Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 30 d'octubre de 2012
1).- Aprovació de les actes dels Plens de les sessions del dies 18 i 25 de setembre de 2012.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 32 a 35, corresponents als dies 4, 12, 18 i 25 de setembre de 2012, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a la realització del sorteig públic per a la designació de presidents i vocals de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2012, que s'han de celebrar el proper dia 25 de novembre de 2012.

Se celebra el sorteig públic entre les persones censades en la secció censal electoral corresponent, per designar el president i els vocals que han de formar part de les 70 meses distribuïdes als 31 col·legis electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya, que se celebraran el dia 25 de novembre de 2012.

5).- Dictamen relatiu a cessament i nou nomenament del personal eventual administratiu adscrit al grup municipal del Partit Popular

El Ple aprova donar de baixa com a personal eventual administratiu adscrit al Grup Municipal Popular amb efectes de 30 d'octubre de 2012 a la senyora Maria del Mar Robles Macias (25% de dedicació) i a la senyora Pepita Hernández Martínez (25% de dedicació).

El Ple aprova donar d'alta com a personal eventual administratiu al Grup Municipal Popular amb efectes de 31 d'octubre de 2012 el senyor Daniel Peralta Nebot (50% dedicació).

Votació. A favor: PSC, PP. Abstenció: CiU, ICV-EUiA, Acció Granollers

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 26/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

El Ple aprova l'expedient MC AJT 26/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 325.596,58 €

Votació. A favor: PSC. Contra: PP. Abstenció: CiU, ICV-EUiA, Acció Granollers

7).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals i de les normes reguladores de preus públics, per a l'exercici 2013.

El Ple aprova les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2013, amb un augment del 0% pel que fa als impostos i taxes municipals, amb dues excepcions: la zona blava, que augmentarà l'IPC (aproximadament, un 2'5 %) i la taxa de l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera, amb un augment del 10 %, fruit de la disminució en el finançament per part de la Generalitat. Aquest increment hauria de ser del 30 %, si bé l'Ajuntament n'assumeix la diferència. Pel que fa als preus públics, no s'incrementen, si bé es veuran afectats per la modificació en el nou tipus d'IVA, que representa un augment del 2 %.
Es mantenen les bonificacions i fraccionament en els pagaments, i sorgeix una nova bonificació per als cotxes menys contaminants. Concretament, els turismes amb emissions de CO2 inferions als 100 gr / km tindran una rebaixa del 50 % en l'impost de circulació, durant el primer any; i els que n'emetin entre 101 i 120 gr / km, tindran una bonificació del 25 %.

Votació. A favor: PSC, Acció Granollers. Contra: CiU, PP, ICV-EUiA,

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya.

El Ple aprova el cessament del Sr. Jordi Baulies i Cortal com a Defensor del Ciutadà de Granollers, després de 15 anys al capdavant de l'Oficina de Defensa del Ciutadà, creada l'any 1997. Tal com preveu el reglament de l'esmentada oficina, el nomenament s'ha anat renovant cada 5 anys fins al darrer termini, que va finalitzar el passat mes de juliol. Des d'aleshores, el defensor ha continuat exercint les seves funcions mentre no se'n feia efectiu el relleu. El Ple agraeix al Sr. Baulies la tasca rigorosa, independent i objectiva al llarg d'aquests anys, i en reconeix l'impuls i desenvolupament de l'Oficina, així com la bona disposició per col·laborar amb els serveis municipals a l'hora de donar resposta a les sol·licituds de la ciutadania.
En aquest sentit, amb l'objectiu de continuar oferint als ciutadans de Granollers un servei de defensa dels seus drets i llibertats en aspectes vinculats a actuacions de l'Ajuntament a través d'una figura d'acció independent, objectiva i confidencial, el Ple aprova un conveni de col·laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya, amb efectes 1 de desembre de 2012.
Segons l'acord, les persones que vulguin fer arribar una queixa al Síndic podran fer-ho a través de diverses vies (presencial, per telèfon, correu electrònic,¿). S'estableix que el Síndic lliurarà a l'Ajuntament un informe anual sobre la situació de les queixes i consultes tramitades que facin referència a Granollers, amb la possibilitat d'assistir a una sessió plenària municipal per exposar-lo amb detall. L'Ajuntament es compromet a divulgar la figura del síndic perquè la ciutadania en conegui la funció i manera d'accedir-hi.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia de data 8 d'octubre de 2012 relativa a comparèixer en el tràmit d'informació institucional del Pla Director d'infraestructures del transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona pel període 2011-2020 (PDI) establert per l'Autoritat del Transport Metropolità, i formular-ne suggeriments.

El Ple ratifica la resolució d'alcaldia núm. 1267/2012, de data 18 d'octubre, relativa a comparèixer en el tràmit d'informació institucional del Pla Director d'infraestuctures del transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona (PDI) 2011-2020 establert per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) - Àrea de Barcelona, i hi formula suggeriments i aportacions, en relació a la duplicació de la Línia R3 Montcada-Vic i la nova línia orbital ferroviària.

Aprovat per unanimitat

10).- Dictamen relatiu a aprovar la creació de l'Associació Àmbit B-30 de la qual formen part els Ajuntaments dels termes municipals que es troben a l'àrea d'influència del tram de l'AP7 i l'AP2 que va, en sentit est-oest, entre els municipis de Martorell i la Roca del Vallès i en sentit nord-, entre els municipis de Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès.

El ple aprova la creació de l'Associació Àmbit B-30 de la qual formen part els Ajuntaments dels termes municipals que es troben en l'àrea d'influència del tram de l'AP7 i l'AP2 que va, en sentit est-oest, entre els municipis de Martorell i la Roca del Vallès i en sentit nord-sud, entre els municipis de Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès, amb l'objectiu de definir i desenvolupar una estratègia de col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats, administracions locals, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs, per incentivar l'economia productiva a la zona industrial i tecnològica que comprèn l'àmbit definit a l'article 3 d'aquests estatuts i per posicionar aquest territori com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, d'Espanya i del sud d'Europa.
El Ple aprova els Estatuts que regiran l'Associació Àmbit B-30, els quals se sotmeten a informació pública.

Aprovat per unanimitat

11).- Proposta relativa a prendre coneixement de la renúncia de la senyora Angeles Olano García al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Granollers

La senyora Angeles Olano ha presentat davant la Secretaria General de l'Ajuntament en data 30 d'octubre de 2012 un escrit mitjançant el qual expressa la seva renúncia al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Granollers amb efectes del dia 30 d'octubre de 2012.
Àngels Olano García és advocada i empresària. És llicenciada en Dret, diplomada en Ciències Polítiques, i té un màster en Dret fiscal i financer, i un altre en Fiscalitat i comptabilitat internacional. Ha estat diputada del Parlament de Catalunya, consellera comarcal del Vallès Oriental, i és regidora i portaveu del Partit Popular de Catalunya (PPC) a l'Ajuntament de Granollers des del 15 de juliol de 2003.

JUNTA DE PORTAVEUS

12).- MOCIONS

Moció relativa a MOCIÓ QUE INSTA A LA CELEBRACIÓ D'UN REFERÈNDUM PER DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D'ACCIÓ GRANOLLERS I CIU.
Aprovada per CiU, Acció Granollers , ICV-EUiA. Abstenció: PSC. Contra: PP

Atès que el passat 11 de setembre la manifestació més multitudinària de la història de Catalunya va ser convocada a Barcelona per demanar que aquest esdevingui un nou estat europeu de ple dret.

Atès que la ciutadania de Catalunya, després de molts anys de viure en democràcia, se sent suficientment madura per decidir el futur en llibertat.

Atès que la millor manera per saber què pensa la ciutadania és preguntar en forma de referèndum si es vol o no es vol que Catalunya esdevingui un nou estat europeu de ple dret.

Atès que el 25 d'abril de 2010 ja es va celebrar a Granollers una consulta popular organitzada per la societat civil i en el qual van votar 8.784 granollerins i granollerines.

Atès que Catalunya és una nació i com a tal té dret a l'autodeterminació, donat que la lliure determinació dels pobles és un dret reconegut a diferents pactes internacionals, ratificats pel propi Estat espanyol. Com per exemple el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de 1966 o la Declaració Dels Drets Humans de les Nacions Unides de 1970.

Atès que el Ple del Parlament, en la sessió del dia 27 de setembre de 2012, va aprovar per una àmplia majoria una Resolució per a l'exercici del dret a l'autodeterminació en la que, entre d'altres, constata "la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic, l'enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la llengua pròpies" i insta "el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents socials i econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat internacional, la Unió Europea i el Govern espanyol, per tal que la ciutadania de Catalunya pugui determinar en un marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, foment del debat i la convivència democràtica i sense coaccions de cap mena".

Atenent, per tant, els principis democràtics, i expressant el nostre convenciment que com a màxims representants democràtics de la ciutadania sentim la responsabilitat i encàrrec de treballar per aprofundir la democràcia en la nostra nació i també en cadascun dels municipis que la configuren.
PRIMER. Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada el 27 de setembre de 2012, sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el futur de Catalunya i la necessitat d'una consulta al poble català.

SEGON. Instar el proper Govern de Generalitat i el Parlament de Catalunya que convoquin, tan aviat com sigui possible, un referèndum on es pregunti a la ciutadania si vol o no que Catalunya esdevingui un nou estat europeu de ple dret.

TERCER. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Govern espanyol, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació de Municipis de Catalunya, i a l'Associació de Municipis per la Independència.

Moció relativa a MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA PER A QUE ELS INGRESSOS DERIVATS DE LA VAGA DEL 14-N I TOTES LES QUE ES CONVOQUIN D'ARA ENDAVANT ES DESTININ A CAUSES SOCIALS
Aprovada per PSC, CiU, ICV_EUiA, Acció Granollers. Abstenció: PP

Fa molts mesos que el nostre país està immers en una situació de crisi sense precedents, que ha provocat un empitjorament paulatí però sense aturador, de les condicions de vida i de treball de la ciutadania.

Les reformes empreses pels Governs Estatals i pel Govern català s'han demostrat absolutament ineficients i improductives per a trobar una sortida justa de la crisi, un motor de generació d'ocupació o, com a mínim, un mur de contenció davant la precarització i l'augment constant de les ràtios de pobresa.

No només això, sinó que, en gran mesura, aquestes decisions han contribuït a l'agreujament de la situació, enfonsant encara més el teixit productiu, reduint la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores, desincentivant el consum, boicotejant la investigació i les apostes per nous models energètics i aprofundint, en definitiva, en la recessió galopant que patim.

Actualment, després de 2 anys de retallades salvatges i austeritat mal entesa, tenim molt més atur, molt més deute i han desaparegut més de 15.000 empreses, mentre que els nivells de pobresa arriben vergonyosament al 30% de la població.

En l'any 2012, més de 78.500 joves catalans han hagut de marxar del nostre país per a buscar un futur amb dignitat i justícia, però això sembla no interessar gens als actuals governants.

Per tots aquests motius, i alguns d'altres, el proper 14-N es convoca per part dels sindicats, la primera Vaga General del Sud d'Europa, secundada per diversos països.

Davant la situació social que provoca la convocatòria d'aquesta Vaga General, i coneixent les creixents necessitats d'entitats del tercer sector que presten serveis imprescindibles per al mínim benestar de molts dels nostres veïns, el Grup Municipal d'ICV-EUiA de l'Ajuntament de Granollers proposa al Ple l'adopció dels següents

Primer.- L'Ajuntament de Granollers destinarà el 100% dels estalvis derivats del descompte aplicat en les nòmines dels treballadors i treballadores municipals que secundin la Vaga General del 14 de Novembre de 2012, a finalitats i causes socials, un cop conegut aquest estalvi, es proposarà aplicar romanent de tresoreria per la mateixa quantitat i destinat a la mateixes finalitats.

Segon.- L'Ajuntament de Granollers estudiarà, conjuntament amb el Comitè d'Empresa, que aquest acord es pugui aplicar, d'ara endavant, en qualsevol convocatòria de vaga de la que hi participin treballadors o treballadores de la plantilla municipal.

Moció relativa a PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RELATIVA AL DRET DE LA CIUTADANIA A DECIDIR EL FUTUR DE CATALUNYA
Aprovada per: PSC, ICV-EUiA. Abstenció: CiU, Acció Granollers. Contra: PP

La manifestació multitudinària i cívica celebrada el passat 11 de setembre a Barcelona va ser una clara expressió d'un malestar creixent dels catalans i catalanes pel que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya, un malestar que ja es va expressar amb motiu de la sentència del Tribunal Constitucional per la crisi econòmica i pels reiterats incompliments per part del Govern de l'Estat.

L'actual Govern de l'Estat, lluny d'abordar aquest creient malestar, ha inicial una ofensiva recentralitzadora que ha estat considerada inconstitucional en reiterades ocasions pel Consell de Garanties Estutàries, en vulnerar les competències de la generalitat de Catalunya i els drets de la ciutadania.

En conseqüència, és evident que cal procedir a una revisió en profunditat de les relacions entre Catalunya i Espanya en el marc europeu. Ara més que mai, es fa necessari impulsar la reforma de la Constitució per tal d'assolir un Estat federal que garanteixi el màxim autogovern per Catalunya, ens asseguri un tracte fiscal just, reconegui i respecti la nostra identitat i cultura nacionals en el marc de l'Estat Espanyol i la Unió Europea, conscients que un sistema de sobiranies compartides és la millor forma de gestionar les interdependències existents en l'economia globalitzada.

En aquest context, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han de poder expressar el seu dret a decidir lliurement sobre qualsevol proposta de canvi substancial de les relacions entre Catalunya i Espanya, acordada entre les institucions catalanes i espanyoles, a través d'un referèndum en el que es plantegi una pregunta clara a la que s'hagi de respondre de forma inequívoca, acceptant o rebutjant el projecte sotmès a consulta.

L'ajuntament de Granollers, en tant que es tracte de l'administració més propera, no es pot mantenir al marge d'aquesta realitat, ha de fer sentir la veu de la ciutadania i ha de fomentar que sigui aquesta la que decideixi quin lloc ha d'ocupar Catalunya a Europa.
1. Reconèixer que tots el catalans i catalanes tenim el dret a decidir sobre el futur de Catalunya, en un exercici de llibertat i democràcia, pel que fa a les relacions amb Espanya i amb el conjunt d'Europa.

2. Instar el nou Parlament i el Govern sorgits arran de les eleccions del proper 25 de novembre que es comprometin a promoure els mecanismes necessaris per tal que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir a través d'un referèndum o consulta acordat en el marc de la legalitat.

3. Demanar al nou Parlament sorgit arran de les eleccions del proper 25 de novembre que impulsi la reforma de la Constitució que ens porti a una revisió en profunditat de les relacions entre Catalunya i Espanya.

4. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat i al Govern de l'Estat.

Moció relativa a ADHESIÓ AL DOCUMENT DE LA COORDINADORA DE COLLES CASTELLERES DE CATALUNYA SOBRE ELS VALORS SOCIALS DEL FET CASTELLER, QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS (PSC, CiU, PP, AG, ICV-EUiA)

Vist el document de la Coordinadora de colles castelleres de Catalunya sobre els valors socials del fet casteller.

Vistos els valors que allí fomenten, i que són els volguts per a la nostra societat, com el treball col·lectiu i la cooperació, el respecte mutu, la cohesió i integració social, la solidaritat, el compromís, i l'esperit de superació, entre d'altres.

Considerant el recent reconeixement dels castells com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.

Considerant, doncs, la necessitat de garantir la continuïtat d'una activitat cultural i de lleure no consumista com és l'activitat castellera que, a més de potenciar mundialment el nostre patrimoni i cultura, ens aporta uns valors que són ben rebuts per a la ciutadania catalana.

Vist el compromís de treball que exposen les colles castelleres i la necessitat de garantir-lo a través d'un recolzament i compromís institucional.
PRIMER l ÚNIC.- L'adhesió al document de la Coordinadora de colles castelleres de Catalunya sobre els valors socials del fet casteller.

Data de publicació:  30 d'octubre de 2012

20 de desembre de 2013

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat