Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 23 de febrer de 2010

Ordre del dia

1). - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de gener de 2010.

2). - Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 1 a 3, corresponents als dies 11, 18 i 25 de gener de 2010, respectivament, pel repartiment que, de les actes d'aquestes sessions, s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3). - Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

Comissió informativa de Programació, Relacions Ciutadanes i Serveis d'Alcaldia

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Pla Municipal de Participació Ciutadana de Granollers.

El Ple aprova inicialment el Pla de Participació Ciutadana de Granollers. Un document que és fruit d'un llarg procés d'anàlisi, de treball de camp i de diagnosi del teixit associatiu del municipi de Granollers, així com dels diferents òrgans i processos participatius endegats per l'organització municipal.

El procés de redacció del Pla Municipal de Participació té el seu punt de partida en la recollida sistemàtica d'informació sobre els diferents aspectes dels processos, instrumentals o estructurals, que s'han donat al llarg d'aquests darrers anys, i que han tingut com a protagonistes les associacions, els grups informals o la ciutadania no associada, i com a impulsores les instàncies tècniques i polítiques de l'Ajuntament de Granollers. Primerament, s'ha realitzat un diagnòstic de la situació del teixit associatiu i de l'organització interna municipal en relació als òrgans i als processos de participació endegats per l'Ajuntament, així com les propostes de millora per dibuixar conjuntament les línies de futur. Per tal de contrastar i enriquir tot el ventall d'informació recollida, per construir la proposta de pla de participació s'han dut a terme accions formatives, tallers de prospectiva i altres accions de consens.
Aquesta planificació integral de la política participativa conté elements de caire polític i tècnic, i ha estat dissenyada de manera conjunta pels diferents actors socials que la fan possible i efectiva: la ciutadania de Granollers, el conjunt de regidories i representants polítics i els tècnics que gestionen el dia a dia i la concreció dels processos de participació i de corresponsabilització.

La transversalitat, entesa com a element definitori i comú a les diferents àrees de govern, esdevé un tret diferenciador i enriquidor a Granollers, i que obre un procés de participació entre departaments de l'administració municipal, que necessita, per a la seva coordinació i racionalització, un ampli treball de consens, anàlisi i discussió entre tots els agents implicats. Un procés que ha afectat i afecta un ampli catàleg d'interessos ciutadans, que van des de l'urbanisme a la cultura, l'educació o els temes més estrictament sectorials, com ara les persones amb discapacitat, la gent gran, el comerç o el medi ambient, i que caldria estendre en altres àmbits

Cal comptar amb les noves formes de participació que faciliten les noves tecnologies, integrades en les estructures de gestió municipal i presents, alhora, en les formes ordinàries de comunicació del conjunt de la ciutadania. A més, tots els serveis municipals integren, per missió i per principi, el foment d'aquesta participació com a element i garantia de qualitat i d'avaluació. Enfortir la comunicació amb la ciutadania és un objectiu clau del Pla d'Actuació Municipal i que persegueix alhora la implantació de nous canals de comunicació i l'impuls de la comunicació directa de l'Ajuntament amb el conjunt de la ciutadania.

Votació: Aprovat per unanimitat

Comissió informativa de l'Àrea de Serveis Municipals, Mobilitat i Seguretat

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la liquidació definitiva del servei de transport urbà de viatgers amb l'empresa AGSL corresponent a l'exercici de 2009.

El Ple aprova la liquidació definitiva corresponent a l'any 2009 amb l'empresa Autobusos de Granollers SL la diferència entre l'import del dèficit : 1.005.425,00 € i l'import de les certificacions lliurades : 1.010.464,21 €: 5.039,21 €, a favor de l'Ajuntament de Granollers, i compensar-lo amb les certificacions de l'exercici 2010.

Votació: A favor: PSC, ERC, CiU. Abstenció: PP

Comissió informativa de l'Àrea Territorial

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació definitiva del plec de condicions que ha de regir l'adjudicació de la concessió demanial de la finca situada al carrer de Martí Grivé, núm 47, i l'adjudicació de la concessió a favor de la Fundació Antònia Roura i Barbany.

El Ple aprova definitivament l'adjudicació de la referida concessió demanial a favor de la Fundació Antònia Roura i Barbany (Torre de Can Relats), amb domicili social al carrer Nou, número 12, per tal de destinar-lo a centre de dia amb capacitat per a 75 persones.

Votació: Aprovat per unanimitat

7).- Dictamen relatiu a aprovar la liquidació del contracte de concessió administrativa per a la contractació de l'ús privatiu dels terrenys de domini públic per a la instal·lació d'una benzinera a l'avinguda de Sant Julià, núm. 239, de Granollers, entre l'Ajuntament de Granollers i Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, SLU.

El Ple aprova la liquidació del contracte entre l'Ajuntament de Granollers i Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, SLU (abans denominada (Gesoil, SAU) per l'extinció de la concessió administrativa per la contractació de l'ús privatiu dels terrenys de domini públic, per a la instal·lació d'una benzinera a l'avinguda Sant Julià, núm. 239 de Granollers, per un valor econòmic d'indemnització de 814.643, euros, d'acord amb l'informe econòmic elaborat pels economistes de PROMO Assessors Consultors, SA i amb els antecedents esmentats i fonaments de dret invocats.

Votació: A favor: PSC. En contra: CiU. Abstenció: PP, ERC

8).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació i ampliació del projecte d'adjudicació del sobrant de via pública en la zona del carrer de Guglielmo Marconi (nou vial del Polígon Industrial Congost) de Granollers.

El Ple aprova la modificació i ampliació del Projecte d'adjudicació del sobrant de vial públic en la zona del carrer Guglielmo Marconi (nou vial del Polígon Industrial Congost) de Granollers, amb una superfície total de 1.980,47 m2, redactat pel servei d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Votació: A favor: PSC, ERC, CiU. Abstenció: PP

9).- Dictamen relatiu a aprovar el projecte d'adjudicació de sobrant de via pública al carrer de Josep Irla, entre el carrer de Joan Prim i el carrer de Francesc Tarafa.

El Ple aprova el projecte d'adjudicació de sobrant de via pública del carrer Josep Irla , entre el carrer Joan Prim i el carrer Francesc Tarafa de Granollers, amb una superfície total de 72,36 m2, redactat pel Servei d'Urbanisme d'aquesta Corporació.

Votació: A favor: PSC. En contra: ERC, CiU. Abstenció: PP

10).- Dictamen relatiu a aprovar el projecte d'adjudicació de sobrant de via pública al carrer de Josep Torras i Bages i carrer del Sol de Granollers.

Punt retirat a petició de CiU

Comissió informativa de l'Àrea de Cultura i Educació

11).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació de l'art. 11.6 dels estatuts de Granollers Audiovisual, SL, a requeriment del Registre Mercantil de Barcelona.

El Ple aprova inicialment la modificació de l'art. 11.6 dels estatuts reguladors de la societat municipal Granollers Audiovisual, SL, aprovats definitivament per l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2009, perquè, a requeriment del Registre Mercantil de Barcelona. s'ha d'ajustar a les previsions de l'art. 110 del Decret 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Votació: Aprovat per unanimitat

12).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de l'article 6.2 de les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat de les escoles bressol municipals de l'Ajuntament de Granollers, per adaptar-lo a la resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per al curs 2010-2011 en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

El Ple aprova inicialment la modificació de l'article 6.2 de les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat de les Escoles Bressol Municipals de l'Ajuntament de Granollers, aprovades pel Ple del dia 31 de març de 2009, per tal d'adaptar-les a la resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per al curs 2010-2011 en els ensenyaments sufragats amb fons públics que fan referència a l'acreditació de família monoparental i a la jornada mínima setmanal que han d'exercir els pares o tutors legals que treballin al centre educatiu on es vulgui preinscriure l'alumne i que ha de dir el següent;

Família monoparental: S'entén com a família monoparental la formada per un o més fills o filles que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona i compleixen els requisits establerts al decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. S'acreditarà la condició legal de família monoparental amb el títol corresponent en vigor.

Existència de progenitors, tutors o guardadors legals o de fet, que treballin al centre: Aquest criteri vindrà referit únicament als treballadors assalariats en règim laboral o administratiu que prestin serveis, en el moment de presentar la sol·licitud, per compte de l'Ajuntament, amb una jornada mínima de 10 hores setmanals.
Existència de germans o germanes matriculats al centre: S'entén que l'alumnat té germans o germanes matriculats al centre quan aquests hi són escolaritzats o escolaritzades en el moment en què es presenta la preinscripció. Les famílies que tinguin infants en Escoles Bressol Municipals sense aula de nadons, tindran la puntuació per germans quan vulguin matricular-los als centres que disposin d'aules de menors de 12 mesos.

Votació: Aprovat per unanimitat

13).- Dictamen relatiu a aprovar el Pla de zona educativa per al període 2010-2014 entre l'Ajuntament de Granollers i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

El Ple aprova el Pla de zona educativa per al curs 2010- 2014, l'Ajuntament de Granollers i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya tenen la voluntat de signar el projecte de zona educativa per al curs 2010 ¿2014 i la seva concreció d'acord amb la Resolució EDU/3071/2008, de 3 d'octubre, per la qual s'estableix el pla pilot de zones educatives i es regulen amb caràcter experimental l'organització i funcionament de les zones i La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, que estableix a la disposició addicional quinzena que les administracions educatives poden establir procediments i instruments per afavorir i estimular la gestió conjunta amb les administracions locals i la col·laboració entre centres educatius i administracions públiques. Per tal de concretar aquesta voluntat de col·laboració la directora de la zona educativa, conjuntament amb tècnics del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Granollers, i tècnics dels serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental han elaborat un esborrany de document, que ha estat consensuat en el moment de l'elaboració per totes les parts.

Votació: Aprovat per unanimitat

Junta de Portaveus

14).- Mocions

Moció relativa a moció per la diversitat sexual presentada pel grup municipal d'ERC

Catalunya és capdavantera en la defensa dels drets de totes les persones i un referent internacional en la normalització del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGTB). En els darrers anys, el Govern català ha aplicat mesures de reconeixement de drets i en contra de la discriminació. En aquest sentit, la campanya "Per què no?", del Departament d'Acció Social i Ciutadania, continua amb l'impuls de polítiques que generin igualtat plena de les ciutadanes i ciutadans, independentment de la seva orientació sexual.

Malauradament, encara avui dia, l'homosexualitat es condemna amb pena de mort en 11 països, mentre que en 87 més es mantenen les penes de presó i la violència física. A més, tot i que en molts països com el nostre hi ha legislacions que protegeixen el col·lectiu LGBT, persisteix una fòbia social en sectors minoritaris que es manifesta amb discriminacions, i encara no s'ha arribat a una situació d'igualtat de les diferents orientacions afectives en àmbits públics com els mitjans de comunicació. Creiem que l'Administració pública, i també la municipal, ha de contribuir a normalitzar el reconeixement dels drets d'aquest col·lectiu en la mesura que li sigui possible.

Es proposa a l'Ajuntament en Ple:

1. Manifestar el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets, en llibertat i en la diversitat afectiva, i declarar Granollers municipi respectuós amb la diversitat sexual.

2. Adherir l'Ajuntament de Granollers al manifest "Per què no?" (http://pkno.gencat.cat), impulsat pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per lluitar contra la discriminació i sensibilitzar la població a favor de la normalització de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, i difondre des dels òrgans municipals corresponents els materials de la campanya entre la població.

3. Continuar les actuacions de millora dins l'Ajuntament de Granollers a favor de la diversitat sexual, com ara fer accions formatives o sensibilitzadores per a treballadors i treballadores municipals d'àmbits d'atenció a la persona, revisar la documentació i els impresos de l'Ajuntament perquè les parelles del mateix sexe s'hi puguin sentir reflectides amb igualtat de condicions que les parelles de sexe diferent, activar des de la Regidoria d'igualtat una actuació per a joves específica i d'altres que es considerin oportunes.

4. Trametre aquests acords als organismes públics i als serveis que l'Ajuntament consideri convenients.

APROVAT: Vots a favor: PSC, ERC. Abstencions: CIU, PP

Moció relativa al Dia Internacional de les Dones (8 de març), presentada per ERC
A les portes de la commemoració del dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ERC vol adherir-se a la commemoració amb l'objectiu primer que la societat preguin consciència de la necessitat d'un nou contracte social entre dones i homes.
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya consagra el dret de les dones al "lliure desenvolupament de la seva personalitat i capacitat personal, a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, maltractaments i tot tipus de discriminació, i a participar en condicions d'igualtat d'oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats".
Per això cal que les dones aconsegueixin una ciutadania plena que els permeti participar de manera activa i superar els impediments que històricament s'han oposat a l'exercici dels seus drets socials, polítics, econòmics i culturals. Les dones han de poder gaudir plenament dels seus drets de ciutadania i establir des d'aquesta nova situació nous pactes per compartir amb els homes totes les decisions que afecten a la vida col·lectiva de les persones.
Des de l'Institut Català de les Dones s'estan realitzant grans esforços per avançar en els drets i la llibertat de les dones i, de fet, s'han assolit grans èxits, com fou l'aprovació de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista; l'aprovació del Pla de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat 2008-2011; o l'aprovació de l'Avantprojecte de Llei per una nova ciutadania i per a la igualtat entre dones i homes.
Malauradament, encara ens queda camí per recórrer, atès que continuem constatant amb impotència que les desigualtats entre homes i dones segueixen tenint una presència important a la nostra societat.

En aquest sentit, és fonamental que el consistori continuï donant impuls a tots els esforços realitzats, que s'impliqui fermament en la lluita contra tot tipus de discriminacions i violències i que incideixi en la consciència social per tal que ningú faci bandera del masclisme.

Es proposa a l'Ajuntament en Ple:

PRIMER: Seguir treballant des dels diversos àmbits municipals per esborrar les desigualtats entre dones i homes, posant especial atenció en el reconeixement de les diferències entre sexes i entre les persones del mateix sexe. Cal treballar, en aquest sentit, per:
Difondre dels valors d'igualtat, de tolerància i de respecte a la diferència entre tots els ciutadans i ciutadanes.
Crear programes de sensibilització i formació que contribueixin a l'eliminació de totes les situacions que impedeixin el lliure desenvolupament de les dones.
Donar suport a les accions que visibilitzin i donin valor a les tasques tradicionalment realitzades per dones.
Garantir l'aplicació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques.
Donar suport a les accions que apostin per noves formes de lideratge i reconèixer les capacitats i el potencial de les dones per ocupar càrrecs de responsabilitat i de direcció en tots els àmbits públics i privats.

SEGON. Demanar a la Generalitat de Catalunya i al govern de l'Estat Espanyol

Que garanteixin i augmentin, segons les necessitats existents, els recursos necessaris per fer front a les discriminacions i violències vers les dones.
Que apliquin i prioritzin les polítiques de dones i la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques.
Que es creïn canals de comunicació i actuació conjunta entre les institucions i els moviments de dones de Catalunya perquè juntes reclamem amb més força la fi de les discriminacions i les violències.

TERCER. Transmetre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats, a l'Institut Català de les Dones, i a les entitats de dones municipals i comarcals.

APROVAT: Vots a favor PSC, PP, ERC. Abstencions: CIU

Data de publicació:  23 de febrer de 2010

24 d'octubre de 2013

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat