Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 27 de novembre de 2012
1).- Aprovació de l'acta de la sessió de Ple del dia 30 d'octubre de 2012.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 36 a 40, corresponents als dies 2, 9, 16, 23 i 30 d'octubre, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Donar compte de la presa de possessió de la regidora María del Mar Robles Macías

Pren possessió del càrrec de regidora María del Mar Robles Macías, en substitució d'Àngels Olano, que va presentar la dimissió al ple del mes d'octubre passat.

5).- Dictamen relatiu a l'atorgament de les Medalles de la Ciutat de l'any 2012

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Granollers de data 25 de setembre va acordar iniciar el procediment per a l'atorgament de les Medalles de la Ciutat 2012 a les següents persones i entitats: Josep M. Campos i Tarrech, a l'entitat Esport Club Granollers i l'empresa Estabanell Energia; la regidora de Cultura, Alba Barnusell i Ortuño, instrueix el procediment.

Es distingeix Josep M. Campos i Tarrech (la Selva del Camp, Tarragona, 16 de març de 1941) per la seva llarga i activa trajectòria d'excel·lència assistencial i personal, portada a terme en el camp de la medicina a Granollers durant quaranta-set anys, a l'Hospital General de Granollers, la Mútua del Carme i el CAP Vallès Oriental.

També es distingeix Josep M. Campos pel seu paper decisiu en la creació, creixement i desenvolupament de serveis assistencials i docents de l'hospital granollerí, principalment com a director del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu durant més de vint anys. Així mateix com a impulsor de la cirurgia de tiroide a l'Hospital de Granollers amb la creació de la Unitat de Cirurgia Endocrina, la seva gran especialitat, i com a promotor de l'Escola d'Infermeria, també de l'hospital.

Se li reconeix també la introducció de tècniques quirúrgiques innovadores; el servei que ell dirigia va ser un dels primers a oferir formació de residents MIR en hospitals comarcals de Catalunya.

Se'n reconeix igualment la transmissió dels valors de la salut a la ciutadania com a impulsor de l'Aula de la Salut i col·laborador de la fundació privada d'ajuda oncològica Oncovallès.

Es distingeix l'Esport Club Granollers pels seus cent anys d'història que es compleixen l'any que ve, en els quals entrenadors i directius han treballat per difondre el futbol a la ciutat a través de la formació esportiva i educativa de milers de joves jugadors, convertint el planter de l'entitat en el seu gran patrimoni, reconegut a la comarca i a Catalunya.

Es reconeix també el paper de l'Esport Club Granollers com a entitat promotora i acollidora d'altres esports que s'iniciaven a la ciutat com el bàsquet, l'atletisme i l'handbol en la modalitat a onze, donant-los l'impuls necessari per a la seva posterior progressió.

Es distingeix Estabanell Energia per haver estat l'empresa que va fer possible que l'electricitat arribés a la ciutat de Granollers, l'any que ve farà cent anys. Des d'aleshores la ciutat acull la central operativa d'una companyia de llarga tradició familiar que es caracteritza per la proximitat amb el client, l'excel·lència tècnica i la constant inversió.

Se li reconeix la seva projecció de futur en aspectes com l'aposta decidida per la innovació tecnològica més avançada, els plans d'expansió internacional orientats vers les energies renovables o el compromís mediambiental a través de programes de recerca i de reducció d'impacte.

Es distingeix també el seu ferm vincle amb la societat civil granollerina a través de les seves línies de mecenatge i d'aportació al patrimoni cultural en forma de col·laboracions de patrocini amb entitats d'àmbits diversos (esportius, culturals, educatius...).

Aprovat per unanimitat

6).- Proposta relativa a Proposta de Modificació dels acords de l'Ajuntament Ple de 05/07/2011, quan a la designació del nou portaveu del Grup Municipal del PP, a la designació dels nous membres del Grup Municipal del Partit Popular en el si de les Comissions Informatives i de la Comissió Especial de Comptes, i a la designació de nous representants del Partit Popular en diversos òrgans i organismes

Designar Fermí Gutiérrez Martínez com a portaveu a l'Ajuntament en substitució d'Àngels Olano García. I com a portaveu suplent Pedro González Villafranca, en substitució de Fermí Gutiérrez Martínez.

Segon.- Designar Fermí Gutiérrez Martínez en substitució d'Àngels Olano com a membre de la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, i com a suplent Maria del Mar Robles Macías, en substitució de Fermí Gutiérrez Martínez.

Tercer.- Designar Javier Rojas Botella en substitució d'Àngels Olano i Maria del Mar Robles Macías en substitució de Pedro González Villafranca com a membres de la Comissió Informativa de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, i com a suplents, Fermí Gutiérrez Martínez i Pedro González Villafranca en substitució dels anteriors.

Quart.- Designar Fermí Gutiérrez Martínez en substitució d'Àngels Olano García com a membre de laComissió Especial de Comptes i com a suplent, Maria del Mar Robles Macías en substitució de Fermí Gutiérrez Martínez.

Cinquè.- Designar Maria del Mar Robles Macías en substitució d'Àngels Olano Garcia com a membre suplent de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat.

Sisè.- Designar Maria del Mar Robles Macías en substitució d'Àngels Olano Garcia com a membre suplent a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona.

Setè.- Designar Javier Rojas Botella en substitució d'Àngels Olano Garcia com a vocal al Consell Municipal de Medi Ambient.

Vuitè.- Designar Alejandro Esparza en substitució d'Àngels Olano Garcia com a vocal del Fòrum de Comerç i Turisme.

Novè.- Designar Maria del Mar Robles Macías en substitució de Fermí Gutiérrez Martínez com a vocal de la Taula d'Acollida.

Desè.- Designar Javier Rojas Botella en substitució d'Àngels Olano Garcia com a vocal al Consell Assessor per a la Societat del Coneixement.

Onzè.- Designar Fermí Gutiérrez Martínez en substitució d'Àngels Olano Garcia com a vocal al Consell Econòmic i Social.

Dotzè.- Designar Fermí Gutiérrez Martínez com a vocal al Consell Directiu del Segon Pla Estratègic de Granollers, i com a suplent, Pedro González Villafranca.

Votació

A favor: PSC, CiU, PP

Abstenció: ICV

7).- Dictamen relatiu a Dictamen relatiu a cessament i nou nomenament del personal eventual administratiu adscrit al Grup Municipal del Partit Popular

Donar de baixa com a personal eventual administratiu adscrit al Grup Municipal del Partit Popular amb efectes de 30de novembre de 2012 Daniel Peralta Nebot (50% dedicació). Donar d'alta com a personal eventual administratiu al grup municipal popular amb efectes d'1 de desembre de 2012 Alejandro Esparza Martín (50% dedicació).

Votació

A favor: PSC, PP

Abstenció: CiU, ICV

8).- Dictamen relatiu a acordar la supressió de la paga extraordinària de desembre per part dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva i parcial de l'Ajuntament de Granollers

El Ple aprova la supressió de la paga extraordinària que corresponia percebre el mes de desembre de 2012, als membres electes de la corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, en aplicació de l'acord de Ple de 5 de juliol de 2011. Establir que les quantitats derivades de la supressió de la paga anteriorment acordada, pel que fa a la seva destinació en exercicis futurs, els serà d'aplicació les determinacions que s'estableixin per a les quantitats deduïdes als empleats públics en aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

9).- Dictamen relatiu a la renovació de vocals del Consell Assessor de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

Nomenar les següents persones vocals del Consell Assessor de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau:

- Jordi Armadans i Gil, director de la Fundació per la Pau, anteriorment havia estat responsable de campanyes de desarmament d'Intermón (1995-1996), membre del Consell Català de Foment de la Pau i membre del Consell Rector de l'International Peace Bureau.

- Anna Bastida Navarro. Professora del departament de Didàctica de les Ciències Socials de la UB. Autora de diversos estudis sobre educació per la pau a les escoles. Membre de la junta de govern de l'Institut Català Internacional de la Pau (ICIP)

- José Luís Beúnza Vázquez, primer objector de consciència antimilitarista de Catalunya. Memorial Joan XXIII per la pau 1971.

- Tica Font Gregori, vicepresidenta de Justícia i Pau, presidenta de la FCONGP. Membre de la junta de govern de l'Institut Català Internacional de la Pau (ICIP)

- Joan Garriga Andreu. Doctor en història, amb una àmplia trajectòria en la investigació i divulgació de la història de la ciutat i de la comarca. Destaquen els seus treballs de recerca sobre la guerra civil i el franquisme a la comarca, que han donat lloc a nombroses publicacions.

- Manuel Manonelles Tarragó, director de la Fundación Cultura de Paz, membre d'Ubuntu, Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil.

- Arcadi Oliveres Boadella. President de Justícia i Pau, de la Universitat Internacional de la Pau i del Consell de Foment de la Pau de Catalunya. Membre de la junta de govern de l'Institut Català Internacional de la Pau (ICIP)

- Carme Panchón Iglesias. Professora titular de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona. Educadora Social. Mediadora Familiar. És sotsdirectora del Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)

- Montserrat Ponsa Tarrés. Periodista i escriptora. Defensora dels drets humans

- Josep Redorta Lorente, advocat i Doctor en Psicologia Social. És mediador reconegut pel Centre de Mediació Familiar de la Generalitat de Catalunya i àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya. Conferenciant i autor de diverses publicacions.

- Agnès Boixader Corominas, professora de l'Escola Pia de Granollers, coordinadora del Grup de Valors de l'ICE de la Universitat Autònoma, professora associada del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Facultat d'Educació de la UAB; membre del grup de recerca en Didàctica de les Ciències Socials de la UAB, autora de publicacions diverses vinculades a l'educació en valors i la didàctica, entre d'altres. Vinculada a la ciutat i col·laboradora en projectes diversos. Ha participat en activitats a Can Jonch, de manera individual i en grup - classe.

- Neus Sotomayor Rodríguez, directora de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat, ha estat presidenta de la Federació d'ONG per la Pau. Vinculada a Granollers professionalment i col·laboradora de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

-Miquel Jonch Sampere, com a representant de la família Jonch Sampere.

Votació

A favor: PSC, CiU, ICV

Abstenció: PP

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

10).- Exp. U 04/12 Dictamen relatiu a modificar els Estatuts que han de regir l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT

El dia 31 de gener de 2012, el Ple de l'Ajuntament va aprovar els Estatuts que han de regir l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT de la qual formen part els ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental amb l'objectiu d'establir i coordinar les actuacions d'abast municipal en l'àmbit del Circuit de Velocitat de Catalunya.

El 5 de novembre de 2012, la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya van comunicar que s'havien d'introduir esmenes i correccions d'errades als Estatuts aprovats.

Aprovat per unanimitat

11).- Exp. 30/09 Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció de la sala de tecnificació i seu federativa del bàdminton i deixar sense efecte el conveni signat per ambdues parts el 28 de febrer de 2012

Es deixa sense efecte el conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció de la sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton (núm. d'expedient 79.960/00), inclosa en el Projecte executiu del pavelló poliesportiu (tipus PAV-3) al barri Congost de Granollers, que es va signar el 28 de febrer de 2012, ja que no es pot continuar seguint amb el sistema de finançament previst amb l'Institut Català de Finances (ICF) pactat entre les parts signats del conveni.

El Ple aprova l'esborrany del nou conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció de la sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton.

12).- Exp. 30/09 Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany del conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció del pavelló poliesportiu al barri del Congost i deixar sense efecte el conveni signat per ambdues parts el 15 de febrer de 2012

Es deixa sense efecte el conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció del pavelló poliesportiu al barri Congost de Granollers (núm. expedient 82.210/00), que es va signar el 15 de febrer de 2012, ja que no es pot continuar seguint amb el sistema de finançament previst amb l'Institut Català de Finances (ICF) pactat entre ambdues parts signants del Conveni.

El Ple aprova l'esborrany del nou conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció d'aquest equipament esportiu al barri Congost de Granollers.

Es voten conjuntament els punts 11 i 12. Aprovats per unanimitat

13).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia número 1292, de data 25 d'octubre de 2012, relativa a sol·licitar a la Comissió Territorial d'Urbanisme que incorpori les correccions detectades en la documentació aprovada provisionalment per acord de Ple de 25 de setembre de 2012 en el tràmit de l'aprovació definitiva del POUM de Granollers.

Es ratifica la resolució d'alcaldia núm. 1292/2012, de data 25 d'octubre, relativa a sol·licitar a la Comissió Territorial d'Urbanisme que incorpori les correccions detectades en la documentació aprovada provisionalment per acord de Ple de 25 de setembre de 2012 en el tràmit de l'aprovació definitiva del POUM de Granollers.

Votació

A favor: PSC, PP, ICV

Abstenció: CiU

14).- Exp. 61/12 Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés S.A, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès

El Ple aprova l'esborrany del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i empresa Sagalés S.A i documents annexes, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca.

Votació

A favor: PSC, PP

Abstenció: CiU, ICV

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

15).- Dictamen relatiu a l'aprovació del segon Pla Municipal de Drogues, Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues, durant el període 2012-2015

El Ple aprova el segon Pla Municipal de Drogues, Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues que pretén ser l'eina que orienti i articuli la intervenció municipal ¿en matèria de salut- de l'Ajuntament de Granollers pel que fa al consum de drogues en els propers quatre anys:

Per potenciar el compromís, la participació i la coordinació d'institucions i entitats amb responsabilitat en aquest àmbit.

Per consensuar principis i estratègies en matèria de prevenció i intervenció.

Per abordar el tema des d'una perspectiva transversal i integradora.

Per planificar estratègies i programes a mig i llarg termini.

Per fer-ne una avaluació al final del període d'aplicació.

La idea principal és desenvolupar les iniciatives pertinents que donin resposta a les diferents necessitats: atenció als adolescents i les famílies, el desenvolupament d'una proposta de prevenció acurada, la implementació de projectes, l'atenció a realitats emergents i altres situacions que puguin presentar-se, el manteniment dels sistemes d'anàlisi i observació de la realitat, etc.

Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues s'emmarca en la lògica d'un procés continu i no en activitats aïllades. És un treball continuat i des de diferents àmbits i vessants, que evita les intervencions puntuals. Els punts de partida metodològics responen a un plantejament bàsic de planificació sociosanitària:

Dóna una visió de la realitat del territori

Ajusta la intervenció sobre les necessitats detectades

Protocolitza el treball i el desenvolupa

Es revisa per a futures intervencions

El programa, d'acord amb els seus principis d'intervenció, té una clara orientació des de la perspectiva de promoció de la salut. Els projectes i accions a desenvolupar tenen unes estratègies comunes. Les línies de treball transversal són:

Impulsar i promoure l'educació per la salut.

Aplicació de la filosofia de reducció de riscos i danys.

L'entorn 2.0: www.sobredrogues.net com a plataforma

Contemplar i transversalitzar la perspectiva de gènere i la multiculturalitat.

Sistematitzar la revisió de les accions i l'avaluació.

Es proposa un treball que tingui com a pilars una forta empremta social, educativa, comunitària i de promoció de la salut. Per aquest motiu, el Pla d'Acció Municipal ha de respondre als següents criteris:

1. Que promogui la sensibilització i respecte.

2. Que abordi les drogues des de la globalitat, tenint en compte les característiques locals.

3. Que resulti d'utilitat.

4. Que afavoreixi la participació i treball conjunt.

5. Que utilitzi elements innovadors, lligats ¿sobretot- a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

6. Que sigui (in)formatiu per al municipi.

En aquest pla de treball a quatre anys (2012-2015) es presenta la continuació de l'estratègia municipal Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues.

Aprovat per unanimitat

Data de publicació:  27 de novembre de 2012

20 de desembre de 2013

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat