Inici -> L'Ajuntament -> Organització municipal

Ple

El Ple és integrat per tots/es els/les regidors/es, actualment 25, i és presidit per l'alcalde/essa.

Corresponen al Ple les competències que determina l'article 22 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local:

 • 1. El Ple, integrat per tots els Regidors, és presidit per l'Alcalde.
 • 2. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal en els Ajuntaments, i a l'Assemblea veïnal en el règim de Consell Obert, les següents atribucions:
  • a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
  • b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a les que es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcertats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
  • c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments d'ordenació previstos a la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualsevol dels mateixos instruments.
  • d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
  • e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
  • g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
  • h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i demés Administracions públiques.
  • i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, el fixament de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.
  • j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
  • k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
  • l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  • m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de la qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost - excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumular de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior - tot això de conformitat amb el que es disposa a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupost.
  • p) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
  • q) La resta que expressament confereixin les lleis.
 • 3. Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa a la legislació electoral general.
 • 4. El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'Alcalde i a la Junta de Govern Local, excepte les enunciades a l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p), i en l'apartat 3 d'aquest article.

Igualment, la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, regula les competències del Ple en la matèria:

 • 1. Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
  Així mateix correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals l'adjudicació de concessions sobre els béns d'aquestes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 • 2. Corresponen al ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes no esmentats a l'apartat anterior que subscrigui l'entitat local.
  Així mateix correspon al ple l'adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial i també l'alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l'alcalde o al president, i dels béns declarats de valor històric o artístic de qualsevol valor.

Es fan 11 plens ordinaris a l'any, i un ple extraordinari en el qual es debat, l'estat de la ciutat. El Ple municipal se celebra cada últim dimarts de mes, a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Granollers (Pl. Porxada, 6).

És obert a la ciutadania, que pot assistir a la sessió plenària i participar, un cop finalitzat el ple, al torn obert de paraules.

Les sessions del Ple municipal es fan, amb caràcter ordinari, mensualment l'últim dimarts de cada mes.

Si voleu consultar la convocatòria, l'acta o el vídeo dels acords de ple dels darrers anys, cliqueu aquí. La composició actual del ple és la que es mostra tot seguit:


El consistori granollerí està format per 25 regidors i regidores de 5 formacions polítiques.


Govern municipal

PSC-CP
(14)

ERC-AM
(4)

JUNTS
(4)

Cs
(2)

PRIMÀRIES
(1)Il·lma. Alba Barnusell i Ortuño
Alcaldessa

Sr. Álvaro Ferrer Vecilla
1r tinent d'alcaldia i regidor de Comunicació i Imatge i Promoció de Ciutat; Cooperació i Drets Humans; Esports

Sra. Andrea Canelo Matito
2a tinent d'alcaldia i regidora de Serveis i Via Pública; Processos Participatius

Sr. Francesc Arolas Pou
3r tinent d'alcalde i regidor d'Educació; Infància i Adolescència; Govern Obert i Transparència

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
4t tinent d'alcaldia i regidor d'Hisenda; Contractació i Patrimoni; Recursos Humans i Organització; Sistemes Tecnològics i Societat del Coneixement

Sra. Gemma Giménez i Torres
5a tinent d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Urbanisme i Planejament

Sr. Rudy Benza Alegría
7è tinent d'alcaldia i regidor de Civisme, Convivència i Relacions amb la Comunitat; Nova Ciutadania; Seguretat Ciutadana

Sra. Maria Villegas Rueda
8a tinent d'alcaldia i regidora de Cultura i Roca Umbert

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Regidor de Transició Energètica i Mobilitat; Activitats, Instal·lacions i Protecció Civil

Sra. Maria del Mar Sánchez Martínez
Regidora de Salut Pública i Consum; Serveis Socials i Gent Gran; Igualtat de Gènere i LGTBI+

Sr. Albert Camps i Giró
6è tinent d'alcaldia i regidor de Medi Ambient i Espais Verds; Obres i Projectes

Sra. Pietat Sanjuán Trujillo
Regidora de Relacions amb la Ciutadania

Sr. Sergi Fernández i Bernal
Regidor d'Habitatge

Sra. Vanesa Jiménez Cano
Regidora de Joventut

Sra. Núria Maynou i Hernández
Regidora

Sr. Pau Llobet i Roura
Regidor

Sra. Lorena Torró i Garrido
Regidora

Sr. Enric Gisbert Tomàs
Regidor

Sr. Àlex Sastre i Prieto
Regidor

Sra. Laura Sabatés i Ortega
Regidora

Sr. Josep Maria Noguera i Amiel
Regidor

Sra. Amanda Ramos i Gallego
Regidora

Sr. Jorge Pavón Álvarez
Regidor

Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado
Regidor

Sr. Joan Ricart Angulo
RegidorEls regidors, per l'assistència a sessions plenàries del Ple municipal, cobren 200 euros per sessió.


Consulta el
CALENDARI.

Continguts relacionats

Enllaços

10 de novembre de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat