Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 26 de gener de 2010

Comissió informativa de l'Àrea de Programació, Relacions Ciutadanes i Serveis d'Alcaldia

4. Moció relativa a donar compte de l'informe de gestió de l'Oficina de Defensa del Ciutadà de l'any 2009, d'acord amb el que en disposa el Reglament.

Aquest és el resum en xifres de la tasca administrativa, consultiva i resolutòria desenvolupada (per a més detalls, vegeu l'Informe 2009, annex).

Documents d'entrada: 371
Documents de sortida: 224
Visites al defensor: 65
Casos estudiats: 29
Expedients incoats el 2009: 25
Expedients pendents del 2008: 0

Total tramitats el 2009: 25

Resolts:

Del 2009: 23
De l'any anterior: 0
Desistits: 1
Pendents a 31/12/09: 1

Aprovat per unanimitat

Comissió informativa de l'Àrea Territorial

5. Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col·laboració subscrit entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de Granollers per a l'execució i conservació de diverses obres urbanes en la xarxa viària del municipi de Granollers.

El 5 d'abril de 1995, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de Granollers van subscriure un conveni de cooperació per a l'execució i conservació de diverses obres urbanes a la xarxa viària del municipi de Granollers.

Les obres eren les següents:

a) Adequació del tram de la carretera N -152 a, comprès entre la plaça de la Corona i el c/ Francesc Macià (BP-5002).
b) Adequació del tram de la carretera N -152 a, comprès entre el c/ Francesc Macià (BP-5002) i el c/ Roger de Flor.
c) Adequació del tram de la carretera N -152 a, comprès entre el c/ Roger de Flor i la rotonda de la ronda Sud.
d) Adequació del tram de la carretera N -152 a, comprès entre la plaça de la Corona i el c/ Torras i Bages.
e) Adequació del tram de la carretera N -152 a, comprès entre el c/ Torras i Bages i el c/ Francesc Ribas (C-251).
f) Ronda Sud Granollers (C-352)

Totes aquestes obres estan finalitzades, excepte la que fa referència a l'adequació del tram de la carretera N -152 a, comprès entre la plaça de la Corona i el c/ Torras i Bages, que es va iniciar l'any passat. Així, es proposa replantejar-ne finançamenti actualitzar la clàusula relativa a la titularitat dels trams de carretera, un copexecutades la resta d'obres esmentades. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques aportarà 775.501,83 € per a aquesta actuació, que es distribuirà en les anualitats següents:

Exercici any 2010¿¿. 387.750,91 €
Exercici any 2011¿¿. 387.750,92 €

El conveni permetrà que passin a titularitat municipal els trams de carretera següents:

a) Carretera N -152 a, tram comprès entre la rotonda de la ronda Sud i el límit amb el terme municipal de les Franqueses (PK 29+855).

b) Carretera C-1415, tram comprès des del límit del terme municipal amb la Roca del Vallès (PK 18+610), fins a la intersecció amb l'avinguda del Parc (PK 19+325).

c) Calçades laterals de la ronda Sud de Granollers, situades entre l'avinguda de Francesc Macià i el carrer de Lluís Companys.

d) Calçades laterals de la ronda Sud de Granollers, entre el carrer Lluís Companys i el riu Congost.

e) El ramal M-N, el ramal OP i el camí executat per tal de mantenir els accessos a camins existents, just al costat oest de la línia fèrria Barcelona-Puigcerdà.

Votació: A favor, PSC, CIU i ERC. Abstenció, PP

6. Dictamen relatiu a aprovar la formalització del Patrimoni Municipal del Sòl mitjançant entitat urbanística especial, Granollers Promocions, SA.

S'aprova la creació de la partida econòmica Patrimoni Municipal del Sòl, que gestiona la societat municipal Granollers Promocions per aplicar a la política municipal de gestió del sòl. Uns recursos que, per llei, cal destinar necessàriament a aquests usos: la compra de terreny i la construcció d'habitatge. L'import traspassat al compte és d'1.606.308, 4 euros.

Votació: A favor, PSC i ERC. Abstenció, CIU i PP

Data de publicació:  26 de gener de 2010

24 d'octubre de 2013

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat