Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 26 de febrer de 2013


1.Aprovació de l'acta de la sessió de 29 de gener de 2013

2.Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 1 a la 5, corresponents als dies 2, 8, 15, 22 i 29 de gener de 2013, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre

3.Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4. Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia 148/2013, de 13 de febrer, relativa a canvis organitzatius de l'Àrea de Govern i Economia, l'Àrea de Serveis a les Persones i l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania que afecten diferents llocs de treballs.Ratificar la resolució d'Alcaldia número 148/2013, de data 13 de febrer, relativa a canvis organitzatius de l'Àrea de Govern i Economia, l'Àrea de Serveis a les Persones i l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania que afecten diferents llocs de treballs.

Votació: A favor: PSC. Abstenció: CiU, PP, ICV-EUiA i Acció Granollers.

5. Dictamen relatiu a l'adscripció a l'EPE Granollers Mercat de l'equipament audiovisual, informàtic i mobiliari divers del Centre de Serveis a les Empreses de Can Muntanyola. Aprovar l'adscripció de l'equipament audiovisual, informàtic i mobiliari divers de Can Muntanyola, destinat a Centre de serveis avançats a les empreses, ubicat al carrer del Mig núm. 22, d'aquesta ciutat de Granollers, a l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, per al compliment de les seves pròpies finalitats i de totes aquelles que li encomani l'Ajuntament de Granollers, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2013. En segon lloc fer constar a l'Inventari de Béns de la Corporació l'adscripció dels béns que s'ha fet esment en el punt anterior.

Votació: A favor PSC i Acció Granollers. Abstencions: CiU, PP i ICV-EUiA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6. Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la modificació del Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Vallès Oriental per deixar sense efecte l'ARE ".

Es sol·licita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la modificació del Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Vallès Oriental per deixar sense efecte l'Àrea Residencial Estratàgica "La Bòbila" de Granollers. És un sector que toca l'estació de Granollers Centre.

Aprovada per unanimitat

7. Dictamen relatiu a ratificar l'acord de la Junta de Govern relatiu a sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la inclusió de diverses actuacions en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, per a les anualitats 2013-2016 (PUOSC 2013-2016).

Es ratifica l'acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2013, relativa a sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la inclusió de diverses actuacions al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, per a les anualitats 2013-2016 (PUOSC 2013-2016). Les actuacions seran:

Línia de subvencions per a inversions:

Anualitat 2014 - Projecte de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua potable del passeig de la Muntanya.

Línia de subvencions per a despeses de manteniment, reparació i conservació:

Memòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció al llarg del quadrienni 2013-2014.

En segon lloc es remet a la Direcció General d'Administració Local aquest acord junt amb el formulari de sol·licitud en la forma i condicions que estableix l'article 4 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, a través del mitjà telemàtic extranet de les administracions catalanes, www.eacat.cat, junt amb la documentació que en fa esment aquest Decret.

Es notifica aquest acord a la Direcció de Hisenda i Organització de l'Ajuntament.

Aprovada per unanimitat

JUNTA DE PORTAVEUS

8. Mocions

8.01.- Moció relativa a Moció que presenta el Grup d'ICV-EUiA en suport a la iniciativa legislativa popular per la renda garantida de ciutadania

Primer.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya la seva admissió a tràmit, i en el seu moment, el debat seriós de la proposta.

Segon.- Donar a conèixer aquesta iniciativa mitjançant els mitjans de comunicació locals i municipals.

Tercer.- Donar suport el procés de recollida de signatures de l'esmentada Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Quart.- Donar trasllat d'aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP, i a les entitats de la ciutat.

A favor, PSC, ICV-EUiA i Acció Granollers. En contra, CiU i PP

8.02. Moció relativa a Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre el Quart Cinturó, la seva desprogramació definitiva i l'impuls d'un nou model de mobilitat sostenible.

Primer.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que faci les gestions oportunes davant del Ministerio de Fomento per a la desprogramació definitiva del projecte "Cierre de la autovia orbital de Barcelona", tram entre Terrassa i la Roca del Vallès, conegut també com a Quart Cinturó, en el marc de la tramitació del nou Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, tot reservant els recursos públics estatals que s'hi pensava invertir, ara o en exercicis futurs, per ser traspassats a la Generalitat de Catalunya, per tal que s'inverteixin en les propostes de millora de les infraestructures i plans de mobilitat alternatius que s'aprovin per les dues comarques del Vallès.

Segon.- Excloure el referit traçat del projecte "Cierre de la autovia orbital de Barcelona" tram entre Terrassa i la Roca del Vallès, de les reserves i afectacions contingues en el vigent Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Tercer.- Realitzar un nou estudi de mobilitat per millorar la comunicació entre els nuclis urbans i d'activitat econòmica de les dues comarques del Vallès, que es basi en propostes més sostenibles de transport públic ferroviari, tramviari i transport interurbà per carretera i en l'aprofitament i millora de les vies interurbanes ja existents, i fer-ho amb participació de les administracions locals i representants de la societat civil i entitats ecologistes del territori.

Quart.- Fer les gestions oportunes davant el Ministerio de Fomento per a que executi les obres ja compromeses en els pressupostos de l'Estat per la finalització del tram executat en el seu pas per Viladecavalls.

Cinquè.- Expressar el reconeixement públic a l'ADENC que, en representació de la Campanya Contra el Quart Cinturó, ha estat liderant i impulsant amb d'altres organitzacions socials i partits polítics el conjunt de mobilitzacions i accions juridicoadministratives que han comportat finalment la resolució de caducitat del referit projecte.

Sisè.- Trametre aquests acords als President de la Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Fomento, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, als Consell Comarcals del Vallès Oriental i del Vallès Occidental i a l'ADENC en representació de tots els col·lectius impulsors de la campanya contra el Quart Cinturó.

Rebutjada amb els vots a favor d'ICV-EUiA i Acció Granollers. En contra: PSC, CiU i PP

8.3 Moció relativa a Moció dels Grups d'ICV-EUiA i Acció Granollers per a declarar Granollers ciutat lliure de fracking

Primer- L'Ajuntament de Granollers es declara ciutat lliure de fractura hidràulica horitzontal, més coneguda com a "Fracking", i mostra el seu rebuig a l'atorgament dels permisos d'investigació d'hidrocarburs mitjançant la fracturació hidràulica.

Segon- Instar que es procedeixi a denegar les sol·licituds de permisos d'investigació d'hidrocarburs formulats fins a la data en tant que vulneren l'ordenament jurídic tal i com s'ha manifestat en l'apartat motivació d'aquesta moció.

.
Tercer- L'Ajuntament de Granollers entén que la nostra ciutat forma part del conjunt ambiental que conforma una riquesa natural d'alt valor del nostre país, pel que s'oposa a la investigació i explotació d'hidrocarburs per mitjà de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal i d'altres igualment agressives en qualsevol dels seus terrenys.

Quart- Traslladar al president de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Energia i Mines, als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, així com a la Plataforma Aturem el Fracking (PAF) aquests acords.

A favor, PSC, ICV-EUiA i Acció Granollers. Abstenció: CiU. En contra: PP

8.04. Moció relativa a Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular sobre la Llei de Morositat.

Primer. Presentar trimestralment a la sessió del Ple, emès per l'interventor de la Corporació referent als terminis de pagament de les factures registrades a l'Ajuntament i els seus organismes autònoms d'acord amb el previst en la Llei 15/2010.

Segon. Presentar trimestralment l'informe emès per l'interventor de la Corporació referent a les factures o documents justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de 3 mesos des de la seva anotació en el registre de factures i que no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos amb el mateix abast i termini que el punt anterior.

Tercer. Trametre còpia de l'informe emès per la intervenció de la corporació, conjuntament amb la informació incorporada, als òrgans competents del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, de la Generalitat de Catalunya, i a tots els grups municipals d'aquest Ajuntament.

Rebutjada amb els vots a favor de CiU, PP, ICV-EUiA i Acció Granollers. En contra: PSC

8.05 Moció del Grup Municipal Iniciativa-Els Verds i EUiA en motiu del Dia Europeu de la Salut Sexual, que es commemora el 14 de febrer

1. Continuar exercint les actuacions que l'Ajuntament de Granollers porta a terme en matèria de promoció i prevenció, especialment les que fan referència a la salut sexual, tot assegurant el seu correcte finançament.

2. Facilitar l'accés a la població, especialment a les persones amb menys recursos i joves, en la mesura que sigui possible, la dispensació gratuïta de preservatius.

3. Informar sobre els diferents serveis adreçats als joves en matèria de sexualitat, i seguir col·laborant amb el Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l'ICS, per l'atenció integral en matèria anticonceptiva i prevenció de les infeccions de transmissió sexual.

4. Seguir treballant l'educació afectivosexual atenent a la diversitat d'orientacions sexuals i amb perspectiva de gènere, fomentant el respecte i la no discriminació. Oferir un espai de formació del desenvolupament afectiu i sexuals dels i les adolescents tenint en compte la diversitat d'identitats afectives i sexuals.

5. Treballar la prevenció del VIH/sida promovent una sexualitat saludable i positiva des d'una perspectiva de gènere i sota el paradigma de la gestió de plaers i riscos. Facilitant informació i sensibilitzant sobre els riscos i conseqüències de les infeccions de transmissió sexual (ITS) inclòs el VIH/Sida.

6. Continuar col·laborant i donant suport a les entitats sense ànim de lucre que presten serveis a les persones portadores del VIH i malaltes de SIDA.

7. Reclamar al Govern central que restableixi la sanitat pública universal, sense excloure cap ciutadà de l'atenció sanitària, en particular la població immigrant il·legalitzada.

8. Rebutjar la implantació de qualsevol sistema de copagament farmacèutic, injust amb la ciutadania en general i molt particularment amb les persones amb menys recursos econòmics, a les quals aquesta mesura moltes vegades suposa el cessament d'un tractament determinant per a la salut del pacient.

9. Reclamar al Govern central la restitució de la dotació pressupostària per al Pla Nacional sobre la SIDA, recollida en els pressupostos generals de l'Estat, que permeten l'execució del Pla Multisectorial i el sosteniment del mateix Pla i totes les iniciatives que vénen portant-se a terme orientades a aturar la problemàtica del VIH-SIDA.

10. Instar als agents implicats a proposar, desenvolupar, aprovar i executar el nou Pla Multisectorial 2013-2017, en el marc del Pla Nacional sobre la SIDA.

11. Comunicar aquesta decisió al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la Conselleria de Salut i al Comitè 1r de Desembre ¿ Plataforma Unitària d'ONG Sida de Catalunya.

A favor: PSC, CiU, ICV-EUiA i Acció Granollers. En contra: PP

8.06 Moció relativa a Moció que presenten els Grups Municipals Socialista, CIU, IC-EUiA i Acció Granollers en defensa de l'autonomia local i del règim competencial local de la Generalitat de Catalunya

Primer. Instar la Generalitat de Catalunya a defensar fermament les competències exclusives que té Catalunya en règim local i expressar el suport explícit de l'Ajuntament de Granollers a aquesta defensa.

Segon. Sol·licitar a les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés de Diputats i Senat que davant la possibilitat que s'hagin de pronunciar envers una possible reforma del règim local impulsada pel govern espanyol, defensin l'autonomia i les competències exclusives en règim local que té assumides la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar en breu una proposta de Llei de Governs Locals per tal de ser discutida i aprovada en el Parlament de Catalunya en el termini de temps més curt possible.

Quart. Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l'administració local que pretén impulsar el govern del PP només respon a criteris recentralitzadors i obvia les realitats diverses i plurals que conviuen avui a l'estat espanyol.

A favor: PSC, CiU, ICV-EUiA i Acció Granollers. En contra: PP

Data de publicació:  26 de febrer de 2013

14 de novembre de 2013

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat