Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 18 de desembre de 2012
1) Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de novembre de 2012

2) Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 41 a 44 ,corresponents als dies 6, 13 20 i 27 de novembre de 201,respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3) Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4) Dictamen relatiu a l'aprovació del pressupost general, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, per a l'exercici 2013.


S'aprova el Pressupost General consolidat per a l'exercici 2013, pels imports següents:

INGRESSOS

TOTAL CONSOLIDAT: 77.343.210,19

DESPESES

TOTAL CONSOLIDAT: 76.995.827,30

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

INGRESSOS

TOTAL: 74.895.388,08

DESPESES

TOTAL: 74.895.388,08

PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPAL

INGRESSOS

TOTAL: 1.049.887,39

DESPESES

TOTAL: 1.049.887,39

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA, SL

INGRESSOS

TOTAL: 1.942.663,14

DESPESES

TOTAL: 1.893.753,72

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL, SL

INGRESSOS

TOTAL: 770.567,00

DESPESES

TOTAL: 770.567,00

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS, SA

INGRESSOS

TOTAL: 5.174.987,11

DESPESES

TOTAL: 4.876.513,64

ESTATS DE PREVISIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT

INGRESSOS

TOTAL: 1.164.980,00

DESPESES

TOTAL: 1.164.980,00

S'aproven les bases d'execució del Pressupost General per a l'exercici 2013, amb efectes comptables a 1 de gener de 2013.

S'aprova la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", amb efectes a 1 de gener de 2013.

S'aprova l'actualització de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", amb efectes 1 de gener de 2013.

S'exposa al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, l'expedient del Pressupost General i el seu acord d'aprovació, per un període de quinze dies durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar-ne les reclamacions que creguin convenients davant del Ple de l'Ajuntament. En cas que no es produïssin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Es publica íntegrament la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Es publica la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, dels seus Organismes autònoms i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Votació

A favor: PSC; abstencions: CiU, PP, ICV-EUiA i Acció Granollers

5) Exp. 88/2012 Dictamen relatiu a aprovar la modificació dels estatuts de Granollers Mercat pel canvi de domicili social.

S'aprova modificar l'article 1 dels estatuts de l'entitat pública empresarial de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de Granollers "Granollers Mercat", en el sentit d'establir que el seu domicili social a Granollers és al camí del Mig, núm. 22, Polígon Palou Nord, 08401 Granollers, en virtut de l'acord de canvi de domicili del Consell d'Administració de Granollers Mercat celebrat el 21 de novembre de 2012.

Es publica al BOPB l'anunci de la modificació següent de l'article 1 del Estatuts, on diu: "Granollers Mercat tindrà el seu domicili social al carrer Tres Torres, 18-20 de Granollers", ha de dir: "Granollers Mercat tindrà el seu domicili social al camí del Mig, núm. 22 , Polígon Palou Nord, 08401 Granollers".

S'estableix un termini d'exposició pública de trenta dies a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci al BOPB. Si transcorregut aquest termini no es presenten al·legacions, el canvi de domicili social es considerarà definitivament aprovat.

Votació

A favor: PSC, CiU, PP, ICV-EUiA i Acció Granollers. Abstencions: PP

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6).- Dictamen relatiu a donar compte de l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya a l'increment de les tarifes del servei de subministrament de l'aigua potable i ratificar la resolució d'Alcaldia relativa a interposar recurs d'alçada contra aquesta decisió.

El Ple es dóna per assabentat de l'autorització a SOREA per part de la Comissió de Preus de Catalunya per tal que incrementi les tarifes del servei de subministrament d'aigua potable en un 26,61 %, amb motiu de l'increment del preu de l'aigua en alta aprovat per Aigües Ter Llobregat, aplicable a partir de l'u de novembre de 2012.

Es ratifica la resolució d'Alcaldia de data 7 de desembre de 2012 relativa a interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Empresa i Ocupació contra la decisió de la Comissió de Preus de Catalunya, proposat per SOREA,SA, d'autoritzar l'increment de les tarifes del servei de subministrament d'aigua potable, a partir de l'1 de novembre de 2012. En aquesta resolució es demana que l'autorització a SOREA, SA, de la Comissió de Preus de Catalunya, no sigui immediata i incondicionada, si no que prevegui una aplicació progressiva, amb l'aplicació d'un coeficient d'aplanament similar al proposat per Aigües Ter-Llobregat per a l'increment del preu de l'aigua per a l'any 2013.

Aprovat per unanimitat

7).- Dictamen relatiu a modificar els Estatuts que han de regir el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

Es modifiquen els estatuts que regiran el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, d'acord amb l'informe del secretari d'aquest Consorci, sens perjudici que els càrrecs del secretari i de l'interventor del Consorci siguin exercits pel cos d'habilitació nacional.

Es sotmet a informació pública en un termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el BOP i als taulell d'anuncis.

S'acorda que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entendran aprovats definitivament.

Antecedents:

Des de l'any 1997, no s'havien actualitzat els estatuts, i ara s'aprofita el procés de modificació proposat per incorporar aquells aspectes que havien quedat desfasats pel pas dels anys o superats per les noves tecnologies i/o novetats legislatives. Es proposen un seguit de modificacions en la línia de: l'actualització de dades amb les successives incorporacions; eixamplar els àmbits d'actuació; millorar l'eficiència i detallar, en allò possible, les competències dels diferents òrgans".

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació del Reglament municipal de voluntariat educatiu del Consell Escolar Municipal de Granollers.

S'aprova inicialment el Reglament municipal de voluntariat educatiu del Consell Escolar Municipal de Granollers.

Es sotmet a informació pública l'esmentat Pla per un període de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació d'aquest acord en el BOP, al web municipal i en el tauler d'edictes de la corporació, als efectes que les persones que tinguin interès puguin formular els suggeriments que considerin oportuns. Si transcorregut aquest termini no s'ha formulat cap suggeriment o al·legació, es considerarà aprovat definitivament.

Antecedents:

El 28 de novembre de 2012, el Consell Escolar Municipal de Granollers, en sessió ordinària ha aprovar el Reglament municipal de voluntariat educatiu elaborat per la comissió "Exercim de ciutadans" d'aquest mateix Consell.

El Reglament municipal de voluntariat educatiu s'ha redactat amb l'objectiu de regular l'acció d'aquest voluntariat a la ciutat de Granollers, d'aquelles persones que vulguin col·laborar en les activitats que es portin a terme en diferents centres educatius i espais municipals on es desenvolupin programes gestionats pel Servei d'Educació de la nostra ciutat i facilitar-ne la participació.

Votació

A favor: PSC, CiU, PP i Acció Granollers. Abstencions: ICV-EUiA

9).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero i l'aprovació del Text Refós dels seus Estatuts.

S'aprova inicialment la modificació parcial dels Estatuts del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero en el sentit d'incorporar com a finalitat del Consorci la següent: - article 3.2. k) La pràctica esportiva

S'aprova inicialment el Text Refós dels Estatuts del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero.

Es sotmet a informació pública l'anterior modificació i l'aprovació del Text Refós dels Estatuts pel termini de 30 dies, i acceptar la delegació del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero per fer conjuntament la publicitat en el BOP i en el DOGC.

S'acorda que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entendrà aprovat definitivament el Text Refós dels Estatuts del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero amb inclusió de la modificació dels mateixos que consta en aquest expedient.

Aprovat per unanimitat

JUNTA DE PORTAVEUS

10) Mocions

10.1 Moció relativa a Moció que presenten els Grups Municipals Socialista, de Convergència i Unió, d'ICV-EUiA, i d'Acció per Granollers, relativa a la DECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL MODEL CATALÀ D'IMMERSIÓ LINGüíSTICA.

Donar suport a la present Declaració en Defensa del Model Català d'Immersió Lingüística, del Consell Escolar de Catalunya, presa en sessió plenària del dia 12 de desembre de 2012, en el Palau de la Generalitat.

Votació

A favor: PSC, CiU, ICV-EUiA i Acció Granollers. En contra: PP

10.2 Moció relativa a MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR sobre l'atenció als discapacitats sensorials

Dotar l'Oficina d'Atenció al Ciutadà dels mitjans necessaris per a què es puguin registrar les instàncies en Braïlle.

Continuar en el camí cap a la accessibilitat de tota la ciutadania a la administració pública, instal·lant també a l'OAC, un sistema d'atenció a persones amb discapacitat verbal i auditiva.

Estudiar la possibilitat i la conveniència de formar al funcionariat en el coneixement del Sistema Braïlle i del llenguatge de signes.

Incloure en l'apartat de mèrits el coneixement dels sistemes de comunicació esmentats en futures convocatòries de places públiques.

Aprovada per unanimitat

10.3 Moció relativa a MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA i Entesa exigint la retirada de les bales de goma que utilitzen els Mossos d'Esquadra.

Demanar la retirada immediata de les bales de goma així com de les escopetes que les disparen.

Demanar que sigui el poder executiu i el legislatiu, és a dir, el Govern i el Parlament, qui reguli les lleis sobre els armaments de la policia i els protocols d'actuació, i que vetlli perquè aquests es facin complir.

Demanar les responsabilitats polítiques que pertoquin al conseller d'Interior per les actuacions dels mossos d'esquadra del dia 14 de novembre i pels danys físics i morals ocasionats vers les persones.

Traslladar aquest acord a la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya.

Votació

A favor: PSC, ICV-EUiA i Acció Granollers. Abstenció: CiU. En contra: PP

10. 4 Moció relativa a MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUIA i Entesa en suport de les persones amb discapacitat i contra les retallades en aquest sector.

1. Donar suport als col·lectius que treballen amb persones amb discapacitat.

2. Demanar al pròxim govern de la Generalitat que compleixi i mantingui tots els acords signats amb els ajuntaments i entitats concertats i el pagament dels endarreriments, per no posar en perill el seu futur .

3. Demanar a l'Ajuntament de Granollers que mantingui els llocs de treball en aquest sector, i el pressupost per a l'any 2013, i ampliar-lo si cal.

4. Fer arribar aquests acords al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de municipis de Catalunya, així com a les entitats locals i nacionals que treballen amb el col·lectiu de persones amb discapacitats.

Aprovada per unanimitat

10. 5 Moció relativa a Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA i Entesa contra la decisió del Govern Central de no revaloritzar les pensions.

1.- Manifestar la seva disconformitat amb aquesta mesura de no revaloritzar les pensions.

2.- Instar al govern central a incrementar les pensions per compensar la inflació i salvaguardar el poder adquisitiu dels pensionistes.

3.- Demanar al Defensor del Pueblo i als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles que presentin un recurs d'anticonstitucionalitat contra aquesta mesura.

4.- Traslladar aquest acord a la Presidència del Govern de l'Estat, als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles, al Defensor del Pueblo, als sindicats i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Votació

A favor: PSC, CiU, ICV-EUiA i Acció Granollers. En contra: PP

10.6 Moció relativa a Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA i Entesa en contra de les taxes judicials

1. Rebutjar la Llei 10/2012 de 20 de novembre i proposar la seva retirada.

2. Sol·licitar, en cas que no es retiri aquesta normativa, que el defensor del poble i els grups parlamentaris del Congrés i el Senat presentin un recurs d'inconstitucionalitat.

3. Donar suport a tots els col·lectius que s'oposen a aquesta normativa totalment injusta i que castiga a les persones més vulnerables.

Votació

A favor: PSC, CiU, ICV-EUiA i Acció Granollers. En contra: PP

Data de publicació:  18 de desembre de 2012

11 de desembre de 2013

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat