Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 26 de juny de 2012
1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 29 de maig de 2012.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 18 a 22, corresponents als dies 2, 8, 15, 22 i 29 de maig de 2012, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a aprovar les dues festes locals de Granollers per a l'any 2013.

El Ple ha aprovat com a festes locals de Granollers per a l'any 2013 els dies següents: 10 de maig (l'Ascensió) i 30 d'agost (Festa Major).
No es vota.

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 15/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

El Ple ha aprovat l'expedient MC AJT 15/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 156.400,00€

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 16/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari

El Ple ha aprovat l'expedient MC AJT 16/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 866.200,00€
Els punts 5 i 6 es voten conjuntament: aprovat per unanimitat

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació de substitució de finançament de la inversió per majors ingressos corrents.

El Ple ha aprovat les operacions incloses en el conjunt MC AJT 17/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 150.000,00€

Votació a favor: PSC. Abstenció: CiU, PP, ICV-EUiA

8).- Donar compte de l'informe de la intervenció general sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la liquidació de l'exercici 2011 de l'Ajuntament de Granollers, dels seus organismes autònoms, de la entitat pública empresarial Granollers Mercat, de l'Empresa Granollers Promocions, S.A., de l'Empresa Granollers Escena, S.L., i de l'Empresa Granollers Audiovisual, S.L., i els informes de la intervenció general sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària corresponents als expedients de modificacions de pressupost aprovades per Ple durant l'exercici 2012.

Per les entitats definides a l'article 4.1 del reglament de la LGEP que pel grup Ajuntament de Granollers està format per l'Ajuntament, els seus organismes autònoms, l'EPE Granollers Mercat, la societat Granollers Escena S.L. i la societat Granollers Audiovisual S.L., s'ha realitzat el càlcul de la necessitat o capacitat de finançament sobre les liquidacions dels pressupostos (Ajuntament i organisme autònoms) i els comptes de pèrdues i guanys (EPE i societats) corresponents a l'exercici 2011, computats en termes de comptabilitat nacional i a nivell consolidat, considerant que a partir del resultat de les operacions no financeres s'han realitzat els ajustos definits en els apartats anteriors.

A partir dels citats càlculs detallats en annexos s'obté un resultat consolidat a efectes d'estabilitat pressupostària del sector Administracions Públiques de l'Ajuntament de Granollers d'import 185.897,41 euros.

No es vota

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

9).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica

El Ple aprova inicialment l'Ordenança municipal reguladora de l'Administració electrònica en l'àmbit territorial del municipi de Granollers.

L'Ordenança té per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat de la informació i el coneixement en les relacions jurídic administratives entre els ciutadans i les ciutadanes i el conjunt de l'Administració municipal, incloent-hi la consulta de la informació administrativa, la de les dades en poder de l'Administració municipal i la realització de tràmits i procediments per mitjans electrònics. D'aquesta manera, s'assumeix un compromís de promoció de l'ús d'aquestes tecnologies i de progressiva adequació de l'organització municipal. Amb aquest objectiu, en la
norma municipal, els tràmits i els procediments seran accessibles per via electrònica, d'acord amb criteris d'eficàcia, economia i eficiència.
D'aquesta forma, l'Ordenança estableix el règim jurídic bàsic de l'administració electrònica en l'Administració municipal i, sobre aquesta base, les disposicions contingudes en el règim transitori s'encarreguen de fixar els mecanismes per una implantació progressiva però eficient de l'administració electrònica. En aquest procés d'incorporació, es posaran en marxa els components i els mòduls comuns de l'administració electrònica, com són el registre, la seu electrònica, la
notificació, l'arxiu, etcètera.

Votació: Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

10).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga i modificació en el sentit de reduir l'import a prorrogar del contracte de serveis per a la prestació del servei de manteniment dels elements constructius i de les instal·lacions dels edificis i dependències municipals i el manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Granollers formalitzat amb l'empresa IMESAPI, S.A.

El Ple ha aprovat la modificació del contracte de serveis per a la prestació del servei de manteniment dels elements constructius i de les instal·lacions dels edificis i dependències municipals i el manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Granollers en el sentit de reduir l'import en un 18,325% que representa un import màxim de 1.064.203,39 euros més IVA.

Es declara la plurianualitat de la pròrroga del contracte i s'aprova amb efectes des de l'1 de juliol de 2012 i fins a l'adjudicació del nou contracte, com a màxim fins al 30 de juny de 2013, formalitzat amb l'empresa IMESAPI,S.A. amb CIF A28010478 per un import màxim de 1.064.203,39 euros més 191.556,61 euros en concepte d'IVA (18%), el que fa un total de 1.255.760,00 euros, amb les mateixes condicions i amb els preus unitaris ofertats vigents a l'actualitat, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

Votació a favor: PSC. En contra: CiU. Abstencions: PP i ICV-EUiA.

JUNTA DE PORTAVEUS

11).- Mocions.

Moció relativa a Comitè Unitari de l'Ajuntament de Granollers, recolzada pel grup municipal d'ICV-EUIA-E de l'Ajuntament de Granollers

1. Reivindicar el paper del SERVEI PÚBLIC com a instrument essencial de cohesió social, de garantia d'igualtat de tots els ciutadans i de solidaritat, com també dels treballadors i les treballadores que el fan possible.

2. Pronunciar-se a favor de la continuïtat de tots els serveis que ve prestant l'Ajuntament de Granollers, com també del manteniment integral de la plantilla permanent d'aquest Ajuntament i de les seves condicions salarials, amb el compromís de la seva estabilització quan sigui possible.

3. Pronunciar-se a favor d'exigir l'anul·lació del deute municipal als bancs, que llasta una part important dels pressupostos de tots els ajuntaments, com també a favor de la derogació de totes les disposicions que retallen l'autonomia i la democràcia municipals, i que condemnen tots els governs municipals al paper d'executors de polítiques contràries als interessos dels treballadors i de les treballadores i de la majoria social.

4. Proposar a totes les entitats municipalistes la convocatòria d'una gran mobilització contra la llei del dèficit zero, responsable de totes les polítiques d'austeritat i de retallades socials i salarials, i a favor que els diners lliurats per l'Estat a la banca repercuteixin positivament en les hisendes locals."

Moció rebutjada, amb els vots contraris de PSC i PP, l'abstenció de CiU i a favor d'ICV-EUiA.

Moció d'entitats membres del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Granollers davant de les mesures preses pels governs estatal i de la Generalitat per fer front a la situación de "crisi" económica, presentada pel grup d'ICV-EUIA-E de l'Ajuntament de Granollers

Acords:
1. Traslladar al Govern espanyol, al Govern de la Generalitat i al conjunt de grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya aquesta moció.

2. Instar el Govern espanyol a retirar el Reial decret-llei 16/2012 "de mesures urgents per garantir la sostenibilitat en el Sistema Nacional de Salut per millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions".

3. Instar el Govern de l'Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d'accés a l'habitatge.

4. Instar el Govern espanyol i el Govern de la Generalitat a ratificar el compromís assumit el 2001 de destinar el 0'7% del producte interior brut al desenvolupament dels països i pobles en desenvolupament.

Aprovada amb els vots a favor de PSC i ICV-EUiA i en contra de PP i CiU

Moció relativa a reclamar el pagament de l'IBI dels béns de titularitat de confessions religioses, presentada pel grup municipal Socialista i ICV-EUiA

1. Instar el govern de l'Estat per tal que proposi la revisió i modificació del contingut de la Llei de Mecenatge i de la Llei d'Hisendes Locals referida als acords amb la Santa Seu i a d'altres ens per tal que els ajuntaments puguin procedir al cobrament de l'IBI pels immobles que tinguin activitat econòmica i que signifiquin rèdits lucratius per als seus propietaris, sempre que no sigui edificis destinats al culte, ús educatiu o social de primera necessitat.
2. Elaborar des dels Serveis Municipals un cens dels béns immobles rústics i urbans que estan censats i registrats a nom de les confessions religioses existents Granollers, i avaluar-ne el cost de les exempcions fiscals de què disposen amb els criteris exposats a l'anterior apartat.

3. Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern de l'Estat, a la Presidència del Congrés de Diputats, a Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis.

Aprovada amb els vots a favor de PSC i ICV-EUiA, en contra del PP i l'abstenció de CiU

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Data de publicació:  26 de juny de 2012

13 de desembre de 2013

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat