Inici -> L'Ajuntament -> Organització municipal

Comissió Especial de Comptes

Organització municipal
Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe del compte anual de la corporació, integrat per tota la documentació que exigeixi la normativa vigent aplicable.

Tots els grups municipals, de manera proporcional a la seva representativitat, tindran dret a formar part de la Comissió, i designaran amb aquesta finalitat els regidors que hagin d'integrar-s'hi.

A fi de coordinar la feina de la Comissió i la Intervenció de Fons, es faran reunions trimestrals a què assistirà l'interventor general de la corporació que tindrà l'obligació de preparar i presentar la documentació i la informació de caràcter econòmic, financer, pressupostari i patrimonial.

Les competències de la Comissió Especial de Comptes s'entenen sense perjudici de les que corresponen al Tribunal i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb la seva legislació específica.


Els estats i els comptes seran rendits per l'alcalde/essa abans de dia 15 de maig de l'exercici següent al qual corresponguin. Els dels organismes autònoms i les societats mercantils seran rendits i proposats inicialment pels seus òrgans competents i seran tramesos a l'Ajuntament en el mateix termini.

Correspon a la Comissió Especial de Comptes, l'examen, l'estudi i l'informe de tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris, que hagi d'aprovar el Ple de la corporació, d'acord amb allò que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.

La composició de la Comissió Especial de Comptes és d'onze membres, inclosa la presidència. Els regidors i regidores que componen aquesta comissió designats pels grups municipals són els que a continuació es relacionen:PSC-CP (4 membres)

TITULARS:

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
1a tinent d'alcalde i regidora de Planificació Estratègica i Governança

Sr. Álvaro Ferrer Vecilla
2n tinent d'alcalde i regidor de Comunicació i Imatge i Promoció de Ciutat; Cooperació i Drets Humans; Esports

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
6è tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda; Contractació i Patrimoni; Recursos Humans i Organització; Sistemes Tecnològics i Societat del Coneixement

Sra. Maria Villegas Rueda
Regidora de Cultura

SUPLENTS:

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Regidor de Transició Energètica i Mobilitat; Activitats, Instal·lacions i Protecció Civil

Sra. Maria del Mar Sánchez Martínez
Regidora de Salut Publica i Consum; Serveis Socials i Gent Gran; Igualtat de Gènere i LGTBI+


ERC-AM (2 membres)

TITULARS:

Sra. Núria Maynou i Hernández
Regidora

Sra. Lorena Torró i Garrido
Regidora

SUPLENTS:

Sr. Pau Llobet i Roura
Regidor

Sr. Enric Gisbert Tomàs
Regidor


JUNTS (2 membres)

TITULARS:

Sr. Àlex Sastre i Prieto
Regidor

Sr. Josep Maria Noguera i Amiel
Regidor

SUPLENTS:

Sra. Laura Sabatés i Ortega
Regidora

Sra. Amanda Ramos i Gallego
Regidora


Cs (1 membre)

TITULAR:

Sr. Jorge Pavón Álvarez
Regidor

SUPLENT:

Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado
Regidor


PRIMÀRIES (1 membre)

TITULAR:

Sra. Mònica Ribell i Bachs
Regidora


Els regidors, per l'assistència a comissions municipals de les quals formin part,
reben 150 euros per sessió.12 de novembre de 2020

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat