Inici -> L'Ajuntament -> Ple municipal

Resum dels acords de Ple de 26 de març de 2013
1) Aprovació de l'acta de la sessió del dia 26 de febrer de 2013.

2) Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 06 a 09, corresponents als dies 05, 12, 19, i 26 de febrer, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3) Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4) Dictamen relatiu a donar compte de les resolucions d'Alcaldia relatives a aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament, i del Patronat Municipal del Museu, exercici 2012.

L'Ajuntament de Granollers torna a tancar un exercici pressupostari en positiu que permet afrontar la complicada situació econòmica actual. L'any 2012 es tanca amb un romanent de tresoreria, similar a l'any anterior, de 4.749.114,47 €. Es treballarà en la línia de poder aplicar part del romanent a mesures de caràcter social i de reactivació econòmica tot i que l'aplicació del romanent està condicionada a les limitacions que l'Estat imposi per llei.

L'any 2012 l'Ajuntament de Granollers va destinar 1 milió d'euros a programes de promoció econòmica i atenció social. Enguany, l'Ajuntament també destina una partida pressupostària al Pla de xoc 2013 per cobrir les situacions de risc i d'exclusió social generades per la crisi econòmica i financera, i 1,5 MEUR més com a font de contingència en cas de necessitat.

5) Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la revisió anual del Padró municipal d'Habitants de Granollers, amb referència a l'1 de gener de 2013.

S'aprova provisionalment la revisió de la xifra de població de Granollers a 1 de gener de 2013 de 59.754 habitants, a l'espera de la confirmació oficial, per part l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.

Es tramet còpia del padró d'habitants de Granollers a 1 de gener de 2013 mitjançant disquet facilitat pels Serveis d'Informàtica d'aquest Ajuntament amb la proposta de la xifra de població a la Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Es notifica aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6) Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació del Reglament del Nomenclàtor de Granollers.

S'aprova inicialment la modificació del Reglament de Nomenclàtor de Granollers. Aquest reglament és vigent des de l'any 1995 i ara es modifica amb l'objectiu d'actualitzar-ne el text i adaptar-lo a la normativa vigent. Les propostes de modificació del reglament més destacades són les següents:

1- L'àmbit l'aplicació

S'inclouen en aquest apartat tots els espais d'us públic de la ciutat, indiferentment de si tenen o no habitatges amb numeració de policia.

2- Composició

Es modifica la composició de la comissió, s'estableix el sistema de votació i la possibilitat que hi hagi substituts.

3- Òrgan d'aprovació dels expedients

Es proposa que tots els expedients de modificació de nomenclàtor siguin aprovats per la Junta de Govern Local.

4- Es crea la comissió tècnica per a la redacció dels expedients i l'estudi de les propostes que s'han de portar a l'aprovació de la Comissió.

Es sotmet a informació pública els present acord i el text del Reglament pel termini de trenta dies, a fi que es puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al web municipal i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, de conformitat amb allò que disposa l'article 63.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

S'acorda que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entendrà aprovat definitivament el reglament esmentat.

A favor, PSC; PP i AG. En contra, CiU. Abstenció: ICV-EUiA

7) Dictamen relatiu a aprovar inicialment l'establiment del servei públic municipal d'estacionament regulat "àrea verda".

Es ratifica la Resolució núm. 425 /2013, de 8 de març del regidor delegat de Mobilitat, relativa a incoar expedient per la implantació de servei d'estacionament regulat "àrea verda".

S'aprova inicialment l'establiment del servei públic municipal d'estacionament regulat "àrea verda", sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei adjunts.

Es sotmet a informació pública l'expedient per un termini de trenta dies, a comptar des de la darrera publicació de les ordenades al paràgraf següent, a efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments.

Es publica l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

S'acorda que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entendrà aprovat definitivament l'establiment del servei esmentat.

S'encarrega a la societat Granollers Promocions, SA, la gestió directa de l'activitat per a la implantació del servei públic local d'estacionament regulat "àrea verda" que serà efectiu un cop l'establiment del servei s'entengui aprovat definitivament.

S'aprova la Comissió de Seguiment control del servei d'estacionament regulat "àrea verda": president -el regidor de Mobilitat i vocals -el gerent de l'Ajuntament de Granollers i Granollers Promocions SA, el director de la Direcció de Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat i el cap de Servei de Mobilitat.

A favor, PSC, ICV-EUiA i AG. Abstencions: CiU i PP

8) Dictamen relatiu a ampliació d'estacionament regulat en superfície -zona blava: incorporació, eliminació i canvi en la qualificació dels carrers i l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal 2.11 (taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals).

S'aprova la implantació d'estacionament regulat en superfície (zona blava), en els carrers Llevant, entre els carrers de Josep Pinyol i Josep Umbert (31 places, categoria A); avinguda del Parc (10 places, categoria A); carrer de Torras i Bages (4 places, categoria A); c. de l'Enginyer, entre el carrer de Girona i el carrer de Tetuan (11 places, categoria C); carrer de Pinós, entre el carrer de Girona i el carrer de Tetuan (16 places, categoria C); carrer de Tetuan, entre els carrers de Bruniquer i Pinós, (21 places, categoria C); carrer de Minetes, entre carrer de Girona i el carrer de Tetuan (14 places, categoria C); carrer de Tarragona (12 places, categoria C). Total: 119 places

En segon lloc es modifica la qualificació de les tarifes de l'estacionament regulat -zona blava- dels carrers següents: Bruniquer, entre c. Girona i c. Tetuan, de B a C; Girona, entre Vinyamata i Enginyer, de B a A; Girona, entre Enginyer i Francesc Ribas, de C a A.

En tercer lloc s'aprova provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal 2.11 - epígraf 1.- servei d'aparcament en superfície, amb aparell dispensador de tiquets - amb les incorporacions de carrers i modificació de la qualificació de les tarifes dels carrers especificats en el punt primer i segon de la part dispositiva d'aquest acord.

En quart lloc s'exposa al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província, així com també en un diari de la província de Barcelona.

Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, les persones interessades que tinguin un interès directe o resultin afectades, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

A favor, PSC i AG. Abstencions: PP i ICV-EUiA. En contra, CiU

9) Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles.

S'aprova inicialment la modificació dels articles 34 i 36 de l'Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles, aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2010, i publicada en el BOP del dia 21 de març de 2011.

Es sotmet la modificació de les Ordenances esmentades a informació pública en un termini de trenta dies, a l'efecte de poder formular reclamacions i al·legacions de conformitat amb allò que disposa l'article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.

S'acorda que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entendran aprovades definitivament la modificació de les ordenances esmentades.

L'Ordenança de Circulació de Granollers es modifica com a conseqüència de l'establiment a Granollers del servei públic d'estacionament regulat "àrea verda".

La implantació d'aquest tipus d'estacionament regulat comporta que l'Ordenança de Circulació hagi de fer referència a l'existència d'aquest tipus d'estacionament regulat a la via pública i es determini com serà denominada i com serà senyalitzada, així com quins vehicles podran fer ús com a norma general. A més, s'actualitza el temps màxim d'estacionament permès ja que no és de tres hores sinó que dos hores com a màxim.

A favor, PSC, ICV-EUiA i AG. Abstenció: CiU i PP

10) Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'Alcaldia relativa a comparèixer en el tràmit de consulta pública per determinar l'amplitud que ha de tenir l'Estudi d'impacte ambiental del projecte de Nova carretera Eix Congost - Vallès Oriental. Ampliació tercer carril C-17, entre Lliçà de Vall i La Garriga, establert per la Generalitat de Catalunya, i formular-ne suggeriments

Es ratifica la resolució d'Alcaldia núm. 162/2013, de data 18 de febrer, relativa a comparèixer en el tràmit de consulta pública i institucional per determinar l'amplitud i nivell d'abast que ha de tenir l'Estudi d'impacte ambiental del Document Previ Ambiental "Millora general. Nova carretera. Corredor Eix Congost - Vallès Oriental. Ampliació 3r carril de la carretera C-17 del PK 18+100 al 30+250. Tram: Lliçà de Vall - La Garriga. Clau: IA-NB-09031" establert per la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i formular-ne suggeriments.

L'objecte del projecte és l'ampliació de la franja actual de la carretera C-17 entre Lliçà de Vall i la Garriga, disposant de tres carrils en el tronc de cada calçada, per tal de millorar els alts nivells de congestió i el seu funcionament. El tram d'ampliació del tercer carril és el comprès entre el PK 18+100 fins al PK 30+250.

Suggeriments de l'Ajuntament de Granollers

1r suggeriment: El projecte de la C-17 ha de facilitar la permeabilitat i millora dels accessos al Polígon Industrial de la Font del Ràdium de Granollers.

2n suggeriment: Disminució de l'efecte barrera de la C-17, en especial a l'enllaç entre la C-17 i la carretera BV-1432 entre Granollers i Lliçà d'Amunt.

Aprovat per unanimitat

JUNTA DE PORTAVEUS

11) Mocions.

11.1 Moció que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a la Declaració de Lleida: les ciutats i els pobles per l'educació ambiental.

1.-Potenciar les polítiques d'educació per la sostenibilitat en el món local, que és el que està més proper a la ciutadania, perquè estem convençuts que són una font de valors ambientals i de coneixement i perquè constitueixen una de les garanties d'èxit de la gestió ambiental municipal i de l'eficiència en l'ús dels recursos naturals i econòmics.

2.-Impulsar l'educació ambiental per avançar en la implementació d'un nou model de governança participativa que ens porti a una societat més sostenible.

3.-Demanar la màxima coordinació entre les administracions per tal de crear sinergies que condueixin a optimitzar la sensibilització ciutadana i els resultats de la gestió ambiental. Per part nostre, ens instem com a ajuntaments a ser generosos a l'hora de compartir els nostres recursos amb altres entitats locals i ens comprometem a adherir-nos i participar activament en alguna de les campanyes de sensibilització que s'organitzin des de la Xarxa.

4.-Reconèixer el paper que tots els actors intervinents, han jugat en la implementació de la conscienciació ambiental en la societat catalana, i en particular el de les entitats d'educació ambiental i el tercer sector ambiental de Catalunya amb qui cal potenciar sinèrgies mútues.

5.-Continuar promovent la participació de la ciutadania, perquè el món local entén que la gestió ambiental municipal es mou cada cop més en el marc de la corresponsabilitat.

6.-Potenciar l'educació ambiental formal, ja que els centres educatius segueixen sent un espai de creació de coneixements i de consciència ambiental i un àmbit d'aprenentatge de la corresponsabilitat ambiental. Alhora, aprofitar l'espai educatiu per donar a conèixer la tasca municipal en matèria de sostenibilitat i capacitar el professorat i els alumnes; i afavorir la creació de xarxes escolars i espais d'intercanvi entre actors educatius, com a elements de potenciació de la sostenibilitat i de la cohesió territorial.

7.-Promoure l'educació ambiental no formal en l'àmbit dels adults i del públic familiar, i en particular amb la població amb més dificultats d'accés a la informació ambiental.

8.-Treballar plegats amb el sector empresarial a través de les polítiques de responsabilitat social, per fomentar l'activitat econòmica verda i les possibilitats d'ocupació en el sector de l'educació ambiental i la sostenibilitat.

9.-Incorporar les noves tecnologies de comunicació, per tal d'aprofitar els avantatges que proporcionen en matèria de sensibilització i per facilitar l'accessibilitat als recursos de comunicació, així com per assegurar drets fonamentals com ara la garantia d'accés a la informació ambiental i la participació pública en la presa de decisions.

10.-Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i internacionals, a través de la mateixa Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per desenvolupar objectius i projectes comuns que promoguin la complicitat de la ciutadania en l'impuls de les polítiques ambientals locals.

11. Introduir la transversalitat de l'educació per la sostenibilitat en el propi àmbit municipal, per tal que el personal dels ajuntaments exerceixi com a actor exemplaritzant de la corresponsabilitat ambiental i dels comportaments ambientalment correctes.

12. Invertir en educació ambiental, per l'efecte multiplicador que els efectes de la inversió tenen en eficiència i estalvi dels recursos.

Aprovada per unanimitat

11.2. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista relativa a l'Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire més Net.

1. Instar a la Comissió Europea, al Govern de l'Estat i a la Generalitat perquè impulsin directives i mesures legislatives i reglamentàries de limitació dels carburants que produeixen òxids de nitrogen i altres emissions de gasos i partícules que poden afectar la salut.

2. Instar a la Comissió Europea a tenir en compte les ciutats i pobles en el procés per definir una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l'aire i preparar noves propostes per millorar la qualitat de l'aire a tot Europa, i aportar finançament per aplicar-les.

3. Instar al Govern de l'Estat a aprovar i executar el nou Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan Aire).

4. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar, aplicar i desenvolupar el Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire a Catalunya 2011-2015. De tal manera que les ciutats i pobles considerem que aquests plans estatal i regional constitueixen els fonaments a partir dels quals els ajuntaments hauríem de redactar posteriorment els respectius Plans Locals de Qualitat de l'Aire, per tal de definir les actuacions i concretar les mesures correctores pel que fa a la qualitat de l'aire en l'àmbit de les nostres competències municipals.

5. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a facilitar la participació de les ciutats i pobles, i de la comunitat científica, en el desenvolupament i aplicació del Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire, mitjançant la creació de la Comissió de seguiment oportuna i d'acord amb els recursos que el propi Pla prevegi.

6. Demanar al Govern de l'Estat que impulsi mesures de fiscalitat ambiental destinades a promoure un parc de vehicles de motor de menors emissions de contaminants locals a través de la modificació de l'impost especial sobre carburants per tal de gravar més el gas-oil que la gasolina, atès les emissions de NO2 i partícules que generen; i la modificació de l'impost de matriculació en funció de les emissions de NO2 i partícules dels vehicles.

7. Demanar al Govern de l'Estat que implanti un etiquetatge general dels vehicles de motor en funció de les seves emissions de NO2 i partícules com a incentiu visible pels compradors de vehicles.

8. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que un esforç per comunicar a la població de forma entenedora i pedagògica la informació i dades sobre la qualitat de l'aire: modificant l'Índex Català de Qualitat de l'Aire i ponderant les estacions la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de trànsit, suburbanes i de fons d'una mateixa zona.

9. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya a donar suport a mesures de mobilitat sostenible i d'impuls de vehicles nets - i a definir aquest concepte -.

10. Demanar a la Diputació de Barcelona, en l'àmbit de les seves competències, que doni suport a les ciutats i pobles per tal d'aplicar els nostres compromisos i facilitar el coneixement, recopilació i intercanvi de bones pràctiques i promoure la publicació d'un Catàleg d'accions municipals per millorar la qualitat de l'aire, a publicar en el termini d'un any.

11. Col·laborar i difondre l'any 2013 com a Any Europeu de l'Aire.

12. Col·laborar amb Generalitat de Catalunya per avançar de forma consensuada i coordinada en l'abordatge de les causes que afecten la qualitat de l'aire atmosfèric al conjunt del territori i a cadascun dels municipis.

13. Aprovar els Plans Locals de la Qualitat de l'Aire o incorporar els criteris de millora de la qualitat de l'aire als respectius Plans de Mobilitat i d'Energia Sostenible Local.

14. Aplicar i impulsar accions en concordança amb les mesures que es detallin en el Plan Nacional de Calidad del Aire, en el Pla d'Adequació per la Millora de la Qualitat de l'Aire a Catalunya 2011-2015 i previstes en els nostres Plans locals per tal de millorar la qualitat de l'aire a l'àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Aquestes accions podran incloure:

a. La col·laboració amb la Generalitat, com a administració competent, i resta d'entitats supralocals, per informar de forma coordinada a la població sobre els nivells de qualitat de l'aire i promoure actuacions conjuntes de sensibilització per un Aire més Net.

b. La promoció de mesures per una mobilitat sostenible i l'ús de vehicles nets.

c. L'adquisició de vehicles amb baixes emissions de NO2 , partícules i CO2

d. La jerarquització de la xarxa viària per als vehicles i per als vianants, i establir vies amb el trànsit restringit per anar a peu i en bicicleta.

e. Altres incloses en els Plans esmentats i el catàleg d'accions municipals per millorar la qualitat de l'aire.

15. Notificar a la presidència de la Xarxa, a la Comissió Europea, el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya el present Acord.

Aprovada per unanimitat

11.3 Moció presentada per el Grup Municipal Socialista en Defensa de l'actual designació de Zona Sensible a la totalitat de la Conca del Besòs.

1. Instar l'Agència Catalana de l'Aigua i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a mantenir l'actual designació de zona sensible a la totalitat de la conca del Besòs, a efectes de compliment de la Directiva 91/271/CEE, i per tal de conservar el marc normatiu que, des de fa gairebé 7 anys, limita els nivells de Nitrogen als abocaments d'aigües residuals urbanes, que han permès:

-la recuperació de vida aquàtica (espècies vegetals, peixos, rèptils, mamífers, aus,...)

-la posada en valor social d'uns hàbitats fluvials abans degradats i la major utilització dels recursos d'aigua subterrània per la producció d'aigua potable, guanys als que no podem renunciar.

2. Notificar el present acord als Ajuntaments del Consorci, a l'Agència Catalana de l'Aigua i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, i a les entitats en defensa del Medi Ambient del territori.

Aprovada per unanimitat

11.4 Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA a favor de la prevenció de residus, la reivindicació del sistema de devolució dipòsit i retorn (SDDR) i la reclamació a ECOEMBES d'un preu just per retribuir les recollides selectives que fem els Ens Locals.

Primer.- Manifestar el nostre rebuig a qualsevol rebaixa en el finançament d'Ecoembes als ens locals per a la recollida, transport i selecció d'envasos i d'embalatges, així com als que es recuperen a les plantes de tractament.

Segon.- Demanar a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) que prorrogui el conveni vigent amb Ecoembes, mentre no s'assoleixi un acord que permeti la prestació del servei amb el finançament necessari als Ens Locals.

Tercer.- Recolzar el treball deia FMC, l'ACM i l'AMB en la negociació amb Ecoembes. La voluntat del món local és treballar junts amb l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) una proposta favorable a la millora de la recollida selectiva i al servei que presten els Ajuntaments.

Quart.- Demanar que en el nou Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC 2013-2018) s'incorporin nous objectius més ambiciosos de prevenció.

Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que en el marc del nou Programa, estudiï la possible elaboració d'una llei que permeti implantar a Catalunya el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR), així com en el disseny i anàlisi del cicle de vida dels envasos i en la prevenció del sobreenvasat.

Sisè.- Demanar a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) que promogui l'Observatori d'envasos i embalatges, amb la participació activa de tots els implicats, per fomentar la prevenció i el reciclatge.

Setè.- Demanar a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) que cooperi amb el món local donant suport tècnic per elaborar i promoure els Plans locals de Prevenció en matèria de generació de residus.

Vuitè.- Donar trasllat dels acords a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, a la FMC, a l'ACM, als grups de l'AMB, a Ecoembes, Ecovidrio.

Aprovada per unanimitat

11.5 Moció que presenta la Junta de Portaveus relativa al reconeixement de la tasca de difusió cultural catalana i de la nostra ciutat realitzada per l'entitat Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers.

Vist que el dia 16 de març de 1963, ara fa 50 anys, l'Ajuntament de Granollers va fer de manera oficial la compra de dos gegants i sis capgrossos a la casa Closa de Sabadell.

Vist que aquesta compra per part de l'Ajuntament ha esdevingut, al llarg d'aquests 50 anys d'història, un llegat de cultura popular i tradicional i un patrimoni per tots els granollerins i granollerines.

Vista la petició i la celebració d'aquest 50è. aniversari dels gegants vells per part de l'entitat Amics del Gegants i Capgrossos de Granollers.

Vist que l'entitat d'Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers és l'entitat sorgida al llarg d'aquests anys que ha vetllat pels Gegants de la nostra ciutat i que han fet que en Cosme i la Damiana, l'Esteve i la Plàcida continuïn ballant per les nostres places i carrers, que es posin els mocadors al ball de Giravoltes i que llueixin el nom de Granollers arreu dels pobles i ciutats que visiten.

Per tot això proposem que el Ple de l'Ajuntament de Granollers acordi:

1. Prendre en consideració la importància del fet geganter dins del territori català i reconèixer el paper de totes les persones que han contribuït al llarg d'aquests 50 anys a fer que a Granollers existeixi una colla gegantera i aquesta contribueixi a la tasca de difusió de la cultura catalana i de la nostra ciutat arreu.

2. Notificar aquest acord a l'entitat d'Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Data de publicació:  26 de març de 2013

5 de desembre de 2013

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat