Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 25 de setembre de 2012

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 31 de juliol de 2012.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 27 a 31, corresponents als dies 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol de 2012, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4. Dictamen relatiu a l'aprovació dels comptes generals de l'Ajuntament i Organismes Autònoms, corresponents a l'exercici de 2011.
S'aprova el Compte General de l'Ajuntament de Granollers, així com el compte de Recaptació, de l'exercici de 2011, integrat pels estats i documents comptables dels ens següents:

· Compte general pressupost Ajuntament de Granollers.

· Compte general pressupost Patronat Escola de Música J.M. Ruera.

· Compte general pressupost Patronat Museu Municipal.

· Compte general pressupost Patronat Escola Municipal Salvador Llobet.

· Compte general pressupost Patronat Escola Municipal del Treball.

· Compte general pressupost Patronat Escoles Bressol.

· Estats i comptes de l'Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat.

· Estats i comptes de Granollers Promocions, SA.

· Estats i comptes de Granollers Escena, SL.

· Estats i comptes de Granollers Audiovisual, SL.

El ple aprova els comptes general de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de l'exercici 2011 amb un resultat positiu de 5,4 MEUR un cops fets els ajustos corresponents.

Votació. A favor: PSC. Contra: CiU. Abstenció: PP, ICV-EUiA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

5. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment els documents que integren el Text refós del POUM de Granollers, en compliment de les sentències recaigudes en els recursos contenciosos administratius números 553/07, 555/07 i 552/07

S'aprova l'informe de tractament de les 16 al·legacions presentades durant el termini d'informació pública del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Granollers, en el que de manera individualitzada es respon i es dóna tractament a cadascuna de les al·legacions formulades.

S'aproven provisionalment els documents que integren el Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers (POUM), en compliment de les sentències recaigudes en els recursos contenciosos administratius.

S'eleva a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya l'expedient administratiu i el projecte a efectes de la seva aprovació definitiva, d'acord amb allò que disposa l'art. 80 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Votació. A favor: PSC. Abstenció: CiU, PP, ICV-EUiA

6. Dictamen relatiu a modificar el contracte del servei públic del transport urbà en superfície formalitzat amb l'empresa "Autobuses de Granollers, SL" en el sentit de reduir freqüències del servei i cobertura horària.

Es modifica i es redueix el contracte del servei públic del transport urbà en superfície formalitzat amb l'empresa AUTOBUSES DE GRANOLLERS, SL, en el sentit de:

· reduir la freqüència de pas de la Línia 1 (Can Gili - Hospital) dels 20 minuts actuals als 30 minuts d'interval de pas. L'estalvi aconseguit suposant la seva aplicació a principis d'octubre i fins a la fi de l'any s'estima en uns 20.213,00 €.

· reduir la cobertura horària del servei, en eliminar les dues primeres expedicions del matí i la darrera del vespre de les línies L1, L21 i L22. Ara el servei s'iniciarà a les 6.30 h i la darrera expedició serà a les 21.30 h. En tots els casos es tracta d'expedicions amb un promig inferior als 5 usuaris. L'estalvi aconseguit si la seva aplicació s'implementa a primers d'octubre i fins a la fi de l'any, s'estima en uns 14.305,00 €.

S'informarà als usuaris del servei d'aquesta modificació, editant horaris que s'hauran de publicar en les parades d'autobusos i en els propis autobusos.

S'havia detectat una disminució d'ingressos per vendes de bitllets de viatge amb relació a l'exercici anterior, el que ha obligat a prendre mesures que redueixin el cost del servei, intentant que l'impacte sobre els usuaris es minimitzi i així no perdre encara més passatgers. En la Comissió de Seguiment del servei de transport urbà els alcaldes de la Roca del Vallès, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i Granollers van consensuar les mesures que avui es porten a Ple.

Votació. A favor: PSC. Contra: ICV-EUiA. Abstenció: CiU, PP

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

7. Dictamen relatiu a adjudicar el contracte administratiu especial de serveis per a la gestió de la casa de colònies de Roques Blanques, propietat de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació, tramitació ordinària i caràcter plurianual.

S'adjudica a l'empresa GESTIÓ DE COLÒNIES, SL, el contracte administratiu especial de serveis plurianual per a la gestió de la casa de colònies de Roques Blanques, propietat de l'Ajuntament de Granollers per una durada de 10 anys, amb efectes des de l'1 d'octubre de 2012 fins al 30 de setembre de 2022, amb possibilitat de pròrroga de mutu acord per a 10 anys mes. El cànon inicial anual que l'adjudicatari haurà d'abonar a l'Ajuntament de Granollers és de 20.400,00 euros més 4.284,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total anual de 24.684,00 euros, que representa un total de 204.000,00 euros més IVA per a la totalitat de la durada del contracte, i que significa una alça del 126,29% sobre el cànon de licitació, amb un 15% d'increment de millora de revisió de preus que sumat al 85% establert per Llei, fa el 100% de l'IPC estatal anual publicat per l'INE, amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats.

Aprovat per unanimitat

8. Dictamen relatiu a l'aprovació del II Pla d'Igualtat de Gènere, període 2012-2015 i la creació de la Comissió d'Igualtat de Gènere.

S'aprova el II Pla d'Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Granollers per al període 2012-2015, i la creació de la Comissió d'Igualtat de Gènere per a la implementació del II Pla d'Igualtat de Gènere 2012-2015. A més se sotmet a informació pública l'esmentat Pla per un període de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació d'aquest acord en el BOP i en el tauler d'edictes de la corporació, al efectes que les persones que tinguin interès puguin formular els suggeriments que considerin oportuns. Si transcorregut aquest termini no s'ha formulat cap suggeriment o al·legació, es considerarà aprovat definitivament.

Antecedents:

Aquest Pla s'ubica, també, en el marc del Programa d'Actuació Municipal 2012-2015, on es recull la seva realització.

El CIRD ha liderat aquest procés de treball que es va iniciar el maig de 2011 i que ha finalitzat el mes de juny d'aquest any, i que es concreta en tres fases: la diagnosi de gènere, la creació de la comissió d'igualtat i finalment la realització del II Pla d'Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Granollers, 2012-2015.

Es tracta d'un pla transversal que d'acord amb la Llei d'Igualtat de l'any 2007 té per objectiu principal avançar en l'obtenció de la igualtat efectiva entre dones i homes amb l'eliminació de tota discriminació per raó de sexe i de gènere, en particular les que afecten a les dones.

D'acord amb la feina realitzada al llarg dels darrers anys i per tal de donar-li coherència al pla anterior, el nou document es basa en els mateixos 7 eixos estratègics que marquen les principals línies d'actuació, amb noves accions que seran implementades mitjançant la Comissió d'Igualtat.

Aquests eixos, i algunes de les accions més destacades que es plantegen són:

· Eix I. Impuls de les polítiques d'igualtat de gènere, que té per objectiu principal, consolidar i avançar en el desenvolupament de polítiques locals de gènere al municipi. Algunes de les actuacions més destacades són la creació de l'Observatori Local de Gènere com a instrument per generar i divulgar el coneixement sobre les desigualtats entre dones i homes així com la consolidació del CIRD com espai vertebrador de les polítiques d'igualtat de gènere a la ciutat.

· Eix 2. Lluita contra la violència masclista, que té per objectiu consolidar els mecanismes d'actuació local ja existents d'atenció de les dones que estan patint situacions relacionades amb la violència de gènere i continuar apostant per la prevenció i el canvi social a tots els nivells, incidint amb major mesura amb el jovent i a l'àmbit educatiu.

· Eix 3. Participació social i política de les dones, que té per objectiu principal potenciar la participació de les dones en la vida política, social i cultural del municipi, com a membres actives i com a ciutadanes que volen participar en la transformació social. Destaquen les actuacions adreçades a enfortir les capacitacions de les dones i fer visibles les seves aportacions.

· Eix 4. Repartiment de treball i usos del temps, que té per objectiu principal proporcionar eines i oportunitats laborals tant per les empreses com per a les dones del municipi a través d'un mercat de treball socialment responsable on dones i homes tinguin les mateixes oportunitats. Altres aspectes de treball que també recull aquest eix s'adrecen a continuar avançant en la disposició de recursos per a la corresponsabilitat i la conciliació de la vida laboral i personal.

· Eix 5. Coeducació, formació i producció cultural de les dones, que té per objectiu principal incorporar la perspectiva de gènere als programes i recursos educatius de la ciutat mitjançant la capacitació, la coeducació i la visibilització de les dones, i mostrar nous models que ajudin a revaloritzar el paper de la dona en la nostra societat.

· Eix 6. Disseny de la ciutat des de la perspectiva de gènere, és a dir, continuar treballant per garantir la contribució de l'opinió de les dones a les polítiques d'urbanisme i mobilitat municipals, a través de la planificació i organització dels espais i equipaments de la ciutat atenent a les diferències i semblances d'ambdós gèneres.

· Eix 7. Promoció de la salut de les dones, que té per objectiu principal contribuir a que les dones puguin gaudir d'una bona qualitat de vida en relació al seu estat de salut entesa des d'una perspectiva integral (física, emocional) i atendre especialment al cicle biològic de la dona, diferenciat de l'home, i a la millora del seu envelliment.

Aprovat per unanimitat

JUNTA DE PORTAVEUS

9. Mocions

9.01. Moció relativa a Moció en defensa del Dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs.

Primer.- Instar al Ministeri de Justícia a la no modificació de la llei en els termes previstos, o en qualsevol altra direcció que pugui significar una regressió en els drets de les dones.

Segon.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui continua tipificada dins el Codi Penal

Tercer.- Sol·licitar la reducció de l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de prevenció embarassos no desitjats i prevenció de malalties de transmissió sexual.

Quart.- Instar a la implantació d'un programa específic d'atenció a les dones que han pres la decisió d'interrompre l'embaràs, ja que aquesta decisió pot tenir conseqüències per a la pròpia dona.

Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats i al Ministre de Justícia.

9.02. Moció relativa a la reimplantació del programa PREPARA segons el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació estable i la requalificació professional per a les persones desocupades, presentada pel Grup Municipal Socialista.

Primer.- Instar el Govern de l'Estat a que, amb la finalitat de garantir la transició a l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió social, ampliï la cobertura del programa PREPARA a totes aquelles persones que s'hi podien acollir segons el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació i la requalificació professional de les persones aturades. Així mateix en faci l'ampliació pressupostària per tal de dotar el programa d'estabilitat.

Segon.- Instar el govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents per combatre l'atur juvenil i programes d'ocupació específics per a les persones joves excloses de l'actual programa PREPARA i que continuen tenint altes dificultats per trobar feina.

Tercer.- Instar el govern de la Generalitat a publicar i resoldre urgentment totes les convocatòries pendents adreçades als ajuntaments i entitats per donar suport a les persones aturades, especialment als col·lectius amb especials dificultats: programes d'orientació, formació, ocupació i inserció laborals.

Quart.- Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de Catalunya.

9.03. Moció relativa contra la pujada del 70% de la tarifa del subministrament d'aigua en alta, presentada pel Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Granollers.

1. Instar el govern de la Generalitat a ampliar el termini per poder debatre i dialogar sobre aquest notable increment de la tarifa del subministrament de l'aigua en alta per l'elevat cost econòmic que suposarà tant per als ajuntaments com per al conjunt de la ciutadania.

2. Instar el govern de la Generalitat a buscar el consens de totes les parts implicades i que aquestes puguin expressar els seus diferents punts de vista i valoracions per buscar possibles solucions alternatives a aquest nou augment tarifari tenint en compte l'actual situació econòmica crítica i excepcional que vivim.

3. Traslladar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

9.04. Moció relativa a la donació de menjar per part de les grans superfícies a les ONGs de la ciutat, presentada per les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) i recolzada pel Grup Municipal d'Acció Granollers.

· Que l'Ajuntament contacti amb aquests establiments i negociï amb ells la gestió d'aquests productes encara aptes per al consum.

· Que l'Ajuntament, juntament amb les entitats de Granollers, si fos necessari, aconsegueixi el compromís explícit d'aquests establiments de donar els esmentats productes a les entitats o òrgans d'ajuda als desafavorits.

· Que s'informi adequadament a la ciutadania i, en especial a aquests col·lectius, de tal activitat.

Que l'Ajuntament de Granollers faci arribar al Parlament de Catalunya una proposta de llei que reguli aquesta situació, tot obligant aquests establiments a donar aquells productes encara aptes per al consum sempre que els faltin cinc dies per caducar.

Data de publicació:  25 de setembre de 2012

29 de gener de 2014

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat