aportació prevista de la Generalitat de Catalunya de 226.616,91 €.

Votació. A favor: PSC, CiU, ERC. Abstenció: PP

Comissió informativa de l'Àrea Territorial

10).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la proposta de modificació de la trama urbana consolidada de Granollers, que incorpora el sector residencial "X" El Lledoner.

El Ple aprova la proposta de modificació de la delimitació gràfica de la trama urbana consolidada (TUC) de Granollers, que incorpora el sector residencial "X" El Lledoner i que se sotmetrà a informació pública durant mes. Aquesta incorporació és requisit necessari per autoritzar la implantació d'establiments comercials en aquesta zona.

Votació: A favor: PSC, PP. En contra: ERC. Abstenció: CiU

11).- Proposta relativa a sotmetre a informació pública l'establiment del servei públic municipal d'habitatge dotacional per a gent gran a construir a l'àmbit que es qualifica de sistema d'habitatge dotacional situat al pla de Baix, que limita al sud amb el carrer de Caterina Albert de Granollers.

El Ple aprova inicialment la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el reglament sobre el règim jurídic del servei d'habitatge dotacional públic per a gent gran que es preveu construir al Pla de Baix, en un terreny que confronta al sud amb el carrer de Caterina Albert, de Granollers,i se sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies.

Aprovat per unanimitat

12).- Dictamen relatiu a aprovar el Projecte d'adjudicació de sobrant de via pública als carrers de Josep Torras i Bages i del Sol de Granollers.

El Ple aprova el Projecte d'adjudicació de sobrant de via pública al carrer Josep Torras i Bages i el carrer del Sol, amb una superfície total de 55,77 metres quadrats, amb l'objectiu de regularitzar les finques i formar façana al carrer Torras i Bages, entre el carrer del Sol i de Joan Prim, així com regularitzar les finques en la confluència del carrer del Sol i Torras i Bages, amb la incorporació dels terrenys provinents dels sobrants de via pública que resten a la banda est del carrer del Sol i a la banda nord del carrer Torras i Bages en aquest tram.

Votació: A favor: PSC. En contra:CiU, ERC. Abstenció: PP

Comissió informativa de l'Àrea de Benestar Social

13).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la signatura del conveni de col·laboració entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament de Granollers per a la construcció d'una residència i centre de dia per a persones grans amb dependència.

El Ple aprova la signatura del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers per a la construcció d'una residència i centre de dia per a persones grans amb dependència, amb una capacitat de 100 places residencials i 30 de diürnes. L'equipament se situarà en una parcel·la destinada a equipaments, d'una superfície de 9.840 metres quadrats, al Pla Parcial del Sector U Terra Alta, al terme municipal de Granollers. Actualment aquesta parcel·la està pendent d'inscripció al Registre de la Propietat.

L'Ajuntament de la Granollers està interessat en la construcció d'una residència i centre de dia per a persones grans amb dependència atès l'índex d'envelliment del municipi.

Aprovat per unanimitat

Comissió informativa de l'Àrea de Cultura i Educació

14).- Dictamen relatiu a la resolució de les al·legacions formulades als estatuts de la Fundació Orquestra de Cambra i, conseqüentment , aprovació definitiva de la seva creació i dels seus estatuts.

El Ple aprova estimar les al·legacions formulades per l'Escola de Música J. M. Ruera, d'una banda, i, en part, les esmenes i al·legacions formulades pel Grup Municipal d'ERC, als estatuts de la Fundació pública temporal de l'Orquestra de Cambra de Granollers. S'aprova definitivament la constitució de l'esmentada fundació, conjuntament entre l'Ajuntament de Granollers i l'Associació Orquestra de Cambra de Granollers, així com els seus estatuts. S'autoritza un crèdit de 16.000 euros com a capital de la societat i es nomena com a membres del Patronat en representació municipal, la regidora de Cultura, Alba Barnusell, Lluís Sitjes Planas i Francesc Sala i Pascual.

Aprovat per unanimitat

Junta de Portaveus

15).- Dictamen relatiu a mocions.

Moció de reconeixement a la II República, presentada per Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa de Granollers

Votació : A favor: PSC, CiU, ERC. En contra: PP

Data de publicació:  30 de març de 2010

24 d'octubre de 2013

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat