Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 31 de juliol de 2012
1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 26 de juny de 2012.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 23 a 26, corresponents als dies 5, 12, 19 i 26 de juny de 2012, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a cessament de la senyora Carme Clusellas Pagès, Directora del Museu, com a personal eventual de caire directiu.

El projecte museístic per al període 2008-2012 redactat per la Carme Clusellas Pagès, com a directora del Museu, està finalitzat amb plena satisfacció. Finalitza una etapa i es cessa la Sra. Carme Clusellas Pagès, com a personal eventual de caràcter directiu del Museu de Granollers, amb efectes 31 de juliol de 2012.

Votació: A favor: PSC. Abstenció: CiU, PP, ICV-EUiA i AG

5).- Dictamen relatiu a modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers.

El Ple aprova inicialment la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de l'ajuntament de Granollers que es detallen:
1. Amortitzar una plaça i lloc de treball d'ajudant de cuina de l'escola bressol, grup C2, de la plantilla de personal laboral.
2. Transformar una plaça i lloc de treball d'educadora d'educació infantil, grup A2, de la plantilla de personal laboral en una plaça i lloc de treball de tècnica en educació infantil, grup C1, de la plantilla de personal laboral.
3. Amortització de dues places i dos llocs de treball de tècnica en educació infantil, grup C1, de la plantilla de personal laboral .
4. Transformació d'una plaça a jornada completa de tècnica en educació infantil , grup C1, de la plantilla de personal laboral en una plaça a mitja jornada (50%).
5. Transformar una plaça i lloc de treball , encarregat de jardineria de la unitat operativa de serveis en una nova plaça i lloc de treball denominat, tècnic auxiliar de medi ambient i espais verds

Les administracions públiques estan vivint moments de grans canvis de funcionament i normatius, motivats en gran part per l'actual situació de crisi econòmica que viu el país. L'administració local, com administració més propera al ciutadà, presta serveis a la ciutadania bàsicament a través dels seus efectius humans. La planificació dels recursos humans de l'administració té com objectiu contribuir a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius i la seva millor distribució. Les administracions públiques han d'ordenar els seus recursos humans analitzant les disponibilitats i necessitats de personal, tant des del punt de vista del nombre d'efectius com dels perfils professionals o nivells de qualificació dels mateixos.

Votació: A favor: PSC, ICV-EUiA. Abstenció: CiU, PP i AG

6).- Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal 2.18, "Taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars" 2012.

El Ple aprova la modificació de l'epígraf 1, relatiu a les escoles bressol, de les tarifes de l'Ordenança Fiscal 2.18 reguladora de la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars del 2012, en el sentit d'incorporar dues activitats més: l'hora d'acollida i el servei familiar, essent el preu de cobertura del cost del servei que es preveu aconseguir, del 90% i 80% respectivament, en el primer cas, i del 67% en el segon.
Aprovar provisionalment la modificació d'aquesta ordenança del 2012. Escoles Bressol incorpora les tarifes següents:

· Hora d'acollida de 8 a 9h (esporàdic): 1,60 €/hora
· Hora d'acollida de 17 a 18h (esporàdic): 1,60 €/hora
· Hora d'acollida de 8 a 9 o de 17 a 18h: 30 €/mes
· Servei familiar de 15 a 18h: 100 €/mes

L'Ajuntament es veu en l'obligació d'aprovar unes noves taxes per la prestació de serveis complementaris que fins ara no s'oferien: espai familiar, o que s'oferien sense contraprestació econòmica: hora d'acollida de 8 a 9 h davant de l'elevada disminució en el finançament per part de la Generalitat, i amb l'objectiu de mantenir l'equilibri econòmic i garantir la sostenibilitat dels serveis d'escoles bressols.
El Departament d'Ensenyament de la Generalitat va comunicar, el 13 d'octubre del 2011, als Ajuntaments que l'aportació per el curs 2010-2011 seria de 1600€ per alumne i curs. Al mes de juny de 2012, ha sortit publicat a l'EACAT, que la subvenció que atorga la Generalitat per infant i curs de plaça de llar d'infants municipal per el curs 2011-2012 és de 1.300 €, i ha comunicat que per el curs 2012-2013 serà de 875 €.

Votació: A favor: PSC, PP i AG. Abstenció: CiU i ICV-EUiA.

7).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Oriental.

El Ple aprova inicialment la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, així com la seva liquidació proposada en els termes establerts en l'acord, pres en la sessió de 26 de juny de 2012, en el que s'encarrega la gestió al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

El Consorci de Turisme del Vallès Oriental, del qual en forma part l'Ajuntament de Granollers, entre d'altres es va constituir el 22 de desembre de 1998. En data 17 de gener de 2012, la secretària general de la Diputació de Barcelona notifica l'acord del Ple de 22 de desembre de 2011, en què s'aprovava el preavís de separació del Consorci.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

8).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la dissolució del Consorci del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers-CTUG.
El Ple aprova inicialment la dissolució del Consorci del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers (CTUG), que estava format per Caixa Manlleu, Fundació Politècnica de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya i Cambra de Comerç. La dissolució del consorci serà efectiva el dia 1 de gener de 2013, és manté el Centre Tecnològic i Universitari de Granollers(CTUG) que continuarà funcionant, principalment en: societat del coneixement, relacions amb universitats i formació relacionada amb l'audiovisual.

L'Ajuntament de Granollers se subroga en la posició del CTUG en tots els contractes, convenis, concessions, acords, subvencions (atorgades o rebudes) i qualsevol altra relació jurídica bilateral de la qual el CTUG en fos part. Quant als convenis vigents, l'Ajuntament de Granollers assumirà la seva continuïtat prioritzant les relacions establertes amb universitats, col·legis i associacions professionals i assignant com a interlocutor un tècnic responsable. Així mateix, quant a l'arxiu del Consorci, s'accepta que sigui traslladat i custodiat per l'Ajuntament de Granollers, entitat que facilitarà la seva consulta a totes les entitats que han format part del Consorci. En l'acord d'aprovació definitiva de dissolució del Consorci, s'establirà la liquidació i la reversió de béns a l'Ajuntament de Granollers.

S'accepta que els serveis establerts a l'article 4 dels estatuts del CTUG, siguin prestats des de l'Ajuntament de Granollers, de forma directa per la pròpia entitat local, o bé, mitjançant societats municipals, amb la integració en l'estructura ordinària de tots els mitjans humans, materials i organitzatius que integren els esmentats organismes. S'acorda que el personal del CTUG s'incorporarà a la plantilla general de l'Ajuntament de Granollers i/o de les seves empreses públiques a 1 de gener de 2013. Es mantindran els contractes laborals annexos mantenint la totalitat dels drets laborals, específicament pel que fa a categoria, antiguitat i retribucions.

Votació: A favor: PSC, AG. Abstenció: CiU, PP ICV-EUiA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació i actualització del valor d'adjudicació de la parcel·la sobrera S3 del Projecte d'adjudicació dels sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs, d'aquesta ciutat i adjudicació a Textil Martex, SA.

El Ple aprova la modificació i actualització del valor d'adjudicació del sobrant de via pública S3 del Passeig de la Conca del Besòs, d'aquesta ciutat, per un valor actualitzat de 281.320,46 euros, i amb una superfície de 1203,51m2, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. S'adjudica definitivament a la mercantil TEXTIL MARTEX, SA.

Votació: A favor: PSC, CiU, AG. Abstenció: PP, ICV-EUiA

10).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació del contracte de gestió del Servei Municipal de Subministrament d'Aigua de Granollers, mitjançant la incorporació d'una addenda per mantenir l'equilibri concessional per l'aplicació del nou règim tarifari i el nou quadre de preus d'inversió.

El Ple aprova la modificació del contracte de gestió del Servei Municipal de Subministrament d'Aigua de Granollers, mitjançant la incorporació d'una addenda, per tal de mantenir l'equilibri concessional, per l'aplicació del nou règim tarifari i el nou contracte de preus d'inversió.

Votació: A favor: PSC. Abstenció: CiU, PP, ICV-EUiA, AG

11).- Dictamen relatiu a aprovar la participació de l'Ajuntament de Granollers en el projecte europeu SUD'EAU-2.

El Ple aprova que l'Ajuntament de Granollers sol·liciti 143.421 euros a la Comissió Europea pel desenvolupament del projecte SUD'EAU en el marc d'Interreg IVB SUDOE. Aquest projecte pretén implicar les entitats locals i regionals, en la gestió sostenible de l'aigua i dels rius, així com en l'aplicació local de les directrius europees i mesures dels Plans Hidrològics de les conques fluvials, capitalitzant, millorant i donant continuïtat a la utilització de metodologies i eines comuns per gestió sostenible de l'aigua.

Votació: A favor: PSC, CiU, ICV-EUiA AG. Abstenció: PP

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

12).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació dels Estatuts del Consell Escolar Municipal de Granollers.

El Ple aprova la modificació dels Estatuts del Consell Escolar Municipal de Granollers. El Consell Escolar Municipal és el màxim òrgan de representació de la comunitat educativa del municipi. El Ple de la Corporació municipal va aprovar els seus primers estatuts el 5 d'octubre de 1988, en compliment de la Llei 25/1985 de Consells Escolars. Posteriorment, l'any 2004, es va dur a terme una revisió d'aquests estatuts amb la intenció d'actualitzar els canvis normatius, així com potenciar l'espai de participació i de debat sobre tots aquells temes que poguessin preocupar la comunitat educativa i la societat en general.

En aquests darrers vuit anys, s'han produït canvis que ens han dut a plantejar aquesta nova revisió dels estatuts i que ens ha de permetre actualitzar-los i introduir la possibilitat d'establir nous sistemes de comunicació, ineludibles actualment. El 10 de juliol de 2009 es va publicar la Llei d'Educació, aprovada pel Parlament de Catalunya, en aplicació a les seves competències en matèria educativa. Fins al moment, aquesta llei no s'ha desplegat pel què fa referència als Consells Escolars Municipals i per tant, hem cregut oportú mantenir la composició del Consell existent fins ara.
La societat actual té completament integrades les tecnologies de la comunicació i les seves aplicacions. La creació i utilització de xarxes socials és, en aquest moment, imprescindible per a l'intercanvi d'informació i facilita els espais de participació i debat. És per això que calia que els estatuts del Consell Escolar Municipal contemplessin la creació d'una plataforma que ens ha de permetre una comunicació més fluida i una dinàmica de treball més àgil, quan sigui el cas. Les modificacions dutes a terme són el reflex de la necessitat d'actualitzar les eines de comunicació entre els membres del Consell, tot mantenint l'estructura bàsica en que es conforma aquest organisme, per tal de continuar sent l'instrument central i més representatiu de la comunitat educativa municipal.

JUNTA DE PORTAVEUS

13).- Mocions

Moció relativa a Moció sobre la unitat lingüística de la llengua catalana, presentada pels grup municipal d'Acció Granollers, pel grup municipal de CiU i pel grup municipal Socialista.
1. Defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la tenen com a llengua pròpia.

2. Mostrar el rebuig a qualsevol mesura que posi traves als ciutadans dels diferents territoris de parla catalana a poder viure en la seva llengua materna i pròpia amb normalitat.

3. Manifestar el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia.

4. Manifestar el nostre compromís amb la immersió lingüística en el sistema educatiu del nostre país, un model d'èxit i de cohesió social reconegut internacionalment i amb un amplíssim consens polític i social, de manera que la llengua catalana sigui la llengua vehicular de l'ensenyament.

5. Instar el Govern de la Generalitat a mantenir la llengua catalana com la llengua vehicular d'aprenentatge en l'ensenyament, i continuar d'aquesta manera la bona feina feta els darrers 30 anys.

6. Fer arribar els continguts d'aquesta moció als governs de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, i als seus respectius parlaments; així com també a les entitats Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear i Iniciativa Cultural de la Franja.

7. Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.

8. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.

Moció relativa a Moció d'ICV-EUiA de rebuig a les retallades en les polítiques d'ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya
Primer. Rebutjar la dràstica disminució del Pressupost 2012 del Govern de l'Estat del PP en matèria de polítiques actives d'ocupació i foment de l'ocupació.

Segon. Reclamar al Govern de la que incrementi els recursos econòmics per a la realització de polítiques actives d'ocupació i desenvolupament local, més enllà de l'aportació econòmica de la Conferència Sectorial del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a les Comunitats Autònomes, tal com es va realitzar al 2010, amb un pressupost extraordinari suficient per fomentar la inserció laboral d'un nombre igual o superior a les persones contractades mitjançant els plans d'Ocupació del 2011, tal i com insta la moció parlamentaria 108/IX sobre polítiques actives contra la desocupació.

Tercer. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni prioritat a les administracions locals i organismes autònoms de caràcter públic per sobre de les agències privades de col·locació en la intermediació del mercat de treball.

Quart. Mostrar la nostra solidaritat amb el conjunt de treballadors del Servei d'Ocupació de Catalunya que han estat realitzant tasques estructurals dins del SOC per tal de gestionar, assessorar i tramitar les polítiques actives d'inserció laboral i que veuen amenaçat el seu lloc de treball pel conjunt de retallades del Govern de l'Estat del PP i el Govern de la Generalitat de CiU.

Cinquè. Traslladar aquesta resolució a la Conselleria d'Empresa i Ocupació, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis.
3. Moció relativa a Moció d'ICV-EUiA de rebuig al repagament per accedir als medicaments i a l'atenció sanitària de qualitat
Primer.- Rebutjar l'aplicació de qualsevol repagament per accedir als medicaments i/o a l'atenció sanitària de qualitat, entre altres a l'euro per recepta imposat pel Govern de la Generalitat.

Segon.- Exigir al Govern del estat que mantingui aquells medicaments retirats del finançament i que són d'ús comú i necessaris pels usuaris del conjunt de medicaments retirats.

Tercer.- Instar als responsables del sistema sanitari de la Generalitat de Catalunya i el Govern Espanyol establir altres mesures per reduir-ne els costos farmacèutic del sistema sanitari sense gravar impositivament al conjunt de la ciutadania.

Quart. - Demanar a l'Ajuntament que mitjançant l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor o mitjançant els serveis que la Diputació corresponents presta d'orientació, informació i assessorament al consumidor, recullin, orientin i donin suport jurídic als ciutadans que optin per no fer efectiu el pagament de l'euro.

Cinquè.- Enviar aquets acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Sanitat del Govern de l'Estat, així com als diferents grups parlamentaris del Congres, el Senat i el Parlament de Catalunya, la Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a les entitats locals relacionades amb la salut.


Moció relativa a Moció de rebuig a la involució democràtica promoguda per l'Estat Espanyol i en defensa de l'Autonomia local i nacional, presentada pel Grup Municipal d'Acció Granollers
Primer. Manifestar el convenciment que les mesures d'ajust econòmic impulsades pel govern espanyol suposen un retrocés flagrant dels drets socials i nacionals de la ciutadania dels Països Catalans i denunciar l'actitud d'ingerència del govern de l'estat espanyol vers el món local català.

Segon. Reivindicar la competència exclusiva efectiva en règim local per la Generalitat de Catalunya i demanar fermesa al Govern de la Generalitat de Catalunya davant l'enèsim atac del govern espanyol en aquest àmbit.

Tercer. Manifestar el rebuig a què hagi de ser la ciutadania, a través del sacrifici en la reducció dels salaris i prestacions socials, la que pagui la irresponsable gestió financera de bancs i caixes arruïnats per l'explosió de la bombolla immobiliària.

Quart. Manifestar el rebuig a l'ofec financer que pateix la Generalitat de Catalunya, el denominat espoli fiscal, que es concreta en un finançament dels serveis i inversions públiques a Catalunya, per càpita, inferior a la mitjana estatal.

Cinquè. Exigir un nou model de pacte fiscal que pivoti en els principis de l'autosuficiència i la solidaritat.

Moció relativa a Moció d'ICV-EUiA i Acció Granollers de model comercial urbà de proximitat i de rebuig a la proposta del Govern de l'Estat de liberalització dels horaris comercials
Primer.- Rebutjar l'aprovació d'aquest Real Decret llei del Govern de l'Estat que pretén degradar el model de comerç de proximitat a la nostra ciutat perjudicant al comerç minorista i l'equilibri comercial necessari.

Segon.- Donar suport al manifest sectorial del comerç en defensa del model comercial firmat el passat 4 de juliol pels sindicats CCOO i UGT i les entitats patronals del sector del comerç, Confederació del Comerç de Catalunya, PIMEC Comerç, CEDAC, ABC de Catalunya i COCAM.

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a rebutjar el Real decret llei que vol aprovar el Govern de l'Estat i a qualsevol incursió sobre les competències pròpies en matèria d'ordenació comercial per tal de garantir la viabilitat del model comercial urbà de proximitat.

Quart.- Traslladar aquesta moció al Departament d'Empresa i Ocupació, al conjunt de grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats, així com als sindicats CCOO i UGT, les entitats patronals del sector del comerç, Confederació del Comerç de Catalunya, PIMEC Comerç, CEDAC, ABC de Catalunya,COCAM i a les associacions de comerciants de la ciutat.


Moció relativa a Moció d'ICV-EUiA i Acció Granollers de rebuig a la instal·lació del macrocomplex Eurovegas i en defensa del Delta del Llobregat
Primer.- Qüestionar al Govern de la Generalitat de Catalunya per la manca d'informació fidedigna i oficial oferta als ajuntaments afectats sobre un complex que, cas de ser construït empitjorarà radicalment les perspectives econòmiques, socials i de vida de la comarca del Baix Llobregat, i per extensió, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Segon.- Manifestar l'oposició de l'Ajuntament de Granollers a la possibilitat que a la comarca del Baix Llobregat o a qualsevol altre indret de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i per extensió de Catalunya es desenvolupi el macrocomplex d'hotels, casinos i espectacles anomenat "Eurovegas" per ser un projecte fonamentat en "privilegis excepcionals" que s'ofereixen al capital estranger per a dur a terme activitats d'oci i de joc, quan els emprenedors/es i empreses i comerços del nostre país hi estan mancats i mancades dels suports necessaris dels Governs Català i de l'Estat Espanyol per a dur a terme activitats productives, tant agrícoles com industrials.

Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat que tingui el mateix interès i faci el mateix esforç que mostra en aquesta negociació, per tal d'invertir esforços en instruments que generin ocupació estable i de qualitat a través de l'economia productiva, amb el suport a inversions exteriors, però també al suport al teixit empresarial català i al suport de la iniciativa privada personal i col·lectiva.

Quart.- Manifestar que el projecte d'Eurovegas no correspondria al model de desenvolupament econòmic i social que pensem que li correspon a una societat avançada de la Unió Europea com és Catalunya, sinó tot el contrari, reincideix en alguns dels aspectes que ens han dut a la situació de crisi actual. Rebuig a un model que atempta directament contra la imatge i el prestigi d'un sector turístic madur i exitòs, capdavanter a Europa, que avança cap a un model d'excel·lència, cada cop més diversificat i més lligat a la realitat cultural del país.

Cinquè.- Instar la Generalitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus municipis a impulsar i desenvolupar el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona per tal que el model econòmic que superi l'actual crisi es basi en la recerca, la innovació, l'educació, la formació i la capacitació de qualitat en els diversos sectors productius.

Sisè.- Notificar aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller d'Economia i Coneixement, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al President de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, al Director de l'INCASOL, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, als i les membres del Parc Agrari del Baix Llobregat, al President del Consell Comarcal del Baix Llobregat i als Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat.

Data de publicació:  31 de juliol de 2012

13 de desembre de 2013

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat